Skip to main content

Full text of "Bijdragen tot de flora van Nederlandsch Indie? /uitgegeven door C.L. Blume."

See other formats


1 

I 

i 
IJ D RAGES 


TOT DE 

R 
VAN • • NEDERLANDSCII INDIE, 


UITGEGEVEN DOOR 


C. L. B LU M E, M. D. , 

COMMISSARIS VOOR DEN BLRGERLIJKEN 
GENEESKUNDIGEN D1ENST, DJRECTEUR 

VAN 's LANDS PLANTENTUIN TE 

BU1TENZORG , ENZ. 
ydi St e otu 


B A T A V I A, 

T E R LANDS DRUKKE'R[J, 1825 

BIJDHAGEN 


T O T D E 


I 


R 


SYNOPTISCHE BESCHRUVnG 

van eenige plauten, behoorende tot de farnilie der 
Orchide°'n^ op eene, in de jaren 182!) — 1824 ge- d J ane reis over Java, waargenornen en Jjescureveii. b i 
TfilB. I. CEREAGE AE. Pollinis massae de- 

TERMINATAE, SUBSOLlDAE , FARINOSO-PULPOSAE 

ft AUT CEREACEAE. 
CAE TERRESTRES HERBAE FARASITiCAE. PAU A. Gynostemium Ovario incumbens. 

a. Labellum cum ungue gynostemii inferne in cal- 
car v. saccuta connatum. 

1. Massae pollinis pedicello v. lamina suffultae* 

* Massae pollinis 2, integerrimae v. sublobatae. 
RYNCHOSTYLIS. 

Perianthii sepala 5 patentia, lata, lateralia exte- 
riera praducta lute rieri bus majora* Labellum cum 

gynos- C 286 ) 

gynostemil ungue productum in saccum compression; 
limbus dilatatus, ovatus, patens. Gynostemium an- 
tice ad apicem in rostellum co nvexum attenuatum. An- 
ther a termlnalis\ semibilocularis. Massae polliriis in 
singulis loculis singulae, globosac, dorso sulca inscrip- 
tae, cereaceae, pedicello longissiino basi appendicu- 
lar iiisidentes. 

Herbae parasilicae, caulesceiHes. Radices fibrosae* 
Caules simplices. Folia linearia , canaliculata, rigida, 
basi vaginata. Spica axillaris y multiflora. Flores pe- 
dicellati , speciosi. 

R YNCH O STY LIS RE TVS A. 

H : foliis apice bifariam retusis. 

Synon. : A e rides retusa. — Sw. \ Cresclt : supra as bores in Provinciis Bantam et BiyV* tenzorg. Floret: Februario etc. RYNCHOSTYL1S PRAEMORSA. 

R : foliis apice oblicjue praemorsis. 

Synon. : A e rides prae/norsa* Willd. 
Crescit: cum praecedeule. 

* 

Floret : Aprili. 


DENDROCOLLA. 

Perianthii sepala patentia, subaequalia, latera- 
lis exteriora uugui gynostemii inserta, ad basin saep e 


( 28 7 ) 

Sacpe oblique products. Labcllum cum gynostcmii 
ungue inferne saccatum vel calcaratum , superne bi~ 
auriculatum ; limbus cucullatus aut subulatus vel ab- 
breviate- Lumidus aut subfornicatus.* Gynostemhtm 
obtusum, interne ad apicem emarginatum. Anikrra 

terminally | 2-locularis. Massae pollinis duae, dorso 
sublobatae vel sulco longitudinali inscriptae, jnil— 
poso-cereaceae , elasiice stylo comxnuni ad basin pel- 
tato iusertac. Capsula siliquaeformis, teretiuscula. 

Genus ninxis affine Cleisososiojnae* 

Herbae parasiticae , caulesccntes. Caulcs radjcan- 

tes, subsimplices. Folia Jtcrrt« <listicha ? plcrurnqiic 

rigida aut subcai'nosa. Pedunculi laterales. Flo res* 
spicati , subpedicellati , bracteolati. 

Sect. i. cuculla. 

Spicae bracteis pcctinatis carinatis carnosis ins true- 
tae. Labelli limbus cucullatus , rarius expansus. DEXDROCOLLA ARACHNITES. 

D : foliis lato-linearibus retusis , sepalis longiter acu- 
miuatis , labello intus appcndice ligulato instructo 

Crescit : ad pedem montium Salak et Seribu Provin- 

ciae Buitenzorg. 

Floret: omni fere tempore. DENDROCOLLA OBTUSA. 

D : caide compresso , foliis lineari-lanceolatis emnr-* 
ginatis cum mucrone intcrmedio , sepalis obtu- siuscuiis, labello interne villoso. Cres 

(283 ) 

Cresclt: in sylvis altioribus Salak# 
Floret: Junio. DENDROCOLLA AMPLEXICA rl LTV. 

D: foliis corcLitis amplexicaulibus , sepalis oblongiS 
acutis, labello interne tnuricato. 

Crescit : in montanis Salak et in calcareis propc 

Kuripan. 

Floret: Martio — Junio; Novemb.i. DENBROCOLLA PURPURASCEW. 

JD: caulibus corapressiusculis , foliis- lanceolatis cmar* 
• ginatigL purpura see ntib us, sepalis acuts. (floreS 
flavi.) 

Cresclt: in sylvis liumidis montium Pangurangu et 

Gede. 

Floret : M a j o — J imio. DENBROCOLLA ACUMrVATISSBlA. 

D: caulibus subramosis y foliis lineari-lanceolatis emar^ 
ginato-mucronatis (^carnosis), sepalis et labeJUi 
limbo longiter acuminatis. 

Cresclt: in sylvis montanis Fantjar. 
Floret : Junio — Augusto. Sect. 2. TUBEftAi I Spicae braeteis coalitis et scrobiculatis munitacf* 

■ 

Labeiii iimbtia caliosus, abbreviates. 

DEN* 


( 2% ) 

DENDROCOLLA COMPRESSJ. 

D; foliis lineari-lanceolatis apice bicuspidatis (car- 
nosis), pedunculo compresso bractcis nempe 
basi ad apicem carnosis carinatis connatis tecto* 

Crescit: in sylvis hnmidioribus Provinciarum Bui-. 

tenzorg et Bantam. 

Floret: Junio; Novenibri etc. DENDROCOLLA TERES. D tuse elongato tereti brae teis scrobiculatis tecto. (~Sepala oblonga, obtusa, 

inferne angustiora. Labelli limbus abbi^eviatus, 
callosus. Species foliis latioribus rigidioribus ob- 
tiisissimis et pedunculo tereti a praecedente so- 
lummodo diversa. ) 

Crescit i in montanis Provinciae Boitenzorg. 
Floret: Majo, Junio etc. 


DENDROCOLLA APPENDICULAR. 
D: foliis lato-lanceolatis, pedunculo versus apicem 
bracteis paucis obsesso , sepalis acutiusculis, la- 
belli auriculis profunde biiidis. (Planta pusilla; 
floras miniati.) 

Crescit: ad a< bores in monticulis calcareis prope Knripau. Iloret: Janio. DEN-. 


( 290 ) 

BENDROCOLLA EMARGINATA. 

D: foliis Jmeari-Ianceolatls oblique emarginatis, pe- 

dunculis coufertis birsutis versus apicem pauciflo- 
ris f sepulia acutis, labelli auricuiis cmarginatis 

(flores flavi, labcllo candido inlus maculis 2 fla- 
Tescentibus. 


Cresclt ; in sylvis montauis Pantjar et Meggame- dong. Floret: Julio, Augusto. DENDROCOLLA PALLIDA. 

D: foliis lineari-Janceolatis oblique-retusis , pectin- 
culo superne braeteis paucis iustructo > sepalis 

obtusis , labcllo exlus cum tuberculo. 

■ 

Cresclt : in sylvis opacis Nusae Kambangae insulae* 
Floret: Octobn, Novembri. 


DENDROCOLLA SPURIA. 

D: caulibus elongato-clavatis superne tetrag^nis dt— 
pbyllis (folioruoi privatione?), foliis lanceolatis , 
iloribus c scrobicuiis lateralibus caulis erumpen- 
tibus. (An hujus generis et sectionis?) 

Cresclt: in vallibus inuntium Seribu. 
Floret: Ftbruario. 


DENDROCOLLA MINIMA. 

D: caubbus simplictbus (vix semipollicaribus), foliis 

brevibus ad paucis lanceoJatis acutiuscuiis^ spicis V ,pl- 


( 29*) ■ • 

npicrm pauciiloris, so palls carinatis obtusliliculis 7 
labelli limbo obliltcrato. Crescti: in montanis Pautjar. 

Floret : Julio. 


SECT. St FORVTCART.Y. 

Spicae superne bracteis subalatis congest?? praedi 
tae, labelli limbo abbreviato-fornicato* DENDROCOLLA ANaUSTIFOLTA. 

D: foliis camosis lineari-lanceolatis canaliculatis ob- 
tusis emarginatis, peduncuils brcvibus paucifloris. 

Crescit: in moatosis Salak et Seribtu 
Floret: Octobri. DENDROCOLLA SUBULulTA. 

D: foliii cnrnosis linenri-lanceolatis canaliculatis apice 
contracts subulatis, pedunculis brcvibus pauci- 
floris. (Priori valde affinis, floribus etuuu au- 
rantiacis.) 

Crescit: cum antecedents 
Floret: Julio, Angusto. DENDROCOLLA IIISTRTX. 

D: foliis lineoribus basi angiistloribus a pice retusis, 

pedunculis elongatis apicc conrrcsto - multifloris* 
(Bracteae subulatae. Labelli limbus fornicatus , 
pubescens, interne cum appendicuio lameliato.) 

Cres- 'Crescit: ad arboies circa Baitenzorg. 
Floret : Februario ■ ■■ Julio, DENDROCOLLA ANCEPS. 

D: caulibus anticipitibus , foliis lanceolatis mucro- 
nulatis , peudnculis filiformibus apice paucifloris. 
(flores albido-flavescentesj labelii limbo forni- 
cato, hirsuto.) 

Crescit: in elatis Salai. 
Floret: Junio. SACCOLABIUM. Perianthii sepala cjuinque patentia, latcralia ex- 
teriora paulo latiora. Labellum cum ungue gynos- 
temii interne in saccum productum; limb us trun- 
catus, tumidus. Gynostemium superne in rostellum 
attenuatum. Anthera terminalis , semibilocularis. 
Massae pollinis duae , subglobosae 9 membranae 
elasticae insidentes et ope pedicelli communis glan- 
dulae rostelli affixae. Genus maxime affine Cleisostomae. Herba parasitica, pusilla, caulescens. Gnules sim 
plices. Folia linearia, rigida, disdcha. Flores axil 
lares, subpedicellati, soiitarii. / SACCOLABIUM PUSILLUM. 

Crescit. iu sylvis altis montis Gcde. 

* 

Floret: Majo. 2. Mas- 
( 29' ) 

2. Massae pollinis podiccllo V- lan?ina destitutac* ♦ Massae pollinis 2 
C I S T E L L A. 


Periaiithii sepala quinquc crecta ; exteriora sv\l>- 
carinata; lateralia labcllo subposita. LabeLluin cum 
gynostemii unguc ad basin saccittum , erectum; Jim- 
bus rectus , undulatus. Gjnoatemiam superne libe- 
ram, latum, ad apicem interne polliniferum. An— 
thera subbil o cula ris. Massae pollinis du 

tae , excavalae, pulposo-cereaceae, ope membraiiae 
araclmoi'deae glutiuosae communis ad mar&inem sti 
matis allixae. 


re • ova- 'T Herb a terrcstris. Folia subradicalia, oblongo-Ian- 
ceolata , nervosa, membranacea. Pedunculus rndica- 
lis, superne cernuus , inferne vaginatus. Flores spi- 
cati , bracteatb CISTELLA CERNTJA. wtmm 

Synon.: Malaxis cernua. Willd. Rbed. Hort. Ma- 
lab, torn. XL tab. 55. Crescit: prope Buitenzorg, tamen rarissima. i Floret: Januario ; Februario* 


6. Tab pi 2 9 4 ) 

C. Labellum non calcaratum nisi saccatum. Massae pollinis peciicello v. lamina suflliltae. 
P IU L i E N O P S I S. Perianihil sepala quinque patentia, inaequalia; se~ 
pala interiora latiora, supcriic dilatato-rotuudata. JLa- 
bellum e calcaratum 9 cum ungue gyuostemii confluens^ 
tubcrculo emarginato ad basim auctum ; limbus tri^ 
lobus; lobis lateralibus rotunda tis* arcuato-inflexis : 
lobo medio angustato , basi hastato , apice append!- 
cibus 2 subulatis terminate Gynoslemium liberunu 
Antkera gyuostemio interne versus apieein insidens, 
rostello proininenti incumbens, bilocularis. Mas- 
sae pollinis duae , O vales, dorso dcpressae , cerea- 
ceae, pedicello communi ad basiu peltato clastice 
insidentes. Herb a parasitica. Games radicantes, simplices. Fo- 
lia rigida , lato-lanceo!ata f apice oblique - rctusa. 

Flo res paniculati. PHALAENOPSIS AMABTLIS. 

Synon* : Epidendrum amabile Schwartz. 

Crescit: in silvis littoralibus Nusae Kambangae in- 

sulae. Floret: Octobii, Novenibri. 

* * Ma; (* 9 5) * * Ma&sae pollinis 4 PODOCHILVS. Pe connivcntia ; tria ex teriora usque ad medium connata, interioribus la- 
tiora ; lateralia exteriora inferne ventricosa. Label- 
lum concavum f basi appcndicibus duabus introrsis 
instructum , ungui gynostemii elastice connexum. 
Gynostemium parvum, apice trifidum ; lacinia inter- 
media tricuspidata* Anthera dorsalis, antice emargina- 
ta, 2-locularis, loculis approximates. Massae pollinis 
utriusque loculi duae , oblongae, compressae, cerea- 
ceae f pharctratae , et ope st^li communis bifidi 
cmarginaturis laciniae intermediae gynostemii affixac. 

Herb a parasitica , caulescens. Radices fibrosae* 
Caules simplices. Folia disticha , ovalia cmarginata , 
rigid a, lucida. Spicae axillares vel tcrminalcs, soli- 
tariae. Flores miuuti , bracteolati , subsessiles* PODOCHILVS LUCESCENS. 

Crescil: in arboribas montiam Salak, Pant jar, Meg- 

gamedung etc. 

Floret : J unio — ■ c tob ri. PLATYSMA. 

Omnia Podochili sed sepala minus coliacrentia 
erecto-patentia , lateralia exteriora calcar breve ob- 
tvisum aemulantia , labellum concavum, inferne inap- 
pendiculatum , gynostemium indivisum* apice tricus- 


P ida 

(* 9 6) 

pidatum, stigma ope laminae membranaceac occul- 
turn , capsuia muricata. 

Herb a parasitica, ramosa. Caules rcpentcs. Folia 
disticlia , liuearia • cuspidate. Florcs sub terminates, 
Solitarii, sessiles. 

PLATYSMA GR AGILE. 

Crescit: in moiitanis Pantjar et Seribu, 
Floret: Junio, Julio. • * A P I S T A. Omnia Poclochili sed gynostemio lato , uti'oque 
latere cmargiuato , loculis autherac disjunctis massiscpie 

pollixiis per paria pharetratis emargiuaturls gynosteinii 
xitrinqiie pediceilis respondentibus (unde nomen). 

Herb a parasitica, subramosa. Folia (parva) disticlia, 
liuearia, acuminata. 4 Spicae sub terminates % pauci- 
florae. Flores minutissimi , bracteolati. • • APISTA TENUIS. Crescit: in sylvis altioribns montium Provineiarnm fiuilenzoT'g et Bantam. Floret: Julio; Novembri. CRYPTOGLOTTIS, Peridnthii senal paia qumque crecto-conniventia ; ex- 
-teriora basi connata; lateralis cum ungue gynostemii 
in feme in calcarlongum basi did y mum producta* su- 
pra medium inter se connata. Lube Hum parvurn, inclu 
( W ) 

inclffirtim, angusturn , basi rxtttS Lilidum* IImbu£ 

ovatus , indivisus. Gynostemium apice attenuatam. 
Anthera dorsalis , 2 locularis. Massae potlinis 
quatuor, clavatae, inaequales , sterilibus intcrmixtac , v edicello communi suffultae. A Podochilo , ciii nimii aflinis, difTert ungue gy- 
nostemii cum sepalis lateralibus exterioribus in pc- 
rulam longam producto ; labcllo ad basin cxtus ap- 
pendicular vel bifido ; gynostemio apicc attenuate)* 

Hcrfea parasitica, pusilla, subramosa. Radices fill- 
formes , subcarnosae. Folia linearis , cuspidata. Pe- 

dunculi terminal es subsolitarii , pauciflori. Flore's 

bracteolati, parvi , albidi. 

CRYPTOGLOTTIS SERPILLIFOL1A. 

Crescit: in arboribus moniium Seribu. 
Floret : Feb ruario — M a j o. 
• * * Massae polliuis 8. APPENDICULA. P exterior^ latiora, basi snbcoalita ; lateralia ungui gynostemii obli- 
que inserta, labello saepe adnata, calcar obtusum aemu* 
lantia; dorsali subfornicato. La be Hum concavum, 
interne ad basin margine elevato cinctum vel ap- 
pendieulatum . ungui gynostemii lato affixum; limbuff 
indivisus vel Sublobatus, patens. Gynostemium api- 
ce attenuatum, emarginatnm. Anther a dorsalis. (2 9 8) 

Lilocularls , lo culls siib-i-Jocellatis. Massae. pnllinis 
oct'o, ex abortu 6, rarius 4, clavatae , compressius-" 
culae, pulposo-cereaccae , in fasciculis duobus pua-*- 
retratis glandula vcl stylo commuoi afiixae. 

. ITcrbac in arboribus porasiticae. Radices (ibrosae* 
Cauli umpiicies rarius raniosl, teretiusculi rarius foiiosi. 
Folia dislicha, plerumcpie mcmbraUacca* Pcduuculi 
^icato-jnultiflciri rarius so!itarii« Sect, h 

Flores iti spicis clongalis. Labeling sepalis late- 
rail bus raro connatum , integrum. 

APPEND fCULA PEND'JLA. 

ji: caulibus simplicibus superne compressiusculis, 
bias lineari-lauceolatis apicc tricuspid a lis , spicis axillaribus later aliLus tcrniinalibusve solitariis con- 


fertisve pendulis folio lougioribus , labelli limbo 
ovato obtuso cum mucronc. (braclcac o.valeSj 
oblusae, concavac , reflexae.) 

Crescit: in montanis Proviuciarum Eoit;ciizorg ; Ban- 
tam eL Tjaujor. 

Floret: feie toto anno. Variet. : foliis angustioribus* 

Lirescit: cum praecedeiilc* 
Floret : eotlem tempore, 

APPESDICVLJ CJITSTATA. 

ji : caulibus -ramosis compressis , foliis lineari~l*ac£o-i 
latis apice tricuspidutis y spicis oppositiioliis axil-* 

* (299) 

laribus terniiiialibusvc solitariis longis ms; subra~ 
jnosis inferne uudis comprc&sis, labclii limbo 10- 
tundato craarginato interne utriucjue cristato* 

Crescit : in montania Pantjar. 

Floret : Junio — Augusto. , APPENBICVLA 4NCEPS. 

A : eaulibus simplicibus foliaceis ♦ foliis hmceolatr$ 
apice tricuspidatis , spiefs oppositifoliis tgrauv&li^ 
busvc solitariis geminisve folio brcvioribus., la- 
belli limbo obtusiuscuJo reflexo. (jsepala latpralia , 
pxteriora ungui labelii inferne adliacrentia.) Crescit: in nvmtib s Provinciariuu Occideiitaliiinz 


Javae insula©. 
Floret : Feb aiai'io — J alio. • Variat foliorum longitudinc et latitudine* APPEND ICULA ALBA. 

A: caulibus simplicibus comprcssiusculis, foliis li-i 
ncari-lanceolatis retuso mucvonatis , spicis axilla- 
ribus simplicibus tcrminalibus saepc geminatis fo- 
lio brevioribus, labclli limbo obt'dSQ. - (ilorcg 
albi, mediocres,) 

Crescit: locis umbrosis ad montem Salak. 

Floret: toto anno. APPEND1CULA RAMOSA. 

A: caulibus ramosis ieretiusculis , foliis ovali-oblon- 

gis (pavvis) i"eiuig-aiucrouatis ? spicis aaudflerfe 

oppc ( 5oo j 

oppositifoliis terminalibusve solitariis folio subae- 
opialibus, labelli limbo obtuso interne bicalloso. 

Crescit: ad niargiueiu fluvii Tjapus in raoiitosis S&- 

lafc. 

Floret: toto anno. APPENDICULA PAUCIFLORA. 

A: caulibus simplicibus teretibus, foliis ovalibus (par- 
vis) retuso-mucronulatis , pedimculis oppositifo- 
liis brevissimis sub untfl oris, labelli limbo obtuso 

- cum mu crone. 

Crescit: in sylvis altioribus montis ignivomi Gecle, 
Floret: Aprili etc. APPENDICULA BUXIFOLTA. 

A: caulibus ramosis teretibus , foliis linearibus (par- 
vis) oblique inucronulato-retusis rigidis lucidis, 
spiels axillaribus terminalibusve solitariis folio 
brevioribus pauciiloris,. labelli limbo rotundato 
. crenulato intus ad marginem tumido* (floi'es 
, parvi, flavescentes.) 

Crescit: in montosis Pantjar etc* 
Floret: Jiuiio — Angusto. APPENDICULA CAR NCSA. 

A: caulibus simplicibus teretibus, foliis linearibus 
apice inaecpiali-oLtusis carnosis ? pedunculis axil- 
laribus v, intrafoliaceis brevissimis l-2-floris. la- 

* 

1 

belli limbi) i-gtoudate eniargmato recto, (ilorcs paivi , 


( "oi ) 

pnrvl, albido-vlrcscentcs ; scpala Iatcralia extchOTl 
calcar obtusuai referenda, ungui labelli adglu- 

tinata. ) 

deficit: iu sylvis altioribns montis Salalc. 
Floret: Julio — Scptcmb.i. 'APPESfDWULA ASGVSTIFOLTA. 


A: caulibus simpliciln:s teretibus, foliis linearibtdf 
oblique rctusis canaliculars rigidiusculis , spicis 
axillaribus solitariis folio brcvioribus , limbi acuti 
mar^inibus incufvis. 

Crescit : ill sylvis altioribns Salak« 
Floret: OcLobri. APPESIDICULA 71EFLEXA. 

A: caulibus simplicibus lerctilms, foliis ovalibus re* 
tuso-mucronulatis, spicis supra-axiliaribus soiita- 
riis folio brevioribus densifloris , labelli limbo patentc obtuso cum mucrone. (flores miouti, al 
Lidi; labellutn infcrne scpalis latcralibus exterio 
fib us adliaerens.) Crescit: in arboribns ad ripas fluvii Tjapus ct in humid is montis Pantjar, 

Floret: Julio — Septembri etc. APPENDTCULA VXDULATA. 

A: caulibus simplicibus compressis , foliis ovalibus 
retuso - imicroaulatis , spicis Oppositifoliis soiitariis 
folio aecpialibus , labelli limbo ovato undulato. 

(Labcllum infcrne scpaiis c&tcrioribus jane turn, c i*tus 

( 3o2 ) 

intus appendiculo ligulato emarginato ins true turn 
A congeneribus satis discrepat ob perulam cl®n- 
gatam et structurara lab^lli.) 

Cresciti in sylvis Pantjar* 
Floret: Junio — Angiisto, 


APPENDTCITLA PURPURASCENS. 

A : caulibus simplicibus conipressis, foliis ovalibuS 
xetuso-mucronatis . spicis iilil'ormibus subramosis 
oppositifoliis terminal ibijsve folio uiuito longiori- 
hns, labelli limbo ovato acutkisculo. 

Crescit : in sylvis uiontiiun Salak et Cede, Floret: to to anno. J^arietas: foliis minoribus, spicis simplicibus- Crescit: ad or turn fluvii Tjiburvum in montauis Gede, 
Floret: Martio etc. APPENDICVLA CORVUTA. 

A' caulibus simplicibus terelibus, fo':is ovalibus re-* 
tuso-mucronulatis, spicis terminalibus oppositifo- 
liisve solitariis folio brevioribus paucifloris, la- 
belli limbo obtuso intus calloso, gjuostcmio utro- 
epic latere dente recurvo instructo. (florcs albi ^ 
mediocrcs.) Varieias: foliis. ovali-oblonsis. 


Cresclt: i<\ sylvis montioni Seribu et Pautjar* 

Fiord: Februario clcj AP+ 

( 5o3 ) 
JPPENDICULA COXGEXEIIA. 

A* caulibus foliis ct spicis praecedentis sed labelli 

i 

limbo rcflexo rotundato concavo intus nudo, gy- 

nostemio edentulo. (ilores magnitudiue praece^ 
dentis. ) 

Crcscit : ad inontem Panljar. 
Floret : Junio , Julio etc. - * * APPEND1CULA TORT A. A: caulibus simplicibus compressis, foliis ovalibus 
retuso - mucraBulatis, spicis termiiialibus soJitariis 
bracteis coloratis (roseis) bifariam imbricatis, la 
bello tor to. ; 

Crescit : in moutanis Seribu ct Pant jar* 

» 
Floret : Februario — • Aujmsto. SEGT 2. Flores terminales capitati , bracteis paleaceis cincti. 
Labellura sepalis Iateralibus exterioribus plerumque 
iiiieme adnatum, sublobatum. * * APPENDICULA^ CALL OS A. A: caulibus simplicibus teretiusculis, foliis lineari- 
ovalibus retuso - mucronulatis , vagiais foliorum 
bidentatis, labelli liriibo lato-ovato interne cal- 

■ 

loso patente, 

- 

Crescit: in montanis Prcvinciarum Bantam et Bui# tenzorg. 

'floret; Seplembr,} Junio etc, ** AP o4) * * JPPEXDICVLA TIASSKLTit 

A: caulibus simplicibus teretibus, foliis lato-linearibni 
retuso-mucronulatis , Taginis foliorum cdentulis f 
labelli limbo erectiusculo crcnulato. Crescit: in calcaveis Frovinciarum Bantam el Bui 

tenzovg. 

Floret: Majo etc* APPENDICTJLA LONGIFQLIA. 

A: eardibus simplicibus comprcssis, foliis lineari- 
^ lanceolatis retusis, iloribus dense capita lis* 

i 

Crescit; in sylvis allioribus montium Su'ak T Fan- 

- gnrango, etc, 
Floret: Febraario. 
CERATOSTYLIS Perlantlill ser>ala erecto -patentia vel comiiven 
tia; exleriora inferne leviter coalita; latcraJia exte 
riora basi producta, calcar breve obtusum aemu L Gy- sus iimbum co near am ct incrassatum, indivisu 
noslemium breve latum, biauriculatum. Anthera f 

gynostemium postice terrainans, bilocuJaris, loculis 

4-locellatis. Massae vollims in cpiovis loculo q annua munis ©marginal urae stigma lis affixae* ~ 


:: 
( 3o5 ) 

flerLae in cortice arborum parasitica^ subcaules- 
rentes, cbulbi. Pedunculi i-flori . ad basin folio- l„; rum positi, paieis cincti. CERATOSTYLIS GRAMISEA. 

C: caulescens, foliis lineari-lanceolatis acuminatissi- 

> 

mis, pedunculis solitariis gemiuisve subtomentosis , 
labello apice incrassato rnargine ciliolato. 

Crescit : ad montcm Salak. 
Floret: Julio — Seplembri etc. ' CERATOSTYLIS LATIFOLIA. 

C: caulescens, foliis Janceolatis obtusis, pedunculis 

solitariis geminisve villosiuseulis, labello intus li- 
neis duabus pubescentibus notato, 

Crescit: in cacumiue niontis Gede. 


Floret: Aprili etc. 

CERATOSTYL IS SIM PL EX. 

C: cnulibus siraplicibus teretibus x-pbyllis, foliis 
Janceolatis retusis, pedunculis solitariis sepaliscpie 
glabris, labello superne cucullato. 

Crescit: in vicitiitate cataractartun fluvii Tji - Kini- 

dal in niontanis Gcde. 

Floret: Aprili Junio. 

CERATOSTYLIS AYCEPS. 

C: caul ib us simplicibus subfoliaceis l-pliyllis, foliis 
lanceolatis retusis 7 pedunculis 1-3 sepalisque ex- 


terioribus araehnoideo-pubescentibus. Cres 

y ( 5o6 ) / i Crescit: cmn praecedente. 
Floret : eodem tempore. • CERATOSTYLIS GRACILIS. 

C: eaulibus siiirplicibus teretibus I- pb^llis, foliis 
lincari - subulatis semitcretibus , pedunculis 1-4 
evariiscpie villosiusculis. 

Crescit: m montanis Seriba et Pant jar. 
Floret: Feb ru aiio elc. C ERATO ST? LIS SUBULATA. 

C: caulibus simplieibus terctibus 1 - pbjllis, foliis 
subuJatis terctibus levitcr canaliculars, floribus coufertis aracliiioidco-pubescentibus. (Florcs mi- 
nimi ? flavescentes ; scpala latcralia extcriora in 
calcar didymum coalita.} 

Crescit: in montanis Salak-, Pantjar etc. 
Floret: Marti o etc. 
Massac pollinis 2 ran us 1 , intcgemniae v. lobme. 
l$fsm JEPICRANTHES. 

Periantliium scpalis 5, accpalibus , pateutibus. 
jUibeUum sepalis brevius, integrum, inargine revo- 

lulum, glanduloso- tumid um, articulatione irritabili 

cum 

2* Massae pollinis nee pcdicello nee lamina sufliiltae. 

Uo 7 ) cum gynostcmii ungue ineurvo unitum. Gynoste- 

mium supernc simplex, iuferne utroque latere pro- 

cessibus antcnniforniibus 7 pcndulis ciuctura. An 

titer a tcrminalis , incrassata, semi - 2 - locularis. 

Massae polUnis in singulis loculis solitariae, jux- 

tapositac, fills distinctis nullis glandulac stigmatis 
ffix< ac. Hcrba parasitica , caulibus s candentibus vaginatis bul- 
bifcris, bulbis tetragonis apice i-pbyllis, foliis 
evaltbus supra convexis subtus concavis, pedunculis 
i-llovis e caule ad basin foliorum ortis. EPICRASTIIES JAVAXICA. 

Cresclt: in altis montibus Javao insulae supra ar- 

b ores . 

Floret : Septcmbri Dccembrk OSYRICERJ. 

Perianthii subringentis sepala exteriora majora, 
infcrne subcoalita; exteriora later alia usque ad api- 
ce in coadunata. Labellum vciitricosum , indivisum? 
gynostcmii ungui calloso articulatum; limbus con- 
vexus 7 glandulosus. Gynostemium breve , apicc 
bialatum; alis tricuspidatis. Anthera terminals, 
semibilocularis 7 antice in laminam glandulosam ex- 
pansa. Massae pollinis duae y o vales, pulposo - 

Gereaceae, maigini stigmatis approximatae. 

Genus Cochlias propinquum ? abs qua difiert la- 

belli structura et ejus articalatioue distinctissima ur 
etiani babitiir 

m m 

Her- ( 5o8 ) 

Herb a parasitica. Folia lineari -lanccolata , bulbis mo nib'fbrmib us suiTulta. n scssiics , pnrparasccntcs. Spicae radicales. Flores 


OSY R ICE RA CRASSIFOL LI. Crescll: in arboribus ad montcin Salak« 
Floret-. Decembri > Taunario. E P II I P P I U M. Perianthil subringentis sepala inaequab'a ; Iaterflh* 

lia latiora , tingui gyiiostemii inserta, labcllo supposi- parvum , crassum , arena turn , Si scjiae 


ta. Liabe Hum 

forme , articulationc irritabili ungtii gynostemii ar- 
cualo junctum. Anther a gynostemiiun anticc biden- 
latum vcl bicomutum terminans, 2-locularis. Mas- 
sae polllnis in singulis loclilis singulae , bipartibi- 
les, pulposo - cereaceae , filis aut memb ranis nullis 

■ 

uflultae, margini stigmatis gland uloso adglutinatae. 

Genus DLphyi proximum , vix distinctum, nisijse- 
palis niajus ringentibus , iabcllo tumid o, articula- 
tione valde conspicaa cum ungue gyiiostemii juueto. 

Herbae in arboribus parasitica?. Catties (Ubizoma) 
radicij'ormes. Folia solitaria , plcrumcjuc ex apice 
bulbi erumpentia 9 CO ri ace a. Pedunctili ad basin 
bulborum orii , basi vaginati, apicc pauci- aut mul- 
ti-flori. Flores subpcdiceliati , bracteati, purpuras- 
ceotcs. Sect. 2 

( 509 ) 
Sect. i. Gynostcmium amice ad apicem subbicuspidiiiuni. 
Massac pollinis margin! stigmatis glanduloso affixae. EPHJPPIUM UNTFLORUM. 

E; bull>is oblongis comprcssis, foliis lato-lan ccolatis , 
peduncula unifloro , scpalis ovatis acuminatis. 

Crescit : in sylvis primaevis montls Gede. 
Floret : Aprili. EPHrPPlUM CI LI AT CM. 

F: bulbil ovatis sulcatis, foliis lineari - lanccolatis , 

pcduncirfis umfforis, sepalis cxtcrioribus elongatls 
acuminatissimis inacqualibus ? dorsali canaliculato 


inferne ciliolato. Crescit: in sjdvis allioribus monlis Salak 
Floret : Junio. FPHTPPICM VAPtTATXJM. 

E: bulbis oblongis comprcsslusculls, foliis oblongo* 
lanceolatis, floribus ca pi talis, sepalis elongatis 
acuminatis, margine revolutis. 

Crescit: locis umbrosis njontis SaTafc. 

I 

Floret: Novembri etc. EPHIPPIUM ELONGulTUM. 

E: foliis cbulbis oblongo-Ianceolatis basi carina tiff* 
floribus in pedunculo elongato supcrne dense spicatis , sepalis acuminatis. Cres- 


V** 


{5io) 

Crescit: locis opacis supra ai bores a<1 inonlcm Salak 
Floret i Decembri. Sfxt. 2. Gynostemium antice ad dpi c cm blcovncitum. Mas- 
sac pollinis glandula carnosa sufTuItae. EPHIPPIUM LEPIDIM. 

i 

JZ: bulbls ovatis quinquegonis , foliis lanceolalis ob- 
tusis emarginatis , floribus in pedunculo elongato 
ad apicem capitatis , scpalis lateralibus cxtcvio- 
ribus cobaerentibus reliquis valde imjoribus 
dorsali intcrioribusque ciliolatis acumiiiatissimis. 

r ■ m. 

Crescit: in montanis Pantjar, supra aibores. 
Floret : Junio Xticiisto. EPHIPPIUM CORSUTUM. 

jE; bulbis ovato-oblongis subtetragonis $ foliis Ian- 
ceolatis acutis, peduaculo brevi l-floro , sepalis 
acutis j lateralibus extcrioribus reliquis valde la- 
tioi'ibus, labcllo ad mardncm inferxre ciliato. 

Crescit: in sylvis elatis mentis Salak , 
Floret : Augnsto. * DIPHYES. 

Perictnthii sepala stibclausa vel subriugentia ; ex- 
tcriora interioribus valde ruajora, basi leviter colia^- 
rentia; lateralia inferne oblique produeta, ad act un- ■ynostemii adfixa- Labellum par 


sura 


( 5n ) 

sum, basi concavum, ungui gynostemii incurvo-elnsv 

ticc janctum, adsrendens. Gynostefnium breve, npicc 
- scmibifjduni vol bicuspidaium, r arias integcrrimum. 
Anthera terminalis , i - 2 -locularis. 2fassae pol- 

linis 1-2, saepc bipnrtibilcs, rarius sublobatae, 
pulposo - cercaceae , niargiiii stigmatis alKxae. 

> Hcrbac parasiticae, radicantes. Caules (rliizoma) paleis 
vaginati aut radicantes* Folia jam disticha ebul- 
ba , jam e_v apice bulborum erumpentia et solitaria. 

FJores ad basin -folii vel bolbi aggregati , spicati ant 
solitarii. Sect. i. moxaxthes, Caules ebulbi. Pedunculi breves, l-flori. Uf* 
nostemiuni profunde biiidum. .Anthera 2-locularis. 
Massae pollinis 2, globosae. DIPHYES TORTUOSA. 

I): folils lineari - lanceolatis , labello utrinque hir- 
suto , gynostemii appendicibus tortuosis. (Scpala exteriora ncr\ is 3 - atro - purpureis Labellum carnosum, atropurpureum , limbo lutco.) 

Crescll : in arborihus ad moutem Salak. 
Floret: Oclobri. Sect. 2. diftyciiantes. 

Caules ebulbi. Pedunculi breves , pauciflori. Gy- 
iiostcmiuin bicuspidatum. Anthera i-locularis. Massa 
pollinis unica. bipartibilis. « T)I 


( 5ia ) 

I 

DIPHYES MVTABTLTS. 

D : foliis coriaceis lanccolatls retusis, pedunculis 
folio brevioribus bifloris (flores viresccntes demnm 
crocei; scpala extcriora acuminata; lahcllum. mi- 
niatum; limb us obtusus, subcrenulatus). 

Cresclt: in sylvis altioribus monlis Sulah^ 
Floret: Julio ■ Septembii. * Sect. 5. stachvsantiies. 

Caulcs radiculites, ebulbi. Pedunculi elongati, 
solitarii , spicato-multiflori. Gynostcmium bifidum. 
Auiitbera l-iocularis. Polliiiis massa unica, bipartibilis. DIPHYES ODOR ATA. 

D: foliis petiolatis lanceolatis nervosis , labello in- 
terne glanduloso (flores flavi, parvi , odoratissimi). 

Cresclt : in truucis arborum ad orisrinem iluvii 

Tjlburrum. 

Floret : Jimio. DIPHYES G1BBOSA. 

D; foliis petiolatis lanceolatis obtusiusculis coriaceis, 
labelli limbo obtaso lineato margine nudo, ungue 
gynostemii gibboso (flores pallide flavi, labello 
aurantiaco , basi canaliculato). 

Cresclt: in sylvis altioribus montis Serial, 
Floral: Jmiio, Variety foliis acuavhmti?. DI- 

(5i5) 

D1PHYES FLAVESCENS. 

D: foliis brcviter petiolatis lineari-Ianceolatis , pe~ 
duncido basi vaginato multifloro , labelli limbo 
obtaso cilia to (flores pallidc flavi, sepalis exte- 
rioribus acuminatis inaequalibus ; labcllum infcrnc 
carinatura , aurantiacum). . 

Crescit : in declivitatibus monlis SaLtk supra arbores* 
Floret : Jauuario. 


Variet. a: spicis trifloris, floribus concoloribus. 

Crescit : in sylvis xnontis Pantjar* 

Floret : Julio. 

Variet. b: foliis latioribus Iongiter petiolatis, spicis 
multifloris , floribus minoribus concoloribus f la- 
bello angusto. 

Crescit: cum praecedente. 
Floret: Julio ■ Septembri* 

Sect. 4. desmosaxtiies. 

Caules radicantes , bulbiferi. Flores in pcdunculo 
capitati , subsessilcs. Gynostemium semibilidum. An- 
thera 2-locularis. Massae pollinis duae, sulco dor- 

sali exsculptae. DIPHYES CROCEA. 

D: bulbis rcmotis, foliis la to lanceolatis, pedunculis 
nutantibus, floribus dense capitatis (flores cro- 
cei y sepalis exterioribus longissime acuminatis* 

Labellum crassum * r limb us interne pubescens. 

Cres- (5*4) Crescit ; in sylvis montosis Salah et Burangrang. 
Floret: Julio Noveinbti. 

f r arzcl: floribuS pallidc fiaventibus , foliis angustioribus. 

DIPHYES AXGUSFIFOLTA. 

J): bulbis fusinis rcmotis, foliis lincari-lanccolatis 

aculis, pedunculis folio brevioribus, floribus laxe 

capitatis (flores parvi, scpalis cxterioribus acu- 
minatis apice aurantiacis.) 

Crescit : in montosis Gedd et Salal\ 
Floret: Junio Octobri. Variet. : bulb is ovatis , foliis lanccolatis aculiusculi* 
1. obtusis. 

Crescit: in sylvis mentis Sa^ak pvope Pas sir Java. 

Floret : Augusto etc, 

DIPHYES SULCATA. 

D: bulbis ovato-oblongis sulcatis rcmotis; foliis li~ 
neari-lanceolatis obtusis , pedunculis filiformibus 
(olio longioribus 3-flox*is , sepalis cxtcrioribus 
acuminatis subaecnialibus ( planta pusilla, bine 

D: angustifoliae inde D: obtusae affmis, floribus 
pallidc flavcsccntibus). 

Crescit: in cacuininc moutis Salak. 
Floret: Augusto etc. 

DIPIWES CAPITATA. 

T): bulbis rcmotis compressis, foliis lanccolatis acu- 
tis ; pedunculo brcvi, floribus £-7 laxc capitatis 

brae- ( 3i5 ) 

Lracteis canaliculars cinctis (flores mediocrcs, 
pallidc (laventes , sepalis cxterioribus acuoiinatis, 
lateralibus dorsali majoribus ; interioribus obtusis; 
labellum tumid um, basi canaliculatum; limbus ob- 
tusus). 

Crescit: ad tnuicos arbor am in sylvis primaevis 

GeJe et Salak, 

Floret: Aprili etc. 

Varjetm? bulbis terctiusculis ct subcomprcssis, foliis 
acutiusculis vel obtusis. DIPHYES OBTVSA. 

D: bulbis subremotis, foliis lincari-lanceolatis' ob- 
tusis, pedunculo brcvi apicc 2-.l-floro (planta 
pusilla; florcs pallidc- Have ntes , sepalis cxterio- 
ribus acuminatis , lateralibus dorsali majoribus 
apice incrassatis, interioribus acutis ; labelli lim- 
bo obtuso\ 

> 

Crescit : in sylvis obsenrioribus montiiim Gede et 

Salak. 

Floret: Aprili, Ma jo , etc. 

Varlat bulbis fusinis et ovatis, ut etiam latitudino foliorum. Sect. 5. corymbosia. Caides radicantes , bulbiferi. Flores pedicellati , 
subumbellati. Gynostemium semi-bifidum. Anthera 
2-locularis. Massae polJinis 2. seniirotundae, dorso 
semibilobae. 

VI- ( 5i6 ) 
DIPHYES LAX1FLORA. 

D: bulbis remotis, foliis lanceolatis , pedunculis 
cernuis (floi'es pallide flavi , sepalis acuminatis; 
labellum interne linea promineutc no la turn, in- 
fer ne aurantiacum). 

Crescit r ad margiues fluvii TjLapus supra arbores. 
Floret: Decembri. 


Sect* 6. Poxymkb.es. 

Caulcs radicantcs > bulbifcri. Pedunculi conferti , 
uniflori. Gynostemium scmibifidum vel indi visum. 
Antbera 2-Iocularis. Massac pollinis 2, 2-partibiIes. 

DIPHYES VIOL ACE A. 

JD: bulbis remotis, foliis lanceolatis oblusis, sepalis 
interioribus oblique emarginalis. (Flores violacei, 
sepalis exterioribus acuminatis. Labellum obtu- 
sum, limbo flavo. Antbera dorso glandulosa). 

Crescit: in sylvis Salak. 
Floret: Seplembri. 

DIPHYES TENUIFOLIA. D: bulbis rcmotis, foliis ovalibus margine recurvis labello interne carinato ( flores pallide-flavi , se P alis exterioribus si ibae q lib uaiiDus dorsali nervis atropurpureis interioribus minutissimis obtusLs 

Labellum margine punctis purpureis variegatis. 
eglandulosum. Antbera dorso cristata). 

Crescit : in sylvis montosis Salak. 
Floret: Octobri, 


pa t ( ?»7 ) 
DIPllYES MVCRONATA. 

I): Lulbis remotis, foliis ovalibus plain's macro nulatis, 
lab ell o carinalo (flores pallide flaventes, scpala 
extcriora acuminata, subacqualia , interna spatulata, 
acuta. Gynostciiiiuin integrum). 

Crescit : in DioiUanis Pant jar* 

Floret: Junio , Julio. 

Sect. 7. diaspeiiia. 

Caules radicantes, bulbiferi. Pedunculi solitarii f 
l-flori. Gjuostemiuni bifidum. Antliera uniloco- 
laris. Pollinis massa unica , bipartibiiis. DIPIIYES PVSILLA. 

D: bulb is approximatis. depressis , foiiis ovalibus 
obtusis, pedunculis folio valde longioribus, sc- 
palis exterioribus inaccjnalibus acutis, labelli lim- 
bo obtuso glanduloso tumido (flores aurantiaci, 
sepalo dorsali nervoso). 

Crescit: in sylvis montis Salat ad corticeni arbormu* 
Floret \ Junio; Deccmbri. DTP II YES CILIATA. 

D: bulbis remotis, foliis lincari-lanceolatis, pedun- 
culis folio brcvioribus (flores violacei, scpalis 

exterioribus acuminatis , labelli limbo ciliolato). 

Crescil : ad origiuem fluvii TJiburnmi in montosis 

Gedi Fiord: Junio, _D/- 


(Si8) 

D1PHYES CERNUA. 

D: bulbis approximatis , foliis lanceolatis, peduncu- 
lis folio longioribus cernuis (llores purpuras- 
centes, sepalis exterioribus elongatis, labclli lim- 
bo margiue reflcxo ; antbera crista ta). 

Crescit : in sylvis luimidis montis Salal\. 
Floret : Septembri. 

Sect. 8. macrocaulia. 

Caules radicantcs, bulbiferi. Pcdunculi solitarii, 
i-florx, elongati. Autbcra 2-locularis, dorso cris- 
tata. Massac pollinis duae. 

* Gynostemio scmibifido. DIP RYES OFALIFOLIA. 

D: bulbis approximatis, foliis ovalibus, sepalis ex- Cres- 


DIPHYES HIRS UTA. 

D: bulbis approximatis, foliis lanceolatis , sepalis 
exterioribus subaecpialibus , apice birsutis, labelli 
limbo obtuso intus glanduloso ( flores auran- 
tiaci, sepalis ovali-oblon^is acutis striatis, la- 
bello interne liiieis 2 elevatis notato). 

Crescit: prope cataraetas cah'das monlis Getfe supra 

arbores et in alt io rib us Salak. 

Floret : Majo Angusto. 


terioribus lanceolatis inea<piaiibus, labelli limbo 
obtuso (flores flavo-vi rentes , sepalis latcralibus 

dorsali majoribus, labello brunco). 


( 5*9 ) 

Crescit : in moutosis GerfJ. 
Floret: Junio, etc. DIPHYJBS INAEQUALIS. 

D: bulbis approximates , foliis lincari-lanccolalis ob- 
tusis, scpalis latcralibus postico fere duplo longio- 
ribus acuniinatis , Jabelli limbo vcvrucoso (flo- 

rcs aurantiaci , nervis atropurpureis. Labclium 

atropurpurascens). 

Crescit • nl sylvis prim ae vis montis Pangoerangoe. Floret\ NoTCmbri. DIP II YES TENELLA. 

D: bulbis approxiraatls , foliis lanceolatis obtusis, 
sepalis inaequalibus, lateralibus ovalibus obtusis 
dorsali lanceolato majoxibus, labclli limbo tu- 
miclo vcrrucoso (flores pallide aurantiaci ; la- 
bclium atro-purpureum, infcrnc carialiculatum. 

Crescit: prope Passir Jpis Provinciac Buitenzorg. 
Floret: Julio, etc. • -k Gynostemio fere indiviso. DIPIIYES GRACILIS. 

D/ bulbis approximatis , foliis lincari-spatulatis , se- 
palis exterioribus acuniinatis (flores pallide auran- 
tiaci , limbo labelli obtuso, glanduloso). 

Crescit : in sylvis liumidis niontis ignivomi Gede* Floret : Junio. CO- ' 


C J' jf > ) C O C U L I A. I 

Pcrianthii sepala 5 crecta ; latcralia exteriors 
basi connata : duo interiora minora. Labellum ba- V si angustaturn, uiigui gynostemii junction , adscendens > 
superne in limbum semil una turn inargine revolutum et 
Tcrrucosum dilatatum. Gynoslemium bicornc; cor- 
nua bicuspidata* Anihera scmibilocularis , gynos- 
tcmium poslicc tcrminans. Massae pollinis duae , 
ovatae j pulposo-cereaceae , ad marginem stigmatis 
juxtapositac. 

Ilcrba parasitica , caulescent. Caulcs vaginis seari- 
osis imbricati. Folia coriacea , ovato-elliptica , supra 
convcxa, subtus concava. Peduuculi latcrales, soli- 
taiii. Fiores capitati 7 violacei. COCHLTA VLOLACEA. 

Crescit : ad moiilem Salak supra aibores* 
Floret: Novcmbri , Decembri* PEDILONUM. (*) DENDROBII SPECIES SWARTZ. JPerianlhii sepala latcralia exteriora reliquis pa- 
tnlis v. ci'cctis majora , iiiferne in saccum v. calcar 

Ion- »■■ *> (*) Species Oiciiideanim Javanicarum ad Genus Dendrobii Swartz 
referendae ratione habitus tam dissimilcs sunt, ut non haesitavi eas des- 
ciibere ia tot gencitj quo: sectioncs to conspectu gencrum iiv.Ucavi. 

- *f ( 521 ) 

longiiin coal?ta ♦ interdum ungui Jabelli adnata, 
Labellum angustum ? gynostemio accumbens , codcni 
artieu'at'one nulla jane turn ; limbus indivisus. An- 
I her a termiualis, gynosteniii denti dorsali adhacrens , 
depressa, 2 -locularis. Massac pollings duae, bi- 

pnrtlbiles, oblongae , cereaceac , margini stigmatis la- 
niellosae dcmiim insidentes. 

Genus Dcndroblo articulatione labelli nulla dis- tine turn. 


Herbae in arboribns paraslticae , caulescentes. Cau- 
Jes articulati. Raceini oppositifolii vcl subtermi- 
jiales , ex articulis caulinis orti. Flores purpuras- centes* SECT. 1 Sepala lateralia exteriorai in saccum amplum com- 
pressum elongata, ungui labelli baud coalita* • * PEDILONVM KVHLIL P: foliis sub membra naceis lanccolatis apice inaequa- 
li-obtusis, scpalo dorsali interioribus lato-iau- 
ceolatis latiori, labelli limbo spatulato acuto (flo- 

m 

res pallide purpurascentes). 

Crescit ; in moutibus altioribus Proviiiciarum occi- * dentaiiurn Javae. 
Floret : Maj o — J alio. * * PEDILONUM HASSELTIL 

P.* foliis rigidis lanceolatis profunde oblique emar- 

, ginatis, sepalo dorsali interioribus iato-lanceola- 

lis 

( 322 ) 

lis accpiali, labelii limbo lineari-acuto ( flores 
profunda purpurascentes). 

Crescit: ad moulem Pangoerangoe ad truucos ar- 

borum- 


Floret: Majo ; Juuio* S E C T 2. - 

Scpala lateralia cxteriora in calcar 'elongata, uiigui 
labelii saepe adnata. 

FEDILOXTM SECUNDUM. 

P: foliis rigidis ovali-oblongis oblique rctusis f race- 
inis termiualibus, floribus secuiidis , sepal o dor- 


saii i n tell o rib us majore , labelii Jiinbo acuto 
tumid o. 

Crescit : circa Tjikao iu montanis. 
Floret: Jimio, Julio. 

PEDILOXVM UNDULATUM. 

P: foliis niembranacels laneeolatis inaecpiali - acumi- 
natis, pcdieellis brevibus , sepalo dursali intcrio- 
libus obtusis acqtiali, sacco calcariformi longissi-** 
mo, limbo labelii unduiatp (sepala pux^purascen- 
lia ; labellum flavum). 

Crescit : in sylv s Saiuk. 
Floret : Jiuiio. FEDfLONUM EIFLORbM. 

P: foliis membrannceis laneeolatis acuimnatis, pe- 

duuculis ojipositUviU* sabbiilum, liua$)Q labelii 


. 

' acu- 


( ">2J 

- 

acutninato (an hujus sectionis? Floris marccs- 

cendi fab ri cam accurate explorare non potoi), 

C resell: locis Immidis umbrosis moiitii Salak. 
Floret : Majo. 

PEDILONVM EROSUU, 

P; foliis subcoriaceis lanceolatis oblusis, raccnus bre- 
vibus oppositifoliis subttfrmiiialibusv r e, sepaiis o!>- 
tusis, dorsuli interioribus latiore , labeili limbo 
rotuudato concavo eroso. 

Cresc'U : in sylvis altioiibus Salak. 
Floret : Junio. - ONYC H I U ML DEXDROBII SPECIES SWARTZ. Periantlui sopala patentia vel erectiuscila ; \x\x 

exteriora basi subcobaeventia; lateralia cum ungue 

• labeili inferne coimata, calcar acraulantia. LabeUuni 

basi angus tatuoi, inUfiB appeiidiculatum vel nudum, 
eum ungue gynostemii basi connatum; 1 hub us dila- 
tatus, sublobatus, patens. Antliera terminalls y 2- 
loeulaxis , depressa. teassae pollinis duac , ovales , 
bipartibiles y pulposo - cereaceae , margiui stigmatis 
lamellato incumbeutes. 

Herbae in arboribus parasiticae* canlesccntes. Can- 
les supra basin saepe bulbosi. Folia bifaria. Flores 
spicati vel subsolitarii , oppositifoixi aut subtermina- 
les f pediccllati r bracleolati* 

\ 

; Si 

^ J. * 


( 524 ) Sect, i. Periantbii scpala paten tia, interioribus dorsali la- tioiibus; labello infenie unguiculo lihero instructo. Gynostemium antice pubescens. Caulcs cbulbij (lores dense raccinoti. * • OSYCIIIUM MUTABJLE. O: foliis lineari-lanccolatis obtusis oblique retusis 
mcmbraiiaceis ((lores dilute rosei , labello glan- 

dulis tribus sulpbureis ornato). 

Crescil: in montosis. 
Floret: Septembri, Octobri. OSYCI11UM RIGIDUM. 

O: foliis lato-lanceolutis oblique retusis rigidis. (Flo- 
res albidi, labello glandulis tribus (laveseentibus 

instructo; forsaii varietas praecedentis, sod fir- 
mi tate partiura discrepat). 

Crescil: cum praecedeute. 
Floret: Septembri, etc. 

Sect. 2. Periantbii sepala erccta aut connivcntia, dorsali 
interioribus subaequali aut laliore ; labelli ungue 
inferne nudo vol unguiculo instructo. Gynostenmim 

nudum. Caules inferne subbul 

cemosi vel remote alter ni et tunc bosi ; florcs laxe I P* ra- 
leis :i Yumpentibus. OXY 

- ( 5i5 ) 

* 

OSYCIIIUM NUDUM. O; folils lincari-Ianccolatis iiiacquali-acutninatis mem- 
branaceis, raccuiis paucifloris , sepalis interior! bus 
lanceolatis dorsali angustioribus. (Caules articulati, 

superne (lexuosi; (lores dilute pnrpurasccntes , 

demum (lavescentes ; labclliinx ad basin unguiculo 

praeditum.) 

Crescit: in allis Diontis Salafc. 
Floret: Majo, Jiuiio. ONYCIIIVM FLAVESCESS. 

O: ebulbe , foli : s paucis lineari-lanceolatis obtusis basi 
canaliculars, floribus altcrnis subs' icatis tcrmi- 
nalibus pubentibus, labello intus pubesccnte, 
liinbo emargiuato plicato. (Flo res parvi y (lavi). 

Crescit: in moutosis Salak el Seribu. 
Floret: Martio ; Octobii. ONYCHIVM FIMBRIATVM. O: foliis lineari-lanceolatis oblique - retusis , floribus 

cinctis, labello intus disco subterminalibus pa! cis suoerne tricuspidato ins true to . limbi lobo medio 
ii 7 

abbreviato fimbria to - bifid o. (Caules compressi . 
ad basin bulbo dilatato - tetragono instructi.) 

Crexciiz in sylvis " montis Pant jar. 
Floret : J alio. oy i 


( 5a6 ) 

osYcmmi TiiwvspE. 

O: folils liiieari - laiiceolatis obtusiuscaiis ,• floribus 
terminalibiu paleis cinctis, lab ell t> intus disco 
superue tricuspidato instmcto , limbi lobo medio 
rotund a to iiitegcrrimo. (Cauies compressl, supra 
basin bolbo comprcsso instruct!. Accedit praece- 
denti cui differ* limbo labelli integerrimo,) 

Cr&scit: ad arbores iu syivis roontis SaLak. 
Floret ; Octobri. ONYCHIVM LAM ELLA TUM. 

O: foliis jato-Iauccolatis in bulbis compressis vagi- 
uautibus, peduueulis coufertis pauciiloris ex apice 
buiborum erumpeiitibus , labelli limbo undulato, 
uugue gjnosteoaii appeiidice laxnellato instructo. 

Crcscii; prope Passir Ipis in Provmcia Buiteuzorg. Floret: Julio An^us to. 


o ny cm ium c r tmn i$a tum. 

O: foliis lanccolatis retusis f floribus remotis alternis 
soiitariis, labello intas lineis membranaceis cris- 
ta t<>, limbo uudulato. (Cauies compressiusculi, 
iuieriie iu b album parvum oblongum dilatati.) 

Crescil : in arboribus prope liataviaair 
Floret i fere toto anno. Variat floribus albidis et lillaceis. Varietasz foliis ovalibus vqJL oblongis retusis eras sior; bus* Cres ( 527 ) 

Crssclt; ad li'tora insulie Nisus Kuniba'igae. 
Floret: Noverabri, Decembii. OVYC/IIUM TETRAEDRE. 

0: foliis liuearibus craar gi natis membra naceis (parvis) 
floribus oppositifoliis ai terms, labelli limbo iiii- 
cluiato % cauie tetraedri. ^Planta pnrva ; luilbi fu- 

shi'u Floras albido^purpurasceates , labcllo iu« 
feme unguiculo instructo * limbo semitrilobo*) 

Crsscil: iu svlvis altioribus inoiitLs Salak. 

* 

Floret: Jmiio, etc. OSYCHIUM GR AGILE. 

O: foliis lineaii-subulatis , floribus al tern is solitariis 
geminisve, labelli limbo obtuso. (Buibi o vales; 
ilores nutantes , lillaciui, sepalis obtusiusculis.) 

C resell : in altioribus montis Cede. 

Floret: April* j etc. ONYCHWM TE VEL L UM. 

O: foliis linear! -subulatis v floribus subterminalibus 
solitariis altcrnis, labelli limbo emargiiiatn. ({jiil- 
bi o vales , sulcati ; flores albidi , sepalis acutis ; 
.labcllum intus striis purpurasceutibus notatum.) 

CreicU : in arboribus civca catarraetM calidas ad 

monteiu Gede. 

i 

. Floret: Mijo. ONY 
( 523 ) . 
ONYCH1UM SUBV LATUM. teretibus , pedicellis 
alternis subspicato-terminalibus , labelli limbo tin- O; foliis subcarnosis subulatis d\il a to eaiarginato. (Caules cbuibi. — 

r 

vido-purpurasceutes.) 

Cresclt: locis Immilioribus ad avbores. Fl ore s ila-r Floret : to to anno* ONYCHWM CONNATUM. 

0: foliis membranaceis ovali-oblongis retusis, flo- 

ribus oppositifoliis solitariis, labello inferne cum 

ungue gynostemii connato intus vcrrucoso , limbo 
Totundato. (Caules incrassati,. quasi articulati, 
foliis bifariis vertiealibus. Floras aibido- vires- 
centcs. ) 

Crescit : ad pedem monlis Salak. 
Floret: Sep!embri , Octobri. 
ONYCHIUM JAPONICUm 


0: foliis lineari-lanceolatis obtusiusculis , floribus sub- 

. terminalibus alternis, pedicellis basi incrassatis , 

labello iutas pubescetite, limbo ovato acuto. (Caul auies e bulbi i sea s d upr a b asm incrassati , tere liusculi, articulati; flores lillacei, odorati ; label- 
linn basi ad marginem subciliatum, intus pubesccns, 
basi non appendiculatum; unguis gyuosteuiii latus* 
concavus.) 

Crescit i ex Japonia allatunu Floret : Februano Julio etc* DES- 
♦* 


( teg ) 
DESMOTRICIIU M. DENDROJJII SPECIES SWARTZ. 


Perianth' i scpala ercctiuscula vel patcntia, Ion- 

gitudinc subaequalia ; extcriura iufernc Jcvitcr coa- 
lita; Iateralla basi oblique producta , gynosteniii un- 

gui insorta, in noimullis coalitione sepalorum late- 
raliiun calcar breve referenda* Labellum basi con- 

liueatum ; limb us clongalus , subloba- 
tus , erectiusculus vel patens. Anthera gynostemium 
terminans, denti dorsali ^ffixa , cucullata (mule no- 
men generis), dorso carnosa , bilocularis. Massae 
pollinis duae , o vales , bipar tibiles , pulposo-cereaceac. cavuni , niLus Ilerbae parasiticae , • caulescentes. Caulcs radici- 
formes , avticuluti, bulbifcri* Folia bulbis suffulu , 
coriacea. rlores fasciculati vel subsolitarii aut subra- 
oemosi , ad basin foliorum erumpentes. BULBI MONOPIIYLLI, DESMOTRICHUM AXSULATUM. 

D: bulbis angulatis * foliis ovali-lanceolatis subemar 

siibsolitariis, labelli limbo diia floribus gmatis , 

tato sctaceo - multifido, 

Crescit : in syl vis altioribus mantis Salafc. 
Floret: Angus to ~ Octobri. 

DESMOTRICtiUM FIWBRIATUM. 

D: bulbis ovali-oblongis compressis , foliis oblongo- 
Innrcolatis obtusiascalis , . floi'ibus subsolitariis, labelli limbo dilatuto -biiido plicato, Ores (55o) 

CrzscLt: in sylvis lmmilioribus proviaciariiin occideH- 

. talimn Javae. Floret: Jitaio Septernbri. Variet.: foliis latioribus. 


Crescit; in sylvis Nusae Kambangae insulae* 
Floret: Novembri. DESMOTR [CHUM APPENDICVLATLUL 

D: buibis linearibus compi'essis , foliis oblongo-lan- 
ceolatis obtusiusculis , floribus faseiculatis , labclii 
limbo crispato appendiculo bilido instructor 

Cttscil : ad montem Pant jar* 
Floret : Jutiio — Angus to. DESMOTRICHUM COMATUM* 

D: buibis oblonj-is compressiusculis , foliis oblonpo- 

lanceolatis emargiuatis, floribus fasciculatis 9 labclii 

limbo co ma to. Cesclt : in mrmtanis circa Buitenzorg. 
Floret: Septembii etc* 


DESMOTRICHUM ANauSTIFOLIUM. 

jD; bulbis oblougis pedicellatis, foliis lincari-Iancco- 
latis retusis, floribus solitary's, labcllo iatus dis- 
coidco-liucato * limbi Jo!)o medio biiido* (florcs 

flavi. ) Cresclt: in sylvis inonlis Salak. 
Floret; Aug us to etc* DES~ 

( 55i ) 

DESMOTRICHUM CQNVBXim. D: bulb is ovalibus, foliis ovali-Ianceoiatis emargraa tis supra convexis infra concavis , floribus soiita- 
ills , limbi lobo medio bitido. 

Crescit : in arboribus ad pedeui montes Salak. 
Iloret ' Jauuario etc. DESMOTRICHUM GRANDIFLORVM. H: bulbis ovalibus, foliis ovalibus emarginatis plains , 
floribus solitariis, labello intus 5- cristato , limbji 
Jobo medio bilobo uudulato* 

Crescit: ad montem Sa!ak prope Passir Java* 

Floret: Julio, Augusto. * * BULBI DIPHYLLI, PEDUNCULI6 FLE 

RUMQUE RACEMOSIS. DESMOTRICHUM PUSILLVM. 

J): bulbis pedicellatis oblongis , foliis ovali - lanreo-* 
latis oblique retusis , floribus solitaries , labelli 
limbo undulato. 

Crescit : ad littora Nusae Kambangae iusulae. 

Floret: Octobri , Novembri. DESMOTRICHUM TRTFLORmT. 

D: bulbis ovatis compress!.? senioribus tetragoms f 
foliis ovali - lanceolatis oblique -re tusis. racemo 
gubtrifloro , labelli limbo ovate* Crescit : iu sylvis SaJaki 

Floret : Junio etc. -•. BES* 


(5-2) 

DESMomrcjimr CTMBWtoT&Bs. 

D: bulbis ovato - globosis qmilicjuegonis sub-2-ph\l- 
lis, foliis lanceolatis rctusis , racemo 3 - 7^flot"Q, 
labello iiitus abrupte calloso - lineato . limbi Jo- 
bo medio ovato - tumido. (Scpala lineari - oblon- 
ga , obtusa, patcntia , pallidc flavcscentia; lal>cl— 

lurn snpcrne utrinque lineis purmmisecntibus el 
macula sulpharea no latum.) 


, Crescit : in svlvis altioribus montinni Gede et Salak. 

J 

Floret: April] — Augusto. 

Varlat bulbis confcrtis ct rcmotis tit etiam Ion- 
gitiidine foliorum. JXESMOTRWHVM ELOXGATUM. 

D: bulbis oblongis c[uadrangularibus 2 - pbyllis , fo- 
liis lanceolatis rctusis , raeemo elongato multiflo- ro , labello hit US membranaceo - lineato , limbi 
lobis obtusis. (Sepala lineari -acuminata, erccto- 
patentia , flavcscentia j labelli brnbus scmitrilobus.) 

Crescit : cum praccedeute. 
Floret: Julio, Augusto. DESMOTR WHUM CrEMTSfATVM. 

D: bulbis oblongis compressis subtctragonis 2 -pb\l- 
lis , foliis lanceolatis rctusis ., racemis subgeminatis 

paucifloris, Lhelio inttas lineolato , limbi lobo medio 

ovato acuto. (Scpala acuminata f flavcscentia; 
labellum versus " basin purpurascens 9 limbo sul- pbureo. ) Cres- * / ( 555 ) Crescit : cnm praecedenlibus. 
Floret: Aviguslo etc. GRASTIDIUM. Omnia Desmotrichl , sed caulcs cbulbi. Folia 

Lasi vagiiiantia, litieari - lanceolata , saepissime mem- 
branacea. Peduncnl i oppositifolii vel lateralcs 5 eub 

2 - flori , e paleis conieis runrpentes. GRASTID 1VM ACUMFVATISSTMZ 1 !. 

C: foliis membranaceis linearibus sc|>alisc[ue acumi- 
jiatissimis. (Flores virescentes. ) 

Crescit: in convallibiis montis Sallak supra arbores. 
Floret; Majo, Junio. GRASTIDIUM SALACCE\ r SE. 

G: foliis membranaccis lineari - lanccolatis oblique 
rctusis , sepalis acutis 9 labello obtuso intus l - 
lineato. (Flores lutei. ) 

Crescit: in sylvis aUioribus montis Salak. 
Floret : Augusto ; Decembcu GRASTIDIUM HUGO SUM. 

G: foliis subcoriaceis lanceolatis apicc emarginatis , 
sepalis et labelli limbo acuminatis , labello Lutus 
jnemhranaceo - rugoso. ( Flores flayi. ) Crescit : cnm anleccJeulibiis 

Floret : Februariot apo 


{ in ) 

APORUM. P gui gynostemii oblique adnata , labeliuoi inferne am- 

p!ectentia et subcoalita et tali modo calcar obtususn 
referential interiora relicjuls angustiora ct dorsals 
cvectuui. Label lum inferne angustum , versus lim- 
bum dilatatutn, patens, crista transversal* auctunu 
uinlhera termiualis , dente gynostemii dorsali affixa 9 
biJocularis. Massae poUlnis duae, bipartibiles , ce- 

reaccae , margini stigmatis viscoso adbaerentes. 

Ilerbae in arboribusparasiticae , caulescentes. dail- 
ies foliosi, conferti. Folia disticha, scapelliformia , 

rigida , inferne vaghiantla. Peduuculi breves , palcis 
cincti 9 e vaginis foliorum crunipentes. APORUM LOBATUHL 

A. labelli limbo semitrifido , lobo medio rotundato crenuhito. 

Crescit: in montanis Proviuciae fiuitenzoi 
Floret: toto anno. -g APORVM ISniFlSUM. \A : labelli limbo ovato patente 

rescU: in multibus Seribu. 

Floret: Februario — Junto. APORUM IXCRASSATXJM. 

A : labelli limbo rotundato incrassato revoluto, 

- 

Crescit : ad montem Sala"k* 

Floret ; Octobri , etc. M A- 
( 355 ) 
MACROS T O M I U M* 

Perlanthil scpala 5 reflex*; latcralia CTlcriora 
Cum ungue gynostemii infer ne in calcar breve obtu- 
sum connata; interiora minora. Lab c Hum ccalca- 
ratum, uuguiculatum, medio dilatatum , concavum, 
Cum ungue gynostemii basi connatum, coduin con- 

tinuum; lirnbus elongatus , spatulatus , eniargiuatus y 
rectus, supra gynostemiuin forniCatus. Antlirrci 

denli dorsali gynostemii inserta, bilocularis, con- 

vexa. Massae pollinis duae , bipartibiles , , ovato- 

oblongae, cereaceae, margiui stigmatis ligulato ad- 

haerentes. Macrostomium Genuis Aporo ninns afljne, diver- 
sum solummodo scpalis reflexis, labello clongato recto 
apice iornicato intus nudo. MACROSTOMIUM ALOEFOLIUM. 

Crescit : in arboribus excelsis montis Salak. 
Floret: Jutiio, etc. OXYSTOPHYLLU3L P exte riora inferne leviter coalita, interioribus latiora ; 
jatcralia exteriora ungui gynostemii oblique inserta, 
labcllum basi amplectentia, calcar obtusum aemu- 
lantia. Labellum gynostemii ungui lato elastice af- 

fixum, indivisum; liznbus iucrassatus, patens, sub- 

tus s (336 ) tos cum tuberculo. am praelongo instructum. denti dorsali 
sin! her a teruii- antbevifero 

nalis, convexa, bilocularis. Massa pollinis utriusque 

loculi una, subglobosa, fariuoso-pulposa 9 margiui 


stigmatls adnexa. Herbae parasiticae, caulescentes. Caules Conferti basi vagina ta o foliosi. Folia disticha, ensiformia , 

rigid* vcl caruosa. Floi'cs subcapital!, intra- foliacci % sessiles y paleis chicti. RIGID O: foliis strictis eoriaceis , labelli tuberculo obtuso, 

Crescit: hi sylvis montium Salak, Pantjar etc. 

Floret : to to anno. OXYSTOPHYLLUM CARNOSUM. 

O: foliis subarcuatis caruosis, labelli tuberculo mi 
nimo« 

Crescit : cum praecedente. 
Floret: Julio , etc. 

OXYSTOPHYLLUM EXCAVATUM. 

t 

O: foliis rectis subcoriaceis, labelli lirnbo intus ex 
eavato cxtus convexo. 

Crescit : in sylvis aUioribus montis Salak* 
Floret : Decembri y etc. 


DIGLYPHOSA. 

Perianthii sepala erecta, suTmiigcntia * interiora 
exterioribus latiora. Labsllum concavum, intus 

Smkt mem- 


\ \ 


( 55; ) 


iiitus membranaceo-cristatnm, ungui gynostemil elasr- 
tice adhaerens, adscendens; limbus indivisus, pa-* 
tens. Gynosteniluni superne incur nun, obtusum. 
Anlhera tcrmlnalis , convexa, autice bifida (uiide 
nomeii) , 2 - loculai^is. Massa pol/inis in quo vis 
loculo unica, angulata, compressa, pulposo-cereacea> 
Biargini stigmatis glanduloso aftixa. 

Herb a terrestris, ebulbis. Radices (Rliizoma) re- 
pentes, fibrosae. Caulis teres, subcarnosus , apice 
jnouopliyllus. Folium membranaceum , nervosum, 
elliptico-lanceolatum, glabrum. Pedunculus radicalis, 

basi vagina tus, spieato-multiflorus. Flores pedicel- 
lad, bracteati. DIGLYPHOSA LATIFOLIA. 

Cresclt: 111 umbrosis montanis MeggameJong. 
Floret: Apiili. CHRYSOGLOSSU3L P rianthii ringentls sepala quinque subaequaliaj 
basi leviter coalitaj lateralia exteriora labello sup- 
posita. Labellum basi auriculatuni , ungui gyno- 
stemii calloso elastice affixum, interne lineis pro mi- 
tten tib us cristatuin, gynostemio accumbens ; limbus 
sublobatus, patens. Gynostemium assurgens, utro- 
que latere processu instructuni, basi cristatum et 
in calcar breve prod actum* Anther a gynostemio 
interne ad apicem insidens, 2-Iocularis. Pollinis 

massae duae, jsubgtobosae, attgulatae , pulposo- ( 538 ) 

aereatseae. Margin! stigma tis iiicumbentes, nee mem** 

brana ntc pediccllo sudultae. 

Herbae terrestres. Radices annulatae , repentes « 
iibvillatae. Folia petiolis subbulbosis sulFuIta , subso- 

litaria. Pedunculi radicales. Florcs laxe spicati^ 

pediccllati, bracteatL ^ CHRYSOrLOSSUM ORNATUMl 

C: foltis lanceolatis pedimculiscpc glabris, labclii lobis rotundatisj medio ibrnicato* 


* 

Cracil : in ni\jntt>sis Saiak ad ripas ilavii Tjapas. - 
Floret: Decembri, etc. CU RYSOGLOSSUM riLLOSVtt. 

C: folils ovato-oblongis pedunculisque villosiuseulisV 
label!! lobis lateralibus acutis. 

Crescit : iti umbrosis montis Gcdg. 

floret : Maja. *+*+ 
'* * Mnsae pollinis 4. G R I N O N I A. J?erianlliii sepala q tun que crecto ~ patentia 5 es> 
teriora latiora, lev iter carinata; lateralia labcllo sup- 
posita. IjCibellam cuiri unguiculo concavo gynostcmi£ 
ungui brevi connatum ; limb us dilatatus y patens. 

Gfnostemcum utromic latere dente instructuni. An- 

therm \ • 


( 55 9 ) 

thera gynostemuira postice termiuaus , bil ocularis?* 

loculis bilocellatis. Massae pollinis 4, obovatae § 
basi depressac * per paria fills clasticis margini stig- 
ma tis glanduloso adbaerctitcs. 

Herbae parasiticac, caulescentcs , bulbifera€. Catt- 
ies palcis vaginati. Fiorcs spicati, distichi 9 ante an- 
jbesin bractcis imbricatis tecti. CRINQNld GLOB OS A. 

C: bulbis approximates globosis 2 — 5 — pbyllis , fo~ 

Jiis lineari-lauceolutis , labelli limbo obtuso* 

Cresclt : ad cataractas fluvii Tjipus in moiitosis Salak. 
JTIorcZ: Octobii etc., CR1XOXTA CARNEA. 

C: bulbis subremotis ovato ~ oblongis l-i-pliyllis , 
foliis lincari - lanccolatis 9 labcili limbo rotuudaio, 
intas bkalloso. 

CrescU : ia sylvis umbrosis monlium Salak et Getter 

- 

Floret: toto anno. 

Varietas : bulbis approximates ovalibus. 

CrescU: propc Tjiljalobak ad moiitern Salak*, 
Floret: Octobri. SARGOSTOMA. 

Perianth ii scpala cpiinquc erecto — palcntia J ex- 
tcriora latiora ; Iateralia iu ferae versus labellum obli- 
que products . calcar acmnlantia. Labellum ungui- 

ci*la-» 


( 54o ) 

citatum, superne latior, concavum , gynostemio in- 

cumbens : limb us suntrilobus « lobo medio carnoso* 
Qynostemium superne incrassatum , anticc ad apicem 
rostello hrcvi instructnm. Anther a gynostemium pos- 
tice terminals , cristata , 2 - locularis, loculis 2 - lo- 
cellatis. Massae pollinis 4> obovatae, per paria elas- 
tice c o ha er elites. Genus Ceratosiyli valde affine sed gynostemio iflt- 
diviso ut etiam numcro massarum pollinis satis dis- 
till c turn. Herba parasitica pusilln, subcaulcsccns. Folia pan- 
ca , linearia , basi vagi nan ti a , subcarnosa, Flores e 
paleis cruinpcntcs, terminaJes 9 subsolitarii. SARCOSTOMA . JAVANICA* 

Crescit: in sylvis opacis mofills Salak, 
Floret: Julio — Scptcmbri. 

* * # Massne pollinis 3. CALLOSTTLIS. 

Verianthil sepala quinque erecto - patcntia : la 
tevalia extcriora subtus connata ; interiora cxterioyi- 
bns paulo angustiora. Labellnm parvum , integrum , 
convexum , disco elcvato ins true turn , patens, articu* 
'atione irritabfli cum uiigue gynostcmii incurvo cal~ 

lo so • ( 54i ) 

loso (unde nomen generis) junctum. Qynosfmvum 

incurvum, clavatum, apice cavitate pdllinifera am* 

plissima instructum. Anthera terminally , bilocula- 

ris, loculis quadriloccllalis. Massae polllnis utrius- 
que loculi quatnor , ovatac, compressiusculae , pul- 
poso-ccrcaceae • liiis elasticis margini stigmatis in- 
sidentes. Herba parasitica, cauleseens. Caules radiciformes , 
bulbiferi. Folia in bulbis compressiusculis alternan- 
tia , rigida , lanceolata , oblique-retusa. Pedunculj 
solitarii, ex apice bulbornm orti, spicato - multiilon* 
Flores pedicellati , bracteati. CALLOSTYLTS RTGIDA. 

Cresclt : in sylvis altiovibus monlium Salak . Gedo ^ 

Pantjar, Buraugrang. 

JFltrel : Aprili — - Octobri # CERATIU M, PeriantliLL subrengentis sepala lateralis exteriora tlngui gynostemii oblique inserta, erecto-patentia; reli- 
quis erecto-connivciitibns. Labellum concavum, in- 
tus crista turn , ungui gynostemii elastice unitum , ad- 
scendens ; limbus semitrilobus, undulatus, fornicatus. 
Anther a terminalis , 2 - locularis , loculis bilocellatis , 
denti dorsali inserta. Massae pollinis utriusque 
jocali duae , oblongae % compressac , lobulis auctae f 
pulposo - cereaceae , fills elasticis consociatac. Cap— 
sulci siliquaeformis ( unde nomen) , cylindracea. 

Hex- ( o42 ) 

Herb a in arboribus parasitica , caulescens. Caulej? 
simplices. Folia sessilia , lanceolata ? coriacea. Spicae 
oppositifoliae , solitariae. Flores bracteati. 

CERATIUM COMPRESSUM. 

Crescit : in sylvis pritnaevis monlium Gede et Salak^ 

M 

Floret- Junio ; Oclobri. T R I C II O T O S I A. P bescentia ; latcralia ungui g\iiostcniii insert*, calcar 
obtusum acmulantia. Labellum unguicuintum , un- 
gui gynostcmii acl basin adnaUim ; limbus sublo- 
batus vel intcgcrrimus. Anihera tcrminalis, bilocu- 
laris, loculis 4 — locellatis 5 denti dorsali gynostcmii 
adhacrens* Ma&sae pollinis in quo vis ioculo qua- 

oso-pulposac, ope mem branac clasticac coliacrentes. A Ceralio differ! labello basi angustato , cum gv- 
jiostemii ungue noil elasiicc juncto, ct forma et nu* 

xnero uuassarum poll: num. 

t 

Ilerbae parasiticae , caulcscentcs , pilosiusculae- 
CauleS simplices. Folia sessilia % coriacea vel sub- 
carnosa* PeduiicuK oppositifolii, solitarily pauciilori. 

jFlores bracteati. TRIC1IOTQSL4 FEROX. 

iT; rubro -pilosa ; foliis lauccolatis , pedunculis flex *\Q$is 7 labclli iimbo patcnte ? biiobo. Cretr \ \ 

( 543 ) 

CrocLt: in sylvis opacis uionti3 Salal!. 
floret: Decembri. 

TRICHOTOSIA PAUCIFLORA. 

T: pubescens ; foliis lanceolatis , peclunoulis paucl 
iloris , labclli limbo crecto emarginato. 

Crescit . in a> boribus ad montein Pant jar* 
Floret-. Julio, etc, TRICHOTOSIA MICROPHYLLA. 

T: pubescens; foliis caruosis oyalibus acutis, pedun-* 
culo oppositifolio unifloro tribractcolato * labclli lim • 
bo patente obtuso integerrimo# 

Crescit : in arboribus prope Tjil jalobak ad monteni 

Salak. 

Floret: Septembri. TRICHOTOSIA ANNULATA. 

T: caulibus ad insertioncm foliorum pilis fcrrugincis 
anulatis , foliis lincari -lanceolatis acumiuatissimisgl 
briusculis , labclli limbo rotundato - patente. (flo 
res albidi, labclli limbo sulpliurco , antbera atro 
purpurea) 

Crescit : in sylvis altis ad moutem Salami 
ffioret : Augusta. 


DENDROLIRIUM. 

Perlanthll sepala nuinque erecto-patentia; cluo 

Xgteralia exterior?* basi obliquc-prodijcta^ in non- +*r uul ( 54 A nullis in feme subconnata, calcar obtusum a emu-* 
lantia. Labettum basi concavum; limb us indivisus 
vel sublohatus. Anthera terminals , 2-locularis, 
loculis mcmbrana clausis, longitudinaliter dehiscen- 
tibus, intus sub 4-locellatis. Massae pollini* in 
quo vis loculo quatuor, ovatae, farinoso-jnilposae, 
ope membranae araclinoideae (tilis glutinosis constans) 
elasticae communis aflixae. 

Genus forsan Brassaevolae et Octomeriae affine. 

Herbae parasiticae, radicantes. Radices fibrosae. 
Folia bulbis suffulta, disticha. Peduuculi axil lares 

ant laterales, simplices. Floret spicati, bracteati, 
sepalis e&terioribus saepe tomentosis. * Sect. i. cosmixjm. 

Labellum ungue gynostemii majus, intus callosum 
vel crispatum, limbo sub-3-lobo. Bracteae ut phi- 
rirrium coloratae 3 magnae. Flores speciosi rarius 

zuiuuti. DENDROLIRIlJM flavescens* 

\D: bulbis oblongis subcylindraceis apice 5-4-phyI- 
lis, foliis lanceolatis nervosis, spicis intrafoliaceis 
erectis stellato-pubentibus, bracteis coriaceis mar- 
gine revolutis, labelli limbo intus discoi'dco-viscoso 
lobo medio ovato obtuso. ( Bracteae flaves- 
centes.) 

Crescitiin cortice arbormu ad moutes Salak, Tje- 

rimai etc. 


Hovel ; Ma jo; Qctobri, _ 

DEJX1 


DENVnOLTRfUU RUZOSUW. 

D; balbis oblongis triquetris apice 1-2-plijH*??, fuliis oblongo-laiiceolatis nervosis* spicis ercctis 
sepalisque exterioribus tenuiter fusco-tomentosis , 

brocteis membrauaceis, labello intus membrana**. 

ceo-crispato , linibi lobo medio ova to acuto* 

a 

Crescit: in sytvis umbrosis moutis Satak% 
Floret: Septembrij OctobrL * * DESDROLIRIVM ORNATUM. D: balbis ovalibus compressiusculis sub -3 phyllis^ 
foliis oblongo-lanceolatis rigidis tiervosis , spica 
radicali vaginata sepalisque exterioribus fusco-to- # - ♦ % « inentosis, bracteis coriaceis margins recurvis » 
labelio intos crispato-crist to , litnbi lobo medio 
acu.rdfiato. (Bructcae rabrae, demum aurantiacae* 
Species puUherrima.) 

Crescit: ia sylvis a tioribu* Proviaciftruin Baitea- 

zorg et Biinfam* 
Floret: Januario — — Martio* DESDROLIRVJM ALUMO-TOMEX- 

TO SUM. 

D: balbis ovalibus compressis sub-3-pbyllis , foliiS 
lanceolatis rigid is n spica sabradicali sepalisque 
exterioribus albido-to nentosis , bracteis nteniDra- 
naceis, labeiio iutus crisp a to , limbi lobo medio acuto Cres V ( m ) Crack: ad arbores in vaUibito hovrdng Salassitf 

Provincial Tjaujor. Floret: Junio , Julio* \ DEXDROLIRWM HrACTVTBOlOES. 

U: bulbis ovatis compressiusculis apice 2-pb\!lis t 
foliis iaticeolatis basi carinatis coriaceis iiervo.sis. 


Spicis laieralibus erectis sepaltsrpte nudis, bracteis 
luinulis, labelio iutus ealioso- verrucosa s litnbi io- 
bo medio obtuso. (flores candidi.) 

Crescit: ad ar bo rum truncos in declivitatt occi* 

dtutali uiontis Salak. 

Floret: Seplsmbri. t DEVDnOLTRWM BTCRTSTATmL J): bulbis oblongis subc}!indraeeis raginatls api^c 
sub-2-pbyllis, foliis lineari-lauceolatis coriaceis; 
spica laterali pauciflora sepulisque eMerioribus 
tonuissime sericeo-tomentosis , bracteis miuutLs , 
labelio intus Imels 2 longitudiaajibus birsutis 9 
liiiibi lobo medio incrnssato. (flores aibidi, ad Lasiii labeili dilute purpurei.) 

Crescit: in urnbrosia uunlis Sa-ak ad arborcs. 
Floret: Jau.ario. ** Slct. 2. Bkacitystomjum* 

Labellum ungue gynosteniii brevius , inferno cu- 

Cidlatum, limbo indhiso. Antbera subduisa»is. •;i Br^cteae tnimitae. Flores parvi, sepuits ex tenons us in omnibus fcrc to meatuses. D^s- 

flEXDR OLia IUM R OBUSTUM. 

D: buibis compressis vaginalis •pice 2-phyiiis, fo- 
Jiis lato-Iiuearibus obtusiusculis rigidissimis, spi«* 
ca inferne vaginata tomeiitosa lotigiiiuiine foiioruou 
{flores flavesccntes vel purpurascentes.) 

Cresciti in montanis Provinciarum liuit«nzuig kl 

Tjaujor pip a arborf*, 

Flortl : Jvuiio ■ -■ Septembri. DEXDROLiniUM EBVLBE. 

J): foliis gemma Lis linearibus obtusis rigidis basi fere 
ehulbis, spicis tomentosis folio diioidig brcvianbus* 

(flores interne purpurascenles, ) 

Crescil : ad mojiUm Saiak* 

Floret: Juuio, ttc. DEXDRQLIRIUM AC r nriKATT T M. 

J)z buibis oblougis compressis 5-7-pbyJlis, fobis 

9 

lineari - lanceolatis ar^muiatissjmjs rigid is, spica 
subtomentosa longitudiue tAiuyam. (fioies intus p Orescit: in litis moutium Ge<Ie et Sefak ad origi- 

nein flaWoi am supra ai bores. 

floret: Majo « ■* J a lid. BBNDflOLtMUM S LCATUM. 

J): buibis ovatis sulcatis siib-2-phyiIis, foliis lifiea- 
ri-lanceolatis eorweeiar , spicis eredis supcrne sui- 

catis audis ioiio ionJoribus. 


Cra < 343 ) 

Crescit : in sy!vis humidi* ad montem Gede» 

■ 

floret: Majo, Junio, Sect. 3. oponttum. Omnia Brach^stomii, sed labellum ungue gynos- 
temii majus, inlernc processibas duobus iuilexis in- 
8 true turn. Bulbi elongati, cjliiidracei (quasi cau-* liformes 
Oppositi floret parvi. DENDRCLIR1UM E RECTUM. 

D: bulbis cauliforniibus superue compressiusculis f 

foliis lanceoJsttis acutis, spicis laxiiloris oppositi foliis erecio-pateutibus. glares aiediocres, odo- 
rati.) 

Crescit ; in montanis Gede et Sal ale* 

Floret: Mdrtio tepei.bri. Variel* fK>mitere'um : caulibus bine planis indc semiteretibus, spicis folio duplo brevioribus 

Crescit: in altioribus Sdlak* Floret : Julio 9 e c. 


DENDROL1RIUM ARRREVTA^ r " T . 

0.' bulbis c?uliforinibus tcretibus, foliis lanceolati 

ncutis lucidis, spicis oppositiioliis brevissiiuis. 

Cresclt ; in a lis moutif bcdaiti 


Florit: Juuio, eLc DEN« 
T)EVOROLIRI[ I MVLTIFLOnUM* D; I>n!I)is cauKformibus teretibus* folii* lineari-Inn- 
ceolatis acutis, spicis densifioris oppoSiUioliii 
imtantibus lolio dimidio brevioribus* 

Crescit: in sylvis obscuriorib us montis Salak* 
Floret: Junio, etc. DESDROLiniUM MICn^\TJIVM. 

D: bulbis cauKformibus teretlbus, foliis lineari-lan* 
ccolatis obtushisculisj spicis densifloris oppositi- 
foliis cernuis folio aequalibiis. (an varietas prae* 

ccdentis? diffcrt tautuin foiiis et floribus vaidc 

minoribus.) 

Crescit: in societate prae cede litis. 
Floret : eodem tempore. • * * * SECT. 4. RHIZOPHYtLUJI. 

p (TTT liostemii inscrta, calcar non referenda. Labellam 

% i 

basi angustatum, concavum, indivisum, ungtti gynoste- 
mil brevi junctum. Gynostemium antice ad apicem 
roslcllo brevi instruclum. Mossae pollinis obova- 
tac, el a slice cobaerentes 7 pedicello communi bamato sufluilae. ..?. Bracteae et flores minutissimi. Folia radicaiia, dis ticlia, basi yaginantia DEN- 

( 35o ) 

D END R OL TR TUM LAXIFL OR UM. 

J) : foliis membranaceis linearibus apice pUTCfjatili* 
obtasis , spicis folio valde longioribus strictis laxi- 

iloris , labeili limbo dilatato concave 

- 

Crescit: prope catarractas Iluvii ^japus ad montem. 

Saiak. 

- 

Floret i Seplembri, Ocfobrn DEVDROLIRTUM DENSTFLORUM. 


D: foliis membra no ccis lato-hnearibus inaerpiali-ob- 
tusis \ spicis elong.ttis flexuosis densifloiis , labeili 
limbo ovato concavo. 

V 

Crescit : enm pvaecedente. 
Floret: Angusto , Norembri. 


. DENDROLTRIVM PUSILLUU. 

D : foliis me mb ran a eels angusto-linearibus, spicis 

erectiuscuiis folio aequalibus , labeili Umbo ro lau- 
dato patcnte. 

Crescit: in moiitosis Pant jar Proyiaciae Euitcnzorg. 
Floret : Juuio — A ugusto* DENDROLIRIUM SECUNDUM. 

m 

D: foliis carnosis angusto-Iiiicaribus , spicis niitanti- 
bus secuudis foiio subacqualibus , labeili limbo 
rotunda to patents (Plant* ctiam pusiJla , prae- 
cedenti alliuis , sed charactcrihus indicatis *at $i Versa. ) 


Cres ■> I ( 351 ) Cresclt : cum pracedcute 
Floret: eodejn tempore. DEVDROLIRfUM CORTACEVM. 

D: foliis coriaceis liuearibus oblique - retusis , splcis 
ercctis folio longioribus laxifloris , labelli limbo 
intus pubeute dilatato-concavQ. (aft*. D: luxifiorae.) 

CrescU: ill sylvis uiontis Salak. 

_ • 

Floret: Aug isto. * • * • * Sect. 5. Cromxophyllum. Omnia praccedentis , sed folia bulbis sufTulta, DEXDROLIR1UM RETUSUM. 

■ 

J): bulbis ovato-globosis 2 - 5 - pliyllis , foliis line- 
ari-lanceolatis oblique retusis subcarnosis, spieiS 
brevibus densiiloris. ( planta pusilla. ) 

CrescU: in altis montis Salak. 

Floret : Julio — Seplcmbri. • •***• Sect. 6. Axacampsiuji* Sepala lateralia exteriora oblique producta, label- 
lum inferne amplectentia , calcar aemidantia. Unguis 
gynostemii reflexus. LabelJuin basi angustum, apice 
appendiculo instructum. Massac polliuis ^lavatae , 

glandula suffultae. Habitus Qroimiopbylli. 

DEN- / 


( $5i ) 


DENDM OLIR IUM A PP END W* r LA TITS U 

D: bulbis ova to - oblougis vaginatis 5-4 phylKs * 
foliis lanceolatis coriaceis obtusis, spica arachuoi- 
deo-tomentosa lottgitudine folioruui. 

CrascU : in arboribns et ad ripas montiam Salakj 

Gede , Barati"rang etc 

Floret : Majo - — Scplembri. MYCARANTHES. 

Pevianiliii sepala quinque patcntia ; lateralis ex- 
teriora latiora, ad g^iiostciijrii ungucm adnata; dor- 
saii interioribus latlore* Lahellum trilobam* con- 
caviusculum , gj-iostemii ttagni clastice afHxuin , intus 
Crista taai et infra apicem Basique callo instructum, adscendeus; limbi lobo medio dilatato vel abbre- 
jinthc.ro. termin 

* postica, bi!oca!aris, localis qaadrilocellatis. Mas~ 
sae poilinis octo - obovatae , fariaoso - pulposne i 
fiiis elasticis margiui stigQlatis adnexae. Capsula 
linearis , tcrctiascul a. Herbae in arboribus parasiticae* subcauleseentcs* 
Folia coriacca v. subcarnosa, lineariu) oblique acu- 
minata, canaliculata , basi vaginantia. Spicae termi- 
nal es , subtomcutosae, mulliilorac. MYCARANTHES LOB AT A, 

M: labelli lobo medio dilatato undulato subbilobo. foVils riftidis. 


Cres ( 553 ) 

Credit: in montosis Safak , Panljar, Seribu eie* 
Floret-, fee per totum annum. 

MYCAH J&tfft'MS LATTFOLTA. 

M: labelli lobo medio abbreviato eroso , scpalis ex 

terioribus versus apicem incrassatis, iuiiis lata 
linearibus subcaruosis.. 

Crescit: in sy?vis obsc.uioribus mentis Sa?ak» 
Floret: Julio, Augnsto. * + MYCARASTHES OBLTTTERATA. M: labelli lobo medio oblitterato , foliis subcoria ceis Crescit : in sylvis montium Salak } Gede etc 
Floret* Junio, Septembri* A G A N T H O P H I P P I U M . 

* 

JPerianthii sepala ventrico - conniventia ; Inters- 
lib us cxterioribus ungui eynosteniii inferue aduatis; 
dorsali cum intcrioribus spatulatis fornicato. Ixi<* 
b Hum parvum , sellaefbrmc , carnosum, into* disco 
pectinato instruction , eh slice angtd geniculato 
gjnostemii junction* Ant her a ad apicem interne 
locata , carnosa, bilorularis. Massae pollinis in 
quo vis locuJo 4 (aut imica , quadriloba), inaequales, 
farhioso - pulposae , meiubfauae elasticae communj 
jnsidentes, pendulae, 

Herba tcrrestris , siibcaulrsccns. Caulis inferoebnl- 
fcosus , vag>natus* Foiia obioiifeo -lanceajatu , ue*~ 

yosa* i i m i fos** Pw .-:"! linen 1 us vgiiiis alien is 1 *^st rue ins $ pauci 
iloius, I \ ores breviter pedicgijati , speciosi. 

ACASTtiQi>i±Tx>. IVM JAFASICCM, C remit : in sylvis a ti>ribiis moalis Saiak* 
Floret: Feb*uario — Aprili* TAINU, Perianthii se*pala miiiugu* ringentia, acuminatis** 

si ma , sabaoquaUa ; laUrniia cxtertora label to suppo* 
sua, uu^iii gy iiostctiJu iuserta. Cabs Hum gyrjosteuiii 
uugui lato aflixum, coucavum , indivisiiiu , iutas li- 
iicatuai; limb us acumluatus , patens. Gyno$t&nium 
sa'uucai'Viim , semiteres. Ant'iera terminalis , piano 
convexa, su'jcarnosa, incompleto-8-loceIlata. Mas** 

sae poHinis 8, compressiusculae, ope menibranae 
el as tic ae eohuereutet* Genus \ ephela nhyllae maxime afliiie, distff» t °uen- 

V 

dum tauten facile i ynostciuio onguicolato semitereti 

c*t labcilo non calcarato. Hcrba tcrrestris , glabra , caulibus radicaiitibus* 
Folia iiicnibraiiacea , nervosa, longiter petoisita, pp~ 
lioiis basi buiboso-lu»uidis # Scapus latex alj« , spic»«* 
to-jfculu£Larus# TAISTA SPRCiQSA* 

CrescU • io nmbrosis montis $ai<ik» 
floret: Au^'istu, Septejnb;i# • ,. ■ 

IT D H A G E N TOT D R 


Pt 
VAN NEDERLJNDSC1I INDIE, 

UITGEGEVEX DOOR C. L. BLUME, M.-D., 

COMMISSARIS VOOR DEN BURGER LI J REM 

GENEESK.0NOIGEN DIENST, DIRECTEUE 

j VAX 's LANDS PLANTENTU1N TE 

I BUllEN'/.OiG, ENZ. »»*•» » > -5S»* *~ >-F> » V> 
s/e SluL 3» >*■>» 5^-# -tr^» *•>» tt ^ T ^ VIA, TER L A XDS DRUK K E R I J. ±825. BIJDRAGEN 
TOT D E 

A. 
SYNOPTISCI1E IS ESC II R IJVING 

"Iran eenige planten, belioorende tot cle famine dey l 824 ge Orchide*n f op eerie, in de jaren io2,~ 

dane wis over Java, waargenomcu en beschrcvcn* 44M«e^M?f *~* TPIB. I. CEREACEAE. Pot xtxis massae ra> 

TER3IINATAE, SUBSOLIDAE, FAlUXOSO-PLXrOSAE 
AUT CKREACEAE. — IIEREAE PARASJTJCAE, PAU- 
CAE TEFKESTRES. B. Gynostemium Qvario continuum. 
a* Labellum scpalis lateralibus interne affixuia# t. Massae polJinis pcclicello siuTuIlae. 


4 
T/VENIOPHYLLU M. 


Perianlhii scpala quinque erecta , sub&ecpialia ; tnn 

cxteriora basi connata ; duo lateralis Loferne in calcar 
breve obtnsum coalita. Lahcllum sepalis aequale, pepaiisq r% 


turn* ( 356 ) 

I 

natum. Gyiiostemium breve f apice depressum et 
rostcllo intcrmedio ins true turn. Aaikera termina- 
lis, semibivalvis. Massae pollinis quatuor , pnlpo- 
so-cereaceae , elastice ope pharetrae pelliculo corn- 
mini stigmatis aflixae. 

■ 

Herbac pusillae , in arborlbus parasiticae 9 acaulc$# 
Folia fasciculata , linearia f plana ( fasciolata) , tor- 
tuosa , subcarnosa* Fiores spicati , bractcolati , mi-* 
mitissimi. iaevtophyllum glavdulosum. 

2*; spica elongata retroflexa glandulis adspersa laxi- 

flora , labelli limbo acuminato intus ad apiceni 
denticulo ins true to. 

Crescit : in sylvis altioribus montium Cede et Pajl« guraiigu. 

Floret: Aprili etc§ 


TAESIOPHYLLUM 11111TUM. 

T: spica elongata leviter flexuosa laxiflora hirta, la-* 
belli limbo acuminato intus edentulo 9 rostcllo 
aiiticc valde producto. 

Crcscit : in arboribus ad montem Crgar Bentang* 
Floret: Majo elc. TAESIOPHYLLUM ACUMTXATISSTMUM. 

T: Spica abbreviata retroflexa glabra pauciflora , brac- 
teis approximate, sepalis et lab ell acuminatissi- mis margme iuilcxis. Cres* 

( $57 ) 

Cre&clt: in montosis Pan! jar Provinciae Baltenzorg. Floret J iiiiio — Augusto* TAENTOTBYLtXTM OBTUSV^ r . 

*T: spicis abbreviate 6 trie US scabris, bractcis bifa- 
I'iain imbricatis , labelli limbo obtuso* 

Cresclt : ad monteni Curangrang Provincial Kvawang Floret: Jmiio etc. 
2- Massae polliim pedicello destitiuae, COLLABIUM. Perianthli sepala 5 patentia v. refiexa ; sepala 
exteriora lateralia inforne in calcar obtusum connnta* 
Labellum ecalcaratum 9 unguc brcvi scpalis lateralis 
bus exterioribus interne adnatum ; b'inbus planus 
semilunatus, basi interne bieallosus , gynostcmium am- 
plectens. Gynostemiiun obtusum, torlnosum , ap- 
terum. Anthera tcrminalis , 2 - locularis. Massae 
pnllinls duae , ovato~g]obosac , pulposo-cereaceae , 
filis elasticis margini stigmatis affixae. 

Herb a terrestris, radicibus repentibus annularis. 
Folia radicalia remota , petlolata , clliptico-oblonga , 
nervosa, membratiacca , nebulosa. Peduneuli radica- 
les, elongati, simplices. Flores spicati , pediceUatt? 

COL- 


( 553 ) 
COLLAVjIUM NEBVLOSmi. Cresclt-: in convalli flavii Tjapus admoniem QVUT &*•*» Floret : Seplembri Nuveaibri. 
& LaheUnm inferne in calcar ant saccum productuiBj 
intertlum cum gynostemio connatural* 

3. Massae polliuis pedicel Jo v. lamina iastructaG* 
* Massac polluiis 2, intcgerrimae v. lobatac. 


CERATOCIIHUS. PeriarilTliZ sepala 5" libera, paten tia , ungtticulata; 
inleriora relbpiis paulo angustiora. Labellum par* 
Tam , inferne in saccutn comprewum productuiii^ 
fc?ta lomntudine cam g>nostenuo connatum ; limb US' 
&?.\!uui aiigusum crecto - pa Lenten i'ormaiis. Gynos** 
temium breve, latum, ohtusum. ulnthera teriru-» 
Balis, biloeularis. Massa pollinis utri usque loculi? 
soJitarin, irlobosa , 2-Ioba, pulposo-cereacea , filis 

elasticis pcdiccllo communi ad basin peltato suffultae. 

Tlerba pusilla, 111 arboribus- parasitica. Radices 

fibres,. e. Caules siinplices* Folia disticlia , crassa , 
lineaiia, subtricpictra. Flores pedunculati, sob taiii, alhidu Labcilua* 

UtliOSUiU. 1 f- uucciu sacci u glau CERA F 


* * ( 5*9 ) 
CERATOCHILUS BIGLA \DVLOSl S\ 

Cresclt: in sylvis elatioribus montium Gede, Salak -f<. 

Floret: Apriii — Julio, O M O E A Omnia CeratocJiili seel labellum inferne in cal car compressum cmar^inatum ]) rod uc turn 
dus , lacuna medio erecta , incrassata. limb us trili- Habitus Ceratochili ', sed caules subraxnosi , flexuosi. 
FJorcs minuti, flavcscentes. OMOEA UWttANTHA. 

Cresc.it: in sylvis altioribus moatis Salak. 

Floret: Julio, Auimsto. TRICHOGLOTTIS. Periartthii sepala quinquc pateniia : lateralia c£- 
teriora labcllo supposita. Labeilum loti longitudi- ne gyiiostcmio adnatum » in sacculum inferne pro- 
due turn, utrincpie proccssu auctum ; limbus indi visas , 
patens vol subfornicatus, orificio sac i callo subeJauso. 
Gynostemium intus basin versus proccssu auctum, an- 
tice ad apicem rostello recurvo instructum. A ti- 
the ra terminalis y 2-locularis. Massae pollinis in 
quovis loculo solitariae, bilobac, subglobosae, obo- 
\atae, cereaceae , pedicello niejnbrajjaceo ad basin 
]iehato vel hamato suffujtae, (; cnus 


( 56o ) 

CJcnus proxime accedit Clausostomae , atmnde ta- 

Bicn diiTert labcllo g\nostemio adnafco tit etiambabitu. 

Herbae parasiticac subramosae , radicantcs. Fo- 
' lia coriacea aut carnosa. Pedunculi laterales vel op- 
positifolii 7 brevissimi , i-aut pauci-flori. 

■ 

Sect. i. 


Labellntn utrinquc dcnte acuto inflexo auctum f intu 
pubescens ; limbus patens. Gjnostemium apice utrin* 
quc dcnte instructum. Massac pollinis inaequales. TRICHOILOTTIS RETUSA. 

XV fobis linearibus retusls rigidis , floribus lateralis 
bus subsoiitariis , labclli Umbo piloso. 

Crescit: in sylvis lDoniauis Provhiciaimn Buitenzorg 

et Bantam. 

Floret : Januario etc. * * T R ICH O GL O TTIS LA \CE OLA R TA. 

T: foliis linearJ-lanceoIatls coriaccis ^ pedanculis pau- 
cifloris eppositifoliis* labclli limbo imberbi. 

Crescit: circa Buitenzorg et in sylvis montis Pant jar. 
Floret: J alio, Ocfobri. 

i ' 


Sect. 2. Labellura intiis ebcvbc , tlcntibus lateralibuS 6btu- 
#s; limbus abbreviate, subfornicatus. Gjiiostemium 

obtusum. Massac polJiuis aetpialcs , basi sulco in- 
^eriptac. 


TRL 


/ 

( 5<Ji ) 

TRIC1I0 1LOTTIS RlQtDA, 

V: foliis lincari-lanceolatis carnosis , lloribus opposi- 

tifoliis subsolii.Hjis ? labelli limbo dentil) usque la* 
tcralibas callosis. 

Crescit : in svlvis a'tioribns mentis Saltlfcf 

Floret: Animsto. , S C H O E .\ O R C II I S. Perianlhil sepala 5 erects; interiora minora. La- bel hi m saccatum vol calcaratum ; limbus iucrassatus y crectiif vol patens. Gynosfemucm rostcllo cornulo 
antice auctum. Anlhera terminnlis , Iigulata, semi 
2 ~ (ocularis , rostcllo- accumbens. Massae pollinin 
duae , globosae , bipartibiles , pulposo- cercaceae, 
elastice pedicello communi ad basin hamato suflTultac. Ilcrbae parasiticac , caulescentcs. Gaules subramo- 
s\ m tcretes. Folia angusta, linearis vel subulata, 
carnosa. Spicae simpliccs vcl I'amosae. 


Sect u 

Labellnm basi calcai^atuin; limb us patens. Gy 
Dostemiuni mediocre.. • * SCHOESORCIITS TtUSTCIFOLIA. S: foliis subulatis basi canaliculars, spicis intrafolia ccis simplicibus , labelli calcare incitfvo. 
Crescit : in sylvis montanis Javae insuiaa- 

Floret; omni fere tempore* *F.c~ 

562 ) 
Sect 2. * Labcllum Lasi saccatum; limbos crcctus , conicus. 
Gynostemium brevissimum. • * SCHOENOR CHIS MICRAXTHA. S: foliis subulatis basi canaliculatis ? spicis simpliel- 
bus axillaribus. 

Crescit: in sylvis montauis GecTe, Salak etc. 

Floret : Mart id etc. ** SCIIOEX ORCHIS PAXICULATA. 

S: foliis lincaribus canaliculars, spicis paniculatis axil- 
laribus. 

Crescit 1 circa Builcnzorg ,et in montauis Salak et 

Seribu. 

Floret: • Seplembri ; Febrttgrio. CLEISOSTOMA. Pei lupus patcntibus; later alia ex ten or a labelJo suppo- 

sif&, inferno subcoalita. JLabellum inferne in calcar 
oblusum productum; calcar intus cristatum , orilicio 
clciite vol callo clausum, utrorpie latere clente in- 
ilexo instructum; limbus erectus indivisus. Gynos- 
temium apicc interne in rostellum emarainatnm 

J. U 

productum. Anther a terminals , semibilociilaris. 
Massae pollings in quo vis loculo solitariae , sub- 
glob osae, bipartibiics, cereaceae^ pcdieello communi 


pic *ae-> ( 363 ) 

praelongo acl basin hamate suflultac. Capsula line- 
aris , teretiuscula. 

Genus Aevidi el Ecliio^Iosso afllne, sed ob retina- 
culum productum ncc abbreviatum , pedicellurn 
basi hamatum nee pel ta turn aut arcuato - diiataUim, 
dh ersum. Herbae in arboribus parasiticae , caulescentes. 
Caules radicantes. Folia disticba , rigida, subcarnosa, 
Spicae oppositlfoliac ? subraniosac. " CLEISOSTOMA SUAFEOLENS. 

C: foliis lato-linearibus oblique rctusis , Iabelli lim- 
bo fornicato cum mucrone fimbriate 

Crescit : in sylvis Nusao K_ambangae insulae. 
Floret: Octubii Decembri. CLEISOSTOMA SUBULATA. 

C: foliis lineari-lanccolatis apicc contracto-subnlatis ? 
Iabelli limbo ovato acuto margine utrincjue tumido. 

Crescit: pi-ope Tjilele i 11 monta lis Parang I'rovin 

ciae Tjanjor* 

Floret : Julio. CLEISOSTOMA SA^ITTATA. 

C: foliis lineai*ibus retusis, Iabelli limbo recto sa- 
gittato. 

Crescit: in monLanis Pant jar f Proviuciae Buiten- zorg. Floret: Jimio, Julio, Va 


*r* 


(564) 

* * - 

J r arictas: foliis angustioribus, floribus minorib.us\- 

CresciC: cam praececicntc. 
Floret : codcnn tempore. CLEISOSTOMA SPATULATA. 

C: foliis lato-linearibus oblique retusis, spicis sini- plieibus, labelli dcntibus laicralibus abbrcviatis 
obtusis, limbo spatulato. 

Creseit: cum praecedeuLe. 
Tiorct: eodoiii tempore. CLEISOSTOMA CALLOSA. C: foliis Hnearibus oblique -retusis, spicis simpliei- 
bus, labelli dentibus lateraltbus rotund atis intern^ 
callosis, limbo ovato brevissiuio. 

Crescit: cum praecedenlibus. 

/Voret: Julio ■ — -**»- Autrasto* 

*9 ECHIOGLOSSUM. Perianthii sepala quinquc planiuscula; exterior;* 
ovata; interiora spatuluta. LabeUuin inferue sac- 
catum, utrinquc prosessu laterali aiictum ; saccus dente 
clausus; limb us difformis, utrinque callosus, in li- 
gulam bifidam paten tern productus. Gynostemiurn 
semicvlindraceum , obtusum. AnlJiera termihalis , in- 
locularis. Massa pollhi/s utriusauc loculi unica f 


sub 


( $66 ) 

^aibglobosa, bipartibilis, ccreacea, pedierllo commu- 
ui medio auriculato J^a^i arcuato-dilatato insidens. Herb a parasitica, caulcsccns , foliis distichis, line- 
ari-lanceolatis cuspidatis rigidis, spiea oppositifolia 

pubente* ECHIOCLOSSUM JAFANICUM. 

Cresclt: ad truncoa arborum in montc SaJak. 


Floret : Novembri etc. A R A C II V I S. 


* . Periarifhii sepala quinque patcntia, lineari-spa- 
tulata ; lateralia extcriora et interiora arcuata; dor- 
sale rcliquis longius, rectum. Labellum trilobum 
subsaccato - concavum , intiis lincatum , g\ nostemio' 
clastice aflixum ; lobis erecto-comnventibus; medio 
carnoso , inlus cristato ? apice bidentato. Gynosle- 
inium breve, crassum, scmicjliudraceum, obtusion, 
antice ad apicem emarginatum. • Antkera tcrmuialis , 
2-Iocularis. Massae pollinis duae, bilobac, durac , 
inembrana subtriangulari ad basin peltata sufiuhac. 1 A e rides arachnites Swartz , sed Genus distinct is- 
simum ob forma m" peculiarem labelli et antlicrae. 

* 

\ 

Herb a parasitica f caulcscens. Caulis radieans , ra- 
mosus , altissime scandens. Folia laiiceolata, coria- 

-rea. Ho res paniculati 9 speciosi* AULA ( 366 ) 
^nJCHNIS MOSCHIFER4. 

Crescit: locis cultis circa Bataviam, Euiicuzorg etc* 
Floret: Scptembri, Oolobri. Observat. Aiirides odorata LoureiiTJ forsan liujus generis V A. E R I D E S. Perianthii sepala qui n que pntentia , subacqualia i 
lincari-oblonga. Labellum sepalis brevius, basi sac- 
Cafcmn; limbus brevis, patens. Qynostemium breve 9 
Semicjlindraceuni r obtusum. Atithera terminalis , 
incomplete biloeularis. Massae polllnis in quo vis 
loculo singulae , lobulo postieo auctae, globosae f 
cereaccac , elastice pedicello coniimmi ad basin 

peltato sufTultae. 

* 

Hcrbac parasiticac rarins rupes tres . Caulescentef* 
Caules subramosi. Folia disticba , coriacea. Flores 
spicati aut paniculati , pedicellati. * * A E RIDES MATUTWA1 

A: caule ramoso , foliis linearibus oblique retusis f 
pedunculis paniculatis uutantibus , sepdlis latera- 
libus exterioribus connexis; labelli limbo ovate 1 
abbreviato. (Flores coccinci , pulcbelli. ) 

Crescit: in arboribus ad radicem mo litis Saiafc* Floret ; Seuteiiibri* v AERl- 


^ t m ) 

uiERTDES ELQVGATA. 

A.: caule r.imoso , foJiis lato-lincaribiis oblique emnr-* 

ginnt'S, paniculis elongatis nutantibus , scpalis ex- 
terioribns Jatevalilms intends latioribus spatul <i\s f 
label!) limbo ovato basi bicalloso. (flares punicei.) 

CrescU: in rupibus calcareis prope Kuripau* 
Floret: Aprili — Aug as to* .. 


A U RIDES SULfVGL .//•* caulibus subramosis , foliis lincaribus retnsts, spi- 
cis simplicibus paucifloris , sepalis subacqu.-ilibns 
obtusiusculis , Jimbo oVato in crass a to tubercuus 
lineato. (flores sordide purpurascentes. ) 

Crescit ; in rnpibus ad montein Suling Provincial 

. Bnitenzorg* 
Floret: Ma jo, etc, * * Massae pollinis 4* MICROSACCUS. Perianthil sepala qtiinqiie linearis* subaeqnalfa; 
lateralia exteriora labello adnata. JLabellum in sac- 
culum depressant productum , gynostemio antice ad- 
ttatum ; limbus abbreviates* incvassatns * fornicatus. 
Gynostemium breve, obtusum, antice infra apicem 

rostello cmargnmW iiistrucuuu* Anthera terminulis, 


se- ( 563 ) 

p 

semi • 9 ** 1 ocularis. Mctssae pollinis quatuor, obo- 
vatae , basi fovcatac , elastice pellicula communi suf~ 

fultae. 

Herb a parasitica , pusilla. Cimles simpllces , com- 
pvessi. Folia scalpeHiforutia , etpiitautia v rigida. Pe- 
duneuli iutrufoliacei, pauciflori* 

MICROSACCUS JAVENSTS. 

Crescit : in sylvis montis Saak supra ai bores. 
Floret: junio — Septembri. 


■ t 
N * i * Mnssae pollinis 8, AGROSTOPIIYLLU M PeriantJiium patens ; sepalis exterioribus latiori- 
bus; lateralibus anterioribus labello suppositis. La- 
beltum cum gyuostemio infernc connaturn , sacca- 
turn , medio constrictum ; limbo truncato, eroso. 
Qynostemiam erectum , semic^lindrnceum , interne 
ad apicenr rostello sttenuato instructum. Anlhera 
terminalis, 2 - locularis , loculis 2 -Joeellatis. Alas* 
sae pollinis in (£UOvis loculo 4, oblongae, cereaceae, 
elastice cobaerentes , ope laminae communis rostel- 
lo attenuato stigniatis inscrtae* 

» 

Herb a supra arborcs parasitica , caulescens , foliis 
linearibus acuminatis , lloribus capitatis terminalibus 

bracteis paleaceis cixictis. 
\ 


( 56 9 ) 
'JtZnoSTOPHYLLUM JAVASTCirst. 

ILibitut; ill sylvis monlanis Pro viae iaium Buiteu* 

zorg et Bantam. 

Floret: Oclobri , etc. A M B L Y G L O T T I S. Perianth! am sepalis 5 subaequalibus, erecto - pa— 
tenttbtu ; dorsali interdmn foruicato. J*abeltum gyno#- 
temio dilatato adnatum, interne callosum aut verru- 
cosun, inferne in calear prod actum \ limbus loba- 
tus , patens. Anlhera terniinalis, rostello stigma- 
tis attenuate incumbens, 2-locnlaris, loculis longitu- 
dinaliter dcliisceutibus , 4-IoceIIatis. Mas&ae poiii/iis u triiis que loculi 4, clavatue, compressiusculac, inae- 
qnales, pulposo-cereaceae, elastice pedicello common! 

suflYiltae. ■ 

Ilerbae terrestres. Radices fibrosae. Folia subra- 
dicalia, membrauacea , nervosa. Flores spicali, pe- 
dicelJati , bracteati. AMDLYJLOTTTS AVIVSTIFOLTA. 

A; foliis lineari-lanceolatfs cuspidutis, spica radical!, 

labelli limbo emar^inato undulato , cnlcare obtuso 

ovarium aeqnnnte. (flores albidi, labelli limbo 
intus sulpburco.) 

Crencit: in umbrosis moiitiam Proviuciae Buitenzorg* Floret: Novcmbri etc, AM- 


(570) 
AMBLYGLOTTIS VBEATUTFOTJA, 

to 

« 

A: foliis lato-lanceolatis, junioribus versicoloribus $ 
spica erccta puberula, floribus in apice peduncuU 
couiertis, labello basi bicalloso verrucoso $ cal- 

care filiformi ovarium aequanle, limbi 5-loM 

lobo medio obcordato. (flores aibij lab.elli tuber- 
cuiis flavcscentibus.) 

* 

Crtscit: ad monteui Salak. 
Floret : .Jtuiio — Octobri. 

# 

Variet.: floribus sordule purpurpsceiitibus la-xe 
Spfcatis, (vid. Runipb* Herb. Ambs. torn. 6# 

p. 11 5. t. 02. f. 2.) 

Crescit: cum p:aecedente. 

Floret : eodem tempore. AVBLYGLOTTIS EMAKGTXATA. 

A: foliis lato-lanceolatis, spica crccta pubentc, 1a- 

hello basi calloso, limbo o-Iobo , lobo medio 
emarginato-spatulato, lateralibus miuutis, calcare 

linear] compressiusculo ovarium acrpumte. (floret 
mngm, viola cei «, Cal lis labelli aurantiacis.) 

Crescit : in sj'lvis primaevis moutis Gede. 
Floret: A prill. 

AM ULY GLOTTIS FLAVA. 

A: foliis lato-lanceolatis,, spica erecta, labello basi 

tuberculato liirsuto , limbi 5-iidi lobo medio In- 

fido, calcare iiueari ovarium subaequantc. (flores flavi.) . Cers >* C S71 ) 

CrescU: in uliginosis montifl GeJe« 

Floret : Februa: io — ■ J unio. AMBEYGLOTTIS ABBREVTATA. 

A' foliis lanceolatis, spica erccta , labello basi cum 

tubcrculo liirsuto , limbi 3-fidi lobo medio semi- 

biiido , calcare obtuso niinimo. (floras albi.) 

CrescU: circa rata -factas fluvii Tjikuiidul in nion- 

tauis Gede. 

Floret: Ma jo. * • AMBLYGTsOTTIS SPECTOSA. A: foliis lato-Ianceolatis, Spica erecta, sepalis inte- 
rioribus rbomboi'deis* labeUo i lit US bioristato, 
limbo sub-3 lobo, lobo medio ova to emargibatO 
cum inucronc . calcare clavato recto ovario bre- 
viore. (Flores auraiuiaci. ) 

CrescU: in sylvis nbscuris niontauis Provinciarum 

Bantam et B.iiteuzorg. 

Floret: Septembri; Februa io, etc. AMBLYGLOTTIS PCLCHRA. 

A; foliis oblo^go-lanceolatis ? spica erccta, labello 
basi bituberculnto . limbo seniitrilobo « Jobo me- 
dio ovato acuto , calcare subulato arcuato ova- 
rium aeqiiautc. (Flores pallide auraiuiaci. Valdc 
affinis A. speciosae, sed flu rib us miiioribus et 
structure la belli di versa.) 

CrescU: in sylvis montiuni Scribu. Floret: Mart' 
2. Mas- ( **• )■-'■■ 

2. Massae pollinis nee pedicello nee lamina suffultae. 

Ivlassae pollinis 8, G L O M E R A Perianfhii subringentls sepala cxtcriora latiora$ 
lateralis carinata , interne labeliuui amplectentia. Z-a- 
b"*!lum basi saccatum , gynostemium subamplec- 
tens; limbos iudivisus , patens, intus gibbosus. Gy~ 
no&temlum breve, crassum , superne subdilatatvirru 
jlnlhera dente dorsal! afflxa, 2-1 ocularis, locuiis 

incoinplele-i-loceUatiS. Massae pollinis octo , 
ovatac, compressae, pulposo-eereaceae , filis elasticis 
martini £tigmatis glanduloso affixae. 

Plant a parasitica, caulescent- Caules simplices % 
elongati , comprcssiuseuli. Folia lineari - lanceolnta , 

oblique enutrginata, coriacca, glabra. Flores dense 

capitati, terminals , palcis bracteati. 

GLOME R A ERYTJIROSVA. 

Crescit : in arboribns excelsis Proviticiaium occi- 

denlalinm Javae insulae. 

Floret : Decembri > Januario. 


NEPIIELAPIIYLLUM. Perldnthii sepala cpilncpie angusta , subacqualia* 
crecto-patentia. LabelUim basi in calcar breve 
sc.robieulare productum, interne lineatum; linibus 
dilalatus, ercctus. Gyaoslcmium latum, stricturrw ' ( s?s ) 

* 

\Anthrra tcrmmalis, plano-convexn f sub triangularis^ 

biloculans. Alassau po/iinis in <pio\is locals <pui- 

tuor, subrotumlae, comptessiuseulae , f.mnoso- pair 
posae , intbricatim ope membraiiac elusLieac uiargiui 
Stigma lis adg]uUHJi|ae§ 

Ilerbac terrestrcs 9 Sttb canlescentcs , glabrae, folns 
ovarii petiolatis nervosis supra nebulosis (uncle no- 
men) sub t us purpurasceiitibus, pedunculo iermiuuii 
znululloro , 11 o rib us pediceiJatis. - NEP1IELAPHYLLLM PULCIIRUM. 

Jtf: floribus dense spicatis, labelii limbo infos Iinels 
tribus muricatis. 

Crescit : in locis humidioribus sylvarum Salak. Floret : Januai io A prill i NE Pit EL A PIIYLL UM 2 7? XUTFL O R UM. 

JV.* floribus laxe spieatis cernuls, labelii limbo intas 
ruiioso-muricato. 

Crescit : in sylvis altioribns montis Salak. Floret : Julio Oetobri. LIMODORU !Vt Perianth! i sepala quinque subacqnalia , prter.tic* 
Zjabellum erectum , cohcuyulii, intus iirieatum \<A 
Crista iUCfl, basi breviter calcaratum et grvnostemio 

inleriie aduatum; iiuibus subiobatus, pa tens. Gy- nosic J (57*) 


uostemmm snperne 

di atatum. A -liken ? likera ad apicem interne locata, 2* 
lomlavis, loculis 2-locellatis. Mu&sae pollinis in sin** 
gu is locuiis cpiatuor* inaeqnales , compressae , an* 
guiatae, farinoso-pnl posae , fills elasticis junctae et 
rosteilo lamellato deuiuni adhaerentes. Genus Ambly rfi ainnc pvaecipue differt gynostemio siiperne lihero ad ar. the rii« era ampiissima instructd. 


Herbae terrestres, subbulbiferae. Radices fascicu- 
Jatae, fibrosae. Folia subradicajia , petiolata , net* 
vosa, membranacea. Scapus radicalis , basi vagiuatus > 
remote-muitiilorus. Flore* pedicellati , speciosi. ** LlUOnORUU 1NCATLVILLET. 

L: Sepalis acuminatissimis 4 labello intus biciistnto 1 
limbo semitrilobo $ lobo medio inaximo onduxatOi 
gynostemio subnudo. 

Crescit: cultura, in liortis. 
Floret: toto anno. LTMODORUM CALLOSXJM. 

L: sepalis obtusiiisculis , labello intus bicalloso , Umbo tritobo , lobo medio semibilobo uuduiato 
Hostemio subnudo* S3 Crescit: in montosis Javae* 
Fioret; fere per totiuu annum, LIUO- f 


CM) LTMODOR CM FLAT( '1 T. 

L: sdbtfaulesceus ; sc palls obtnsis; labcllo semifriloho 
imus >-cristato , lobo medio crispato, g^uostc- i mio viH osiusculo. 


Credit: in sylvis alatii mentis ignivomi Gede» 

Floret : Apdli, LIMATODIS. 

Perieththtttfn sepalis quinqne subaequalibus, erec- 
to - paten tib us. Label/urn erectun, ha si in calcar 
hi eve attenuatura, concavum ; iiinlms erccto-pptens ; 
in divisus , interne tuniidus. Gynistemium erect a ra \ 

sub npicc rostello deflexo 
instruction. Anthera gynostemium interne termi- 
uans y bilocalaxi*, loculis subquadriiocellalis. -Mas* 
sae pollinis in quovis loculo quatuor, obovatae y 

, ope membranae * superne diia Latum et compressae pulposo - cere. elasticae bifidae rostello stizmatis iucuuibentes. A Bhlia cui babitu aceedit praecipue rostello 
attenuato , ab AtnbJ ZiOltide labello libi-ro s^cecJit. ■ Herba terrestris. Radices fibrosae. Gauges basi 

tumidi. Folia iatO~l*HCcolatci «, nervosa, inembiana- 

cea. Pedanculi jatoraics, soiitarii, pauciflori. Flo- 

res albi. LTMATODTS PAVCTFLORA. 

Cresc'u : in sr vis opacis montit Saiak. 
Floret; Deceiubri; Aprili, P A 


V 


(376) 
PA C II Y S T DTBTiu 

<- Berfrmthri sopala quinque erectiuscula • latcraKa. 
CTtrriora Iabdiiuu> inierne amplectentia ; interiors 

extends angustiora. Lah'llum ad basiu cnicar bre- 
ve obtusuni fovmans* cocavuai, e rectum ♦ intus 

tu.aiciu.ii , puhesceiis; limb us evcetus, semitrilobus. 
(iynitetemiiuft hicurvum, clavatum, ad a pice m ca- 
Tit; te poilinilera instructum. Anthera terminals, 
bil ocularis, locu.is incomplete 4-IoceIIatis. Massae 

poaiuLs in quo vis loculo quatuoy, ovatae, coin- £re§Sae, farinoso-i 

viscose iusidentes. martini sti^mutis % i- Iletba tcrrestris. Radix tubcrosa. Caulis erectus* ^p^ilus, paieis lanceolatis akeriiantibiis vaginatus p a pee sptcato-multifloviis, Fiores nutantes, bractCati* pUipurasceules t pubentes.. 

PslCJIYSrOMA P^BESCEXS. 

Crescit: in graminosis prope Tjiradjas Provincial 

Krawaug. 
< Floret i Junio * Augusta* 
\ C. LabeJlum basi uulJo moclo productum, Jibe-* 
turn, aiit gjuosU-iuio connatum. 

K Mdssue ptiiii *ia pedicello v. lamina iiistruclae* 
* kfassae pollinis 2, {nterdum lobatae. 

A C R I O P S I S. 

I 

PenantJiJi sepala qaatuor uuisevinUa , stibne- 

qualia, patcutia. Labnuain cum gjiiostewii hi s * 

tubn- 

Jttlbttlntuin; limbus patens, intus cristahis. Gyrfofr* 
temium superne iiberum, cuculiatun, utroque la- 
tere proc^ssu s-d apicem glanduloso iustructuin* 
Anthsra bilocularis * interne infra apiccm aflixa f 
rostello stlgtnatis antice producto incwnbens. Polltni* 
7ntissei*i chlrfe , oMongae, compressne , intus pnl- 
posae, ope pedicelli coramuuis ad. basiu pbarcUati 
glandulae stigmatis affixae. 

Herba parasitica. Fo*ia balbis insidentia, lineari- 
lauceohtta ♦ obtusa. Peuiiueuii radieales, pauicu^tu 

Fioivs pediccllati. * * Acnropsr? jatastca. .Cdsc't: in a boibus luoutium. Javae occidentals. 
FLorel: toco anno. GRAMMATOPIIYLLUU *~ Perianth' i sepala qumque patentia , «mbaequnlia f 
superne latiora et ro:uudata. Labellum concavum, 
gyiiostemii calio elastiee junctum; lirnbus ferilobus f 
lobo medio patente , latoralibus gynostemium am* 
plectentibus. Gy >/'>$/e/7?///m subarcmtto - crectum , 
b;isi proecssu calloso auctmm Anih'era terminalis, 
suMnlocuWis. M**zae pt>Uini* dnae, globosae f 
do rso ad basin snlco longimdinali exseulptae , ope 

inembranaruiu neuipe . c^U&ama. an&ulis, laroiuae 
ascuuiae. .u^iueuus. 


Her ( 578 ) Herb a parasitica, cauiescens. Caules simpliccs, 
incrassati* Folia linearia, d:?ticba. Peduncidi radicales, 
longissimi (5 - 5~ pedal, ) , stricti, multiflori. Flores 
pediceilati , bracteati , puiclierrimi. GRAMMATOPIIYLLUM SPECIOsUjSL 

Au GymLidium pictum autorum? 

Crescit : circa Btiitenzonj in aiborilms. 
Floret: Octobri/etc. >' CYMIHDIUM. 

Perianth/" sepala subaecpialia 9 patentln. Isabel* 

lum. concnvuin, ereclum, gjnostomio elaslice affixum; 
limbos lobutus , patens. Gynoslemiurh erectiusculum, li' is cum, Antbcra apice 1 ocata semibilocuirris Massae polliniH dime, bilobae , saepe interdum 

angiilatac , juxtapositae , pulposo - cereaceae , fills 
elasticis ope laminae setniluuatae communis euiaru- 

naturae s tig mat is affixac. 

Hcrbae paraskicae , glabrae. Radices fibrosae. Fo- 
res spicati , pe- Fio lia pleromque bulbis imposita. 
diccllati , bracteati, speciosi. 

Sect* i f 

Folia radicalia , disticba , linearia. Mnssne polli- 
nis subtriangulatae , aiignlo externo itftenttatO, 

CYMBIDIUM ALOEFOLIC7M. 

t 

C: folils linearibus canaliculus rigid is apice obfiqrre 
retasis , spica nutantc muitiflora, labelio inttfs 


c a vx 


( *79 ) 

cnrinato bicalloso. ( Sepala lincnri-obloufra , acuta, 
p..«iia , pui pur; sceiitia , margine pallidiora. ) 

Crescit : ad radicem nioalis Sa.uk. 
Floret: Noveiubri , elc. ; • • CYMB I D TUM PZ\ T D rT L VM. 

C: foliis lato-linearibafl basi canalicuhitis rigidis npice 
oblique retusis, spica longissima pendula , label- 
lo iutus cariuato. (Sepala liueari-obionga , acu- 
mi Data, margine revoluta , flavcscentia , basi sor- 
dide piu purascentia. ) 

Crescil: ad ma-ginein ilumiuis Tjapus in monlanit 

Salak. 

Floret : Octobri. * * Sect. 2. 

Folia bulb is innata. Massae pollinis o vales vel sub 
globosae. CYMSWIUM CUSPIDATUM. 

C; bulb is ovato-oblongis comprcssiusculis sub - 4 - 
pbvllis , foliis lineari-Iauceolatis cuspidatis coria- 
ccis, spiea radicali 5-5-flora* lahello intus ca- 
XinatO medio bicalJoso. (Sepala oblongn , acumi- 
nata , paliide flavescentia , lineis purpurascentibta 
notata , duobus latcralibus exterioribus arcuato- 
COiiniventibus. ) 


Crescit: m moutanis Salak et Tjerimai 
Floret: Septembri — NoYfctabrL CYM- 33o ) >ir7ir nrrrif / / rr ,4 vTTrt/7i C: bitlbis cuuliformibus tcretibus 5 - Folirftrs , foliis 
lineari-Iauceolatis acu -iiuiutissimis - me nbranaCciS , 
$pica lateral! pauciflora , label 10 iut&s carina to* 
(Sepal a lineoti-oblonga rent , patentia, dippbano- 
aibicaitlia ? luteriora labeiio l| ic pa* p.uaseente-ma- 
' <ju v ia. 

Crescil: a<I radices aHbornm in sylvisnioutiuiiiSeiibtu 

- 
J 4 ^^^ 

_i XXlorcCi Febrtiario, Apvili. • * Massac poIHnis 4. P L O C O G L O T T I S Perlantliil rmgentis sepala exteriora majora; la- 
teralis >extcriora a .sub labello inferue • counata. jLiz- 

■ 

helium basi utriiique cum plicis rnembranaceis inflexis 

gvnostemio coimatum (uncle iiomen); iinibus con- 

' Vcxus, iudivisus, patens, dernuai erectus. Gynos- 

temiuni superue liberum. Antkera in superiors 

» 

.parte .gynostemii interne locate , bilocularis. Mas- 
sae p r >Llini& ' 4-« -rjtuiidae . coinpressae 9 pulposo-ce- 
reaeeae , per pari a pedieellis corresporideutes et ope 
glaaduiae communis etnai^iuaturae sliymatis insidentes. 

llcrba tcrvestris. Pndieae fibrosae. Folia in pe- 
tiOiO tuniido fitolitaria, obiongo-lanceolatu , nervosa » 
xncmbranacea. Pethincuius ladicalis , rectus , .multi- 

fioi-us. Floras pe&cc;, ati - luractettluU. f 

! ; FLO 

(5SO 

PL.OCOQLOTTIS JAVASICA.. 

Crescit: locis iirnbrosis et Immidis ad pedes mou* 

" tium Salak, Panfjar, elc. 

Floret: Julio — Septembri. /* 


ADENONCOS. 

- 

Perianthii sepala qui n que erecta, subaequalia, 

Labellum concavum , carnosum, iutus glandu.oso- 
tumid um , erectum ; limbus indivisus. Gynostemium 

breve * obuisum, apiee interne emarginatum. An- thera tcrminnlis , semibilocularis. Massaz poIHnia 
quatuor , subglobosae , comprcssiusculac , pulposo- 
cerepceae , elastiee pedicello communi brevi ad basin 


pel tat o suffultae. 

Herb a parasitica inter imnores* Caules simplices 
consociati. Folia disticlia , linearia , acuta, carno** 
sa, supra canaiiculata. Pedunculi oppositifaiii x soli— 
taiii , pauciflorw Fiorcs scssilos , virescentes^ * ADENOSCOS VIRE\ T S. 

CrescU: supra a bnves in sjivis niontjs Paul jar, Floret: Jauio — Augusta- • ACANTHOGLOSSUM. - Perianthii sepala quinque erecto-patentia ; ex- 
teriora latiora. LahsUum basi veimicosara : linibas 

reilexo-patens, bilobus, interne bicallosus. <Gynos~ 

rnium 


( 532 ) 

mium sitperne liberum, utroque latere mettibrana- 
ceo-diiatatum. Anthera interne infra apiccm ros- 

tclio emarginato incumbens, bivahis, biiocularis. 
Massae pollinis quatuor, obovatae, cereaceae , 
elastice pediceilo communi ad basin bamato affixac. 

Herb a parasitica, bulbifcra, bubiiu Cheionan- 

the roe. . ACANTHOQLOSSUM NERVOSUM. Cresclt: ad arborcs in aylria altioiibus Saluk 
Flore L: Gctobri. ^ CHELONANTHERA. Perianihii sepalis 5 erecto - patentibus vel re- 
flexis ; exterioribus subcarinatis ; interioribus aligns- 

reflrxis. Labellum erectum , ti ssi mis P } e rum que concavum; linibus sublobatus , patens. Gynostemi- 
liTii liberum , subarcuato-crcctum , superne dilatatum, 
interne infra apicem antberiferum. Anthera 2-val- 
\is y 2- [ocularis, denti ^nostemio insert* Massae 

pollinis 4, lnnc plauac et fovea tae, hide convexae, 
pulposo- cereaceae, ope mcinbranae elasticae com- munis rostello stfgmatis emarginato iusideutes* Herbae parnsiticae, foliis ex apice bnlbi ernm- 
pemibus , peduueuhs inultilloris. I lores bracteati, Sect* u 


{ *1U,) ) 

Sect, i 

Li minis labeJH em.irgin.-i tils « tttrinque dente m «- 


flexo auctos. G^nostemium supra antheram petaloi- tteo-dilatatum. i ■ • * ClIELOyrANTHERA GIBBOSA. 


C: bulbis bblongis quadrangulnrilms subeliphyllis ± 

foliis lanceolatis , race mis elongatis riutantibus 

flexuosis , labello medio biclentato. (Sepala 
externa ovalia, reciirvata; interior^ linearis $ pateMta.) 


• \ Crescit: in montosis, ubi snpra arbores associata est. 
Floret: Octobri Februario. CHELOXA VTIIERA VESTRXCOXA. 

C: bulbis oblongis cbmprcssiusciilis siilcatis diphyl- 

lis^ foliis lanceolatis ncrvosis, scapo erccto, la— 

ello medio bidenticulato. (Sepala exteriora ova- 

ta 9 acuta; lateralia carinata ; posticum leviter for** 

nicatum ; interna linearia.) 

Crescit: circa flnmen Tjapus in monte Salak. 
Floret: Septembri , Odtobri. 

CHELONANTHERA SVLPIWREA. C: bulbis oblongis trigdnis submonoplnllis ; foliis 

lanceolatis coriaceis, labello margine iuferne utrin- 
que carinato. (Sepala exteriora oblonga ? acuta y 
carinata, patentia; interna linearia j revoluta.) 

Cre<:tU: Cunl praecedente. 
Floret: todeiu tempore* 

ECT. 2* 
(Sit) 

Sect. 2. 

Labellum intus cristatmu; limb us semUrilobtts* 

♦ 

Anthera gynostemio versus apiceia iusidens. 


CHELON ANTHER A SPECIOSA. C: bulbis oblongis tetrngonis monopbyllis, foliis 
oblongo-lanceolatis nervosis, scapo imtante re- 
troflexo paucifloro « lab ell O intus cristls 2 muri- 
catis. (Flores majusculi; sepala exteriora oblou- 


ga, acuta, carinata, margine reflexa, albo-lutes- 
centia. Labeliam infra albo-griseum , intus ful- 
Yura , lobo medio cmarginato undulato. Vide 
Rumpb. Herb. Amb. Tom, 6, t. 48.) V Crsscti: in syivis montis Saluk supra ai bores* 
Floret: Octobri Junio. CHELOS ANTHER A 1NCRASSATA. 

C: bulbis oblongis subtetragonis , foliis lanccolatis 
nervosis, peduneulo imtante ninhifloro* labello 
intui bicristato mido* linil>t lobo medio ova to 
incrassato. (Flores sordide albi t diapbani; la- 
belli limbo fusco , undulato. 

Crescti : in syivis monlis Pantjar. 

Floret: Jumo, Julio. Sect. & 

1 

Labellum indivisum , intus crista turn* Antbera prac- cedentis. CHE- 
( 385 
CHELOXANTHERA LONG1FOLTJ. 

C: bulbis oblongis tetragon!* dipbyllis, foliis Jongo-* 
lanceolatis , raccmo elongato flexuoso multifloro , 
labello iutus bicristato, limbo Totundato emar- 
ginato patulo. ( Flo res majusculi , helvoli. Se- 
pala externa oblonga, carinata. Labellum basi 
concavum.) 

Qrascit: circa orig litem ilnminis Tjihurrum in 

inonte GjJe supra arbores; ad inrmfen* 
ti < Sa!ak in syhis allioribas prope P&ssi^ 
Java. 

Floret: Aprili — — Junio. CHELO^ANTHERA ISTTSfJATA. 

C: bulbis oblongis subtetragonis dipbyllis, foliis li- 
neari-lanceolatis , raccmo erecto paucifloro, la* 

■ 

bello intus lineis 2 elevatis, limbo erecto acu* 
tiuscuio. (Flores miniati; sepala acuta, exte- 
flora leviter carinata.) 

X 

Cresciti prope cataractas fluvii T} : <hundul , ad 

nimitem Oede , ct in altis aioutis £uluk 
supra at bores. 

Floret : Junio, etc. 
• ♦ • Pollinis Massac 8, 

* THELASIS. 

Perianthli sepala 5 subaeepialia , erecio-comii- 

ventia, exteriora basi coaiita, leviter carinata* La- 
bel- < 536 ) 

■ 

helium sepalis subaccpiale, basi concavum, ercctum \ 
limb us indivisus. Gynostemlum paryum, erectum, 
apice in rostellum profunde emarginatum , attenua- 
turn. Ant her a gjnostemium postice ternunans, m- 
locularis* Massae pallinis in quo vis loculo 4, sub- 
globosae, parvae, pulposae , elastice stylo communi 
praelongo ad apicem squamoso ad basin bamato suf- 
fuitae. 

Herb a e parasiticac, sociales, glabrae. Radices fas-, 
fciculatae, iibrosae. Folia $ubcarnosa, sacpius buibis 

suffuita. Flores in scapo radical] spieati y sessiies. 


THELA$.IS OBTUSA. 

T: foliis e buibis splitariis lato-linearibus oblicpe-r^T. 
tusis, spica elongata. 

Cresclt: in arboribus ad montem Pansoerangoe. 
Floret: Jiuiio — S.eptembri, • * THELAS1S CARTVATA. T: foliis, di§tichis elongato-ltncaribus oblique-re tusr$ 
inferne carinatis , spica elongata. 

Cresclt: in sylvis SalaL 
Floret; Septembri etc. 


THELASTS CAP IT ATA. 

4 

T: foliis in buibis difFormibus Kneari-Ianceolatis obli- 
-que re tusis, floribus capitatarconfertis dcuium laxa 

• tt»cat% 


- €rt9 -** 

( M7 ) 

Grtscit : in truncis montium Salak, Pantjar etc* 
Floret: Decembri — Februario; Julio. 3 2. Pollinis massae nee pedicello nee laminae a&nexae * Pollinis massae 2, plerumque partibiles. 


CREPIDICM, • Perianthii sepala 5 reflexa, margine revoluta ; dorv 
sali rclicplis longiore. Labellum basi excavatum, cam 
gynostemio inferne coalitam : limbus semilunatus , gv- 
kostenuum amplectens, patens. jinthera biiocula- 
ris, gynostemium breve incur vum biauriculatuni pos- 
tice terminans. Massae pollinis in quocpie loculo 
solitariae , bipartibiles y ovatae , incurvae , pulposo- 

oereaceae , margini stigmatis incumbentes. Herbae terrestres. Radices fibrosae. Folia subra- 
4icalia , membranacea , nervosa, lato-lanceolata, in- 
aequilatera. Peduuculus termiualis, elougatus. Flo- 
res spicati. CIIEPID1UM RHEDIL 

0: foliis oLlonso-lanceolatis, labello crenulato. 

Crescit : in sylvis opacis Javae insulae. 

^ t 

Floret: fere omni tempore. 

Fariat foliis purpurascentib us et viridibus. . ORE 


\ ■ 


\ . ( 33S ) 
CREPTDWM FLstrESCENS. 

0; foliis ovato-lanceolatis, labello faHegerrimor 

■ 

Crescit: in cacumiue montis JWangra.ig Provincial 

Krawaug. \ Floret ; J uaio. MALAXIS. 

PeriantJiii sepala 5 erecto-patcntla Tel reflcxa; 
interiors reliquis angastiora. IjabeUum basi conca- 
vain et callosuai , adsceadens; limb as patens. &f/io m 
stemium sobiiicurvtim , iifdivisum , basi tumidum. 

Anthem terminalis , s-loculnris. Massae pollini$\n 
qua vis loculo singulae , o vales , sub-2-partibiles, pul- 
posQ-ccreaceae, martini stigma lis adiiexae* Sect. i. Leptorcius, 

Herb a e terrestres, glabrae- Radices fibrosae. Fo- 
lia subradicalia , inferne subbulbifera , membrana- 
cea, nervosa, ovato-Iamceolata, inaerjuilatera . Spi- 
cae pauciflorae. Flares purpurnseeiites. Labelli lim- 
hxxs. ovatus. Gvnastemium seaiitcres. 


MALAXFS HOST AS A. 

i 

Mi bulbis ovatis compvessis vaginalis 1-2-pbyllis, 
foliis petiolatis ovato-lanceolats » pedunculo erec- 
to sulcato, bracteis lineari-subulatis f limbo obtuso 
cum mueroiie. (llorcs in surarao pedunculi con- ferti, dilute- pur purascentcs# Sepala marline re- £exa; limbo ciliolato. 


Cres 

r (58 9 ) 

r 

Crtftciti in nmbrosis month igniromi Cede. 
Floret : Junio etc. 

l r ariet.: bulbil sub null is $ floribus laxe racemosis 
limbo nutlo. 

Crescit : ad montcm Salak. 
floret : Aug us to* 
i MALAXTS TUADESCANTtFOLTA. 

JJT.'buIbis compressiusculis fteginatis l-ptijITIs, fa-* 
liis ovatis discoloribus^ brartjis iniiiutis ovatis , 
labelii limbo ova to iiiUrgerrimo. (Sepala subaequa-* 
li.'i • patentia; labeilum sepalis pauio latins, basi 
callosum. Antbcrne loculis subdisjuuetis.) 

Cresc'U : in imib usis moulauis Saluk. Floret: Octobru 


/ U A LAX IS It HE OIL If; bulb is subcyliudraceis, foliis pluribus ovato-lan- 

ceolatis, peduncuio erecto tetrarpictro * DMCteii 
seinilanccolatis * Umbo rotunda to crcnulato. (Se-* 
pala m;u'gine reflexa , sordide purpurascentia; la- 
bel! uni luteum ; gvnosteniium purpurascens.) 

Crescit: in sylvis ambrosia montiimi Seitbu* 

Floret: Febinario* 


Sect* 2. Platystylts. Omnia Leptorchidis sed parasitica tt gynosteiiiiam marline dilatato-rueiabranaccum. 

9 MA- / 


( Sgb ) r~ MALAXIS ATRO-PURPUREA. 

■ 

J/;bulbis ovatis compressiuseulis vaginatiSj foliis bi* 
nis ovatis $ pedunculo erecto 5 - gono , bracteis 
lineari-lanceolatis carina tis , labelli limbo emar- 
ginato cum mucrone^ (Flo res atro-purpurei j in 
summo pedunculi conferti ; sepal a exteriora 5- • ■ f ) Cresclt : in paludosis montis Saiak; 
Floret: Octobri. . MALAXIS DECVRRENS. 

If: bulbis ovatis compressis, foliis binis lanceolati£ 

carinatis , pedunculo nutante, bracteis ovatis de- 
currentibus , labello utrincjue dente instrufcto % 
limbo ovato convexo. (Flo res dilute aurantiaci; 
sepala margin e recurvata, papillosa. Labellum 
interne glandula excavata munituuu 

Cresc'U : m truncis arboriuri ad irio litem Salak. 

FLoret\ Majo ; Octob:i* 

Sect. 3# Liparis* 

• Ilerbae parasiticae. Radices fibrosae. Folia bulbil 
imposita j lineari-lanceolata i subcoriacea* Spicaefili- 
formes, multiflorae* Flores Jutei vel aurantiaci. Se^ 
pala rellexa. Labelli limbus plerumque dilatatus ♦ 
rotundatus. G^nostemium antice ad basin tumid urn* • * MALAXIS COMPR&SSA. Mi foliis in bulbo ovato-compressiusculo solitariis Ian- 

ceolato-lincaribus basi carinatis, pedunculo com- 4 

P res-* 

( -V ) 

press o , bracteis bifarfun imbrlcatis (pectinatls), 
limbo orbtculato retuso cum mucrone. ( floros 

aurantiaci. ) 

" CrescU: in rjrTvfi a 7 tioribas Provmciarmn Biiilcu- 

zorg , Bantam et Tjanjor. 
Floret: Septembii etc. MALAXIS MINIMA. 

Mi folio in bulbis (scriatfs ovatis compressmsculis) 

lineari - lanceolatQ , pcdtinculo iolimn aecpiante 
conipresso , floribus laxe spicatis disticbis , eapsu- 
lis tricjuetris. (afF. M. ccspitosae Thouarsii tab. go.) 

CrescU i in ftrboribol ad roontem Sa.ak ut etiam in 

montosia Pant jar. 

Floret: Ma jo* * * MALAXIS PALLIDA. M: foliis in bulbo oMongo compressiusculo Vagina to 
Solitariis lanceolatis* bracteis Uueari-lanceolatis re- 

mods, iabelii limbo rotuudato-rctuso crcnuiato* 
( 11 ores olivacei. ) 

i 

CrescU : supra a bores excelsas Havii Tjanus in 

montosis .Sa'ak* 

Floret : Septembri etc. - 


* * MALAX IS 11 VC R O VA TA. 

31: foliis in bulbis ( remotis ovatis) compressiuscuiis 
solitariis lanccolato-linearibus aenminatis basi en- 

f bracteis in suiuiuo peduuculi bifariam 

iinbri- rmans 


' , ( 5»n ) 

ifaiuilcatis csrifiatis , labclli limbo ar gusto femibifi^ 

do cum mucrone intermtdio. ((lores ilavo-vireiites , 
parvi, autaiites ; afF.IVI. disticbae Thouarsii tab. 8y. ) 

Crescit : in sylvis montaiiis Provmciaiuai Bantam 

et Buitenzo . g. 

Floret : Junio etc- MALAXIS PAnVlFLOJXA. 

M; foliis in bulbo ovalo oblongo compressiuscnlo °e~ 
miuatis ianceolatis basi carina Us y pcdunculis (fo- lio dupio Jungioribus) nutantibus tcrctibus , brae- 
teis siibulatis , I a belli limbo angusto cmarghiato. 
(flores lutein labelli limbo coccineo. ) 

■ 

Crescit: ad mo litem Saiak. 
Floret: Decenib L u. MALAXIS VTRIDTFL \ tis lanceolato-iiue.aribus basi carinatis, pcdunculo 
foliis longioribus basi compresso , bractcis linea- 

ri-subulatis , labelti liaibo ovato obtuso cum ma- 

crone, (valde affinis M. parviflorae, sod pedunculo 
compresso minus elongatp, et praecipue defectu 
tuberculoruni in fiuido labclli differ t.) 

Crescit : in s} r lvis valiium Solassie Proviuciae Tjanjor, 
Floret: Julio. 


* * MALAXIS AFF1S1S. M: foliis in bulbo ovato-oblongo solitariis lanceolato- 

liuearibas iuierne canaliculars , pedttuculo nutaute 

folio rum i foHornm longittuline , bracteis subuLtis, la' 
belli Umbo rotundato. 

CrMcit : in syl\'\s prope Lebak P: ovinciae Canlam. 

Floret: Jmiio , etc, malaxts JvGusrr&tJLrA. 

Jf: foliis iii bulbo ovato-oblongo solitaries angusto- 
lanceolatis , pcdunculo erecto apice paucifloro 
longitudine loliorum , bracteis lineari-subulatis ? 

labelii limbo obtuso. (A ores p;»llide flavi.) 
Crescu : ad trimcos arbor urn in montaais Saiak efe 

Gede* 

Floret: Fcbruario, etc. MALAXTS CREVULATA. 

M: foliis in bulb o oblongo compresso geminatis ter- 

nisve liucari - lanceolatis acuminatis f pedunculo 

longitndmc foliorum, bracteis longitudine fere 
ovarii lanceolatis, limbo labelii emargiuato ere- 
imlato. (flores aurantiaci ; affinis M. odor.ilac.) 

Crescit : in convallfb is montis Gegar bent an 2. 

Flo jet: Ma jo ; etc. * * UJLAXIS I.ATIFOLTA. 

M: folio in bulb is oblongis compvcssitisculis solita- 

rio Iato-lanceolato acuto , pedunculis folio Ion- 
gioribus, bracteis ovatis adpressis parvis , labelii 
limbo bilobo crcnutato. (flores aurautiaci : prae- Cfcdeuli niaxinxe afliiiis.) Cres- 


( 3 9 4 ) 

Crescit: in Pmvinciae Bantam r€snombnt montanis 5 

ad montem Pant ja in Provincia LaLienzui g* 

Floret: Junio A iigostOf S-XT. 4. EwsiFETlA. ■ Herba.e parasiticae acaulcs vel cruleseentes , ebulbre. 
Radices fibrosa e. Caales simplices, foliosi ; foliis dis«f 
ileitis, carnosis, cnsiformiiuis, basi vaginalis. Spi- 
fca terniiualis , mulliflora. Floves minuti . pcdicellati, 
spiriles, bracteolaii, vircsceutes vel ilavesceutes. Se- 
pala patentia vel reilexa. Labelluai subcarnosuni 7 
lnferne cum gjriostcxnio abbreviate cu naexuui $ lini 

has patens. 

Cymhid'am e qui tans Stv. ct Cymbidium lyco 

poioides WiUd. forte bujus sunt sectionis. 

MAT, AXIS LUX AT A. 

M: foliis panels ensiformibus basi vaginalis subin- C11TV1S j label! limbo seaiiiunate denticulate 9 capsulis oblongis. 

Crescit'. in arboribus sj^varum nionlis Salak Floret ; Octobri I'ebruario MALAXTS SIMFLIS. 

M: foliis paucis ensiformibus basi vaginalis sub recti's, 
label i limbo semitriado eroso , lobo medio do a-? 
gato biiido* capsulis obovato-globosis. (V pri- 
ori differ! : foals angustionbus minus arcualis > 
labelli et capsularom forma. Crescit: cum p aeccdenie. 

Fiorct; Jauaario, Februario, etc. MA* 


\ 


\ 

( v ) 

%!A tAX f V 1/ fC 7 OPITTL r 4. 

M: subcrmlesceiis, fcFiiis panels flmgu^to-cnsi for nji T>nj 

has? Vaginalis suhincurvis , sepal is interior? bus 

erosis, labclii li nbo protlucto rotund a to e.narn 

ginato. (florts mlniati. Capsular triquetral j 
CrescU: in elati* montis Saiak. 

Floret: Jauio. MALAX TS E 1 UTTA V <?. 

i)/.* caule simp] Ice folioso, foliis eiisiformibus *rl me 

diuui fere vnginntis approximates rectis aut re 
curvi's, labclii limbo spatulato emargiuato. 

CrescU: in trtmcis arbornm Provinciaiuun occiden 

ta'inm Javae insulae. 

floret: Septeuibri, clc. M A LA X IS 1MB U ICA TA. 

M: Caule simplicc folioso, foliis compivssis vaginatfs 

conferte irabricatis, labclii limbo li^ulato deuii— 

culato. (an Cymbidmm lyeopoioioes Willa. 7J 

CrescU: |ii sylvi» humidis monliuui Gede , Salak^ 

etc. 

Floret: Septembri Decembri. MA L AXIS MO VST R V^ SA. 

M: Caule simplice lato-folioso , foliis remotis ens:- 

fofmibas suVmcurvis, spiea elongala defcSiflorsrj (species siDguIaais M; ae^ultauii uSIiils.) Cres 


AW) 

Gre&eli \ locis umb *osis ad rnontem Pantjau. 
Floret : • . • • • Julio fruget. CYRTOSU, P-erianthii sepala qumque conniveutia. Lcib*!luM 

onrnosum, concavum, intus disco'ideum , cum gyno- 

sternio inferne connexum ; limb us rotunda tiis vol 

- emarginatus , rectus. Gynosiemium subincurvum^ 

■ 

euperne dilatatum aut sub al a turn, uinthcra carnosa, 
-locularis, gynostemium postiee tcrminans. Mas- 
sa pollinis utriusque loculi uiiica , curvata (undo 
liomcn generis), farinoso-pulposa, ii lis nullis prae- 
dita. Capsula siliquacformis, carao&a. Semina tu- 
nic ata. Hcrbae tcvrestrcs , caulescentcs. Radices tubero- sae, conglobatue, difformes. Caulcs aphylii, stipulis 
instruct!. Florcs spicati vel paniculati, Lracteolati, 


CYRTOSIJ JAVA^IICA. 

C: caulibus subsimplicibus, labello intus disco hirsute 
instructo , limbo rotundato. 

Crescit: m altioribus montium Javae insulae. 
Floret : Augusta , etc* CYRTOSTA ALT IS S TATA. 

C: caulibus r&mosis scaiidentibus (/10-70 ped. alti 
tud.) labcilo iutus cristato , luubo seniitrilobo. 


Cres~ 

( ~97 ) C'esc't: in monlanis Sfciiuu Floret: A]>: ili Jiaiio. 
# * Pollinis mas5ae 4* 

GASTROGLOTTIS. p riora reliquis latiora , labello supposita basitjue con- 
nata. Lab? Hum vcntricosum, infcrne cum yjnostemio 
eonnatJmi: Jimbus ercctus, scmitiiGdus. Gynostc- 
mium superne libcrum, erectum, apicc attenuatum. 
Antkera dorsalis, biJocnlaris, denticulo aorsali ad- 
itxa. Massae pollinis utriuscpie loculi duae* obo- 
\atac , pulposo-cereoceae, per paria lilis glutinosis 
cohacrentes , apici gynostcniii adfixae. 

Genus forte Orniiliidio Clar. R. Brown ii adjun- 
gendum, proximum ctiani Crepidio , epiocum babitu 
convenit, scd defecta laciniaram latcraliura gyuoste- 
mii massiscpie poliinum solutis diversunn Planta tcrrestris. Radices fibrosae. Caulis sim- 
plcx, ercctus. Folia oblongo-iauceolata, nervosa f 
piicata, EQcmbrauacea. Pedunculus terminals, elon- 

gatus, superne muliiflorus. Flores parvi, sessiles, 
bracteolati, flavo-virentes. 

GASTROGLOTTIS MONTANA. 

Cresctt: inter lapides ad marginem fluvii Tjapus. Floret: Decembri / D E X- 


( -V ) 

DENDROCHILinVt 

■ 

Perlanthitim sepabs 5 siibaecpialibus, cr<?ctius- 
talis vel patulis ; exterioribus basL leviter coalitis. 
Lab ell urn integrum , basi concavtim vel carinata:n 
g\nostemio inferne adbaerens; limb us crecto- pa- 
te as. Gynostcmfam apice interne concavum (sub- 
cucullalum) f ulrotpie latere processu instructum. 
Anihera semibivnlvis, 2-loeularis , interne iftfrft 
ap'cem inserts. Massae pollinis in quo via localo 
binae, obovatae;, pulposo-cereaeeae f filis elasticlg 

rostello nfExae. 

■ 

Ilerbac p^rasllicne, cmu'ibus radiciforrnibits. Fo- 
Iia ia bulbis solitaria , lineari-lanccolata. Spicac ex 
ppice bulbi orient.es rut laterales, filiformes, mnhi- 
flori; flares juuiores braeteis bifariam imbrieatis occu.tu Sect. i. * 

Bulbi rojnoii; spicac lateralis; sopa.Ia Knearla; IabeTtitm 
pomun"; elastice affix tun; gynostemiam apicc attennatum, 

emarginaium. 

. An Bnlbophyllnm occultam TLouarsii tab. 63 liujiTS 
seelionis ? DENDROCJITLUM AUTIAXTTACVM. 


T): bulbis oblongis, labello Carina to edentnlo. (flo- 

res aurantiaei, suaveolentes.) 

Cftst it : in h*nncis arborum montiurn Gecte. Salak ; etc. 
hLoret : Februario Angus to. 

DBS- 


(599) 
VEND R O CIIIL UM i \1 tt TD E- FLAVE V£ 

D: biilbis ovntibus, libcllo carinato edentuJo, gv* nostemii laciniis lateral! bus I scanns. nera r pec i.i i nciuis tetragoms (Planta tc- 

spicalo ■- laxiiloris* Flore fi paltide-uavenles.) 

Crescit : in moulanis Pantjaiv Floret : Julio. $ GCT. 2. * * BulBi consoci.:!"i; spicae ex apice bii'uonim oviae ; 
sepala- oblongftj lubello subaeqaalia; gynostemium. apice 

trim cat Liin , erosum. BEXDROCHTLUM EDENTULVM. N J): bulbis oblongis subulatisve, labello integerrimo 
interne i - calloso , gyuostemii lacimis ]atevaiibii£ 
medio ae(jUulibus. (florcs flavo-vircutcs.) 

Crescit : in aliia monlis Salak, etc. Floret: Februario Julio. DESfDROCHlLUM COKYUTUtf. 

t 

"JEfc bulbis fusinis, label lo basi denticubuo interne 
2-calloso, gyuostemii laciniis latcralibus elongatis. 
% (.florcs \irenles.) * 

Crescit: in moniosis Proviuciariun Btiilenzorg et Tjanjor. 

Floret: Septeaiba 


c* Februana* * * DEN- 


.; oo ) ;*,*DE,V R O CHIL UM SIM 1L E. 

D: bulbis ovali-oblongis, labello inferno uenticu- 
I a to interne biiineato , gynosteinu laciniis latera- 
lib us medio aecpialibus. (Jlorcs pailide-virtmtes/ 

Crescil : cam praecedeute, 
• Floret: omni tempore. * * * DE YD R O CHIL UM AS B R EVIA TUM. 

D; I>ull)is OVali - oblongis ? labello bad utrinque 
deate reflexo instructo interne bicaiioso, laci- 
niis gyiiost-emii lateA'aiibus abbreviatis. (ilores vi- 
rescentes.) Cresclt . in moutanjs Provincia: am occidentaaaui 

Javae insu.ae- ** 

Flore' : to to anno. 
* * * Poliims massac C. STATIIOGLOTTIS. PerlanlJill Scpala crecto-patentia ; interiors exte- 
rioribus latiora. Labellum inferne bilobum (iobis 
couuiventibus) , supra basin callo deprcsso pubeiite 
auctum; Jimbus erectus , spatulatus. G-Ynotitemium 

erecto-iiienrvum , apice dilatatum. Atithera gynos- 
tcniium interne tcrminans , 2-Iocuiaris, rosteiio ad 
margin cm glanduloso incumbens. Massae jsoilini* 
duae, rpiadrilobac, clavatae, farinoso-pnlposae, filis 
elasticis cohaereiites, et demum rosteJlo ailixae. 

Her- 


W ( '«<n ) 

Herbae terrestrcs, radicibus (Ibros's. Folia sub- 
Tadicalia , clougato-lanccolata, plicata* basi vaginan- 
tia : sea pi radicaics, infenie altcrnc vaginati, apicc 
spicato-nmliiftori. Flo res pedicellati , pcdiccilis basi 

brae tea coiorata instruetis. SPA TJIO.JLOTI '1$ PLICA TA. 

Crescit : in locis sylvaticis. 
Fiorct: oni ;it tempore. 


a r u n D i x A. 

Perianth! i sepala erecto-pateutia , libera, subae- 
cnialia. Zjabellufn maximum , concavuni , iotas oris- 
tntum , £} nostemiuni amplectens ; limbus lob at us , 

patens. Gynottemium erectum, versus apiccm diia- 

tatuiii. Anther a tcrminalis antica, carnosa , bilocu- 
laris, loculis incomplete 4-locellatis. Ma&sae pi/~ 
iinrs octo, iuaccpiales, subangulato-compressae , fa- 

rinoso-pulposae, ope membranae araclmoideae com- 
munis demuni rostcllo lamellato affixae. 

V 

Herba Icrrcstris. Radices fibrosac. Caules simplicrs, 
nodosi. Folia disticlia 9 lineari-lanceolata, acumiuatis- 
sima» Peduaculi terminal es. Florcs spicato-alterni • 
brcvitcr pcdicellati, bracteolati, speciosi , purpurei. 

ARVSDISA SPEC IDS A. 

A: labello intus lineis 5 barbatis cristato, limb i lob o 
medio emarginato longiter producto. 

Cresclt : in lapidosis Proviiiciamm Buiten^org, Tjan- 

jor , Krawang etc. 
% Floret : per to turn annum. 

ARVX- 
( 402 ) 

ARUXDIVA ClfI\E\ T Sr*. 

1 

P 

labello inius lincis 5 nudis cristato ., Hmbi Iobo 
medio rotunda to. 

Crescll : o China forte introdacta. 
J'Yorel : Augusto etc. 
TR.IB. II. GRANULOSAE. PoiiiNis massae 

E PARTICULTS NUMEROSTS INDETERMf NANDTS CON- 
FLATAE. HEHBAE TERRESTRES RAW US PARA- 
MTICAE. A. Atiilitra burslculata* 


' 
II ABENAR I A. PcrianfJiH ringeutis sepala trla v-el quinque iij 
gakv.m conmveiitia ; cxteriora latiora. Labellum b;»st 
calcaratum; limbos partitus, patens. Anlhrra lo- 
culis discrclls, utrinque laugjtudiualitev aduatis, ioculis 
basi elongatis. 

Iktae l pedieellis singulis basi glaudula suffultis. Polluiis massae granulosac , pedicel- Ilerbac terrcstrcs „ cr ulessentes. Radix tuberose*. 
Flojres spicati , brae tea ti* 

HA B E SA R IA $ U SA V VA E. 

* * I 

II: labello tripartite), lobis lateralibus dUatatis fi'in- 
briatis, medio Janceolato intege rrimo , sepalo dor* 
Sab rotunda to , calcarc longissimo. (flores pul- cberrimi, albidl.) Ores s ( 4n^ ) 

'Jres^d : pvor.e Kuipau locis paludosii 

IVorel : Junio. HA B E VA R T 1 R E FL E V A. .7V labello tripartite; laciuiis lincaribu.s , media clon- 
gata recurva , sopalis exterioribus lateral! bus latio- 
ribus rcflexis, calcare ciavato arcaato ovarlo brc- Yiore. Cfescil: in calcareis prope FCuripan. 

Floret: Majo , Jtihio. JIABEXARFA SALACCEVST*. M : labello tripartite*^ laeinits lincaribus, media Ion- 
giore, calcarc fililarmi ovarium sabaequante , se- 

palis interioribas perianthii basi bipariitis. 

Cresoit ; in umb:v)sis montis Salak. Floret: Octobri, efe. s I M E C O S 1 Perianthii ringentis scpala tria posteriora form* 
cata; lateralia anteriora doisali angustiora. Label- 
lam basi calcaratiim; limbus indi visas, patens. Gy~ 

nostemium di lata tarn , emargiua ta.rnu JLntherae lo- 

Willis discretis, utrinfjue longitadtnaliter adnatis, basi 
non promineiuibus. Pol/inis massai granulosac ? 

pedicellatae, pedicellls singulis basi glandula prae- 
ditis. ( 4o4 )".'_■-; 

Genus Vine Bonateae, incle Habenariae afliae, habitu P raecedeiUis. 


+ • MECOSA AVGUSTATA M: labelli limbo Linear* « calcarc attenuates 

Grescit: in montaais Salak et Burangiang. 

Floret: Dccembi-ij Auyusto. * ■ MECOSA DILATATA. 

M: labelli limbo ovato-oblongo , calcarc clavato 

Floret: in a!tis mentis Gede ot Patigaratigit. Fcoret: fee per to turn annum. PERIS TYLUS. Periitnthii ringemis sepals posteriora in galeaiB 

conniventia. Eabellum bnsi calcaratum ; linibus 

■ V apice in utrocpic latere gland ula pro mine ate tcrminatum. A 
localis parallelis, medio longlttidinaliter adnatis. Po/- 
linis massar granulosac , pedicellatac , pedicellis sin- 
gulis basi glandulae respondendbus. 

Habitus Habenariae. PERISTYLUS GRACILIS. 

- 

P: foliis lineari-Ianccolatis acuminatis , labelli limbo 
3- partito , laciiiiis latcralibus angustissiiuis , me* dia lanceolate , calcarc subclavalo. Ores* ■ ( 4o.T ) Crescit : iii svlvis monlium Scriba Provinciae Bni tens org. Floret: Jnnio. PERISTYLIS GRAVniS. 

P; foliis lato-oblongis acuminatis , labclli limbo se- 
mitrifido., calcarc obtuso. 

Crescit: in sylvis hum id is montis Salak* 
Flo'cti Septeinbri. 

H«3* P>. An (her a operculata. 

a. Massac pollinis pedicellatac , pcdicello ad ba- 
sin ^landula sou lamina suflulto. N EOTTIA, Perianthii riligcntis scpala e^teriora Iatlova ; la- 
teralia anteviora label I o supposita ; interiora cam dor- 
sali comiiventia. Lahclluni vcntricosum , infos nit- 

clum a ut barbat;i:n ; liiubus attcmiatus , brcvis, p;i- 
tcns , r; rius lobalus. Gjnosteniiam apice attenuato*- 
cmarginatum. Ati'.hsra Lcrminalis postica , biloculaj ;s. 
Massac pollinis dune, subbilobac, granulosa", ftubpe- 
dicellatae, ope pellicular communis ttbargi naturae 
gynostcmii allixac. 

Ilerbae terrestrcs. Caulcs inferne plertmique ra- 
dicantcs. Folia a] tenia , membranacea* .Flores spicati, 
scssiles , bracteati , cxtcrne saepe pobe&ccntcs. 

Slct. i. 

( 4o6 } 

Sect. i. Gyrostachis Label! urn intus cberbc ; limbo indivisO. Spica 
toriiiis. Folia linearis , basi va^iuauua. NEOTTIA LONSIFOLIA. \ « A : foliis caiiiinis lmeari-laiiceolatis lonyissinns triner- 
viis , pedunculo floribuscjue cMcrnc pubesceiiti- 
bus 9 labelii limbo aeuminato reflexo , gvnoste- 

mio ad apicem utrinque repaudo ? s tig mate lamel- 
lato. (Species gigantea , 5-i ped. altitudinc. 
Bracteac ovariis ma j ores, lanceolatae , acuminatne y 
cxtcrne pubcntcs., Florcs carnei. Labellum in- 
feme vcntricosimi , gyiiostcmium inferne aiupiec- 
lens , iatus \errucosum. ) 

Crescit : in sylvis lmmidioribus niojitis Salafc. 

Floret: A turns to Oclobri. NEOTTIA CRISP ATA. \: foliis subradicalibus lanccolatis acntis , peduncu- 
lo terminali lloribusipie cxternc subpubescentibus, 
labello inferne bicalloso , limbo ovato crispatu- 
lo. (aff. N. spirali. ) 

Crescit : in gramiucsi* ad monicin Ga'ungaug Pro- 

Tjiiciue Tjaujor etc* 

Floret: Novembri etc. 

Sect. 2. 


A 


0? ) Sect. 2. Macodbs. 

Labellum sepalis brevius, intus ebeibe ; Iimbus 
subtrilobus, ]obo medio producto , linguaeforini. Gy- 
nostemiuni antice ad basin appendicc bilamellata in- 
structum. Folia Jata. NEOTT1A PETOLA. N: foliis ovalibus acutis discoloribus supra nebulosis 
elegantissimc reticulato-nervosis , spica floril»us- 
que externe glanduloso - pubescentibus , labeJIi 
limbo patentc. (Folium Petolatum, Rumpb. Her- 
bar. Amboin. torn. 6 t. 5\ fig. .~. An iVeottia 
acaulis Smith? Sed revera est caulescens. Gjno- 
stemium sub tor turn.) 

Crescil: locis linmidis ad ripas. 
Floret : Juuio ■ Augusto. Sect. 5 Erporciiis. Labellum intus pubescens; limbo indiviso. Folia 
}ato-lanccolata , basi canaliculata. * NEOTTIA GRAS'DIS. 

* 

N: foliis ovali-oblongis , spica densa et floribus ex- 
terue villosiusculis , bracteis ovarium duplo fere 
superantibus , labelli limbo obtusiusculo patente. Crescit: in sylvis montauis Proviuciae £ an tarn. floret; Febritario etc. NE- ( M > 

NEOTTIA RVRICUNDA. 

]S r : loins oblongo-lanceolatis , spica iara et floribite 
^xtcrne pubescentibus, bractcis ovario aecjualibus* 
Jabclii limbo psivo rcvoluto. 

Cresclt: in umbrosis montium Salak et Gede. floret : Novemb ri Fobruario. 


\ NEOTTIA PARVIFLORA. 

JS'i foliis oblongo-lauccolatis, pccluuculis floribuscjue- 
<rxternc pubentibus* bractcis longitudine ovarii v 
lauelli limbo obtuse patents iuteruc bicalloso. 

Cresclt: later lapid.cs 3d m^rginem lluvii Tjafms. 
Floret: Decembri. 


NE O T TIA VI R ID IFL O R A. 

jV.'folilfi ovato-oblongis , spica pauciflora floribusquc 
glabris, bractcis longitudine ovarii pubentis , la- 
belli limbo acuto patente. (flores medio crcs , 
' sordidc virescentcs. ) ™ 

Cresclt: in radicibus arborain ad inontcm Salak. Flcret : Oc lob ri. 


NEOTTIA BIFIDA, 

2s 1 ; foil is ovato-Ianceolails, sj>ica duusa floribusquc 
glabris, bracteis ovarium s.uperaniib us , It belli 
limbo o-Imuso patente, gvnosteniio profunde bilido. 

Cresclt: a,d caJajractas calida& WQUti& Gedc* Floret: Majo ; Jimio. XE- 


( 4o 9 ) 
NEOTTIA COLO RATA. 

iV: foliis ovato-ianccolatis discolovibus , spied r&tt flo- 
lUmscpic ext -.tiic pitberulis y bracteis ovario aequa- 
libus , labelli limbo pateiitc. 

Crexcit\ ad ripas flnvii Tjapus in monlosis Sallafc 
Floret : Oclobri. NEOTTIA RETICULATA: 

A.- foliis lanceolatis reticulata -nervosis , spica laxiflo- 
ra 9 bracteis ovarium superantibus. 

CrescU : ad origiuern fluvii Tjib:irni?n in montosis 

Cede. 

Floret: Junio- ETAERI A. jPqrianthii ringentis sepala Iateralia extcrfora la- 
tiora, labello supposita ; iutcriora cum dorsali ad- 
glutinato-fornicata. Labellum basi ventricoso-pro- 
ductum, intus biglandulositm ; limb us indivisus, sub- 
fornicatus, incrassatus, marginibus involutis , glanclu- I 0S1S. Gynostemium breve , cras.sum a d anieem P scmitrifidum; lacinia intermedia p&oftmdc emargina- 
ta. Anthera dorsalis, bilocularis. jMassae po/li- nis duae r oblongae, subbilobae, gran ulosc ac sub- pedicellatae, ope lamellulae communis emarginaturac 
laciniae intermediae gvnosteinii aflixae. 

Genus bine proximum CalocbHo et Micro tidi, in- da Cramcludi 


Ucx ( 4io ) 

Herbae tcvvcstrcs. Caulcs hifcme radicantcs. Folia 
alterna, nervosa, niembranacca. Pcduaculus bractcis 
praeter florales i-i iastructus. Flo res spicati 9 ses- 

siles, extcrnc saepe glaiiduloso-pubescentes. 

EFslERIA OULOMGIFOLfJ. 

E: foliis ovato-oblougis, floribus lax* spicatis ex- 
terna glanduloso - puberulis , labelli limbo ova- 
. to-fornicoto. 

Crescit: in dcclivitalibrs Solassie Proviuciae Tjanjor. 2* lor el : Junto, / ETA E ILIA JAVA\ICA. 

E: foliis Ova lib us acutis undulatis discoloribus , flprilraS 
laxe spicatis externe glanduloso - pubescentibus, 
labelli limbo angustato. (folia supra atro-purpu- 
rca , infra dilute carnca.) 

Crcsclt: locis luimidis in inontosis Salak ; Seriba etc. 
Floret-. Majo -« Augusto. ETAERIA ALBIDA. 

E: glabra ; foliis ovato-oblongis , floribus dense 
spicatis , labelli limbo ovato intas muvicato. 

Crcsclt : cum praecedente. ' 

Floret: Decembiij Majo. ERYTHRODES. 

Penanlliii scpala erecto - conniventia ; lateralia 
exEeriora internis uuguiculatis latiora, labellum am- P lee- 

bins u in (-in 

plectentla. Labellum inferne in calcar 

subdidymum productum; limb us brevis. rotundato« 
cmarginntus , reflexus. Gynostemium brcvc , a pice 

se taceo-a cum inatum , emargiualuni* Anther a dorsa- 

lis, bilocularis. Massae pollinis duae, oblongae. 
coalitae, granulosae, pedicello communi bamatar. 

Genus JS'eottiae valde afljne. Ilcrba tcrrcstris. Caulis inferne radicans. Folia 
altera a, petiolata , nervosa* memb ranacea , lato-ova- 
ta. Spies floribus rulis bracteatis externe glandu- 
loso-pubesccntibus. ERYTHRODES LATTFOLIJ Cresclt : in umbrosis monlls Sa!ak. Floret : NoTCmbri, Deccmbri ANECOCIIILUS. ale Ida- Per ion thii sepala tria posteriora in gaieani ac.^ 

tinata; duo lateralia exteriora paten tia, latiora , la- 
bello supposita et inTeriie leviter coalita ; interiora 
minora , inacquilatera. Labellum inferne ventrico- 
so -prod uc turn, gynostcinio adnatum, intus bicallo- 

sum, versus limb um angustato-canaliculatum 5 limbus 
dilatatus, semibilobus, patens. Gynostemium breve, 
superne incurvum, attcnuato-emarginatum , utroque 
latere callosum et antice appendiculo bilamellato 

instrtictuin. Anther a tcrininalis postica > bilccularis. 

Mas- 1 


( 412 5 

Mas&ae pol/hiis duae, subbilobac, subpcdicellatac^ 
graimlosac, pclliculo oblongo commniu suffultac. 

Ilcrbac tcrrcstrcs, caulcsccntcs , infcrnc radiculites. 
Folia altcrua, mcmbranacea, nervosa. Flo-res spi- 
cato ? sessilcs, braefceati. Bractcac practcr floral 

3-4, remotac. %B ANECOCIIILVS FLAFESCENS. A: foliis ovato-oblougis , spica pubente multiflora 9 
sepalis nudis, labello inictuc ad margiucs denti- 
'culato (florcs flaviV 

I 

CrescU: in cacumme mantis Burangrang Provincial 

Krawang. 

Florer : Jimio Aiumsto. AXECOCHILUS PUBESCENS. 

A: foliis ovatis, spica subbiflova sepaliscpie exte- 
rioribus pubescentibus , labello inferue ad mar- 
§ines denticulato. (florcs albi)- 

I 

Cresclt: in sylvis altioribns montls SaUk. 
Floret: Jsovcinbri, Decembri. ANECOCIIILUS SETACEUS. * 

* 

A: foliis ovatis L ovaKbus acutis discoloribus , spi<* 
sub-4-flora scpalisque exterioribijs pubescctitibus r 
labello infcrnc ad margines ■setaceo-multifido 'sacctts labclli sub-ditlraras). Cres 


i 
PretcU : locis hum id is el umbrosM inter Japidc^ in 

monlosis Saluk, Gede, Tankuwau Pralm. 

Floret : Jmiio — SeptembA ASECOCHILVS? GRACILIS. 

A: foliis ovatis, spiea pauciftora pubente, sep a di- 
glabra, labcllo edenluio, calJis gynostemii crosis 

Crescit : in sutiimo uioulis iguivomi Gcdc. 

Floret: A prill. CIIEIROSTYLIS. •a in Periantlili hilaltuti sepaJa tria exteriors iufr; 
tubum vcntricosum connatu. Lahelhnn sepalis ma- 
jus , basi angustato-canaliculatum, intiis bicallosum ; 
liinbus dilatatus, profunde bilobus, pateiis. Gy- 
noslemium antice ultra antheram prohoscideo-pro- 
mincns , pro fund c emargmatum ; lacLniis dorso gib— 
bosis. Authera dorsal is 9 bilocularis, loculis bilo- 
cellatis. Massae pollinis duac , obovatae, subbi- 
lobae, granulosae, laaieJlula coraiiiuni suflultac* 

Herb a. liabitu. fere Aueeochili, cui forte niwls 
affinis. Caulis remote triibliatus , superne pubescens 
ct bracteis praeter flo rales 5-4 instructus. Folia 
lanceolata, nervosa, membraiiacea. Flores sessilcs % , parvi % ■lbidi .CIIEIROSTYLIS MONTANA. 

Crescit : locis uiubro&is ad mcxilem Parang Proviu 

ciae Tjaujor. 

Floret: Junio, J alio. 

% D E- 


(4t4 ) 

9 

ADENOSTYLIS. Pe riant hh ringentis sepala latcralia exteriora la- 
bello supposita; dorsale cum interidribus commons, 
fornicatum. Labclliun basi ventricosum , cum gyno- 
stemio connatural, intus pubescens ; limbus spatula- 
tus , incrassatus, indivisus , patens. Gynostemuwn 

breve, apice emarginatum, utrocjue latere glanduloso- 
tumidum. Anthera dorsalis , bilocularis. Massae 
pollinis duae, ovatae, subbilobae, granulosac, pelli- 
cula communi suflfultae. Affinitate proxima Neottlae ,• diversa labello cura t*\~-m gynostemio conilato , limbo spatalato incrassato ? g) 
nostemio brevissimo. 

Herbae terrestres. Caulcs Inferne radicantes. Fo- 

* 

lia linearia , acuminata. Spica spiralis. Florcs ses- 
siles , bi*acteati ? albidi. 


ADENOSTYLIS EM A RGINATA. 

A: labelli limbo emarginato. 

Crescit: in calcai eis Kuripau Proviuciae Buitenzorg* 

* 

Floret: Majo, Junio. ADENOSTYLIS INTEGERRIMA. A: labelli limbo in tester ri mo » Crescit: in montanis Cede. 
Floret : Majo r \ h Polli- I 


(4i5) 

6. FolljJiis massae pedicellatae, pedicello nudo. E U C O S I A. 
Perianthii sepala qui n que crccto-connivcntia 5 
cxteriora internis latiora. JLabellum, sepalis exteri- 

o rib us conforme, intus villosum, gynostemiura am-» 
ectens. Gyrioslem'zwi breve, obtusum, indivl- 
sum. Anthera denti dorsali affixa, bilocularis. 
Massae pollinis duae, bilobae, granulosae, pedi* 
cellatae, pediceilis apice connexis, mulis* 

) 

Genus Seottlae et Eriochilo propinquum. 

Herba terrcstris , carnosa, caulescens. Gaulis in- 
feme radicans. FoJia alterna, pctiolnta, ovata, ner- 
vosa, membranacea. Spica termiualis, villosa, pau- 
ciflora, bracteis praetor ilorales 2 alternis. Flores 

altcrni, bracteati, sessiles, carnei, externe pubescentes. 


EUCOS1A C ARSE A. 

Crescit: in hutnidis motifis Salak prope PassirJava* 
Floret: Jimio * Augusto. GALERA. 

PeriantJiii sepala connivemia; interior* latiora* 
JLahellum basi obtuse calcaratum, concavum; Km-, 
bus indivisus , undulatus* Gynostemium breve % 
erassum, fornicatum. Anthera interne infra apicera 
affixa , turbinata, carnosa, bdocularis , locuiis bi-i 

ioceliatis. Massae pollinis duae ? subbilobae , gra- 

nula^ 


(4i6) 

nulosne , pedicellntae, peclicellis arcuatis, ad latus 
ex terms autlierae affixis. Ovarium sub flore coarc- latum. A (Finis vide tar Aretbusae. 

Herb a terrestris, caulescens. Radix tuberosa. Can- 

i 

lis aplnllus, Stipulates, apice spicato -multiflorus. 
Flores pedicellati, bracteati 9 mitantes. GALE R A NUT ASS. 

Crescit : in sylvis altiuribus montis Salak# 
Floret: Decembri. j 
C. Pollinis massae margini stig alia adglutinatae. CORDYLA. 

Perianfhii sepala quintpe conniventia ; exteriora 
carinata ; interiors minora. Labellum ccalcaratum , 
concavum, erectum; limbus sublobatus. Qynoste- 
mium clavatum, apice cavitate antberilera pro fun- 
dissima instructum. Anthera carnosa , bil ocularis, 
denti dorsali gynostemii aflixa. Massae poliin's 
auae, subbilobae , granulosae, margiiii stigma tis 
insideiites. Piaatae terrestres, acaules. Radix tuberosa. Fo- 
limn radicale petiolatum , ovato - cordatum , nervo- 
sum, post aestivatioiiem vernans. Peduueuius t*r 
dicalis, basi vaginatus , nutans. Flores remote- 

spicati, ptdiceilati, cernui. i COR-. I • (4, 7 ) 


CV foliis concoloribus glabris, scapo multiiIoro« 

Cresclt : in nmbrosis moutis Sal.uk. JFVore* : Octobii. ^ D C: foliis discoloribus supra et in nervis infra mu» 
ricatis , scapo subbifloro. i^j Cresclt : in sylvu humidis montis Salak» 
Floret: Octobri, Noreinbri. 

TFlB. III. PUL\ t EBE AE. Pollinis massae to 

FULVEREM FACILE SOtVENDAE. tlERBAE . TER* 
RESTRES , PAUCAE PARASITICAE. 

A. Monantherae* a* Massae pollinis lobatae, longitudinaliter cfe<? liiscentes. CALCEARIA- 

Porianthii ringentis sepala omnia basi coalita; 
dorsal e spatulatum, fornicatum; feliqua angnstissi- 
ma, erecto-patula. Labellutn maximum, inferne 
scrotiformc, gynostemium arnplcctens; limbus pa- 
tens, subbilobus, intus bicallosus. Gynostemunn 
breve, obtusum, antice ad npiccm dentem (rostcl- 

luui) gerenst Anthera terninalis % unilocularis. > 


* : Mas* 

\ 


Massae pollinis duae, o vales, longitudinalitef -de 

hisceutcs , pulverulentae » denti gynostemii adliae Jk rentes. Genus a Satyrio ob structuram polliuis massarum 

satis , distinctum. 

Planta pusilla, tcrrestris. Radices tuberosae. Fo- 
ia radicalia, cordnta, reticulato-nervosa , membra* 
nacea. Flores solitarii , sessiles, 1-bracteati; pur- 
purex. * 


CALCEAR1A PTCTA, 

Crescit: in cjacumine montis Saiak locis humidis. 

* 

Floret : Octobri. r* .- ZOSTEROSTYLIS* 

Perlanthii sepala quinque lineari - subulata * Cana 
liculata, patentia; in teriora minora. La be Hum mag- 
Hum, basi ventricosum $ gynostemium amplectens ; 
Irmbus iiidivisus , patens* Gynostemium breve, eras- 
sum ? apice emargiaatum » postice cavitate antberi-* 
fera amplissima ad mar g mem callosa instructum. 
Anthera denti dorsali affixa, bilocularis. Massae 
polli/iis duae, bilobae, longitudiualiter debiscentes* 
intus pulVereae, ope glandulae Communis apici gy- 
nostemii afiixae, 

Ob structuram singularem gynostemii a Cranichide 
flifferre vide tar. 

Herb a terrestris. Radices fasciculatae. Folia radi- 
Cajia, petiolata, basi Vauinata , oJJlonga : nervosa < 9 pieuvt ' 


* 

V > hierabranncca* Pcdimciilus radicalis , in feme vagina* 
tus, let rag o nils. Fibres spicati , bracteati, sessiies. ZOSTEROSTYLIS ARACHSITES. - 

Crescit: in sylvis opacis niontium Saiak el SeribiH Floret: Dccembci - Mai tio. 
£. Massae pollinis hand lobatidt coufiatae T II E L t Rt I T R A. Perianlhii scpala quinque crecto - patcntia, sub- 
aequalia* Labellum sepalis conformed erectum. Gy* 
nosteinium ere c turn * snperne cucullatam, scmitri- 
fidum. Anther a infra apicera cucullo g\nostemii 
inscrta, bilocalaris* Massae pollinis pulvercae. 

Ilcrbae terrestres. Radices bulbosao. Scapits in- 
feme folia tus. Florcs alterne-spicati, sabpedkcILti, 
fen acteati. THELYMITRA JAVAyiCJ, 

T: periantblo patnlo , cuculli lacinirs Iatcralibus bre- eniar^ i vissimis pcnicillatis , lobo medio undo 

ttato edentulo , spica 5-J-flora. (aff, T. angus- 

tifoliae. ) 

Crescit : in sum mo niontis Gede, Floret: Apr Hi etc. CHLO- 

CHLOROSA LATTFOLTA. 

(7: foliis subsolitariis ovatls vel ovato-oblongis 3 sea* 
po paucifloro laxe spicato. 

Cre&citi in yicinitate cat.arractavum calidarMm mon- 

tis ignivomi Gede, et iu altioribus Salak« 

Floret: Aprili — — Junio* CHLOROSA GRACILIS. 

& foliis binis ovato-oblongis undulatis, scapo ad 
apicem dense spicato. 

Crescit: in caciuniqe rnontis Burangrang* Floret ; Julio, 


e pi- \ 

( 4«o ) 

CHLOROSA, 

Perianthii sepala qui n que erecto-patcntia, libera? 
interiora angustiora. LabeUum sepalis exterioribus 

conforme, gynostemidm amplectcns« Gynosterriium 

brevissimum 7 crassum, obtusum* A fit her a ternu* 
nalis postica, bil ocularis* loeulis longitudinaliter de- 
hiscentibus. Massae pollinis farinosae* 

A (Imitate pvoxima Cranio fiidu 

■ 

Herbae in arboribus parasificae* Radices articu- 
latae. Folia radicalia, pctiolata, nervosa, membra- 
nacea , inaequilatera* Scapus radicalism basi vagina- 
tus. Flores spicati , breviter pedicellati ? bracteati > 
divides. 


» 

E P I P II A N E S. Pprianfhtnm monopb\Hum ooncavum, ore qum- 

quefklo, laciniis btscriaiibus. La be Hum mediocre* 

sellaeforme , UDglli gynostemii arcuato affixum, basi 

sTngustatnm 9 utrinque callosum, intus crista turn, gy- 
jio^temio incumbeus. Gynontemium ere c tutu , apice 
cavitate autberifera et utrinque dente lateral! in- 
struct ulii» Anther a termiualis, bilocularis, lo- 
culis longitudinaliter debiscentibus. Massae jiol- 

lluis pulvereae. 

An Gaslroclia R. Brwu.? 

Planta tcrrestris. Radices tuberosne. Scapus apb\l- 
lus, stipulis altera}*. Flores spicati, pediceiiati, 
brae tea ti , medio cres. BPfPHANES JAVA SIC A. 

C/vscit: in sylvis btimidis numtitim Seribu. 
Floret : Martio. VANILLA. Perlanfliii sepala qui n que subacqualia „ patentia. 
Labellum inferne cam g\nostemio tubuJatum % Jim- 
bus sublobatus , patens. Anthera terminal is arni- 
ca, carnosa , bilocularis. Poiiinis massae pulvereae. 
Capsula siliquaeformis 9 caruosa. Semina aptera. 

Herbae parasiticae vel mpestres. Caules ramosi > 

repentes* Flores, subspicati, speciosi, bracteolati. » 

VA~ ( 433 ) 

ANIL LA APHYLLJ r medio elongatu obtuso undulato imus barbato. 

■ 

Crescit: in friiciieetis prope Sadj'am Provincial 

Bantam; iu sylvis littoveis Nusae Kam- 
bangae insulae. 

Floret : Novembri < Martio. i VASILLA ALB1DA. 

f^: foliis lanceolatis, spiels 5-7-floris, labello inferno 
angustato medio contracto ventricoso intus diseo 
barbato, limbo undulato, gvnosteniio nudo^ 

Crescit: in montosis Salak, Parang, Barangrang. 
Floret;: Kovenibri ; Juuio, Julio etc. VANILLA FIRIDTFLORA. 

V: foliis oblongo-lanccolatis , spicis mnhifloris , la- 
bello basi angustato versus lindmm sensim am- 

pliato intus disco muricato , limbo undid a to , gy- 
nosteniio unticc pubescente. (aff. V. albidae.) 

Crescit 1 in liorto botanico Buiteiizorg. culta, et ex 

America austral] ailata. 

Floret: Sepleinbri, Octobri. VANILLA AR02/ATICA. 

V: foliis ovato-oblongis. 

Cresdi: ex America introducta, 
Floret: .... *v B, D 


( -i- 3 ) 

jB* Dianlhet\ic APOSTASIA. 

Terlanikii sepala qaimpie crecto- patemla , ae- fj^alia, carinala. L i% noslemium crcctum, filiforme , dorso, versus api- 
ccm processu (filameuto stcrili ) instructum. Fiia- 
mcnta duo dis tine La, laleralia ; aiitberae oblougae, 
dorso affixae, 2-locuIares. Massae polilnis pulve- 
ralcntae. Stigma gjnostemuim tcrmiiians , obtu- 
sum, verrucosum* Capsula oblonga, trigona^ ea- 

rinata. 

Planta tcrrestris. Piadices fibrosac. Caulis sim- 
ex, erectus, teres. Folia ahcrna, lineari-lanceo- 
lata, nervosa, membranacea. Spica terminalis, ccr- 
rua. Floses alterni , sessiles, bracteati, sulphurc: , 
odoratlssimu 
X APOSTASIA ODOR ATA. I Crescit: in allioribus montis Salak. 

I Floret; Octobri. 
EXPLICATIO rCQNUMi TABULA I. /• Mecosa angustatcu l. Flos ■ macnitudine aucia. b. bractea. 5 d. sc- 
palum dorsalc. 5 i. sepala interior^ s h se- V al a 

pala lateralis. I labellum. c. calcar labelli. 
g. gyuostemium. a. antliera. g a. glandula 
antherae. s. sti^ina. 

2, Gvnostcmium et Iabellum a latere conspcctiim. 
i s u inseriio sepalorum interiorum. (p-l-c~ 
g-a uti in demonstrationc antccedenti.) 

3* Gynosternium a parte antica visum, p in* pol^ 
linis massae. p. pedicellus. 

4. Massae pollinis cum superiore parte pcdicelli ; 
magiiitudiue valde auctn. II. 

:?♦ IScollla Peloid 1. Flos magnitudinc valde aucta. 5 d. sepalum. 
dorsale. 5 £ m sepala interior.!. 5 L sepala la- 
teralis exteriora. /. Iabellum. o. ovarium. 
g. gynostfcmium tor turn. 

2. Oynostemuim cum labello a latere visum. Z /, 
limbus labelli. p L processus lamellatus gyno- 
sicmii, a. anthera. r. emarginatura vel rostel- 
lurn gynostemii. a. antliera. s, stigma. 5. Gynostenuum a latere conspectum, labello so- luto. 4* Idem, a. antliera aperta, p ?;*. massae polli- nis rostello (r) affiiaci 5. Mus- ( 4*5 ) 

. Massac pollinis pediceHatM , pellicula sufluTtne. 

p. pedicelli ad apicexn in pcjlicuiam (g) ex- 
plana ti. JIT. j>. Gale r a nutans. i. Flos mogni tudine parum aucta. s J. sepslum 
clorsftle. s i. sepala interiora. s /. scpala lateraJia* 
/. label! uw» c. calcar. o. ovarium. 2. Gynostemium cum labello a latere "visum , sc 
palis solutis. g. gviostemium. • a. nn- 5. Gynostemium rnngnitiuliue Valae auctum 

tliera. p. pedicelli massarum pollinis. s. stigma. 

4- Gynostemium, demta anthera. p m. pollinis 
massac. p. pedicelli pro mine ntes. 5. An tliera. n - 4. EpipJianes jaVanica. 

1. Flos magni tudine aucta. s r. sepala connate. 
/. labellum. c. calli labelli. o. ovarium, g m 

gynostemium* 

2. Gynostemium cum labello a latere visum, it. g. 
unguis gynostemii. a, anthera. p* pollen pul- vereum c/aculatunu . Gyttos-1 V I ( 426 ) 

7>. Gynostemium a parte antiea visum , laLcllo 
reilexo. c L crista duplex Jabelli. d ch 
clentcs gynostemii. c a. cavitas antlierac. / #• 
rostellum lamellatum antlierae. #• stigma. 

f 

4. Antliera loculis apcrtis. v. • o. Apo stasia odorata. *■ , 1. Flos magnitudine parumaucta. s d. sepalum dor- 
sale, s i. sepala interiora. s L sepala lateralia ex- 
teriora. /. labellum. g. gynostemium. o. ova- 
rium, b. bractca. 

2. Gynostemium a parte clorsali visum, f f. fila- 
menta fertilia. a. antliera a latere soectata. f 5. filamentiuu sterile, s. stigma. pec IT. Gynostemium a latere visum, f f. filamcnta 
fertilia. f s. f] lam en turn sterile. i. Filamentum cum antliera aperla. i VI. 6. Cyrtosia java/zica 1. Flos magnitudine nnturali. s d. sepalum dor- 
sale. $ l. sepala lateralia. /. labellum. o. ova- rium. b\ bractea. 2, Label ( **; ) 

2. Label! urn a latere interioii visum, magnitudinc 
auctum. d. discus. Zu G\ nostenilum a {route visum, Tnnjrmtudine 


auctum. d g. dilatatioucs gynostemii. a. an- 
tbcra. s. stigma. 

&. Idem a latere conspectum, demta anthera* 
o a. cavitas antberifera. 5. Antbera. G. Massae pollinls. 

7. Capsula. 

8* Eadem, transverse secta. TABULA ft. 


j?» Chrysoglossum villosuin. 

i. Flos magnitudine auctus. 8 I. sepala IateraKm 
s /. sepala interiora. /. labelluin. g. gynostemiunu o. ovarium. 2. Gynostemium cum labello reflexo a latere visum, c /. cristae labelli. c g. callus gynos- 4 
teinii. p p. processus gynostemii. 

04 Gvnostemiurn a fronte visum, labello et antbera 
solutis. c a. cavitas aniberae. / g* rostellum lamellaUtab £♦ An ( 423 ) 

4. Antlicra a parte interior! visa 5. Massac pollinis. VIII. 8* Tricho glottis retusa. 3. FI OS ngnitudinc parum aucta. 8 d. sepal mi) sepal a la- dorsale. s i. sepala interiora. s I. 

» 

teralia. /. labellum. d L dentes labelli. c. 
calcar labclli. g. gynostcmium. o. ovarium. 

t 

2. Flos verticaliter scctus, demta antlicra. c L 

c a* callus lab ell i. P #• P r o 1 amc Uatus gynostcmii. m nostemii. d g. dens lateralis 

cavitas antberifera. r. rostcllum. s. stigma. 

d s* ductus spermaticus. 

o. Gynostcmium a frontc spectatum, antlicra dem- 
ta* p g. processus py nostemii. d g. dentes 
gynostcmii. m p. pollinis massac. s. stigma. 

I 

4. Antlicra. 5. Massae pollinis cum pedicello »• IX. q. Epicranthes javanica* i. Fl >s magnitudine aucta. s d. scpalum dorsale. 
s /. sepala latcralia. a a. appendices anten- nifor- ( 42 9 ) 

niformcs pcndulac. /. .label] urn. 
um. «. anthera. o. ovarium. 5"- gynoslenn 2. Gvnostcmium cum labcllo a latere visum, u g* 


unguis gynostemii. a. anthera reflexa. in p* pol- 
linis massae. 5. Labellum a latere clorsali visum, c a. cavi 
tas articulationis. 4. Gynostemium a frontc visum, m p 
pollims juxta positae. s. stigma. 

5. Massae pollinis. massae 6. Capsula. X. 


10. OnycJiium lamella turn. (Dcndrobium 9 Sw.) l. Flos magnitudine natural!, s d. sepalum dor--* 
sale. s u sepala interiora. s I. sepala latera- lia. /. labellum. c s, calcar sp urium. o. ovarium. 2. Gynostemium cum labcllo a latere visum. &■ t> gynostemium. u g. cjusdem unguis. o. Labellum magnitudine aucta, a latere interior! visum. 4. Gynostemium a fronte spectatum. I g. appen- 
dix lamellata gynostemii. d g. denies gyno- stemii J ate rales, a. anthera. $. stigma. 5. Pars (4-o) 

5, Pars suprema gynostemii, a fronte visa, demta 
antbcra. d d. dens gynostemii dorsalis 9 cui anthera affixa est. c a 
r. rostellum lainellatuui. cavilas antherifera. 6. Gynostcmium trans versaliter sectum. d s* due 

tus spermaticus. 
j. Antliera. 

8. Massae pollinis* XL //• Trichosla pauciflora. i. Flos magni itudine natural!, b b. bracteae flo-* 
rales, g. gemmula. s d. sepalum dorsale. 5 z. 
sepala interiora. s L sepala lateralia. 

2* Flos a fronte visus, magnitudine aucta. L label-* 
luin. c s. calcar spuriuui. o. ovarium. 

o. Flos a latere visus. 

* 

4. Gynostemium cum labello a latere spectatum. /. labellum. u. unguis labelli. g. ^ynoste-* uuum / 5. Labellum, a latere interior! visum* 

6. Gynostemium a latere visum, u g. unguis gy- 
nostemii. a. amhera* r# rosteiluu* laniellatum stigmatis s. stigma. 

jr. Pars 
( *5i ) 7. Pars suprcuia nosteaai, a fronlc visa, cum 
antliera. 8. Earl cm, demta antliera* d il. dms, cui an- 
tliera adbaerct. c a. caviias anllierac. 9. Gynostcmium cum labcllo vcrticalitcr scctum 
a latere spectatum. d s. ductus speriuaticus. 

10. Antliera. 

11. Massae pollinis. m e* membram elastic*. xrr 12. Po do chilus luccscen> l. Flos maznitiidine natural*. 2. Idem magnitudine aucta. 

5. Gynostcmium cum laLello ct sepnJis intcriori- 
bus. 8 I. Sepala interiors. /. labcllum. g. 
gynostemium, / m. cjusdcia lacinia media v. ros- 
tellum / /. cjusdein laciniae laterales. o. ovarium. 

4. Labcllum a latere interior! spectatum. p L 
pedes labelli. c I. callositates. 

5. Gynostcmium a latere visum, u g. unguis gy- 


nostcmii, I m. lacinia media gynostemii. v. ros- 
tellum. / /. ejusdem laciniae laterales. a. antbera. 

6. Idem, pars suprema, demta antbera, scd mas-r 
sis pollinis relictis. p in. massae pollinis. 

7. Idem; ( 43 

j. Idem, sed valdc auctura , ct massis bolllnls 

abscissis. I m. lacinia intermedia gynostemii 
tricuspidata. 

8. Antl ntnera, apice emarginata. 9> Duo paria massarnm pollinis cum pliare tris , a 
tergo visa. pp. pharetrae stjlo sufTultac. s. sty- 
lus, m p. massac pollinis , per paria pliaretratae. 

10. Eaedem, a latere cam stjlo antlce bifido. 

ii. Par massarum pollinis cum pliarctra. f**<^** 

- ( 433 ) • 

INDEX JLPIMBETICUS. GENERUM ORCHIDEARUM J A V A N I C % A RUM 
Fuse. A canlliorjlossum 

A cajithoplnppiiini 
Aoriopsis 
Adenoucos . 
Adenoslylis 
A elides . . 

Agvostophyllam 

Ambiyglotlis 

i\wacanipsiimi . 

AlHHOCllilllS 

Apisfa . . 
Aporutn . • . 

Apostasia 
App^iulicuta 
A^aclmis • 

Am rui in -i . 
Brachy tomiuni 
Caicearia 
Callosiylis . 

C a tasty lis . . 

Ceralium 
Orarocliilns 
CeratostA lis Cheirostylii 

CliHonanthera 

Chlorosa 
ChrA soglos.snm 

Cistella . • 

C fMsostoma. 

Coclilia . . 

Col labium . 

Co^rtyla . • 
Corvmbosia / . 
Cosmiinn . . 

Crepidinm . 

OVinouia. 
CromnophylJum 

Cryptoglottis 

Cucu i • - . 

Cymbi ilium Pag. r.tsc. r z- 8 ii 


7 

8 
8 

8 
8 

7 

8 

7 

7 

8 

7 
8 

8 

7 

8 

7 

8 

7 
8 

7 
8 

8 

8 

7 

7 

- 
8 

8 

7 

7 

8 

7 
7 


35; 

3 7 b 
J8i 

366 
.6S 

36g 

411 

296 

334 

29 

3oo 
401 

346 

4 ' 7 

340 

362 

5 ', 1 

358 

3o4 

41 3 

. 18 2 
420 

57 

21)3 

362 


320 

35 7 
416 

3-1 

.738 

296 
378 Cyrtosia . • . 

Dendrobiuin 

0-. ; Pedilonwtn 

Onycimim 

Desmotj ichatn 

Grastidh ni 

A uni 

Macr< " rtn 

bxystopbylluni 

Dendrochiliim 
Dendrocblia 

Dendroiiriiifn 

Desmosanthes . 
DesmofricHuin . 

Dif 5 pliosa . 
Dinsperia . . 

Dipliyes . . 

Diptychantes . 

Echioglossiim 

Fnsitcra . . • 
I phippium . 

Epicranthes 
Epipbanea . 

Erporchis . . 
Erj Ibrodes - 

I taeria . • 

Encosia . • 

Fornicaria . • 

Gal era - • 

Gastridtutn. . * 

Gaatrogtoftis 

Gl< niera 
Gramniafopln Hum 

Gyroitacbys . v . 
Habenaria . 

T.eptoicln's • . 

T/imaiodis . 

Limodomm 
Liparis . • ■ 

IViacodes • . . 
^ :li. caulia 

Riacroscomiuni . |8|39S 8 


7 

n 

7 
7 


\ ) 8 7 

i 

8 
8 

8 

8 

7 

8 
8 

8 

8 

8 

8 
8 

8 

8. 

r '9S 
286 

313 

329 

336 

317 
3io 

311 
36t 

4 

3c 6 

407 

iIO 

4.0 

291 

ii5 

397 

37 2 

377 
405 

tO'i 

383 
375 

3 7 3 

39° 

.6 
335 (434) 


I'asc. Pag. Ma 1 axis . . . 

Mecosa . . • 

Microsaccus • 

W\ca; ant lies . 

ft'onantlics . • ♦ 
Keoitia . • 

3Vepl»elaphylIum 

CHontuim . . . 

Omoea . . , 

Onycftiutn . , , 

Osyricera . • 

Oxrtopl.ylhnr . 

Pachystoma . 

Pc i lonum . .. . 

Pe istylus . . 

Plia'aenopsis . 

Plalysma • • 

1 : a:ystylfs . # # 

Flocoglptti* ♦ 8 

8 
8 

7 

7 

8 
8 

7 

8 

7 

7 

7 
8 

7 
8 

7 
7 

o • r * J Poclocliilus 

Poiyiperes . . . 
Rhizophillum . . 

Rhyncliostylis 
Saccc »abium . 

SarcG stoma 

J- choenorchis . 
Si atogloltis 

Stachysamhes . . 

Taeniopliylhim 
J aiuia . . ; 
IliO'asis . . 

Thelymitra 

Tncijoglollis , 

Trichotosia 
Tubefa . . . . 

\ anilla . . • 

Zcslercstvlis - ♦ JFasc* Pag* 7 

7' 
7 

7 

7 

7 
8 

8 

7 

8 

7 
8 

8 

8 

7 

8 

8 29 5 

310 
3 i 9 

285 
29a 
33a 

36i 

400 

12 

■555 

554 

385 

419 
009 

342 
288 

421 
\ 1 8 

- 9 
rj 

T < ) T D E 
71 
o VAN 
> 

V NED SB I A ; V DSC II 
U1TG E GEVEN DOO R • « 


9 c. L. BLU M E i M. D 9 C0MMISSAR1S VOOR DEN BIRGLHLJJK N GOEES KIND] GEN D1ENST, DIRLGIELR 
TAN 's LANDS PL\NTENTUX TE BU11ENZ0LG 
»..»^«.» act--* &* 2.B»»*C» -"**■» 
<? LA t Cl-fV 
B A T A VIA, T ER LANDS DRUKIiER IJ l825c 
B I? D R A G E N 
1 O T D E 


R A. 
♦-* 
SYNOPTTSCHE BESCHRIJVING 

van eenige plauten, belioorendc tot do famihe Her 

Urlice*n 9 op cone, in de jarefi 1821 — i*?24 ge* 
danc reis over Java, waargenomeu en beschreven« 
Sect. 1. Pitoleosaxtiieae. JReceptaculum commune squamis subclmtsum 
Occulta ns Jlosculos vel in eodem Pel in distitocto 

individuo. Embryo in albumin e carnoso inversus. 


BROSJSIARTTA, Bl. 

Monoecia Ilexandr. L. {am. nat. Urlie»arum. 
Receplaculuni turblnatum , coriaccum, basi bi- 

bracteatum, ore squamis 4 conniventibus sub clau- 
sula , intus obsitum floribus aut masculis ant teini- 
neis ecaliculatis ct ape talis. Masc. : Stamina circiter 
5-7 ; fitamenla parva ; antherae apice adnatae. 
Fern.: Qvaria plura, pyramidata , l-ovulata; stiffs 
ma obtusum, sessile. Baccap rcceptaculo iisso ct 
convcxiusculo umbcllatini insidentes , monospcrmac. 
Albumem carnosuiru J£mbrvo inversus. Ge- 


r ( 4S6 ) 

Genus liocce clis tine lissi mum ad Ml I /in da team 
aliquid accedeus dicavi CI. Adoipho Bronguiart 
Butauico mciiiisslmo. IAKTIA COR I ACE A r Arbor procera, foliis suboppositia filliptieo-oblongis 
yersus apiccm ropando-scrratis , racemis axiilari- 
bus Iatt*ralibusve compositis. 

C escit : in montosis SaTak, Panms olc. 

Floret: Novembrij Martio. 
Nomen: Kibara. 

FICUS, Linn. 

Heceptaculiim caiuiosum, rdobcsutn aut Curb rod turn sttbclausum, intus obsitum floribus ■ pudicelJatis. Masc. : 
Calix tripartitus. .Sf anuria tria. RudimentUtn Pi— 
Stilli. Fern. : Calix 5 5- partitas* Ovarium supc- 
rum. Stylus lateralis. £Ui-r, : na£a duo* A centum Emb B\ 


A. foliis in ! t rrim is . 

TICUS RELfef6&4, Lin*, 

pf 1 ; foliis longissmie pctiolatis sabrounido-ovatis acu- 
Oiinatlssirnis basi gubrcpanctis * fruclibus globosis 
geminatis scssilibus, cauic arboreo. 

retlol! longit. 3 — 5 poUic. 
Polior. — (A •— 6 ■ lali-L al — 6 (J res — — - J)imcnsio Angliea, •~> • C *V ) 

.fco/nen : finnut Ku'udja. FFCl s Rl MP II IE, m 

2?: foliis lato-ovatis acuminatis [>asi sabrcpando-cor- 
da lis , fructibus subglobosis geminatis s< silibus ver- 
rucosis, caulc arboreo. (Arbor Conciliorum 
Pmmpb. 3. t. 92. ) 

P^lioi. longit. i| — 3 pol'ic. 

Folior. 3 — 5 -Iaiit. 2| — 1| 
Crescit: prope Balaviaiu. 
Nomen: Antsjak, Caju Bodl. FICUS SJXOP1ITIA, BL 

i : foliis copfertis ovato - oblocgis acuminatis basi 
.subcordatis membi'aiiaccis glabris subtus pnlli- 
dioribus, fructibus pisiformibus umbonatis Iae- 
*ibus geminatis sessilibus , caulc arborescente, 

Potiob lotigit i—2 pollic* 

Folior. 4 — Gj latit.' 2| — c\ 

Crcsc'i: in znontanis ProYinciae Bantam. 

_\ r omcn- : FTCrrs LAW IS, BL 

p:foliis subrolnndo-ovatis 1. eHiptlcis acumincl's basi 

votumlato-subcordatis fructibnscjue ceiT.siforniibus I IQXl % 


\ * ( m ) 

1 

prndulis solitariis laevibus, gcmmis acuminatis gla>- 
bns ? caule scandente. (afF. F. laevigatas West.) 

PelioL longit. I — 2I pollic. Foli or. 5 — 8 latit. 3| — 5 Crescit: in monte Salak. 

- 

Nome 11: LeTes a oy. 

V&rieU a. foliis infra sab to liter reticularis, .frucri- 
tibus substrigosis , gem mis subsericeis. 

T^ariet. b. omnia pracoedcntis scd fructibus majus- 
culis , caule arborescente. 

Variet* c. foliis ovato-ellipticis acuminatis in vcnis 
subtus fructibusque subpubcscentibus. FICUS CQRDTFOLfsl, BI. 

F: foliis cordatis ovntis v. ovato-oblongis acuminatis 
coriaceis supra glabrjs subtus tomentosis , fructi- 
bus obovatis peduuculatis glabris soiitariis , caule 
arb oreo. Pelinl. longit. 2 — f :\ pol-ic. 

Folior. — 4 \ 9 
latit, 3 — 5| 

Cre9C%: ad moiitcin Parang. rrcr r s peltatj, v,i - 

F: foliis peltatifl su'u'otunrio-ellipticis nasi s<ioinne- 
cpun-CordatTs , cauie ratlicante parasitico. Te- rn < 47 9 ) 

* 

Petiol. longit. | — § po 71 ic # 
Fuiior. ■ G — 7 • Latit 4| 


Crtxcit: in sylvis allioiibus Javae. insulae. 

Notnen: Kitjiii-Badak. F1CUS COMPRESS7CslUL1<5 % BL 

JP; fqliis elliptico-oblongis acuminatis basi profunde 
subiuacquali-cordatis supra glabris tejuitcr re- 
ticularis infra in costis pctioiis rafmjJiscrae com- 
prcssis villosis, Cattle parasitico radicaiste. 

J eii 1. longit l — 2] po lie. 

Fo ior. 8 — j l latit. 3* — 41 Credit: in moutauis Proviuciamm Euilcnzorg, Ban tain, e*c No men • FICVS HVPESTRTS, BI. 

J^V foliis cordatis ncutis v. acuminatis suboblirpils mem-* 

branaceis setls ion&is obsgssis suutus tcuuissiinc rciicaiatiSy caule vadicante villoso. 

Felio!. 'ongit. I — £ pollic. 

, Folimv iJ — 2| 3 "1 

latit. |—2 Crescit: ad rupes ct calaia arias mentis Bur an grange ac in moiilaais 5a*ak et Cede. -Nbij.em FT * ( 44o ) 

JT: folns ©vato-obloiigis acdminatis basi rottuulato- 
subcordatis glabcrrimis in foliorum jnniorunj ve- 
ins suStus petiolisqsie rubentibus, irnctibus • ♦ 
♦ • • . , cattle arhorescento , ranmlis stria ti$« 

Petio!. 'o' g t. \ — 2 no 5 lie. 

Foior. 3—8 lalil. i\ — 7>\ Gretdti e China i*.troducl«u 

JVo/nen : 


FTCVS JJPONICJ. BL JFVfoIiis oblongis acu; inatis basi rotundato - cov- ^ dcitis supra bispidis su btus glabriusculis , iructibus , caule Iruticoso. Petrol. 


loni» 

C3 


it. 


i 


Folior. 


5§ 1 1 pollic 7l lalit. 2^- — 7,1 2 ->2 W 

Cresclt : ex Ja oil sub nomine F, erccta a Doct, Siebold niissa. JYowcn : FICUS S rr BCOnr>ATA , BL 

JF; foliis ex Ovato-elliptiCiS obtasiasctdil basi rotun- 
datis subcordatisve transverse parulJeio-strialis lac- 

vibus , caule arborcsccntc. 

Petiol. longit. i — i* pollic. Folior- 5 — Cj 

lalit. 3 — 3| Cres- • ( 44 1 ) 

Cretcit : in insula Timor nt of inn regionibtw occicteii- 

la ibus Provincial Baultuu iusnide Javae* Cornell : FICr? S UVJTJ, BL 

F. foliis o vall?> us aCuminatissirnis basi rotund a tis co- 
riaccis subtus reticuSato-venosis ramalisqac hum- >edi cell a tis couiertis lis , fructibus pisiibrmibiis [ 
g<a.u a iuscu!is , cauie parasitico scandciite. Peliol. long it. | pollic Foii ior. - 3 - latit. j 1 4 *1 Crescit: in sylvis Salak jSomeii: FWrS V ILL OS, 4, Bl. 7 71 : foliis ovnto-oblongis acuminatis b^sl rotundatis 
iuLiTclum subcordatis niargine recur vis coiiaccis 

re'ueuiato-venosis subtus pctiolis ramuiis fructi- pe b usque mollissirne viilosis, iructibus pisiioruiibus 
Couicrtis subscssilibus, cauic scandente* PetioL kmgit I po!Iic. Folior- - 1 

*'2 I 

-J 
! 5 Crescit : ill sylvis man tin in Salak, GeJe etc. 
Nomenx Aioy KLoaja! ; Konja! Beas. 

FJCUS STRliOS.L Bl. 
Jp; foliis ellipLicis cbuisiuscuiis cum muerone basi vo- 


tui>» 


( 442 ) 


tundato-subcordatis corinccis tentv.ssime reticulata 
subtus punctata et in costis pctiolis rainulisque 

$tri§Osii , caule scaiidente. 

Peliol/ long it. 2 lin. 

Foliar. 2 — s§ no"Mic. 

latit ' 1 — 14 i Crescit : in caica eis sylvaticis Parang. 
Nome ri : FICUS FTLTFORMr?, Bl. 

FtfcflnA oblongis obtusiusculis bus! oblique-cord.- vs 
supra scabris .subtus pubcscentibus et tenuissime 
reticularis, caulibus filiformibus seaiidentibus. 

Petiol. longit. 1 — \ lin. 
foliar. \ — \\ pol :C. latii. |-§ Cresclt : in montosis Parang. 
JS r omen: FJCUS MIC ROC A RP J, Bl. 

JF\* foliis ex Ovato-ellipticia acutiusculis integcrri- 
mis bail rotunaato-coruatifl coriaceis supra gla* 
briusculis sub t us reticularis in vcnis margine ra- 
Diulisque strigosis, fructibus ax ilia rib UJ subses- 

silibus, caule scandcntc radicante. 

Petjol, bngiti | — \ polliCt 

Folior. ■ 2I — 4 


Utit. \\ — 2 T 9 -"3 Cre$- 

\ C #3 ) 

Crescit : in svlvis altiorib us ProvinciarLim occi- 

dentali.um. 

Nomen: Konjal beas* ' Ficus cnnYsocnvA, m. 

_Z^ • foliis ovalibus acutusculis bp.si subcordato-rotun^ 
datis marline recurvis cor'nceis glabris , venis 

subtus prominent! bus reticuiatis , gemmis coni* 

tis lulvo-pubescentibus , caule arboreo. 

i 

Polio 1 , longit. § — | pollic. 

JoJior. ?± — 5 latit. i% — 21 

4 j Crescit: in calcareis prope Kuripan* 

JVo.nen : FICUS SERPTLLTFOLTJ, Bl. 

jF: foliis oppositis subrotundis junioribus utrinque 
pilis inimitis adpressis, caule radieante liiiformi. 

Petiol. Ion git, | — i lin. 

Folior. | — i pollic. latit. § — | Crescit: ad fluviornm rip as monlium altornm Ja- vae insulao. Nomen: Djukut Se:iavran FICUS LFJJCOPLEURA, Bl. " 

F: folV'S ovato-oblongis obtusiusculis bnsi obtusis 
coriaceis glabris albido-costatis, fruclibus glo- 

bo- ( 444 ) 

basis pedicellntis geminatis verrucosis, eaule 
arboreo. (aff. F: beugalensi et F: iasipidatJ.) 

PetioL longit. § — i\ pol ic. 

Folior. 7 — g latit. 4 — 5} Cr?$cit . ci ea Batavianij Buitenzorg, etc, 

Aomtu : FfC r rs LVCESCEVS, BI. 

JF- folils oblonjjo- lauccolatis acutis basi rotiui<fatif 
Sabcmarginatis luciclis subtus tenuissime reticoiatis 

gerninisi|Lie elongate* - subuiatis glabris y cau.c arborea. Peliol. longit. j — i poTlic* 

Folior. '2 — 4i is 

latit. | - ,* Cresclt: ad ripas fluvioruin ci.ca Luitenzorg , etc 
^Sotnen: Loa. FICUS ALTTSS1MA , BI. 

F: folils ovalibus atrin<jae acatiusculhs 1. basi sub- 
rotund a tis coriaceis glabris vetiosis, venis suStuS 
tenuiter reticulatis, fructibus ovajibus gemiiiis so- litariisve sessjiiuus , gemmis acumiuatis sericeo- 
pubesccntibus , caule arboreo. (accredit F. caiio- 

pbjlkc, F. procerae et F. cotoneacioliae. ) 

V 

Petiol. longit. i| — 2 pollic. 

Folior. 5 — 6 — — - - latit. 2% — l\ Cres- 
I 


( 41> ) 

Crrscti: in montosis praescifim ca 7 carels 
JVornen: Kiara iinkang* FTCUS (\!IJ,OPHYLLJ,VA. 

JF: foliis ellipticis oIuusiuscuHs basi paruni attcrmatTs 

margineque callosis veuis approxlmatis parallelis 
pergamaceis glabris, caule arboreo. (afi* F« Tc-* 
ilcxae Thunb. et F. ilisipidae WillcL] 


Petiol. longit 1 — | poliic. FolJor. 4 — 6 latifc 2|~ Z\ Cre*cil:h\ sylvis Solashie IVovinciae Tjanjor. 

Ao/, e i : FfCC'S PROVE 1J, CHeA. Awli.) F rccur\is Qtrinqae acutiuscalis pergamaceis glabcr- 

rimis veins subtits prominentibus et teimiter rc- 

ticulatis, fructibus ovalibus ses^iHbus geminatis 
axiliaribus. gemmis acutiusoulis glabris, caule ar- 

horeo* (affinis F. altissimae et F. rubesccnti, sea 

diftcrt niaaiiitiuline partium veuisojue iuiia ma- 
xime promincntibus. ) 

Peiiol. ongit* il — 3 poliic. Frlior. 6 — ()§ latit. 2i — -ii Cr<>sr'>L: in svlvis montanis. 

Nomeii: Kiara P^yung; Poiiu Kiara FL ( 446 ) 
FTCVS EL A STIC J, Nois. 

i 7 : foliis ovaii-oblongis acutis margine recurvis basi 
paruni acutis tenuissime eos talis coriuceis glaber- 
lirnis, caule arboreo. 

Petiol. longif. 3 — ?~ pollic. 


Fo i lor. pe a. iatit. 5 — 7 pollic. 

Cr+wit: in c a' card's. 

2\ T ornen: Karet; Karet Tapok. 

Varlef. bpngaiica : foliis acuniinatis margine suburb 
cluktis. 

Crescit: ex lid to botauico Calcriitensi allata. 


FICUS PILOSsl, Herb. Rwdt. 

* 

F: foliis elliptico-oblongis acuminntis basi rotuncla- 

to-obLusis suncoi-claii^ve inaccpiilatcribus coria- ceis snpra i litidi is iuiaoiibus famuli sqi ae sa btus pu be ferrugnrea delicpiesccnti-tonieiitosis , frncli- 
bus oblongis geminatis sessilibus> caule arbovco, 

i§ no! ic. Pettol. longit. § Fulior. lair. 5 2 T 
-*3 i3 5 Crescit: in sylvis a tiorihus moiitis Sa'ak. 
Women: Matla batms. FTC'S J FT J VI. F\ foliis ex Ovato-eUipticis obtusis margine subcarti- 
( 44; ) lagitiels Qiidulatts basi rotunda tfs coriaccks ela- berrimis, fruclibus 
cauic arboreo. Pch'ol. longit. 2 — 2l pollic. 

Folior. 5 — f> - 

Jul it. 51 — 4| 

Vrescit : ex. insula Madagascar a' lata. 
jS'omen : sub nomine avi avi Jncolis coguiLa FICLS L\T r OL T ~CnATA, Bl. 

F: foliis ovaiihus obtusiuscuHs basi rotmulatis L pa- 
rum attenuatis pcrgamaceis glabris , fructibus ge- 

roinatis sessilibus subglobosis calico invobieratis , 
male nrboreo. Petiol. longit, 1 — ]* pollic 
Folior. 5 — J I la tit. 2 1 — 5 Crescil: in lnontosls Salak. 
* JSfornen : . 

FICUS COSSOCIATA, BL 

F : foliis versus apicem ramorum. confer lis Jongitcr 
petiolatis clliptico-oblongis acutis basi obtusis 
triplinerviis coriaceis supra glabris subtus <eva- 
ncscente-tomentosls, fructibus globosfs conglo- mcratis sessilibus fulvo-tomentosis , caulc arboreo. 

Petio!. longif. 1 — 2 pollic. FcKi'or. k\ — H 

latit, i* — s3 Cres- IW ) 

CrescU: in montosis Salak. 
Nomcn: Kiara Gaming. F a F: foliis oblong OLTA tusiusculis depivsso-b inland id osis coiiaceis gla- 
bris remote parallel*? - venosis , veins stibtns 
promincntibus tcnuissimc rcticuiails , fructibus 
cerasifornnbus breve pedunculitis geminis, cnuJ'C 
^xrboreo. ^itiinis aftinu F. insipidac Wiild.) Peliol. tongif*. -| — § pollic 

Fob or. 5| — 8 

■ latit. 2 — 3 Ciescil: m sylvis Salak. 
J\ omen : FICUS AX\l r LAT.l.K\. 

i 7 *; foliis ciliplico-oblougis acumiuatis basi rotuudatis 
V. ob tusiusculis coriaceis glabris, veins infra sub- 

reUctdato- prominent! bus 7 fructibus o vato-gJo- 

bosis geminatis brevilcr pcduucidati.s , caule scan- 

flrntc, ramulis casu slipularuni velutino-pubes- 
Centium annularis. 

Peliol. longit i — 2 poV.lc. 

'-Folior, ■ 5 — j) 

latit. 2 — J5j Crescit: in sylvis obscurioribns montis SaVIc. 

Women. Kiara aroy; Turnip aroy. Fa- 
( ^9 ) 

rariet.: foliis oblougis utrincrac icamiaatis* 

Cresc'U : in sykis m mtis Parang, P oviacj u j Tjanjoft 

F1CUS VALID .1 \ Bl. 

li 1 ; foliis oblougis acmninatis basi ob tusi usculif vc- 
liosis subttis vcliuino-touiciitosis reticularis, fracfcj 
lib as globosis gemiius pccluticulutis laevibusy cauid- ari)ovescente. 
Pelh.il. 


loi 


llgit. 


2 
3 


Folior. 


1 


m • 

2 r| pollic 

l peel- 
latiU i| — i pollic 

tfrescil: in sykis monlis Salak* riCCS FLslVESCEXS, BL 

£ T : foliis oblongis acuniinatissinns basi attenuates sub — 
coriaceis glabris remote paralielo-vcnosis, gemmis- 
acuminatis glabris , caulc scaiulcnrc , ramulis 
snperue annularis, (niaxime iCCedif W anmilari. ^ 

pollic. PetioL longil. i| - 


- 2 


Folior* » 8§ - 


- lag 


Intrl n* - 


-.41 


-»*■ ■ - 1 a i I i • j. Cre&cit : in montauis Salak et GeJ« Nbmen^ Kiara Konncir^. F2CUS CLOBOSA , BL 

jf T ; foliis elliptico-oblongis acuniiaatis basi rotandatis 
y. obtusiusculis coriaceis glabris , venis subtus 

valclc promi'ieutibus reticularis > fructibas ccrasi- ^ form* ( <*5o ) formibus gemiiiis brcvissnne pedunculitis irrhbl ii co piano geaunlst£ue acumiuatissimis glubris. caulc scandcnte radicaiite. Petiot Length 1 ' * pollic Folior. - cj latit. 


9§ 

Cresclt; in syivis monlis Parang. 

ZSfo.neu : 

FICUS DEPRESS A, Bl. 

F: foliis elliptlco-oblongis acumiuatis basi rolundatis 
notmullis basi acutiusculis coriaccis alabvis venis" 
subtus reticularis , fructibns pruniforuubus latere 
depressis longiter pedunculitis gemiiiis unibilico 
prominente gemmisque acuminatis glabris, caulc 
scandentc. (respectu forma m foliorum valclc aO 
oedit ad F. globosam.) Petio!. loii<nt. i Foil ioi\ - 5 1$ polite latit. J 3 


C<rescti:ii\ syivis allioribus Salafc. 
Nomen: Turnip Aroy. 

FICUS SUSDAICA, BL 

F: foliis oblontus obtuse acuminatis basi acutiusculis subtrin ervlis marginc subreenrvis coriaccis glabris 
infra tcnuiter subparallclo-vcnos's, gemmis subu- 
latis claims, caule arborco. (Proxisue acccdcrc o vidcUir ad Ficum nervosain Rolli.) 


Pe- ( *fc ) 

Peliol. longit. 3 — 1 pollic. ! Fob or. .1 — 7 Jatit. j§ — a| Gresciii m montosis Provinciaaun Bnitcazorg j IjasV 

jor, etc. , JVomen: Kiara Jinjang. F1CUS PRUNirORMTS, Bl. 

T : foliis oblongo-lauccolatis longiter acuminatis co- 
riaceis glabris distanter parailcio-venos's snbtoScrat 
leviter reticularis y fructibus ovuto-obiongis pe- 
dunculitis gcminis glabris, gemmis elongatrs su- 
buiatis , caale arboreo. (an F. insipida, \\ illd. ?) 

Fetiol. longit, § — 1 pollic. 

Folior. *— — — 4i — 7 
— latit. i| - i§ Cresclt: Id sylvis monlis Buraugrang 
JS'otnen : Kiara bua. FTCUS GLABERR1MA, Bl. 

jf fT ; foliis oblohgis acuminatis basi vix aitenuatis fruc- 
tibuscjue peduncuiatis pisiformibus gcminis gla- 
berrimis subparallclo- venosis, gemmis brevib us 
subulatis , caule arboreo. (aff. F. sailclfoLiae 
VabL et Fm nervosae Roth. ) 

■ 

Peliol. longit. | — i pollic. F li or . 3 — 6f 

Utib if — a Crcs- ( ** } 

€!resctt: i;i sylvis humilioribus inontis S&IaE 
Noman: Kuira ranibav. riCVS GLABELLA BL jP; foTiis elliptico-oblongJs tUrinque obtitsiuscnlis gla- J) orvinus supra vcnosis sumus tcuuissime re u »/ ' r*:i — CU latis , petiolis subgeniculatis , 1 rue lib us pisifornii- bus ses 
arborco. siiib us geminalis, genitals obtusis, caulc Polio!, longit. I Foliar. . i latit. i\ i pollic* 4 2 

Crcscic: ad margines (luvioruni circa Bd&eazorg^ cfc> 

JSonwu: Kia.a Beas. 

JP; foliis oblongis obtusiusculis basi attenuates CO riaceJs ad costam iofra peti^Hs geraraisque elon- 
gate - sub ul a lis sericeo - pubescent! bus, fructibus dobosis i geimnaiis su:>sessilibus ilil 7 caulc {-AX. F. clelbracfoliac Willd. ) FetioL lanidt x Folior. 


la'it. I Crescii; in montosis. 

Nomen: Kiaia Koppiiig, pollic 


*i arb ovco* va {453) 

Varied : foliis lanccolatis obtuse ncuniii tis« 

IV vol, Iongit. ? p< .' : . 

Fo!!o;\ — :! — 3 -■ — ■ la! it. Crcsc'i: in Provmciae Bantam re^ionibns monh Is Nomen: Kia:a attul* 


FWUS RUBESCENS, BJ. 

£ v ; foliis clliptico-oblongis acutiusciilis basi obtusis 
margme recurvis cpriaccis glaborrimis a<l costain 
subtus ranmlisque rubicumlis , fruetibus ovato- 
globosis geminatis scssilibus, gemmis acuminatis 

Truhscriceis f caule arborco. (afl*. F. rubroc Rotb.) 

Petkjl. Iongit* | •*- I poIUc* 
Folior. » Si — G * latit. il < t 5*4 Grescit,: ill montanis. 
Ifbmen : Kiara per.eng. FICCS RUBRA? Vabl. 

S: foliis ovalibus utrincfuc oLiusiuseulis coriaceis gla- 

hris (emitter paraUclo-vono.sis , gcinmls acuminatis 
lougitucfiwe mediocri , caulc arborco, 

Pcliol. Iongit I — | pollic. 

F >Hbl% 21 latit i| — 2i 

Cfcscit : ad moil) n Salak ofc 

Nbhzen: Kiara minj-ik. FF 


\ (454) 
PTCU8 PTSOCARPA, BL 

Ft foliis ovalibus obtuse acuininatis basi rotundatis 

■ 

glabris subtus tenuLssime reticulato-venosis , fruc- tjhus pisiformibas gcminatis sessilibus I >lano-nm biiicalis, gemnr.s brevibus subulatis, caule arbo 
KOi (aff* i '. strlatae Roth.) Petiob lojigit. \ | pollic Foliar* 2\ latit. 3 ii 2 


Crescil: in montosis Gede. 
JVomeib : 


FJCUS V IRQ ATA. (Herb. Rwdt.) 

F- foliis obloiijro-Ianccolatis acurninstis basi acuiis transverse parallelo-veuosis laevibus, fimctibus 

pisiformibus breviter pedunculate s e aemnns axil- 
laribus subsolitariis glabris, caule arboresccntc , 

ramis virgatis. (afT. F. striatac Roih.) Petiol. longit i \ pollic* Foil LlOI\ u latit. 1} 7 Crescil: m Moluccis et sylvis Tjiangassae Proviu- iae Bantam Javae insu'ue. Nome; i FICUS UM BOS ATA. (fieri* Rwdt.) F: foliis 


ptico-oblongis utrinrpic acutiuscuh's in - 
ae^ailatcribus coviaceis utrmaue scabris VeniS Sub- til* C 4.>J ) 

tus promincntibus subrclicula to-punctalls , frnc- 
tibus obovato-globosis breviter pediuiculatis sub- 
gerainatis umbiiico biante ramulis<£uc s caber ri mis y 
caulc iruticoso. Pcliol. tougit \ Folior. latit. 


\\ \ pollic 

4i 2 Creicit : in insulis Moluccdiiis. -» -r* FICVS NIT ID J, Thanb. 

J\- foliis ellipticis obtusiusculis glnbris tcimissime pa 
, rallelp-sUiatis, fructibus pisiformibus subgemina tis sessilib d bill us aepresso-umuiiicatis, gemmis subu latis, caulc arboreo. PeLiol. longit. \ Foli lor. Utit. 1* i 71 

a^2 2 pollic Cretcit : in rcgionibus cult is. 
Nome ii : Siringcn; Kiara ramboy. FICLS LITTORALIS, BI. F pergamaccis gla - berrimis margine subcavtilagincis parallelo-striato 
venosis sabtus glauco-virescentibus 9 fructibus pi siforuiibus subgeminatis sessilibus verrucosis pia- no -umbilicatis , gemmis brevibus subulatis, caule r^rtndente. ( forma F acce dit ad F 9 C 450 ) 

Ail F. niiidam^ recedit tamstl fbHii lifgullori* 
bus Sab margin a lis, tructuum umhiiico piano nee 

*, retuso , et cauie seaiideote. Pka satis disyucta est 

' a F. aggiregata Person?) FICUS BEN J AMIS J, Linn, 

jp; foliis ovato-I. ovali-oblongis obtuse aetimindw 

basi obtusmsculis tcuuLssimc parallel o-stnalis gia-t 
Lerrimis , fruclthus pisiforinilnis subsc-sllajus f 
gemuus subulatis, eaule arboreo. 

Fetiol. lorvjit. \ — \ pollic. 
Folior. -* 2 — 31 I a iil. I - Crescit: locis culti". 

JVo/neti: Varinpln, Waringij Tjarirujin , Caga\ray f 

Kaara jajava. 


FICUS DIFGRSTFOLTJ, Bl. 

F: foliis ob ova lis varius lanceolalis coriaccis lacvi- 
b* s subtus il«vv( ;rrntihns giafrdldisqtie saepc atro- 
purpureis id axillis veiiarum uotatis, fructibuS ovalibi.s ptjdnn' Hilatis subgetninatil , caule fru 


Petiol- langit. J — J pollic, 

Fo.tiov. — s ■*■ 4 

latit, 1^ — 2^ 

Crezc't: ad riptii iittoram Nom6 Kambai^ga* luittlw^ ( 45* ) 


Pctiob Iaugit 1 

Folior. *— i latit | 

4 

Crescit: in svlvis inontosis. 

Nomen : Tfuikurat. 2 lin» 
i§ doIHq* : t A t • FT CVS ALLVTACEA, Bt 

- 

foliis ovalibus acutis basi obtusis marline carti- 
1 v agineis recurvfs coiiacels glabrls sub t us reliciiiatii 
pmictatis* fmelibus cerasiformibus pcduucuiati 
solitariis, caufa scandente. 

Petiol, longii 5 — i poITic. Folior, - 4 latit. 2* 


Crescll: in sylvis Lugri&is mottLis Salak. 


Women : Qbsercnt. in moniams Parang obsrvrnvi specimen 
eaulibus compress is, foliis praeceaeiiti valde mi- 
noribtzs siiimcmbraiiaccis oblongis acuiis dmI 

obuisis suhtus asperis et reficaiatd~pfeficUttiC in- 

actjuiicteribus; forte plant a junior Iiujus specici? jFV foliis ovali-obloiisis acutis basi obiusiusculis mar ame rccu) i 1 # i i coi'iiiccis supra nitidis subtus roti- culatis villosiusculus , iructibus pisifornubus gla Lris congiomeratis sessilibus , Caul c parasitico caiiil^iito* ramuiis uitimis fusco-viilosis. x re X* 


( 458 ) Petiol. louxzit. I ,-K OilOV. laiii. i 

3 


»3 § pollic- * 

*--* i J 


Crescil : in arboribtts circa Buitenzovg, Parang , ei£ 
Women: Amplas Aroy 


FTCVS TRICIIOCJUPA, Bl. J 7 : ioliis ovalibus ncutmsculis basi roiundatis rigid lS supra scaberrimis snbtus reticulato-veuosls fructi- 

b usque pisiformibus pedunculatis geminalis rarati- 
lisc^ue \ilIosis, cauie scandente. Petiol. longit 3 • FolJ io:'. 2§ I pollic* 

3 latit. l 1 1 Crescit: in svlvis montis Pangoevannoe 
Nome a, Hampelos Aroy. FTCVS niSTTCHA, Bl. 

-P.- foliis ovalibus subemnrginntis basi atlcuuatls co- 
rinceis glabris marginc Subrecuryis snbtus retica- 

, fnictibus subgeminatis obovalis Jatis punclatis 

jbreviter pcd 

raniis disticbis. unculaiis glabris , , cauie scandente s Petiol. longit. £ I pi>llic. Foli or. latit/ s 

2 
3 *l 1 Crescit: in sylvis Salafc. 
Nomen: Pereng ganlong. /v- « C 45 9 ) 

FJCVS M AC ROC A 7? PA , M. 

Y: FeliiS cunentis apice rotundato-cmarginatis inac- 

tjuitateribus coriacvis glabris subtus albido-punc- 

talis, fxmctibus subraccmoso-peiidulis mnximis, caulc 
radicaiite scandente. (nff. F. puuclatac Thuab.) PelioL Iongit. 2 lift. Folior. it pollic. latit. J 2 

3 Cresclt: i?i sylvis montanis. 
No men: Kontol Mandiiig. 

Observafm Descriptto F. falcatac TliuiA. rite rpia draft cum planta juuiore hujus spccici 

dubio cadem est. cl sine •• FICrS VAUJE 1ATA « F»I. 

r f?!i bvato-oblonsis basi rdtaotlatis v. siiu / ; lOiiiS o datis glabris 2 vcnis infra petiolisqne pubentimw . 
fructibus pyriformibiis pediuu'ulatis confetti* la- 

teralibus \m ibus rubro-varii'^ati.s . <\mlc arboreo. 

-Pcliol. Iongit. £ — if poiiic. Folior, latit • r 

1 '4 


5 - T resciti in sylvis mo n ti am Sal.iL , Parang, etc 

Nomen : KondaT. 


FTCl'S LEPTCARPJ , CL 

JF f : foil's altcrnis rarius oppositls elliptico - dl>loiigi4 

acutis v. acuminatis basi obtusis v. . oblinne ro- 

tund < m ) 

iunciatls snbcoriaeeis glabris 9 finctibuS globosis 
SessIJibufi geiuinatis tcrnisve scabriusculis gupera* 
an mil o squamuloso cinctis , cauje arboreo. ( afF? 
F, fistuiosae, ) Peliol. long it. | a pollic. Fulior. - hi fit. 5 < I 
U Crescii - : in umbrosis a/I mafgif|6fl fluviorum. 
JSojncn: Ruling - Ijaij Tjaugfilti Kras. FTCCS MRLISOCA R PA \ BL 

7^; foil Is ovulibus actUftlscillif baa depresso-I;iglan~ 
dulosis oblique rotunda to-subcordatis tnaeq ialj- 
late rib us supra asperis subtus ramulis que velu- tiiio - niollibiis • fruotibus globosis pc hi < i uncn htis geminatis scabvis 9 caule arboreo. (Maxima acee* djt ad 1\ excelsam Yahl.) Petiob Ion git. § pollic. lob or. Iatit. 4* 


7 

^6 
Crescii'. in syvis Salak. 
Nomen: Amplas JBaclak. JB. foliis dijformilus* Ft foliis F/C{70 SAXA1TLTS Bl. OVali - oblongis rostratis basi acutiusciili* ^ubrepandis subtus ^aL«s te±i acinic; ^tticulatis, 

fracti- 
• ( 401 ) 

fructibus pisifbrmibus brcviler pedunculate vcr 
yucosis sub^cmiiiulis* caulc irulicoso* 

Peliol. longit. 2 — 3 11 1 1 • 

Folior. longit 4] — 9 poll id. 

latit. I^ mmg 3§ 

CrescU : in decliviUlibus sylvaticis mouliiun Parang, 

Stamen: Pereu, Pering- FICVS CELEB IC A, BL 

JPV foliis oblongo-Ianceelaus acuminatissinus basi an-* 

■ 

gustatls supra basin esigue cLmictxlatLs in ycticu- 
latione venaram sub tus ferrr^ineo-piicsiuseulis , 

fructibus brevissime pedunculatis globosis TUattti" 
sub5olitariis hispidulis, caulc uuticpso. 

Petiol. longit. ■ \ pollic« 


Folior. 5 r" S 

latit. 1—2 CrescU: iu insula C:I-:bes 
* iV : me n: 


FICUS SUBVLATA* BL i^; foliis ovalibits cum acumine obtuso basi aculu 
Jateribus subinaequalibus coriaceis glabris ve~ 
nosis, fructibus globosis brcvissime pedunculatis 

. puberulis, geinrois ek>Pgatis subuktis f caulc scan* dcutc* Vc t 4G2 ) 1 Petiol. longit. | — £ pollicr Folior. (A -* 10 latit, 2 — Li - a Crescli: in sylvis incmtis Parang 

JS'ouzen:- FICVS PARTETALTS, Bl. 

//*.• foliis elliptico - oblongis lotfgiter acuminatis basi 
subrepandis inaccpi: Ulatcrilms supra glabrii sub- 
tus ino! i-pubescentibus reticulato-vcnosis , petiolis 

vamulisque ferruginoo-tomentosis , caule scaudciitc* 

i 

Petiol. Ion git, | — . I pollic. 
Folior. 5—8 ' * w lalit. 2—3 Crescit : a,d parities montis Parang* 
JWomen : ¥ arret, ovalis: foliis exacte oval ih us cum acumine 
subulato, fructibus pisiformibus breviter peduii- 
tuiatis subgctninatis muricatis. 

Petiol. longit. i — | pollic. 
FoJior. 4§ ~ 6 

latit. -j\ — 3| Cresctt : ad monteni Bonkok Provinciae Tjanjor. 

JNbmen: Drandan mmjak. 

i 

£/0Ctf AUR1TA. (Herb. Rwdt.) 

P.- foliis oblongis lom;issime acumhvaiis basi extuS 

Cum append ice oblupiis ivpandis infra subpubesH * '» cent;-* (461 

ie^itiDTls, frnctibns pisiformil) us pecfiiriculatls sub 

geminutis * 'caule ivucticoso scaudente. 

Petiol. lottgit. $ — % polite. 

Folior. € 

la! It. 2| — 3§ 

i&rescit : in Mo lace is. 
Isfouien : v 
I FICUS RIBE*, (Herb. IU.Jt.) 

;FV folifs oblongo-lanceolatis longiter acuminats ob- 
solcte ct is tauter serrulatis ban acut uscnlis inae- 
quilateribus glabrmsculis , fructibus subgloho.sis 

superne gibboso - depresses brevitcr pedicel!; t s 

geminatis casu ioiiormn racemoso - patoicdiatis , 
ittuic arbor sceiite. v Rmiipb. Herb. A.mb. 3 t. g&) 

Petiol. loiigit. | — \ po ic. 

Foiior. ■ i 2~5I lalit. \ — i| 

Mrescit: in tnnbrosia iylvaticis, 

Nomcn: Walang, Amis Malta* ficus AtfGifsftPdLtJ - 9 m. 

JT: foliis lanceolnlis acuminntissbnis (non rostrr>t*s) 
Line lllinc gibbosis basi attenuatis glabvis suh-» 
tus termissime transverse reticolatis kuh panotitis , 

fructibus , feaulc fruiicoso. (Ma- ximo accedit F. cuspidatae. ) P e ( i61 ) 

Foliol. ] on git, i lis . Foi lor. latit. Crescit : la Moluceis. IVomen : 2 i 
3 4 paWIot i 
3 


FICUS CUSPID ATA. (Hcvl). P we'll.) 

J?j foliis lanceolatls rostra tis (*) intcgerrimis v. cEm 
for miter repandis basi attenuates inaequnlilatc-' 
rib us glabris rigtdia supra lucidis subtus tenuis- :i^ s 


sime transverse reticularis punctatis, fraction: 
nummis, brevissliiic pediceliatis confer tis axnia- 
gibus, canlc fruticoso. Peliol. longit. \\ Foii >2\ 3 2 lin. 

G§ pollic, 


lalit. | /* Cr^scit : in sylvis montosis. No men: Peren*. T^arirt: a. foliis internum ctentc instructs , venl 
infra ma jus prominentibus, caide parasitico« Petiole longit. if Foii tor. latit / 


i 
3 r 2 !in. 

| pollic. l Crescit : circa o"igiiiem fluvii Tjiburrum in rnonta- his Cede. ra- 

* Folium rostratum cujus alteram latus subito ancustatum cc in acu- 4 lacn Ionium saepe incuivuin excumc. V 


(46 o t florists b. foliis plerumcpie grosse repando-dcnU^ lis, caule scandcute. Petiol. longit. if Folio r. lalit. ^.2 2 2 lin. 
5 poMic. l Crescit: in moutosis Bu angrane. • - <F/C{7S nOSTRsiTJI Lam. 

IT; foliis cliiptico-oblongis diffbrmiter n-paiidis ros- 
trtfis feaii aciitis supra Iticiilis subtus ye tic ula til 

i fructibus pisiformibus hrcvissime Seal muscuhs pediceilatis confertis axilla rib us , cauie fruticoso. Ffclinl, longit. 2 FoSior. latit. 3 ** •2\ in. 4| pollic 2 4 Crescii: in monlanis. ^ \ Nomen: D endeng , Ilamp'as. 

arieL: foliis integerrimis. Petiot. bncit I F utior. *7 

O I 

2 

4 poTlic 


lalit. i| Crsscil: in sylvis afOoribus Provincial Bantam, 


FTC US RlGtftA, Bl. 

J 7 , foliis oblongis acutis v. ncuminalis siepe diffor- 
miter ftibbosis b.jsi *ot>Hque *- attenoatls juuloribus 

subtus ramuiiscjue scabriuseuHs iaaeaualilateribuj cona-» i 


( 4C6 ) cortpceis rigidis gjabris six htus flavrscciitihutf 

(siceatione fusco-variegatis^ % fiuclibus pisiformi- 
bus st'ss'lihus e gemuris axiilaribus subjieiniiiatis^ . 

trait avburco* Petiol. longit. Folipr, 4 
r 1 latit. t 

2 

61 pollic. Cre.icit; in sylvis months. 
JSfomen: Pereng : Kiara Peer. • 

F*arieh a: foliis longioribus rcticulatronc subtu* 
ma j us pro mm cnte. FWVS HETEBOPLFATRJ , Bl. 

1 

^F." foliis ellipticis vostrntis hasi attcnuatJs integerri- mis iiiterHuiii sepandis glnbris supra lucid is sub tus reticularis janioribus subttis scnbrls, fructibuf 

■I p'siformibus peduaculatis 
caule arboresceute. itmculatis confer lis verrucosis $ Petiol. loft git. T 5 nol 7 i 

4 1 c. Fo'i ior. - 7X 

* 3 6 


• Ja'it. 2 
Cresch: in sylvis montanis. 
Notnen: Draudang Kaju. ^ FWP& GIBBOSA, BK 

jr: foliis oblonyis utrimpie acuminatis difformiter rc- 
pnrulo-gibbos'S inaeqtiatilati rib us cqriaceis glahrtf! 

itxiX* pallidc-vircseciitibus (siccalioiio fuscesceiiti 
> 


' ( 46 7 ) 

fMrfegaffs) marg'iie scabris , fructibui pfciforrmfcua 
gemfnatis pciidulis, canlti arborco. (ail". F. ri* 
gidae.) 

Petiol. Ion git. | — \ pollic. 

Folior 3 — 5§ Iatit. i| — if Crescit: in sjdvis liioiitaiiis. 
. Nome n : 

T r arrrt. <7. foliis obIoii£o -lanceolatis , caule scan deiite. 


Petiol. longft. | — | pollio. 

Folior. nj — 3| 

lalit. J - i| 4 CrescH : ad inontem Parang. VarieU b. foliis lanceolatis, ciiulc arborcscente* 

Petiol. longit. | polic. 
Fol or. 2§ — 4|. 1 Iatit. | — i poHic. 

Crexcti i in ca'caeis prope Kuripan 
jS'omea: ICiara Waling. F/r 0» ra R A OX A \ BI. 

Jp: fol 'is dimidiato-rbomboYctao-oblongis acnminntis 
bast attenuates rigid is supra nitidis subtos sca- 

bris vemsque reticularis promir.eiitibus , cauie jfrulicoso parasillco. (accedit F. jiibbp$a$«) Pe- ( w > Petiol. Ion git. J F^Iior. Si 1 po 8 ^i«, latit. i 3* Crescll: ad mo litem Salak, 
foment FTCUS C^NEATJ , BT. 

JFV foliis cunento-oblongis acuminatis difibrmftfT si- jiuatO^gibbosis inaequalilateribtn coriaceis sabtitt 

margwi ranmlisque seabriiiscuiis, cauie iruticoso 

par&sitico, (aflf. F. gibbosae.) Fetid, lonzit. f b i pollic. ro:i ior. 2« 61 latit t Crescit: ad pedem mentis Sala.k. 

women; 


N FTCAjS OUERCIFOLTA^ Bl, r sinualo-deiitatis supra nitidis subtus scabris reti-* 
cu-ato-venosis , fructibus pisifortuibus confertis 

brevissime pediincalatis verrucosis scabris, cauie 

fiuticoso. (minis afl'. F. siimatae Thunb.) IVtiol. longil. Fo.i ior. lalii. i 

41 »1 i pollic. si CrascU: iu rylvii mQUtiiuO Gcje ; SaUk etc. JSlvmca : Va 
( *% ) 

J r anet. a. foiiis reprmdo-dei,tatis. 

i 

Variet. b. foiiis subintegerrimis. 

t 

Variet. c. foiiis difTormiter repandis, sub Ins cor 
fertissune reticuiatis. Cm foiiis denlatis FICVS SUBTLE CEMOS A , B*. . 

.P: foiiis ovato-obJongis acuminatis snperne repanrfo- 
denticulatis basi rotundatis subcordatisve glabris^ 
fructibus obovato-globosis subraceiiioso-confeitis y 
caule arboreo. (fructus maguitudine pruni ma- 
joiis. 1\ later/florae Vabl niiuis aff.) 

Petiol. longit. i i — 4§ poliic, 
Foiior. 5 — 10 

latit. 3—6 

Crescit: in sjlvis montanis. 
J\ T omen : Kondans;. 


FICUS HISPID A, Linn. 

F: foiiis oppositis (altcro minore) eibptico-obJon- 
gis acuminat'S basi oblique rotundatis subcorda- 
tisve deuticuLitis utriutpie scaherriniis pi'iosius- 
cubs, fructibus pyriioruiibtis pedunculatis race- 
mos : s (ad basin trnnci) stri^oso-birtis , caule ar- 
ia areo, rnmulis Gstuiosis. (Pcnin Terejaia Hort« 

MaiaJj. III. t. 6l.) . fy* (4-o) 

Synon. Fiona foemwla 'milii, vid Catalog* ITort 

Botanic. Buiteuzorg pag. 56. 

Petiol. lungit. | — 3 pollic. 

Fv>!ioi\ 5 — i5 • 

latit. o.\ — 7 C''escU: in umhrosis pahidosis* 

JSonien .• <s Biabrdi FTCUS FISTL'LOSA, (Herb. TWIt.) 

jF: fobis altcrnis rarius oppositis elliptico-oblongis 
fcciitis subrepandis basi *obluiuc-rotandatis i»>ae- 
cpidiiateribus supra glabiis sujUis in vcnis pube- 
ris, fruclibus obovato-^lobosis confertis aubrM cemosis verrucosis, entile arboresceutc , tkXB39 
Lsiuiosis. (»& £\ htspldae Linn. ) 

Petiol. longit. § — 2 pollic. 

Fo!ior« 4 — 11 » Iafit 1 — z\ Cre^clt: m syivis moutauis. 
JSTomsn: Burijing. FICUS COTiONATA, (HcrT). T*wrTt.) F: foliis ex ovato-cllipticis acumznatis basi oblique- 
rotund alls lateribus valde inaequalibus repamlo- 
dentalis senbriusculis , fructibus Confcitis pisi- 

formilms brcviter pcdunculatis umbilico squatnu- 
loso bianie coronaiis hirsutis, caule frutieoso. ain F« montanae.) V e 

C4fi ) Peliol. longir. % Foli lor. laiit. 31 'I Crescit : in sylvis montosis 

Komen : Am pi a* Badak. | poIJif 


FICUS PURPUHy/SCEVS, Bl. 

F: foliis ovalibus obtuse ncumin.'tis bag] rotundntis 
repando - denticulatis internum grosse siimato- dentatis siiDra g P labn usculis s ubtus purp urasciui* tihus scaberrimis , frueti ms pisiiormilms brevi- 

ter pe 

frutic dicellatis subgemiiiatis axillaribus, caul e oso. Peiiol. longit. I — i| pol'ic. Folior# laiit. 5 


8 41 Crzsclt: in montanis Provi 
If omen : JBuitenzorg FICUS MONTANA? Burm. 

-P; foliis elliptico-oblongis acuminatis repando-srr- 
ratis basi acutiusculis supra nitidis sub t us sea- 
bris, fructibus pisiformibus brevessime pedicel* 
iatis subqemiiKitis, caule fruticoso. Petiol. longit \ — \ pollic. Fo ior. ~2 latit. 1 _ 

* 8 

4 CV#« 


(4 7 2) 

Crescit: in fruticetis montatiis. 

No men : J*\ foliis oblongis acnminatis indivisis 2-5 lobisve si- 
nuato - denticulatis basi intcgerrimis obtusiusculi* 
subtus reticulata- venosis fractibusquo pisiformi- 
bus jjedunculatis scabris , caule fruticoso de- cumbcnte. Pctiol. Iongit. I — J pollic. 

Folior. 3 — 5 lalit. if — 2 Crescit : circa Bataviam ad rivulas. 
Nome n: FICUS POLTTORTA1 Lam. F: foliis oblongis obtuse acuminatis basi attenuatis 
Subrcpandis inaerjuaiilateribus scabris (plantae 

m 

junioris inciso-simiatis ) , fructibus pisiforrnibus 
pedunculatis geminis confertisve umbilico saua- 
moso biaate , caulc arboreo# 

Peiiol. longit. f — | pollic. 
Folior. ■ 3 i — 6 

i *■ la tit. Ik — 2 Crescit: in toto Java, 

Nomen; A«iptes 7 Atupelw, Pohn Aropelas. ft- 


s FICUS DENTICULATJ , Vahl. 


(475) 

FICUS AM PEL AS? Lam. 

F: foliis oblongis vel ovato-oblongis acuminatis ]>ns£ 
rotundatis inaequalilateribus dcnticulatis utiinque 
scaberrimis , fructibus pisiformibus pedunculitis 
geininatis confertisve umbilico biante , caule ar-* 
borescente. (valde aflf. F. greviaefoliae. ) 

Fetiol. Ion git. \ — | pollic, 
Folior. ?l\ — 5 — — latit. ik — 2 Crescit : in tota Java. 


Nomen : Ampelas FICUS GELEVIAEFOL1A, Bl. 

F: foliis oblongis obtuse-acuminatis basi oblique— 
gbtusis inaequalilateribus repando - denticulutid 
Supra glabris subtus tcnuissime reticularis sca- 
bris, fructibus pisiformibus breviter pedicellatis 
Verrucosis subgeminatis, caule arborcscente ra- 
mulis scabris. (aff. F. Ampelas.) 

Fetiol. longit. ' \ pollic. Folior. — 3* — 6 

latit. i| — 2 1 Crescit: in sylvis proviuciarum Biutea20Vg r Bart tarn #!$♦ * ' Nqtti&ii FT. 


(47*) 

FTCVS OBSCURA, BL 

if: foliis aUex'nis oblongis acu ninntis basi oblique- 
rotund utis iiiaequalilateribus exserte serratis supra 
scabris subtus molli - pubescentibus , fructibus 
cerasiformibas verrucosis pedunculitis confertis 
Lirsutis, cuule iruticoso, ramulis fusco-tomen- 
tos.s. (aff. F. grevlaefoliae el l'\ ulmifoiiae,} 

• Petiol. longit. I — ^ * polliC, 
Folior. 6 — 8 latit. u — 3 

r 

Crescti: in sylvis montaniF. 

Nomen: Kiara Draiulang, Terangtan. TICX/S SCABERRIMA, BL 

jP; foliis robsessilibuS oblongis acuminatJs basi obli- 
<pie rotundatis inaecpialilateribus obsolete denti- 
culatis supra scaberrimis sub t us molli-pubescexi- 
tib us, fructibus pisiformibns confertis sessiicbus 
birsutis, caule arboresceutc , ramul s fusco - to- 

xrientosis. ( a F. obscuva tix diyersa nisi fruc- 
tibus minutis sessilibus. ) 

PetioL longit l lin. 

Folior, — 5 — - 6| pollic, 

- lalit. i%—>2\ 

- 

Crescit: in montanis. 
No.nen: Draudan Beas. Varivl.: foliis rigidioribus basi obtusiusculis. 


Ve- ( 4r5 ) 

Petiol. longit, i tin* 

Folior. Z\ — 5§ pollic, 

- laiit. If — 2l 

Crescit: in m mtosis Sa ak* 
JSomeu: Kiara £eas. FTC US BTGLANDULA, Bl. 

F: foliis elliptico-oblongis integris rarius lobatif 

acumiiiatis Basi rotundatis sub t usque biglanduio- 

s\s lateribus subinaequaJibus raxiier deiUatis titrin- 
que fructibusqtfe cerasiforinibus pedunculatis sub- 

solitariis scabris, Caule fruticuloso decumbeute. 
(ninus aff« F. ulniifoliae , scd differt foliorum for- 
ma , pedunculisque petiolo \ix longioribus ac 
magnitudine fructus. ) 

Peiiol. longit. § — § pollic. 


Folior. 3§ — 4§ 

lalit. i| — 2 

Crescit: prope Bataviam locis humidis. 
Xi'omen: FW US CHRYSOCARPsl, (Herb. Rwdt.) 

F: foliis ovalibus acutis basi subrotundatis raritcr 
denticulatis supra ranuilisque scabris subtus reti- 
culato-venosis fructibusque ceraslformibus gcmi- 

natis subsessilibus tomciuosis , caule arborcscente* 

Pe- 


( * 7 6 ) 

Petiol. longit. l — l£ pollic 
Folior. ■ ■■> 4 — G§ 

latit. ai — 3* Crescit: in montosis. 
Nomem Kondang Ktming FICUS NIVEA, Bl. 

JF7 foliis approximates ovalibus acutis basi obtusius- 
culis versus apicem exigue dcnticulatis supra sea- 
bris subtus niveo-tomentosis, fructibus cerasi- 
formibus subgeminatis sessilibus laevibus, caule 
fruticoso v. arborescente (a F. alba differt fo- 
liis nuncpiam lobatis nee basi subcordatis , pe~ 
tiolistjue multo brevioribus. ) 

Petiol. longit. § — 1 pollic. 
Folior. 31 — 5 latit. z — 2| Crescit: in sylvis montanis. 
JSomea : Hamberang. 


D. foliis lobatis* , FICUS III RTA r Yah}. 

jP; foliis cordatis oblongis indivisis trilobisque re- 
pandis supra laevib us subtus birds, (plauta junior-) Crsscii; e regno Cluua in trod uc to* 
Women: FI~ 


FICUS ALBA, (Herb. Rudi.) 

F: foliis sub 1*0 Hindis v. ovato-oblongis basi subcor- 
datis indivisis sinuato-3-. / >-lobisvc, lobis acu- 
minatis denticulatis, supra scabriusculis subtus 
albido-tomentosis, frnctibus cerasiformibus sub- geminatis sessilibus. Petiol. longit. a Folior. 7 poll J 5 Iatit. 3 9 
9 Crescit : in monlauis. JVomen: Seglian. 


FICUS TOXIC ARIA, Linn. 

J 71 ; foliis cordatis inciso-lobatis (senioribus intcrdum 
subsinuatis) exigue denticulatis subtus albido- tomentosis , fructibus subglobosis brcvitcr pe b di- cellatis tomentosis geminatis, caule arboreo. 

Petiol. longit. 4| — io pollic. Folior. i lalit. 6 lj ped. 
16 pollic Crescit : in montosis. 
No/nen : Biroiiff. FICUS SETOSA, Bl. 

V 

jFV foliis subcordato-oblongis acuminatis dentatis in- 
divisis sinuatis 5-loJ«*fl supra Iiiftf* $ubtu$ vil- 

losis, 


( 4 7 3 ) 

losis, fructibus cerasiformibus geminatis sessilibns 
ramis petiolisque setosis, caule fruticuloso ? (ac- 
ccdit F. hirtae Vahl. ) 

Petiol. long't. § — Z\ pollic. 
Folior. ■ 4 — ■ 1Q ' ■ latit. if — 6 Crescit: in regionibns occideiitalibus Javae iusulae # in fruticetis. Tfomen : FICUS PUNGENS, (Herb. Rwdt.) 

F: foliis cordatis ovato-oblongis acutls indivisis ra- 
rius lobatis exiguc denticulatis supra hirtis sub- 
tus ferru^ineo-mollibus, petiolis ramulis gemrnis- 
cjue sctis rigidi* hispidis, caule arboresccnte. 

PetioL longit. 4 — 5| pollic. Folior, 8 12 


latit. Cj — 8 Crescit : in Molucrfs. 

Nomen : FICUS FVLVA, (Herb. Rwdt.) 

F: foliis cordatis jumoribus sinunto-3-lobis adultio-* 
- rib us subrbomboidco-orbiculatis acutis deuticu- 
latis repando-sinoatis sub-5-lobis supra scabris 
subtus reticulatis-mollissimc tomentosis, fructibu* 
giobosis fulvo-pilosis subsessilibus gcininatis , cau-< 
U arboreo. (aff. F. hirtae VahL) 


( *79 ) 

Folior. *■ 7 — i3 

lalif. 5§ — II 

Crtescit: in mdntaiiis ad marghies iluvioruin. 
JVomeii: Aniberong mirrlia. F1CUS DECIP1EXS, (Herb, Rwdt.) F: {i V r > tioribus subeordatis superna latioribus et sinuato- 
5-5-cuspidatis grosse inaequaJiter subulato-den- 
tatis supra faispidis subtus pllosiuseuJis , fru^ti- 

I 

I*us axilla rib us sessilibus, caule fruticoso* 

Petiol. lonjjit. | — J pollic, 

Folior. • i5 ~ 20 1 f latit. 8 — 10 Crescit : in umbrosis iiisulae Celebes, 

No men : 
Sect. 2. Autocarpeae. 

JFlores in eodem vel in distincto individuo 
supra reczptaculum ohlongum aut globosum 
dense spicatu Embryo exalbuminosus , inversus. 

ARTOCARP13S, Fom. 

ft 

Flores monocci, in rcccptaculis oblongis globo- 
sistc dense congesti. Masc. : Calix tubulosus, apice 
fissus. Filamentum unum , longitudine calicis # 

Fern. : 

( 43o ) 

Fcm.: Calix Bull as. . Ovaria tota longhndine vel 
basi tan turn comiata , ovulo pendulo instructa. 

t 9 

Akenia baccatim coalita in baccam unicam vane 
tuberculatam ant reticulatam. Membrana. senunis 

i 

externa cliartacea. Embryo cxalbumiuosus , inversus, 
cotyledoiiibus inaecpialibus. 

Observ. Genus forsan in posterum dividendum 
ob structuram dissimllem stigmatis; in Arlocarpo 

incisa stigma sessile bifidum , in A. glauca 
punctiforme est; in A. rigida autem re vera stylo 
capillar! instruetum et pel latum se ostendit* ARTOCARPUS INCISA, Linn. fiL 

A: foliis pinnatifido-sinuatis subtus pubescenti-sca- 
bris, laciuiis semilanceolatis integerrimis 9 amends 
masculis cylindraceis cernuis femineis elliptic o- 
globosis. (flores masculi: calix tubulosus > su- 


perne fissus; filamentum longitudine calicis; 

flores fern.: Calix nullus. Ovaria fusina , basi 

varie angulata et connata , superne tei'etiuscula t 
libera, scabra, i-locularia, l-spora; ovuluin 

versus axim locatum, ad latus superius ura- 

bilico filiformi praelongo ins true turn. Stylus 
siullus, stiffmate biiido. Cresclt ; in caltis Javae, 
Floret: omni tempore. 

$S omen: Kluwie; Timbul; Sukkon. I 4R 
\ ( 48i ) 

ARTOCARPVS ELASTIC A, (Herb. Rwrft.) 

A: foliis pinna tiiiilo-sinuatis ulrinque bispidis , laci-' nus sinuato-mcisis acuminatis , anient is mascujis 
cjlindraceis. 

Crecit: ad ostia fluviorurii. 

Flo % et : toto anno. 

Nomen: Bmida, Buda, Truep. ARTOCARPVS PV£ESCENS f WilkL 

^4; foliis ovalibus (in plant, junioiib. intcrdum o- 
fidis ) utrinque acutis asperis in costis subtus 
pubescentibus, amentis masculis cylindraceis ru- 
gosis nutantibus, femineis elliptico-oblongis erec- 
tis muricatis. (arbor 5o-6o pod.) 

Crescit: in pagis ad pedem montis Salalc et circa 

Buitenzorg ad inargines fluvii Tjeliwnng. 

Floret : fere per tutum annum. 

Nomen: Bendaali. ARTOCARPVS POLYPHEMA , Per* 

^; foliis oblongis utrincpie obtiisiusculis emarginnlfe 
V. integerrimis (plantae junior* sinuato-.T-fidis ) 
infra ramulisque setigeris, amentis oblongo cylin-^ 

draceis. Crescit'. in montanis. 
Floret: Septenibri, etc 
Nomen: Tjampeda. AR* ARTOCARPCJS IS T TE^RTFOLlJ,Umu 

A: foliis elliptieo-oblongis apice obtusiusculis basi 
aculis v. obtusiusculis intogemmis (plant, junior, 
siuuato-iiicisis ) subtus scabris (cailura glabris) 9 amentis femineis oblongis. (P\umpb. L t. 5o«) 

CrescU: itl regiombus cultis. 
Floret : tolo anno- 

Nomen : Nanka« 

Varief. runcinatn. foliis oblongis acuininatis basi 
- difFo muter siiuiato-incisis subtvis scabris. 

Cresvil : in mon'is. 
2*o,)beii\ Pussar, Nattka. 

ARTOCARPVS RiaiDJ, BI. 

A: foliis oyali-oblongis apice inucronatis basi ro- 
timclalis ( plantac junior, aculis) integeriimis rigidis infra strigoso-asperis, amen lis globosis, (arbor 

5o pcd. A. integnfoliae acceaens. Flor. masc. 

saepe glatidulis peltatis intcrinixti. Coltx tubu- 
losus, apicc rumpeus. Filamcntum longitudixic 
ralicfs, raro biudum; anther* didyma. Flor. Jem: Calix mill us. Ovaria cuneala varic com pressa* muricata. Shins capilkris. Sllgma pel- 
tatum.) 

CrescU: in moittotjg IVoviucidrum Tjanjor, Kra- 

wang, Builenzoig. 

Floret : J alio , etc. JNomen : Pussrtr. > 
AR ( MS ) 

ARTOCAHPUS GLAUCA, BL 

A: foliis ovalibus utrincpie a Cutis integcrrimis subtu$ 
glaucis, amentis globosis. (arbor 60-00 pcd.) 

Cresclt : in sylxis moutiiini. 
Floret: Jmiio, etc. 
Komen: Tiwu Landu!i« 

GYNOCEPHJILUM, BI. 

Florcs dioeci, dense c apita to - congests Masc.t 
Caiix 4-partitus. Stamina 4* iiiamcrius login's. 
Rudimentum pistilli. Fern.: Caiix tubulosus, sub— 
4-fidus. Ovarium cjlindraceura, l-ovulatum. *S7y- 
/z:s brcvis, senilbifidus. Drupae congestae , bac- 
catae , varie angulatae , nucleo rugoso monospermo. 
Testa fragilis. Embryo exalbuminosus* cotjledo- 
uibus maximis 7 contortuplicatis ; radicula brew's supcra. GYNO CEP HAL UM MA CR OPIIYLL UM. 

Frutex scandens y foliis al terms cordatis integer- 1 
<rimis, floribus femincis in receptaculis globosis 
juasculis in capituJis spicato-panictdatis. , 

Cresclt: in sylvis prim ae vis moiitium Salafc. 
Fhret: Octobri ; Martio. 
Nomen: aroy Piet- ijun- tjelleng. CONOCEPHALVS, Bl. 

* 

Florcs dioeci, capitato^spicati* Calix tubulosus 

i-fidus. iYIasc.: Stamina 4: filamentis jxon ex scrti* - ( 484 ) 

sertis, camosis. Rudimentum pistillL Fein.: Ova** 
rium oblongo - cylindraccum 9 i-sporum; stylus 
longus, indivisus. Athenia subbaccata, calicc ex- 
crescente tecta, congesta, comprcssiuscula. Mem- 
brana seminis subchartacea* Embryo exalbumino- sus inversus. Cotyledon.es subfoliaceac , 
ano- convexae. Radicula brevis. Genus a Gynocpphalo divcrsum cui minis afllne 
calice tarn in masculis quam (loribus femitieis tubn- 
loso; stylo simplici, ct praecipuo ob structural*! semims. COXOCEPIIALUS SUAVEOLENS. 

* 

Frutex scandens, foliis alternis elliptico - obi on- 
gis repandis> capitulis sub corymb osis axillaribus v* 
casu foliorum lateralibus* * , Cresciti in fruticetis humidiusculis* 
Floret : toto anno* Women: Kekkegoan aroy. 


•» 
-, i 


BIJDRAGEN TOT DE 


R 
VAN NEDERLANDSCH INDIE, 

UITGEGEVEN DOOR 
C. L. BLU ME, M. D. , 

COMVIISSAR1S VOOR DEN BURGERLIJKEN 

GENEESKL'NDIGEN DJENST, DJRECTEUR. 

VAN 's LANDS PLANTENTUIN TE 

BUllEXZOLG, ENZ. **»* V> ^?5># -•>*****»■ iO^fe aS/// 
**w^M<».*v*a- «*» #-^>*o»o<> B A T A VIA, JER LANDS DRUKKERIJ. i<&5. 
BIJDRAGEN T O T D E 

O R A, 
•-f-* 
SYNOPTISCflE BESCIIRIJVING 

Van eenige planten , beboorende tot de familie cler 
TJrtice»u eu j£mentace'° m n , op eerie, in de jareu 
1823 — i3i>4 gedane reis over Java, vvaargenomen en 

fceschreven. 
f-^-4 ^ f* v U v ¥ 3M *--*£SS*»— - Sect. 5. Cgenosantheae* 

Flares monoeci aut dioeci pie rum que dense 

opicati aut glomerulatl , rarius solitariim Em- 
bryo in aibumine inversus. CELT IS, Linn. 

Flo re 8 polygami vel monoeci. CciUx 5 -partitas* - Stamina 5, vino alterove interdum abortion tc. Ova-* 
rium i-loculare, ovulo solitario peadulo. Styli 2 f 
breves, pubentes , distantes. Drupa baccata mono- 
sperma. Embryo curvatus , inversus. Co/yiedoues 

subfoliaceae. CELTIS ORIENTJtLIS, Linn. 

C: ramulis liirtis, foliis ovato - oblongis acuminatrs 
serrulatis basi inaequali-subcordatis supra scabris sub tus sericeo - moliissimis. Cres** 1 C436) Crescit : in montanis. 
Floret: toto anno. 

JNemen) Ang-grug. 


CELTIS AMBOIXENSTS, Wilid. C: X'amulis substrigosis, folils ovato - oblongis (Ion 
giter) acuminatis serrulatis basi aecjualibus rottin 
datis utrincpie scabriusculis. 

Crescit : in montosis Provincial Bantam. 
Floret : toto anno. Nomen CELTIC RniDJ, Bl. C: famnlis tetragonis asperis , foliis ovato- oblotigls 
BCumiiUitis serrulatis basi inaecpialibus n'gidis su- 
pra nitidis infra cinerascentibus subtomentosis. 

Crescit : prop€ Tugu in montosis Megamendimg. 
Floret: toto anno. > Nomen : BROUSSONETTA, Vent. 

Flores dioeci, dense spfcati. Spfcae masculae cylin- 

draceae. Calix 4-partilus. Stamina 4. Rudiment 
turn pistilli. Spicae femineae globosac, sqnamis 
clavatis et floribus douse obsitae. Calix tubnlo- 
sus, ore 5-5-dciitatus. Ovarium l-ovidatura. 
Stylus elongatus, lateralis. Akeneum pediccllatum, calice tectum. BROUS 1**7 ) 

BnorssnyETTA VAPYnTFEtlA, Vent. 

J$: foliis ovato-eordatis acumiuatis et (p T antae janin, 
oris ) sinuato-Iobatis. 

Crescit; i*egionibns cultis. 

Floret: Septembri, etc, 
Nomen : Sail , Dilnwang. 

■ 

MORI'S, Linn. 

Florcs monoeci, dense spicati. Calix profunda 4- 
parlJtus (rarius "-partitas). laciniis biserialibus. Flo* 
res masculix Stamina 4 ( varius .">), longa. Rudi- 
mention pistitli (an in omnibus? in Indicis constan- ter /< bipartitus ; Ovarium 2-0 vula turn (in nostris i -ovu- 
latum, ' ovulo pendulo). Akenia calice persistentc 
carnosa tecta , baccatiin congesta. Membra tin semi- E inversus. MORVS IS DIC A, Linn. 

M: foliis ovato-oblongis et (plantae junioris) sinua 
to-incisis basi rotund a tis v. subeordatis inaetjua 

r 

liter surra tis supra scabriusculis. 

Cresclt : ad se^etes. 


Floret: toto anno. 

JSfomen: Bi bossavan ; Kaju Bobos - jaren. 

* 

MORVS MAURTTIANA, Jacq. 
JH-: foliis elliptico-oblongis utrincpie attenuatls inte gcrrimis scabris. Ores 438 ) 

resell: o-X instil a MauFitii allaiai 

Floret: Septembri. 

Nomen : 


MOIiUS java^tcj . % s M: folus al tern is ovali-oblongis acutis basi Ievitei* 
Subcordntis arl apicem eiigtte deilticulatis inne- 
quaKlateribus, caulc frulicoso. (Floxcs masculi 

5-ane!vi. ) 

Crescll: in caVarcis Javae ac Nusue Kambaugac mlarmn* Floret: forte toto anno. 
Nora en: -4 EPICJRPURUS, Bl. 

Flares dioeci interdum polyganii. Calix Librae-* 
teatus, 4-scpalus, in femlueis persistens. M«;sc: 
Siafnima 4, longa. Rudiment am pistilli in centre 
Fem.1 Qjmrium l -omiatum ; stilus pro fun de bi- 
pa villus* Frucfus baccatus, stylo persistente in- 
struetus, i - spermus. Semi n is mecibrana externa 
Crustacea. Albumen carnosuni. Kmbryo curvatus, 
inverses ; Cofyledones cochicatae. 

Genus a Mora distlncium floribus fcminels baud 

spicatis et frucLu. EPICylliPURVS OR TENT ALTS. 

Ar^ov niediocris,- rnmo.sis$irmis\ lactesreus. Folia 
^ltevna, broker pedicellate, obloEjp > twrulala r ri- 

gida, 


gida , scaki* , ad basin petiolomm stipu-fs fcxfgtris 
deciduls instruela. Fiores masculi dense spicati* fe-* 

tniaei peattncalati'-j subsolitarii. ( vid. Ilort. Malabo 

t. i t. 4J.) 

Crescit: in argillosis circa Bataviam , etc» 
Floret : toto anno* 
JSonifti: Kisemut. TRO PITTS, Linn. 

Fiores dioeci* spicati. Masculi: Cah'x 4-SCpaftcr^ 
sepalis coiumentibu.s in feme subcoalitis* St a mm a 
,4; filamentik longitiidine sepaioram* Rud ?nen~ 
turn pistilli in centro. Ferninei: (ex Schreb.) Caiix 
rial I us v ?)» Sfylun bipartitus. Bacoa ( an potius 
Drupa baccata?) monospenna. TROPHIS SPTVOSAi Roxb. 

T: spinosa, foliis ellipticis cuspidatis iategcrrimis 

glabris. Crescit: in calcareis prope Kuriparu 
Floret: Aprili, etc. 

JVomen : Tju-ljuk Jvaliageli- 

A STTA R IS , Lechcn. 

Floras monoeci , in spicis disjunctis dense con- 
ferti , Scpiamis imbricatis tecti. Masc. J Stamina hH- 
xnerosa , brcvissima, receptaculo obiongo-conico in- terta. Fern. : Ovarium i. Styji 2, longi , diver- 

gentes. Drupa calice inclusa (character ex descript. 
Hursf. in act, soC. Batav. t. YIIL) 

AN- 
( 4oo ) 

ANTIARIS TOXICARTA, Ledum. 

A: foliis ovalibus obtusis basi iuaecj lali-cordatis 

i 

Crescit: in Javae sylvis orieuiaiiba&« 

Floret: Junio , etc. 

iXomeh: Antjar; Upas Antjar ; Pohn Upas. URTICA, Limi. 
Urticae et Boehmeriac species autorum. Fl ores monocci \ el cU OCcL ]\f asc. : Calix 4-rar:us O-o-partitus lid us\ »l Stamina 4 rnrius-?>-5; jitcP* metita exserta, in pracfloratione incurva. Fistilll 
rudimentum aut nullum. Feni. : Calix tubu'osus 
apice diuilatus, aut 2-aut 4-partitus* Stroma sessile, 
subnlatum, pliunosum. Akeuium cahec persistcutc 1 puis luaiusve tectum* Avbores , frutices vol hcrbac* plures pungentcs. 
Folia alteyna vel opposite* stipulacen, venosa vel nervosa. F r loves olitarii vol 'Camtato-concesti in P B racenus paniculis umbel lis aut verticillis axiliaribus. 
Genus forsan in postenun demio dtviuendum, 

sed charade res ex iormalionc calicis etesumpti ob 
ineonstaiitiaiii in divers is specie bus non suillciuiiL 

Foliis opnosilism 
U R TWA XI: foliis oppositis subrotundo-ovatls acumiuatis bnsl 

t • fr 

oblitpte-subcordatii irinerviis scrratis 
supra hispidis subtus rugosissimis p spicj s sub umbel- 


la US 


{ 4*1 ) 

Jntls axillaribus ( bractcis imbricatis) folio multo 
brevioribus, panic fruticoso. (Spicac glomcrula- 
tne, masculis femincis breviovibns. Masc. : Calix b extus puftescens , »-partitus, laciniis ovalibus 
acutis. Stamina 4, laciniis caliois opposita; fi- 
laments longa , submembranacea. Ruclimentum 
pistilli in centro. Fem. : Calls ovarium arete 
ciugens, superne contractus, 5-dentatus, externo 
pubescens. Ovarium eomprcssum, caiice meld* 
sum. Stilus fih'formis, pubescens; stigma simplex.) 

Crescit: in fmlicetis montctiiis. 

Floret: omni tempore. 

Nomen: Rame Bulus. URT1CA PILOSIUSCULA, Bb 

V: foliis oppositis altero mi n ore subrotuiKlo-ovatis 
acuminatis basi interclum sabcordatls 5-nerviis 
dtm talis miosis supra bisp : dis subtns pir» \scen- tlbus, spicis giomerulatis* intcrruptis asiilaribus 


soliuiriis, caule fruticuloso. 

Crfscil: in inontosis Javae ins;ilae. 

Floret: loto anno. 
HVomen: 


XJRTICA MOL r )CCs1\ r ji,T>\. 

V: foliis oppOMtis altero miuove, GVttfco-oblengis 

acunuuatissimis argute serratis rugosis il isco \ ori- 
bus supra bispidis subtus moiiiter pubesccnlibus, 
majQiibus La.sii'.otuudatis, niinoribus oblique sub- cor- 


■ A *9« ) 

cordatis, floribus glomeratis axillaribus , cnule 
arborcscente. (maxime acccdit U. rugosispimac.) Crescit: in msulis molaccauis* 

\ 

Floret: omni tempore* 

Nomen : VRTICA CAVDATA, Bl. 

TJ; foliis oppositis subrotundo-ovatis acuminatis grosse 
scrratis basi rotundatis trinerviis utriiupie mplii- 

lense glomeratls (cjlmdracets) axil- bus, s pi cis c ■ 

laribas solitariis folio brevioribus, caule Iruticoso. 

Crescit: in montosis Proviii ciac Tjuujor. 
Floret: Augusta. 

No men* 


VRTICA S PIC ATA, BL 

« 

TJ: foliis oppositis ovatts- longiter acuminatis grosse 
serratis scabriusculi^ spicis glomeratis inlenup- 

tis , ciulc fruticuloso* 

Crescit: in horto Bolauico B trite njEergiano, e Janonia a !! ta. Floret: tola aauo. A. umc/i : 


VRTICA CELEB1CJ , Bl. 

Lv loiiis oppositil avato-oblongis acuminatis obtuse 
serratis miosis basi rotundatrs v. acutrosculis Hi- 

Hervns gOjiife hlspidis subtus pubesccutibus , spi- CJ5 t *9* 1 

CiS pftnictilatis glomcralis interrnptis axlllarlbus^ 
eaale fraticoso. 

Cresci!: ex insula Celebes allala. 

Floret: omui tempore. 

No men: VRTICA LEUCOPT1 AEA , BL 

CT; foliis opp sitls a Hero mi no re ovalo— obloDgis acn 

iiiinatls grosse exserte serratis basi acutis triner Tiis tttrinqae pabentibus subtus cinerascentibns, 
pamcnlis ax ilia rib us folio subaequaiuibus, florid 
bus seen ad is, caule suffruticoso seandeiite* 

Crescit: ad montein Tje.Luai. 
Floret-. Septembrij eic* 

JVome/i: PoLiiaa. urtica GLJBnnnnfA, bi. 

U: follfs oppositis altcro minore ovato-aut ov?di- 
obloDgis acuim'natis basi rottlijuatfs irlnerviis re- 
Biote c\se>rte serrulatis glaberrfmis , paniculis sab- gemma tis axiilaribos folio duplo breviortbas^ caule 

SuffVnticoso iiiaiiu (U„ leucophaeae aliqukl acce- \ derc vidciiir ) Crack: in iiDiitosis Provi&ciae Tjanjor 

Tloret: Into anno, 

No men: Popohau. JParltslai s foliis dblongo-laiiceolatis acummatrs basi 
attcauutis medio ad aptceia argute serruiatis. 

Creh- * (4 9 4) 

Credit: ad ripas flnvii Tjap;is in montosis Salab 
Floret: Septembri, etc. VRTICA ELON1ATA, Bl. 

U: foliis oppasitls altcro minore ovali-oblongis ncu- 
minatis basi obtusis trinerviis crcnato - serratis 

t 

glab riuscults * paniculis axiiJatibiis elongatis virgatis, eaule safiruticaso innni. (iiimis nlTinis U. leu- 
cophneae, quae diflert foliOTUiB serfattira ct pa rucuiis longisshnc pedunculitis pendulis. 

Crescit; ad catarracUs calidas juontis Gede. 

Floret: Majo elc. 
A omen : 

VRTICA AN2VLATA. Bl. 

XI: foliis oppositls o v;di-ob!ougis ncuminatis bad ro- 
tandatis trinerviis obtuse serratis, stipulis folia- 
ceis ovalibus, racemubs axil la rib as brevissiniis t 
caule herbaceo an::u!ato. 

Crescit: in jnontuiiis Provinciae Tjavnor. 

Floret-. AugUBtQj clc. 

I 

Nome i : , . 


URTICA I/TE5CZNS, Bl. E7: foliis oppos'tis obi on go -lanceoJatiS acuminatis T. basi acutiusculis trinerviis ra&osis snpr a n 


Vctlia sub t us subpubrsceiitibus , flu rib us dioeci* 
Couglomeratis axuiaribu*, cauic jfruticoso. (Sti- P tnaa 
(4 9 5V pnlae semilnnccolatao, cnrinatae , 
pbanne , profunde biparlitae. ) margin e a; ia Crmcil: iu aaontosis ad ripas flaviorum. 

Floret : oinni tempore. 
Noiiien: Popolian. URTICJ CAEIWLEA, BL 

JJ: foliis opposids oblongis acuminata demlculatis 

basi acutjTisc.ulis trnierviis i;i vents subtas pubesceri- 

tihits, flaribus glomeratis a\iilnribus, cauie suf* fruticaso | ramuLis caer al escci lib us. CrescU: in montosis Prayiociafi Tja:ijoi% 

Floret: Mmi tempore. 
Nome n : UnriCA STRT30SA, BI. 

17; foliis opposids ovato-oblongis utrincpic a ends in- legerrimis 5-iierviis subtus molli - pubctceufcibus , 
floribas verticillads , caule repente heroaCeb sin* 

goso b'rto. 

U: circa Buitengorg i:i pajuctosia; iu Proviu- C rese- ll A K l'c 2 circa Tji/aujas, Floret-, to to auao- 
Noitien : 


VRTICA HfRTJ, Bl. 

££r fo!!?s opposltis subsessi!i-Mr> <yroto-eb$0flgia acu- 

minaUssimis basi subcoicUus 3~J>-aerviis integer- nmis \ 


* (4 9 6) 

rimis ntrinquc pubcscentibus, floribus verti cilia-* 
lis axillaribus, cattle herbaceo scaudenle* 

Cresclti in granulosis ninb osis ad pedem Sabufc? 

in declivifatibus montis Batu ad ortuni 
fluvii Tjibimum. « • Tloret\ toto anno. 

No me it: • URTICA TRTANDRA , fit 

l/i foliis opposit's snbscs.sililms ovatis obtusis bosi 
subcordatis iutegerriaiis 3- ncrviis glabriascaKs , 
floribus vcrtlcillntis axilbmbus, caule herbaeeo 
iiiferne rcpcntc lincis 2 alternantibus ptiberalis* 
(nff. C/i hirJae, sed inulio minor, floribus pic- 
rum que 3 - andris. ) 

Crescit : circa Buitcnzorg in graminosi* htimidis* 
2'i'oreC: omni tempore. 

JNotnen: * + Foli Is atternis* URTICA PELT AT A, Bt 

17: foliis alternis peltatls sub re turn! a- ovatis aciuis 
denticnlatis subtus villosis , paulculia axillaribus 
divaricatis, cau!e arboreo. (Florcs diocci, fcmi- 
nei in panitiulis subu; .bcdhui. Culix bipartite*, 
unibracteatus. Ovarium orbiculatuin, compressum* iliiforine, laterals.) Cres- ( *97 ) 

Oescit: in in on lams Paiang. 
Floret ; J alio etc- JS'otnen: lets panicuJatis glomera URTTC.l INC AX A , BT; 

t/ r - foliis ahernis sn^rotundo-ovatis acuminatfs den- 
(icuJatis basi subcord;tis .i-viis subserratis infra 

albido - tomentosis , sp 
tis iu terra pt is axillaribus, caule fruticoso. (Frn- 
t4\ 3 pedaL i ratnosns , rami's divaricat s ci 
r; scrntibus. Folia longiter pctiolata , majosenla , 
supra pubetttia. Spicae albidae; flores mascnli : 
calix qliadripartitus; stamina qua too r ; Vestigianl 

Iilosnsculum pistilli in ccntro • flons 
fenriinei: Ovariiim calice integerrimo inclusiim; 
stigma penicillattttfu ) 

Crescit: in fa'caels Proviiiciarum occidenlalium 

Juvac* insuiae. ligulatum i Floret: omni tempore. 
JSoiiien : Tjam : un; 


URTTCA ClNEUASCENSs BI. 

U: foliis alternis ovato-oblongis acuminatis exserte 

aiatis basi rottiiulatis ant subcordatis trinor- serr i 
3 viis supra albido-punclatis subtus chierascentibu 
sir > tomentosis, spicis subramosis glomeratis in- 
terruptis axiilaribus , caule fruticoso. (maxime 
accedit U. incanae.) 

Cres* 


tw Crescit : in Mcluccis Floret : toto anno. ZVomeii: URTICA CAMDIDISSIMA, Bl. £7; foliis allernis majuscuiis ovato-cllipticis acinnina- 
lis argute serratls basi obtusiusculis supra hirtis 
sivHus mveo-lomuitosis , capitulis pedmicujatis 
axillarilms geiuiiiatls. (cuulis fruticosus, io-i3 
peel. ak. ) 

Crescit : in montosis. Floret : omui tempore. 

Is on en : ivibuiitar. UIITWA VTPERSIFOLT-A, Bl. t/i foliis altornnnlibns lb 


majoriDus acuminatis argute senilis irmertns rugosis supra scabris subtus 
reticulate - nivco - tomentosis , majoribus ovali- oblongis basi rotundatis , minoribus ovato-ob- 
longi* bam .subcordatis , paniculis axillaribus sub- 

^eaunaUs folio Juplo brcvioribus , caule fruticoso. 

Crescit: m calcareis Javac iusulac, at eliura in Mo- 

Inccis. Floret: toto anno, 

jffbmen: Rarae, VR ( hv ) 

VRTICA ALBA, Bl. 

V: foliis altcrnis oblongis acuminatis medio ad dpi* em 
acute serrulntis bail acutis trincrviis suStus red- 
culatis albido - tomentosis, capilulis pedunculitis 
geminatis axillaribus, caule fruticoso. (in speci- 
minc tam Insulae Celebes rpiam lnsulae INusac 
Kambangae folia longiter iuveiiiimtur petiolatu, iff* 
yatuius clxstinctioribus. ) 

Crescil : in calca f *eis insulae Javae, 

Floret: onini tempo e. -^^^ta* 

JSomeii: Kibuntar; Tjnran Rambat. Vari-etas : foliis apice cxigue serralatis subtus tcnui i ier reticuiaUs, 


Qrescit: in insula Bancla. VRTICA mCHOTOMA, m. XI: foliis alternis clliptico-oblon jis acuminatis serra- 
lis basi obtusis c\ rotun^atis trincrviis Sfiotfls ret** 
Culatis sub albido- to meatosis, capitiuts in eorym* 

bis dicbotomis axillaribus brcvissiiuis , caule fru- 
ticoso. (\ iii'iat foliorum latitadine et iongitudine. 
Slipulae bifidac, ) 

CresciC in sylyi* kltjoribus Sa!ak et Gcde adrift 

fluviornm. 

i 

Floret : omui tempore. £f<?/nen ; Totou - o - *n 
r *• 


( Soq ) 
VTiTICA ANGUSTATJZ , B1. B seiratis rugosis bjtsi- obtasis trinerviis sapra pu- 
besceulibus subtus cinerascentlbas ramu iuscftte pi- 
losis, capftulis in peduiiculis axif.aribus biv.vissi- 
jnis bifidis, caulc irulicoso. (pvuxime accctlit U % a f lOlO 
> % ; Cre^c't : in sy'vis Provinciae Tjanjor locis humidis. 
Floret: omni tempore. 
flfotnen : y* VRTJCA CONGLOBATA, Bl. 17: foliis aTterms ovato-oblongis grosse obtuse ser-» 
rails basi roturidatis trinerviis discoloribus rugo- 
sis supra hirtis subtus catdetme suflruticosd inol-t Jissirnis , glomerulis axilla ri b us scssnib us. Cresclt: ad pedom montis Salak 
Floret: Septembri, etc, 
jSomen : 


ZTRTTCA SAVG T UXEA, Bl. 

IT: bispida; foliis altcrnis ovato-oblongis a&iminattS deiUntis miosis bftsi rormidatis pnrnm attrnuatis 
S-nerviis* subtus pubeseentibus et in nerris pe- 
polisqne sangiiineis, floribus ^lomcratis axillaris fcus, cuuie huucoso. 


Cres 
( 5oi ) 

Crcscit : prone Linga Jallie Provinciae CIieriLotu 

\ 

Floret: omni tempore* 
Notih b: Kajvicrit. 

I 

Variefas glnbrata: fo!iis supra glabris subtus pn- 
bcrb», caule humiiiorc. Crescit: in motitosis Saiak, 
Floret: toto anno. 
JYo/nen : URTICA MOLLISSIMA, BL 

r 

V: foliis al tern is ovalibus a cutis v. araminatis sriT>-* 
inte^errimis basi rotundatis trinerviis subtus mol- 
Jissimis , spicis dioecis solitariis couiertis e glo* 
merntis interrnptis axillaiibus iblio bi*evioribus f 

qaule fruticoso. 

Crescti: in mouticuTis calcareis prope Kuripau* Floret: omni iemooje 

ftornen : \ VRTICA REPAVT>J< Bl. 

(7: foliis al terms ovalibus ac'dfis basi 1-nerviis ro-i 
tundatis ?\ Sabcqrdatis su'u-epaiulis discoiori ns 

in cost's infra pubc adspersis, spi s gkmieratis 
interruptis confcrtis axillarlbus, eauie scandente, 

Bre'sck: iii montosis. 
Floret: omni fc e tem >l& 


Women: Naucie Aroy; RdUiksa Aroy., Va • 
( &02 ) 

j^aricL : folnt elliptico-oblongis aeunmiLitta in cos 
tis purpurascentibus, 

- 

Cresclt : ad pedem montis Salak. URTICA GLOME RATA , Klein. 

Z7: foliis al tcmis ovato-lanceoL'Uis integcrrimis supra 
glabris marginc veniscpie subtus ndprc\sso-pu- 
bentibus, floribus axilla lib us glomeratis, caule 
licrbaceo erecto tereti. 

Cresclt: in humid is Proviuciaram occidonlalium Ja- 

vae in sulae. Floret: omni tempore* 
JScmen : \ ic-^ URTICA PARVA, Bl. 

£7; foliis alternis ovato-lanceolatis mtegemmis cilia 
tis utrinrpic pubescentlbus, floribus axilla riSus 
glomeratis, caule herbaceo repente tereti.— (S-[ 
cies valdc affinis U. glomeratac.) 

Cresclt: in granulosis circa Rompien, 

Floret: toto anno, 
Xfomcn : 

' VRTICA JIETEROPUYLLA, VM. 

JJ: foliis alternis (maiusculis V atibroLunclo-ovatis in- 

tegris am i-5-iobis fpom cUuuus bua sub cor- 


da-*. 


I 

(5o3) 

dotis trinorviis utraicjuc pilosinscnlis , spicis 
elongatis axillaribus simplicibus , caule suiTru- 


tieoso mam. 

Crescit: in fruticeiis inonlanis.- 
Floret; Angus to etc. 

Nome a: Komies Badak, T R TIC A CA HD ICA \S , BI. 


I : foliis altera is (majusculis) subrotundo-ovalis acu-« 

mi n a lis grosse dentatis pilosiusculis, janioribus 
subtus cincreb-mnculatis , spicis pauiculatis glo- 

mcrslis intcrruptis a:\illaribus folio valdc br< vio-* 
ribus, caule herb a ceo fisluloso. (radix perennis ; 

ail"* U. interruptae.) 

Crescit: inter lapidcs ad ripas fluviorum in Java. 

occidental i. 

Floret: oni.ii tempore, 

Nomen : Iviparay. 


UR TIC A JAVA VIC A , BI. 

t T : foliis altering ovatis acuminatis grosse spiralis 
utviucpie caulequc crccto bcrbacco striato subpu- 

hescentibus, spicis glomciatis intcrruptis axillaris 
bus folio aequalibus. 

Crescit: in ruderaLis et humidis* 

Floret : omin tempore. Nomen : Soroni, UR* ( 5oi ) 
U71TICI SCABRJ , Bf. I carditis iaaequaitter crcmilatis setis aspens &«- 
spersig , cap: talis pedunculatis axiilaribas su f »gc- 
minatis, caule suftVuticoso ramoso. (alicpilt acce- 
dit CJ. inurali.) 

I 

Crescit: Circa Bat avium in rnderatif. 

7 )ret \ omui tempore* 

I\omen ; J> r arietas : foliis oralis basi truncatis. 

Crescit : cum priori. 

VRTICA ARDES T S, Bl. 

Z7; foliis al tern is OValibus a cutis basi rotund a to-siVb- cordatis integerrimis venosis, paniculis axiilaribuJ 
folio brcvioribus. (folia urentissima.) 

Crescit i in humidia ProYiuciae Tjanjor- « 

Floret: Jnlio, c!c. • 

JVomen: Pu.'us Malabsu VRTICA OVALTFOTJA, tt 

tu foliis alarm's ovalibus ( majnsculis ) apicc rotnn- 
clatis tStfm acjuiiine basi acuifs intcgerrimis pen- 
niuerviis, corymbis dichotomis axillaribus, catde frutic oso» Creicd: m horto botanico Buitenzorgii colitar Fiord: Julio, etc. 

Nornen: Dauu Galal, 


C7Z- ( &>5 ) 
VRTfCJ CONTRACT A, Bl. 

V; foliis alternis ovali-oblongis acuminatis basi ro- 
lundatis integerriinis penninerviis , paniculis axil- 

laj'ibus contracts, caule arborco. (aff. U. ovali- 

foiiae it U. urentissimae. Folia baud uremia.) CrescU: in Proviucia Tjaujor* 


V. Floret : toto anno. 
Nomen: Pains JDezaar. 


VRTICA STIMZ7LASS, Linn. Gl. 

L; foliis alternis oblongis acutis *>. acuminatis basi 
cuneatis obtusiusculis intcgerrimis* paniculis axil- 
laribus folio subaecpialibus, caule fruticoso. 

Cfdscit: ad marlines Uuviorum locis umbrosis. 
Floret: toto anno. Rumen : Villus. 
7 r arlctas ohtusa: foliis Iato-oblon^is obtusiusculis 
basi Sub CO mails integerriinis , panicnlis elongatis. CrescU: prope Tjoo in Proviucia Bantam. 
Floret: toto anno, 
JMbmen: Dauwu JaUal. URTICA SINUATA, Bl. 

U: foliis alternis oblongis acuminatis b asi cuneatis obtusLs ver us apiceiu repandis, paniculis axil- 
laribus folio brcvioribus , caule fruticoso. (prox- 

$at accedit U f stiwulaxui.) Cres* 
( 5o6 ) 

Crescit : in frnticetis et ad ripas fluviorajgt 
JFlorel: omni tempore. 
Women: PjIus. VRTICA PARASITICA, BL 

JJ; foliis alternis elliptico - oblongis acumiuatis basi 
obtusis integerrimis setis minimis adspersis jum- 
o rib us in venis sub t us purpurascentibus , corym-s 
bis axillaribus minimis , cauie suffruticQse radi- 
(paute. 


Cre&cli: in sylvis Salak, 
Floret : Novembri. 

Nomen : 


VRTICA HURESCENSj BL 

V: foliis allernis ovali-oblongis acuminatis basi ob-s 
tusiusculis %\ rotiuidatis superne repandis gla- 
briusculis, capitalis masculis in pedunculis axil- 
la rib us gcminutis , canle fruticoso ramosissirno. 

(Species proxima U. sylvaticae quae diversa foliis 
repandis et pedunculis axillaribus solitariis bifit 
(lis, nuiHiuam racemosis, ) 

* 

Ctesclt: ad pedem montxs Salak, etc. 
Floret: omni fere tempore^ 
Nomen: ISaacie. VRTICA SYLVATWA, Bl. 

-:J» foliis alternis ovali-oblongis acuminatis basi ro-r 

iHudati^ luedio ad apiceiu obtuse -serrulatis i» 

costa 
/ C &; ) CoTrtfl Jubtus petiolisque pubcsccnubus, cap? talis 

siibfasciculatis cout'erds axilla ribaj lateral! I msve. 

(arbor 10-30 pcd. Slipulac semilauceolaUe, ctfi* 

nntac). 

Crescil: in calcavei* montis Parang, 

Floret: omni tempo- e. 

Nomen: 

P'arietas a, ramulis foliiscpie subtus pubescentibus. 

Crescil: prope Sadjra Provinciae Ban Lam. 
Floret: Febmario. etc. 

P'arietas b. foliis oblongo-Ianceolads acummatis basi 
attcnuatis, pedunculis brevissimls. 

Crescil: ad montem Tjerimai Provinciae Cheribom 
Floret, Angusto, etc. t VRTTCA? SPTWOSJ , Bl. 

T7: foliis altcrnis brcviter pedolads oblongis obtnse- 
acuminatis cum mucrone basi obtusis superne 
remotc-scrratis glabris, spieis axillaribus latera- 
libusve dioecis , caule fruticoso spinoso. ( art 
Fpicarpurus Sp. ? ) 

Crescit: in sylvis Salalc, 

Flo et : Octobri. Nomen: Panawar Eeas. 


PROCR1S, Juss. 

Flores monocci aut dioec^i. Callx 4-1. 5-parlims; 
lUasc: Stamina 4-5 loiiga, laciniis caiicis adnexai 

JR it di~ 
5o? ) P. udl mention stigmatis nullum v. . O Tnirmtissimum \ variiim ovaturn, monosporum; stignaa sessile^ planum, pubescens. Akenia supra receptaculum 
carnosum cougesta ^ calice pcrsistciite cincta. , Genus XJrlicae proximum 
habitu attamen distiuelum. stigmate scssili efc a Herb a e suffruticosae , foliis alternis stipulaceis in- 
equalilateribus, floribus femineis in receptaculis car- BOS1S axillaribus sessilibus, masculis iiiturdum spica to-racemosis. 


PRO CRTS LAEVIGATA « Bl. P: caulescens; foliis oblongo-lanceolatis acmninatis 
basi oblicpie-atteimatis superne exigue denlicuJa- 
tis pergamaccis glaberrirnis, floribus monoecis , rf masctilis in raceniis paucifloris brevissimis ( acce- 
dit ad P. aeuminatam). 

Crescit : in lmmidis Salak ad ripas rivulorum. 
Floret : ioto anno. 

jSomen : PRO CR rs LOXGIFOLIA , Bl 

P: suffraticosa ; foliis oblougis acuuiiuatis basi obli- 
que attenuatis ad apicem obsolete denticulatis 
glabris, floribus monoecis, maseulis corymboso- 

* trihdrs. (afT. P. laevigata^ sed folia hujus speciei 

duplo longiora, et floras masctiti corymhosi sunk) 

Cres- i 


» 


Crescitt in ssxis calcarei* prope Kiuipa* 
Floret: Junio, etc, 

Nomen ; 


PROCR1S CUNEATA, BL 

P: sufiruticosa ; foliis cuneato-oblongis cum aeumfnc 


brevi inilexo versus apiccm dentieulatis laevibus, 
floribus inasculis corjmboso-trifidis. (maxime aft" # 
P, laevigatae, sed characteribus datis facile dis- 
tinguitur). 

■ Crescit : ad ripas rivulormn in S3 his insulae Niisae 

Kambangae. 

Floret: Octobri, etc. • 

Nomen : - ♦ 

PRO ORIS LATIFOLIA, BL 

P: suurutlcosa ; foliis longiter pctiolatis elliptj'co— 
oblongis obtuse acuminatis basi obtusiuscuJis in- 
tegerrimis glabris, capitulis subsessilibus. 

Crescit: in Proviucia Bantam prope Sadjra locis 

unibrosis. 

Floret: omni tempore. 

Nome a : 
PROCUIS JIIRSUTA, BL , 

■ 

P: stiflYuticosa; foliis oblongo-lanceolatis longissimi 
rostratis basi oblique attenuatis glabris, capitulis dimidiato-verUQiUatxs hirsutissituis* Cres*. • - ■ 


(Sl6) I Creseit: prope cataractas montis fiurangraiig Pro- viuciae Krawang* 


Floret : Augusto > eta* 
'Nomen : PR OCR IS FRTJTESCENS, Bl. 

Crescit: in sylvis montis Salak. 
Florets Novembri, etc. 
Nomen : PROCRTS ROSTRATE, (Hevb. Rwdt.) 

,P/ suflrviti co sn ; foliis oblongis longiter rostratis basi 
oblique attenuatis versus apicern serratis glabris 
in veais subtus puberis* caule superne bisulcato* 


v_ Crescit: ad montem Bonkok Provinciae Buifenzorg, 

et act montem Soling prope Ronipien* 

Floret: Angnsto, etc, 
'Nomen: T j ak - tj ok -buwru PROCRTS PJLVDOSjit BL 

P: Lfcrbaeea; foliis brevissime petiolatis dimidiato- 
ovato - oblongis longiter acuminatis supra basin 
profunde a<;ute serratis 7 stipulis membranaceis P eu- 

T J?t frutcsccns; foliis membranaceis eliiptico-oblongiS 
acutis v. acuminatis basi obiiqiie-attenuatis su- 
perne repando-serratis glabris, floribus mascnlis 
in corymbis dicbotomis longiter pedunculatis $ 
fcniineis in glonierulis axillaribus* - 

(Sn ) petiolo triplo longioi ubus , cap! talis peduncular 

%\s. (accedit. P. fagifoliac. ) 

Crescit : in paludibus montunis. 
Floret: Aususto. etc, A 7" otnaii 


p i PRO CRTS SESQVIFOLTA, (Herb. RwJt.) 

: suflVutiCOsa; foliis lanceolatis acuminatissimis basi 
objimie-attenuatis versus apicerii esigue crenulatis 
ad costaiu subtus pubesccnlibus , lloribus glomeru- 
lars dinndiato-verUciilatis. (ft. Jem: Calix 5-part.^ persistans; laciniis semilanceolatis primo coniii- 
vciitibus , demum patcutibus; Ovarium filamentis 
5 inflexis cinctuin. Akenium. calice patentc sta-i 
jninibusque stcrilibus inflexis qiuctuiu , purpur*. jascens pressum. ) oiitimii Floret : oraui tempore, 
Jtfomen ; 


PROCR1S SINUATA, Bl. P membranaceis elliptico-oblongis 


* - acumiuatis b asi oblia que b 


grosse sinuato - exserte - serratis glabris iu costa 
infra puberis , floribus confertis axillaribus. (aff. P. strigosac et P. paludosae b infl centiajn jciuus «H disuuguitur, ) . Crete 

(5X2 ) Crescit: in paludosis montatiis* 

Floret: Octobri, etc, 
JSfomen ; , PROCRIS STRl&OSA, BL 

JP; herbacea; foliis elliptico-oblongis rostratis basi 
oblifjue-attenuatis membranaceis supra medium 
grosse inacqunliter serratis glabris in venis subtus 

ramulisijue striyosis, glomerulis diuiidu\to*-verti- 
cillatis pubescentibus, 

Crescit: in montosis. 
Floret: Septeuibri, etc, 
JVomen: PROCRIS PARVA, 9h 

£*: Lerbacea; foliis dimidiato-ovato-oblongis" obtu- 
siusculis supra basin acute serratis in venis subtus 
glomernjiscpe dimidiato-vcrticillatis hirsutis. 

Crescit: in humidis sylvartun montis Megamcndung* 

Floret: omui tempore, 

Ifomen: 


PROCRIS MEMBRANACEA, BL 

jP: berbacea; foliis tenuissime membranaceis oblon- 

o-lanccolatis longiter acuminatis basi obliqne- 
attemiatis medio ad apicem grosse obtuse Ser- 

jatis glabris , glomeruli* diiiiiduto-vcrtioillatis. (aff. P.paryaQ.) Ores- 

< 5i3 ) 

, . Crescil: in montosis Gede. 
- • Floret: omtii fete tempore. 

No mem PROCRIS GRACILIS, Bl. 

JP; berbacea ; foliis subsessilibus lanceolatls acutls 
basi angustatis supra basia serrntis glabris, stipu- 

lis membranaccis oarinatis, capitulis subsessilibus 
• involucratis. 

«> Crmcifc ad margitiem rivttlorum insulae Nusae Kam- 

bangae. 
> 

Floret-, forte toto anno. 


Nomen: GVXNERA, Linn. Flares bermapbrodhi « monoeci dioecive* jsplcatu 
Calix urceolatus , bidentatus. Stamina duo, den- 
tibus calicis alterna. Ovarium ovatum, ovulo pen- 
dulo. Stylus profunde bipartltus. Akenia mar- 
ginata , baccatim congesta. Membrana seminis ex- 
terna Crustacea. Embryo in perispermio inversus. 

Ilerbae subacanles. Folia 'petiolata. Pcduacidi 
xamosi , floribus densissime spicatis. GUJSNERA MACROPHYLLA, Bl. 

_G: murlcata ; folils renifonnibus sinuatis inaequali- 
ter-denticnlatis, senpo potiolo breYiore , lluribus jnonoecis 


Cres~ • 


(5i4 

Cresciti circa catavactas ftrvidtas itf mcmt£ iguvo 

mo Cede. 

Floret : omni tempore. 

- 

Nome n : apouosa, n, 

Florcs dioeci , densissimc spicati. Masc. t Calix 
profunde 4-partitus, laciniis biserialibus. Stamina 
2 , brcvia ; anther arum loculi rotutvdi. Rad La- 
ment urn Pistilli ccntrale. Florcs fcininci: Genus ad Cecropiam spec tans* 


Frutex foliis altcmis oblongis acuminata basi acu-» 
tis integerrimis venosis subtus scabriusculis ? spicis 

masculis confertis axillaribus pciluueulalis. APOROSA FRVTESCEXS. 

Crescii : in sylvis Nusae Kambaugae insula 
Floret-. Octobri, etc* 

Nomen: Kallak* SCIAPIIILA, Bl. Fl la* ciniis reflexis , apice \ilIosiusculis. Corolla nulla. 
Filament a nulla ; Antherae 6 , calici adnatae 9 
ejusdem laciniis oppositac. F lores feminei: &*+ 
lix maris. Antherae Stcriles. Of aria plui'a, re« 
Optacnlo convexo imposita , l-loculaiia, l-ovufata; 

Stigma sessile, puuetifonne. jtfaccae tot qnot 


(5\3) 

ovaria , gluiidulis pcllucidis tcctao. Semina soli- 

Urta, fobtrimic tra ; Membra*? extern* *ul>ct>riacea» Albumen SCIAPIITLA TENELLA. PUnta temiissima , carnosa > apfcytla. Scapns sim- 
plicis&imus, erectus , slipulis alternis ovatis. Florei 
racemosi, imtantcs, supertores, niaseuli. 

Srescit ; in umb usis iiumti& Menarae ac sylvai am m hv* 

sulae Nusae Kauiban^ae. 

Florei: toto anno. Sect. 4. Cannatuxae — Flares clioeci , mascidi paniculati , feminci con— 
fertiy subsessiles. J&mbrYO exalbuminosus f cur—. 
vatus • inversus. CANNABIS, Town. 

FJores dioeeL Masc. : Calix profundc 3rpartw! 
tus. Stamina 5 <> filament is brcvibus. Fern.: Ca— 
Jijr oblongus, latere liians* Ovarium 1; */}'// 2# 
Alcenium bivalve, calice tectum, i-spei*mum. Em— 
bryo curvatus, inversus* CANNABIS SATIVA, Linn. 

f&rielas indica: foliis digitatis aygus tissimis infra seriecis 7 caulc fruticoso* •> Cm n 


to ( 5»6 ) 

Crescit : in liortis colitur* 
Floret : toto amio* JSbmen : Giuji. • 
A M E N T A C E A E. 


SALIX, Linn. Flores amentacei, dioeci. Amenta mascula ct 
fcuiinea imbricata squairiis unifloris. IMasc. : Sla** 
mina 2 , ravius 1 , 3 aut plura , glandulae inserta. 
Fern.: Ovarium stipitutum, ad basin stipitis glaii-* 
dula ins true turn. Stylus brews, 2-fidus. Cap** 
sulci unilocuiaris , bivalvis, pol^sperma. SeminQ 

Janata, . SALIX TETRASPERMA, Roxb, 

S: foliis lanceolatis acaminatls serrulatis glabris sub-« 
tus g^ucis , stipulis minutissimis. 

Crescit : ad sepes circa habitacula Chiuensium piope Jjuitenzorg. 


1 Floret: . SALIX JAPONIC A, Thunb. 

S: foliis lanceolatis acuminatis serrulatis glabris sun- ' 
tus glaucis junioribus sub tus ramuliscjue sub villo- 
us, stipulis ovatis acuminatis obliquis sub serrulatis* Crescit'. ex Japonia allata. 1 SA ■ I 
( 5i 7 ) 
SATJX SIBBOLDlANAi Bl. 

w 

S: foliis oblongis acuininalis basi rotundatis innc- 
cjualiter obtuse scrralis (serraturis subcnriilapincis) 

glabris subtus giaucis, stipulis foliaceis semifalca- 
Us serratis. 

Crescit: sub nomine S. albae a Duct. t\ Siehold 

ex Japonia miss a et nunc in liorto bota~ 
uico Ctuleazoigu eulta. r MfRICA, Linn. 

Amenta mascula et feminea in eadem allt in dis- 
tiuctis plantis, iuterdum monoeci. Squamae i*-florae\ Flores masculi 1 : S lamina 4-6. Flores feminei O varium scjuamulis cinctum, l-ovulaturn. Stylus 
bipartitus, punctis pellucidis obsessus. Drupa bac- 
cata, grauulata, uucleo i-spcrino* Embryo exalbu- 
mitiosus, inversus. MY RICA J ATA SIC A, (Herb. Rwdt.) 

JH: foliis obovatis medio ad apicem serrulatis c a- ceis glabris, amen (is dioeeis, femiueis (iliforuribus 
subsimplicibus folio brcvloribus, masculis pani- 
cnlatis folio longioribgs. 

Crencit: in cacutnine mantis Lmivomi Gede, 


Floret : oinni tempore Nomen : 


QUEBCVS, Tourn. Flores monoeci; mnseuli : Amentum filiform^. CciUx 6-9-parlitus. Stamina sex aut plura m Fem. : 
InYO* 


<s 18 Involuerum l-florum, e scjuamuKs imbvlcatis demuitt 
in cupalam coriaceam coalitis. Ca/ix superus, mi- 
Dutissnnus, stviuiu vagaxans. 
mala 5. Ovarium 3 - locularc , laculis Qvulatis« Stylus h re vis. $tig m Qicuis monasp cupula cincta. 


. Foliis intcgerrimis* QVERCUS ELECrjtSS, BL 

Q: foliis obovalo-oblongis obtuse acuminatis in pe- 
tiolum angustatis glabris > iruclibus couicrtis , cu- p ulis urceoiatis e crenulis coneentricjs lubercula tb > glaudibus beniispbaericis, disco subtus panua 
4vpresso in ambitum. foveolato. 

1 

Crescit: propc Tjiaugassam Pi-ovineiae BauUofc floret: • Fcbruacio £ruget 2V omen : 


f 


QUERCUS PLACE VTA RTA, Bl. 

**€): foliis falcatis evato-oblon^is obtuse acuminatis b asi rotundatis coriaceis glab crrimis ? frac rib us «onfertts , eupulis planiuscubs basi attenuatis con- 
centrice tuberculatis, glsmdibits orbicularis de- 
pressis suJcatis , disco subtus couvexiusculo* 

Crescit: in altioribus naouttuiia Gede* 

Floret: Apiilu 

JS'Qmen: 

Synett. Quercus depressq mihi in Act. Societ. BaiaT, i. IX, tab. U 


QUE P.-*. 
QVERCVS GLA&JBRKIMJ, B). 

£).• foliis subfalcato-oblongis obtilse acuminatrS basi 
obtushtsculis ghibcl'rimis , ftrticttbus coiifrrtis, cu- 
pubs pianiusculis scpianioso-tuberculatis , glntidi- 

bus subrotumlis , disco subtus dcprcsso medio gomvcmusc ulo. Cresclt: ad ortum ffitvii Tjibiimim; in montosia 

Gejcr biuthij in cacutnine moutis £uran~ grang. Floret: Jutiio , etc 

JVomen : f r arieias. follis basi attenuatis* 

Cresclt: ill sylvis montosis Seribru 

Floret: . . Majo ftu^et. QUE R CVS FSEl DO-MOLUCCA* BL 

Q: foliis elliptico-oblougis acuminntis basi acntij 
glabris supra lucidis subtus glaucis, amentis ron- 
fertis termiualibus 9 cupulis abbreviates plaiiis irn* 
bricato-scpiamosis , glandibus hennsphatriris, disco 
fubtus depresso alveolate, (aff. Q. angustaUo.) 

Cresclt: in sylvis montosis Gecle^ etc. 

Floret: Julio , etc, 
Noinen: Passati betub 


■ 

Varieias* cupulis planis squamulis Rquarrosis imbri ^catiSj glandibus OYato-subvetuudis, Crrt 
( &20 ) 

Cte<tcit: in montosis Salak. 

Floret: Majo, Junio, etc. 

Nomen : Passan Susu , Passan KaTimborofc QUERCUS ANGVSTATA, BI. 

(?; follis obiongo - lanceolatls utrinque acuminata * 

supra lucidis subtus glaucis, amentis axillaribus term in rr luicato-squamosis basi convcxis, glandibus ovalo- 
lobosis, disco subtus depresso alveolate 

Crescit: in sylvis obscurioribus montium Gedc ei 

Pangurango. 

f 

Floret: Juuio, etc. 
Nomen: QUERCUS SUSDAICA, Bl. 

Q: foliis ellipticis acuminatis basi parum attenuatis 
supra glabris subtus cinereo-glaucescentibus cos- 
tisque torncuto laevi obsessis , amentis solitariis , 
cupulis planiusculis subsquarroso-imbiicatis, glan- 
dibus orbiculatis depvessis. 

Crescit,; in motitanis Proviiiciarum Bantam, Bui- 

tenzorg , etc. 

Floret: Octobri, etc. 

■ 

Nomen : Passan. T r anetas a. foliis angustioribus brcvitcr acumlnatiV rigidiorlbus in costis subtus ramulisque dense 
tomentosis, glaiidibus ovalo-beBiispliaericjs, disco 
tublQS convexiusculo. c res 


( fol ) 

Cwscit: in montanis Seribn Floret Martio IVu^et Varietas b. foliis majusculis basi angustntis glabris. 

CrescU : in sylvis in&iilae Nusae KambaiuMe 
Floret ; 


QUERCUS PRUINOSA, BI. Q: foliis ovato-oblongis acuminatis basi subrotun- 
datis subtus amentiscjue confertis fulvo - leprosis , 

aniusculis srpiamoso - ccbiuatis , glandi- li )U11S 
CUJ 

bus ovato-orbiculatis subtus depressis. 

Crescit : in sylvis altionbus montium Gede et Pan- 

garango. 

Floret\ Majo. 

JNvmen : Pass an micnjak. QUERCUS ROTUND ATA, Bl. 

Q: foliis oblongis acuminatis basi atteuuatis glabru 

subtus glaucescentibus , cupulis bcmispbaericis mar- gme ulis adprcssis cinctis basi attenaatis 
edentulis , glandibus superne piano - convexis in- 
fer ne rotundatis. 

Crescit: in sylvis aitioribas Salak. Floret : Angus to , etc. 

Nbmen: Passan Koppia. QUER 

♦ t * QVERCUS COSTATA , Bl. 

Q: fo 7 iis oblongis acuminatis basi acutis glaberrimis 
subtus glauco-cinerascentibus , amentis ramosis , 
fiuctibus pedicollis clavatim-incrassatis insidenti- 
bus, {Jandibus supernc plank interne rotund a lis 
cupulis edciitulis circinaliter costatis iumcrsis* 

Crescit : in sy vis alliorilms Sa^at. 
-Floret : Julio, etc. 
Nomen: Passan tjotjok, 

Varielas. foliis ad basin \\% acutiusculis, glandJbus 
supernc piano-convexis , cupuiaium costls parum 
piomiKentibus. Crescit: cum priori. * * folii* 


( 522 ) * 

QUE ECUS INDUTA, BL 

JQ: foliis elliptico -oblongis longiler acuminatis basi 
acutis glabris subtus cinerascentibus , cupulis be- 
mispbaericis basi attcuuatis rugosis edeutuiis , glan- 
dibus bcoiispbaericis parum deprcssis ? disco sub- 
"tus depresso in ambitum alveolato. 

Crescit: in syivis primaevis montis Geile inter orttirU 

fluviorum Tjiwaliug et Tjiburrnm. in sum- 

- mo montis Burang- aug Provinciae Krawang. 
Floret: Majo; Julio fruget. ' 
Nome n: 

f^arietas. glaiidibus ova to - globosis minoribus. 

Crescit: in syivis Gede. 


« * 18**) 

foliis serratis* QUERCUS GEMELTJFLORA, BL 

Q: foliis oblongo-lanceolatis utrinque aCtti uiii«itis CTN* 
pernc remote serratis supra nitidis subtus glaucis, 
pedunculis femiiieis subgemeltifloris, cnpulil be- 

mispbaericis imbrieato-squamosis , giattdibua ex 

• vato-oblongis, disco subtus depiv&so-aivtoiato* 

Crescit : in sy!vis monlis Sa.ak. 
Floret: Aug us to , etc. 

Jfomeni- Passan hieries. QUERCUS TURBTSATA , BT. 

Q: foliis oblongo-lanceolatis utrincjue acuminatis su- 
pra basin argute calloso-serratis glabris, anici tis 
femineis paucifloris y glandibus ovato - globosis 

eupuli.s turbiiiatis calicuiato- stpiamosis seiuiuk- 
jaersis. 

Crescit: in sylvis obscurioribus ntfHitis Saiak»- Floret : Septembti^ etc* 
iKomen : QUERCUS LTVEATA, BL 

<Q: foliis oblongo - lanceolatis utrinquc acuminatis 
serratis subtus fusco-villosis approximate- paral- 
Jelo-venosis , amentis brevibus axillaribus termi- 
nalibuscpie , cupulis scpiamoso-caUCidatis.. (arbor £o ped* alt. ct julua.) Cres ( 524 ) 

Crescit: fai sylris ailioribus montis Burangrang 

Floret : Julio ; etc. 
Nomeu: Species ad J lite dubicu QUERCUS PALLIDA, BI. 

Q; foliis integerrirnis oblongis acuminatis basi ac litis 

supra glabris subtus pallid e-glaucis 9 amends tcr- 
miiialibus raniosis fastigiatis dioecis. (orb or 90 pea.) 

Crescit: ad ortum flnvii Tjib'nrrum. 
Floret: Junio. Norncn CASFANEA, Toiim. Flores polygami. Masc. : Amentum longmn, flo- 
rib us intcrrupte glomerulars. Calix subsexpartitus» 
Stamina 5-20 ; Hcrmapbr. : Involucrum commune 
sub-5-florum, 4-ad-polypbvllum. Calix 5-6-par- 
titus. Stamina stcrilia 6-12. Ovarium 5-G-Io- 
culare, loculis 2-ovulatis* Slyli-5 6. Nauci 1-3* 

involucro echinato inclusi* Sect. 1. Foliis Serbatis; Stylt 6. / CASTANEA VESCA , Gaertn. 

(7: foliis oblongo-lanceolatis acuminatis sctacco-ser 
ratis subtus nudis. 


Crescit ; ex Japonta iutroducta. CAS* ' 

( 525 ) 
CASTA SEA PVMTLA, Mi}]. 

C: foliis oblongis acutis mucronalo-scrratis subui? albo-tomcuiosis. Cresclt: ex regno Ckinensi al ! ata. Sect, 2. Foliis Integerrimis. Styli 5. CASTA SEA ARG ENTEA , Bl. 

■ 

C: foliis oblongo-lauceolatis longiter cuspidatis basi 

nngustatis glabris subtus argenteatis , amends sericeis. Cresclt: in montosJs Pi o vincianim occidontciUuin 

Javae. 
Floret: Septembri i elc. 

Nomcn : Saniiitin, 


- CAST AXE A TUXGURRUT, Bl. 

(7: foliis elliptico-oblongis acutis basi subrotundatis 
subtus cinereis et in costis amentisque tomentosis. 

Cresclt: in montanis Provinciariim Bantam , Bid- 

tenzorc. 

Floret : Novembri , etc. 

No men : Tttflgtimit. CASTA SEA J AV ASIC A, Bl. 

C: foliis subfalcatis oblongo-lauceolatis ntrinque aca~ 
minatis glabris subtus fuscesocntibus, amentis fo- 

bisque junioribus luivo-touientosis. (arbor cgrcgia.) 

Crcs - 

Crescit: in sylris priinaevis montis ignivoftti Ge&e- 
Floret: Octobri , etc. 

Nomen: Kalimborot. 

■ 
i 

Variety ••■-foliis minaribus, obtttsiusculis* 

Crescit: in sylvis montis Saiak. 
Floret-. Novembri, etc. 
Nome a : Tang - goo - goo* 

Species tit biae* 

CAST ASK J? MO SIT AS A, Bl. 

C; foliis elh'ptico-obJong's. acnminatis basi acutis su- 
pra glabris sub t us gvJseis et ranmlis tenuiter lus~ 
co-tomentosis. ( arbor 3p ped. aff. C. Tungurrut.) 

Crescit: in cac .mine Gegar b ■ utin et montosis Gede* \ CASTASilA? LATIFOLIA, BL C: foliis ovalibus acunimt ; s snbtus rfbido-glauces- 
ccntibus in costis infra raumlisipie tomentosis 

* 

(arbor 5o ped. alt.) 

Crescit: in sylvis montis Tjerimai* LTTHOCARPUS, BL 

Florcs polygamic in amentis filiformibus interrup— 
te-gloinerulatis. Masc: Calix 6 -partitas. Stamina 
12-20. Ilerm. : Calix et Stamina mavis. Ovarium 
sterile in centro. : Fern. : Calix polypbyllus, im- 
bricates. Ovarium trupietrmn, 3-loculare, loculis 
l-ovulatis. Stigmata 5, punctiformia \ sessilia. 

Drupa umbonata, exsucca, mice rugosa, l-sperma. 

LI- 

♦ (52 7 ) 

LTTHOCARFUS JAVENSIS. 

Arbor valid a , foliis altcrnis oblou^is utriimuG 
acuaiiiiatis integerrimis glaberrimis. 

Cresc'U: in s} r I\i.s primaexis montium Salak et Cede, 
Floret: Sopleinbri , etc. 
Nomen: Passan Batu. LIQUID AMBER, Linn. 

Flores monocci; INIasc. : Amentum globosum aui 
•conicum, munitum involucro 4 - plijllo , c?duco« 
Ca lis null us. Stamina numerosa ; fiiamsnta bre- 
vissima; an the me oblongae, tetragonae, utrinquc 
longitudinaliter dehiscentes. Fein*: amen? urn glo- 
bosum, mmii turn involucro 4-phjllo ut in mare, 
compositum ex calicibus inverse p^ramidatis , inter 
se coalitis. Ovaria duo, uniloculnria 9 basi inter se 
et cum calicibus snis conferrumiirata, st\lo quodque 

■ 

suo praelortgo recurvato terminata. Capsuiae duae, 
bisi coalitae, rostratnc, semibivalves^ introrsum de- 
hisccntes. Semina nuraerosa, vai'ie angulaLa f augulo 
interno capsulnrum affixa. LIQUIDAMBER ALTIXGTASA, Bl. 

L; foliis ovato-oblongis acuminata serrulatis glabris* 

Crescit: in Provinces occidenta'ibns Javae; in Pro- 
vine ia Kravrang at Umen rarissima. 

Floret: Majo, Junio. 

Nomen: Rassamala* 

V 

i 

Synon* AUingia exceisa^ Noronh* ES ( 523 ) 
EVGELHARDI A pcndula, laxe im- bricata, composita e squamis i-lloris. Masc. : (in 
monoecis inforiovibus ) squama semi-.l-raiius multifi- 
da, absque calice fovens stamina 5-12. filament a 
brevissima; antherae didymac, pubcscentes. Fern. : 
squama foliacea, maxima, 5-loba, reticulato-ve- 
nosa, demum excrescens, ovarium cupulatim semi- 
includcns. Calix superus , parvus, 4-fidus. Ova- 
rium infernm. Stylus profunde 2-5-rarius mui- 
tifidus. Sfux i-locularis , evahis. Genus Carpi no proximum , habitu altamen di- Tersum, et in eo at I Fraxinum spectans. ESfJrELHARDlA S PIC ATA, Lechen. b .E: foliis abrupte-pinnatis sub-5-jugis, foliolis su 
membranaceis oblongis obtuse acuminatis basi 
oblique attenuates , amentls monoecis paniculatis 
longissimis, squamis masculis 3-i3-andris. 

Crescit : in sylvis altioribus. 

■ 

Floret : Jamiario, Februario. 

Nomen: Kihugang. 

ENGEL1IARDIA RIGID A , Bl. 

J?: foliis abrupte-pinnatis sub-4-jugis, foliolis rigi-* 
dis ellipticis obtusis marglne recurvis basi obli- 
que-attenuatis , amentis dioecis ramosis brevibus* 
squamis masculis 5-andris. 

Crescit: in sylvis montis Salak prope Passir Java. 

. % 

Floret \ Septembri. 
Nomen: & ¥*$ O &< C 

IJD 

GEN TOT D E 


R 
VAN NEDER L AND SCII INDIE 9 UITGEGEVEX DOOR 


C. L. BLU M E r" - -. ? M. D. ? COMMISSARJS VOOR DEN BURGERLIJKEH 
GENEESKUND1GEN D1ENST, D1RECTELR 

* 

VAN 's LANDS PLAN IT.NTUIN TE 

BVI1ENZORG, 1SZ. a>m> # H*>V> ade Stuk. 
# ^^» *•*+ +» — i? ^/ r^f v I Ay 


TER LANDS DRDKRERIJ. i«85. 13 JJ D LI A G E N TOT DE 


•^ 
♦-*-♦ A. 
5YNOPTISCHE B E S C II R IJ V I N G 

Van eenige planten , belioorende tot tie famiiie dec 

Poly^onel'n , Ohehopodeertf A tna r a n t ha cei t u Ji^r* 
nandieen ^ Laiirine'n en MyrisLicc'n , op cene, 
iii de jaren 182,") — 182* gedane rcis over Java, vvaar- geno men en bcscl irevcn* 
* 
POLYGONEAE, POLYGONUM* Linn. 

Calix cpiincpje - rarius cpiadriportitus , coioratus. 
Stamina 4-g, plerumcpie glandulis intcrmixta. Sty*. lus bi-aut tiiiid 
lenti us. Stigmata ca pitata Al :*mtam ?™ icuiari-compressum, aut triquetrum. caJiCti in- 
terdum Jbaccato tectum. Kmbryo uiiiluleralis. /. Gaule erecto aut procumbente. 

Siv'o bifida* ftkenio tentieulari. 

POLYGONUM DICllOTOMVM. Bl. 

P: caule procumbente glabra % fpliis lanceo.lu.lis mar- 
giiic ciliato-scabris , vaginis iiueruodiis breviori- 

b us ( s:o ) 

bus rradis ad basin setis paten tib us cinctis, spi r - 

tandris scmldigvTiis. 

Crescit: circa Eataviam locis Iminidis 
Floret: Majo ; Jimio, etc. 

Jfomen : 


P OLY a ONVM TEXELLUM, Bl, 

jP; caule repente , foliis angusto - lanccolatis margin* 

cilialo-seabris , vaqjjjis brevibus truncatis seta ceo- . cilialis, spicks tcrminalilms solitaviis brevibus v 
iloribus 5~andris, digvms. Crescit; locis uligmosis moniis Gcde. 


lUoret: Julio, etc, 

JVotnen: POLYGONUM PULCHRUM, Bl. 

J*: caule procumbente , foliis oblongo - lanceolatis 
lon^itcr r»cuaiiu;itis ct spicis virgatis Vclutiuo- 
$ubvi]]osis, Vaguiis intevnodiis pa rum brevioribus 
mbohlicpie- truncatis strigosis setaceo-ciliatis, fieri" 
bus licptaiidiis semidigyni*, (afF. P. lOLiwutosa. ) 

Crescit: in aquis slagmTUtibus circa Bataviam, 

* __ 

Floret: omnj tempore. 

Kornen: Ru input Walang - (mi* far iet.: foliis an b Tistioribus dthM scricefifc 

%,iWit; cum praeccdeuti* 


ro 


a - 


\ 


( s~l ) 

POLYGONUM AMOSSVm, Bl. 

P: caulc crccto divaricato , foliis ovato-obldngis ncii- 
minatis ba*i subcordaus molliter villosis, V&ginii 
internodiis valde bi'evioribus bypocrateriformi- 
bus petiolisoae lanatis , spicis subvirgalis nutans 
lib us , floribus 7-andris semidigynis. 

Crescit : propeBataviam ab floilulauoZippCiioleciiuni 
Floret: Sepleuibri, Octobri, 

■ 

Women : * * Stylo trifiao; akcnio triangular!. POLYGONUM ORYZETUM, BI. 

P: caulc adscendentc, foliis lincari-Ianccolatis supra 
ad costam margine ct in venis sub t us sirigosis 4 
vaginis internodiis subacqualibus truncatis setaceo- 

ciiiatis, spicis axil I a rib as solitarlis terminalibas 

I intcrdum gcminatis filiformibiis pendulisj floribus 

I 7-8-andris semitrigynis. 

1 Crescit: in oiyzetis vulgatissimura. 

Floret: ApriH , Majo , elc. 

JYomtn : Fariet* attenuatum. caulc pro cumb cute , vagiois 
internodiis tviplo brevioribus. 

Crsscit: ci ca Balaviam iu acpiis stagnantibus. florstx Junio, etc. 


po 

i ■ 

POLYGONUM PUBESCENS, Bl. 

P: caule adscendente, foliis lanceolatis acuminata su- pr 

Still scabris subtus villosis , Vaginis intern o diis « i • i aern Hi alibus truncatis strigosis setaceo-ciiiatis , 
spicis solitariis liliformibus , floribus 8-andris se- 
mitrigynis. 

Crescit: in sammo montis Burangrang ad oriiun flu- 

viorum. 

Floret: Julio , etc. 

- 

JYomen: 


POLYGONUM F1SSUM, Bl. 

P: caule adscendente foliis lincari-lanceolatls margin* 
cbiato-asperis, supra scabriusculis sub tits pu- 

internodiis subaecpialibus besccntibus , vaginis 
truncatis laccris strigosis setaceo-ciliatis ? sp ICIS virgatis filiformibus densjfloris, lloribus 8-andris 
Semitvigynis. (all. P. rivulari. ) 

Crescit: in nligiiiosis prope Ptunvien. 
Floret: Majo , Jimio, etc. 
JYomen: Djukut Tjararw 

VarieLx foliis oblongo-lanccohtis ad costam frtrftn 
que margineqae strigosis, vaginis internodiis da- 
plo brevioribus. 

Crescit: circa Bataviam. 

- 

POLYGONUM CESPTTOSUM, Bl. 

P.* caule prociunbcntc, foliis Innceolatis acuminatis 

utrinque Lirtis , vaginis brevibus truncatis setis ns 1 '■ O )J ) t?g«cTi8 ftupYtSifS setoso-ciliat's, Spicts virfjatis fiTi- 
formibus strictis, lloi*ibus 7-0-andris Miniirigyui* 

Cresc't : in humidii moalofiis* 
Floret: 01 11111 tempore* 

Women : POLYGONUM BjnBJTTnr, Linn. 

* 

JP; caule procivmbente 9 foliis lanceolatis glabruts 


culis, vagi his laxis b re vi bus truncatis seta ceo cilia tis , spicis virgatis , floribus hcxandris tri . jnis ■ Credit : in huniidis circa Sadjnuu Provmeiue iJuutaiiK 

F'o^eti Feb mar 10, etc*. 

JVo/jien : POLYGONUM PAN1CVLATVV , B1. 

.P.- caule refTruticoM erccto ; foliis elliptico-lancro-*' 
latis parallelo-venosis in venis subtus puberiiliSj 
Vaginis internodiis brevioribus acuminatis lacerts* 
panicula tcrmiuali divai'lcata* floribus ectaudriA 
trigy iuV. Cresc-'t: in sylvij altloribus montis Cede* 
Floret : on mi tempore* 
Women : > polygonum conYMnosmr, WM* F caule suffVuticoso y foliis obloiids acutis v. acit-» mioalls basi partita nttcmiatis interdum subbasta< 

tis suiiiinis subssssilibus, vacuus iu^rnodiis fire 


viovi-r 


* (my 

. ' vIa#« : ^ii3 Toeeris, corymbo terminal! dicba^- 

toiuo gtanduloso - pilosiusculo * iloribitf oc-* 

land rls tiigynis* 

Crescit: in Fossil ct locis humid U Provincianua* 

occideutaliuiii Javae. 

Floret : toto anno. 
fife-men: Titiwoan. 

Cartel* a. foliis oblongo-Ianceolatis afcuminatis hnsi 
•uhfto attetmatis (rkidioiibus ) infra ad costal* 
Scabris, petiolis interctum auriculatis. 

QrmtU : in sylvis aliioritus monlis Gede« 

« 

Varivi* b* subhastatmn : foliis s\ibbast3ti& a<l cos- 


tarn infra scabriusculis, petiolis sub-2-atmculati6* 
Corymbis deiisi?* 

Crescit : cam praecedenti. 

J^ctriet. c. clcnslpontm : foliis GValibus a cutis sub- 
CO^bite-hastatis glabiis, petiolis bvevibus biauri- 
Culaiis, cor\mb:s contracts. 

Crescit : ill sylvis allioribus moiitis Tjeriuiau 

T^arleL cL asporu/n: ramis obverse aspens, foliis 
oblouRis aeurninahs basi sitbcordnto-hastatis ad cos tarn utmujue puberis, petiolis Liauriculalis > 
con mbis divaiicatis* 

V 

Crescit: m alfis montiinn Code el Burangrang. 

Variet. e. ptiherum : raniis obverse asperis, fobis 
eblouds acuiuiuatib basi subeordato-liu^taus uuin-* e[UQ 


• 


( MS ; 

cpie dense piVbernlis, petiolorum anvlcnlii ciliatis, 
corymb is contracts. 

Cresvil: ad caUrractas call J as in mouiosis Ged€. 2. Caule scandente *>. volubilL POLYGONUM TETRAGOSmr, Bl. 

P: caule scandente tctragono obverse bispido y folifs 
OVatQ-Qblongis basi parum atteimalis glabris mar- 
ginc senbris, vaginis acuminata nudis , spicis sub-* 
Virgatis, iloribus be&audiis dig\nis. 

QresGLt: in alii orib lis moiitis JSurauizrang Iocis ulis b^"n gtjiosis, 
floret: Julio , etc, 

Komtn : POLYGONUM PERFOTJATUM, Linn. 

P: caulibus scairdentibus petioli$<TU£ retvorsum pcu- 

leatis, foliis triangularibiw subptdtatis^ vajjiais 
subrotundis perfoliatis patentibus. 

CrescU'i in fruticelis moiiiauis. 

Floret : toto anno. 
]S T omen: Gauunat Ginning. POLYGONUM HtSPJD&LVMi BL 

P: cmlibus subscaiid<?utibu£ et Tasinis petiolfs et 
foliorum costis infra retrorsam hispidis , va^inis 
inU*rnodiis dimidio bvevioribus obtasis scloso- 
ciliatis, foliis saghtatis , spicis subvir.'ais. ( aff. i\ sagiliato.) 


Cre*&* (556 ) 

Crescit: in montosis Ja,vac« 

Floret : Auguato , etc. 
JS'o/tien : 
CIIENOPODEAE. •% SALSOLA, Linn {*#?*# qninrpicpartltus. Stamina quinque, foliali* 

fftlicinfa opposite* Stylus unions, bipnrtitus Sfy~ 
7/2, appro ximati. Semen unicnm, inclusum caliche 
conniveuti. ILmbryo cxalbumiuosus, spiralitcr iu-* SALS OLA IN D1C A, TOM. Calice post florescentinm aucto f immutato. 

S: frutfeosa , foliis lincaribus semiteretibus carnosls # 
iloralibus mi no rib us. 

Crescit: ad liltora circa BaUviam, 
Floret : omni tempore. 

Jtfomen : J ankar r unerak, BA SELLA* Linn. 

fH'allx urceolatus, qninquclobus, bibracteatn?. S'a* 
mina cjnin pie; jilamtufis brevibus, basi lalis, lobii 
calir/inis oppositis. $/y£ IMS* Hti^matibuH inti'ov- 

turn adnaiis, vcitucosis. A£*/uu/n ©dUc« baceato 
tectum, $ 


• 


-.Cm? ) 

D A SELL A RUBRA, Linn. 

r 

J5; foliis planij ovatis acumiuatis cum macron* T>ns! 

parum attcmuntis simpJiciter vciiosis, spieis sim- 
pliribus filiformibus (vid. Rumph. Herb. amb. 

V. t. i54« fig. »\ 

Crescit: in frnticells prope Pamauukan Frovincias 

Krawang. 

Floret-, omul tempore, 

JSfomea : • B A SELLA a^na, Ltim. 
Jfariet. a t foliis und#t?s subcordato-ovatis ot*tusU 

usculis cum mocronc basi pnrum attenuatis, venis 

subreticulatis, spieis simplicibus lun^itadine lo- ll Ul U1EL Crescit: circa Buitenzorg in frutieelis uliginous. 
Floret: toto anno. Women : Gandola merlia. f^ar ret. b: foliis concaviusculis subrotundi* v. m&~ 
rotundo-ovatis basi parum atteimatis , venis sub- 
X'cticulatis, spieis simplicibus folio subacijualibus, 

Crescit' cum praecedente* 
Floret: oiimi tempore* 

- 

Women: Gaudola* . ,-- A MA- 


( tifo ) 

A M A R A N T II A CE A & Sl^CTIO I. FolTA ALTERNA. AMAIIANTHUS, Linn. 

PJorei moiioeci. Calix tri-aut quhique-pavtitnsu 
Stamina trip ant quinque ; Filament is libgrisj antberis bilocuWibus. SfvJu: \ytus tri-aut bi-partitus Cap aula jiionosperma , circumscLssa 

* Tifandrf. 

m 

AVAnANTTIUS BICOLOTl , No** 

A: canle ereeto subramoso , foHis oblongo - lancco-* 
latis obtuse acumiuatis cwn nmcrone bast cune;it ! S 
s*ir>er?ie repandis, glomcrulis sessilibus eapjtrttw 

muUiOovis, bvactcis ovatis apien $ubu T atis calice 

brevioribus , laciniis calieinis t>blon£TS rristatrs* " Crcsclt: ia liortis Javae frequens } sed forte e China 

allala. 

Floret-, omui tempore. 

Women: Sen^an mirrlia. J^Ar.AXTHVS POLYSTACHYVH? WilM. 

A: caule ramoso adscendente* fob is ovato-oblongis 

retries cum mucrone mm subcuncatis , giomc^ Wilis imilliflovis approximatis * Spicis axillaribuS 
et termiiialibus paniculatis ♦ bracteis ovato-ob- 
loi^is acutis calice brcvioribus , laciniis calicini£ 
oblou^o-lanccolatijs aculis, capsula rugosa. C re$ 0* % c*&ti Iccis in cult b circa hab&tacnlav Floret : omni tempore. 
JSFouien: JJayam. '<AMA114NTHUS PRO STRATUS? Bulb. {// caule prostrato ramosq > foliis oh ova lis emargi natia longit idin<j pctio)i> glomeruli's multifloris 

axillaribus ac dense spicatis tcrminalibus , brae- 
teis ovatis a cat is cnlice brevioribus, laciniis ca- 
lieinis oblongis (margiue membranacais) obu*- 
siusculis. "CrescU: circa Buitenzorg locis aprielsw 
Floret: toto anno. Tfomen: \AMARu4yTHUS OLEUJCEUS, Linn. 

*4: caule ramoso erecto, foliis sub rhomb eo- ovatis. 
niucromilato-aristatis basi cimeatis, glomeruli^ ax- 
illaribus multiiloris ramusis terniiualibus later- 
rupte spicatis, bracteis laciniisque calicinis ob- 

longo-lanceolatis acumhiato-mucronaus ( marline 

ifieiubraiiaceis ) subacqiralibujs. 

Crcseit: locis apvicis. 
Floret : loto anna. $ibgim; Baymn; Sajor fiaysftx* 


PEN- • * Pemanlru 

JVJXJXTHVS CXTJ8\ r T r l<? 9 tlntn 

# 

A: canTe errrfo snbramoso , folif<> oMontro-!aTiceoTri?f5* 


tnucronnlotis, glomeruli?* rnnltiflora diYisis, S pi CIS 

BDtprrnptis vemotis pntulis pubemibns ter- 
minal omnium loTi^is^mn, brneteis an'ce! Bubnl*-* 
tis calioc longioribus g]anduloso-pilosiusculis ? 
ciii lis calicis mucronatis* Crescit: Tocis inctillis. 
Floret: fofo anno. 

JVomen: La jam Salassu. 


A MA TIANT1WS RETR OFLEXUS 7 Linn. 

1 

^/; caule erecto subramoso ? tanift pubesccntibus^ 
foliis ovato - lanceolatis mnoronatis, glomeruli* 
xnultifloris divisis approximate , spiels axillavibus 

et tcrminalibus reetis, bracteis apice subulatis 

calice longioribus, laciniis calicinis oblongis aeife* ■ xniuatis. Crete t: in ruderatis circa Euitenzorg. 
Floret: toto anno* 
Women : •* 


AVARANTHUS SPTNOSTTS, Lhrtfc 

u/.- canle erecto vamoso spinoso , foliis lanceolnto- 

tjblongis macronuto-aristatis . spicis tcrminalinn* V am* 


> (sit) 

■ 

paniculctlis glomerulisqne multifloris axillanbus , 

bracteis subulatis caHcem vi\ arquantiluis, [aciniis 

Calicis oblongis mucronalis, Stylo 2-5-pai Uto. 

Ci*e$cit: in rude rati s el incultis, 

J'Vorsl: omni tempore. 

Nbmen: Bajam uicmjet; fiajani Douri. 

LESTIBUDESfA, Anb. Thouars. 

Calix ejuincpieparfhus. Stamina qttinque, basi 
in cyathulura edentulum con oat a. Ant he roe bilocu- 
lares. Ovarium polysporum. Sly/as 5-i-lldus* 

Caps ula polysperma. LESTIBVDESU LA Tf FOLIA, BI. 

X.' canlc fruticoso , fob is alternis ovato-L obJongo* 
lanccolatis aeuminatis . spiels axillaribus solitaries 
geminisve, pistillo tripartite, (spicae ra.su folio- 
rum panicuiatac.) 

Crescit: ail littora Javae brie u talis et i:i Voluccis- 

Floret: Julio, etc. t JVomen: DEERISaiA. R. Brown. . 

Calix 5-scpalus , bibracteatus , persistans. £7a- 

mina 5; filament Is basi in cyatliulum edcntuluni 

ojmatis : anthcris bilocularibus. Ovarium multio- all ruia i 

-Wtatum. Sfvhi* brevis tritidus. Barca carnosa, 
iftfhita, unilocuiaris, ~,-5-sperma. Albumen farina- 
ceuiu. iZmbryo periphericus , curvatus. DEERfVJFA ISDICA, Retz. 

D; frutesceus; foKis altcruis ovatis acuminatis inte- 

genunis , spicis pamcuiatis terminal ib as ramulis- c i ue tomentosis. Habitat'. in lVulicetis prope Linga Jatlie Provm- 

* 

ciae Che, ibou. 
Floret: Seplbr. ; Oct. etc. 

Notnen: Bantiiluhnn DIQERJ, Forsk. 

Call* quinqncsepaliis , irregularis , tribracteatus 9 
bracleis lateraiibus intus squamuia dcumui dichotoma- 

excrescente uistiuctis. Stamina qui n que, jliainenlls 
basi lcvitcr connatis; autkerae biWuiaics. Slvlits 
ujvis, stigmata emarginato. Drupa glabosa, apice 
bidcntata, calice cinctu , uiouospcrma* matin j forskaolt, bl 

/): foliis ovato-ob]ougis acutis basi parum altciinatis 
glabriuscuhs, spicis elongatis, caule dccumbentc. 

rarietas. foliis laLioribus basi iutcrdum inacmialibus. 

Crescit: circa Bataviam* Floret: fil&JOj Juuio^etc 

iVomen : 


PTI- .( 545 ) 

PTILOTUS, R. Brown. 

Cal'x qui n que partitas, foliolis bmceolntis. Sfa- 
mina quinque, bail in lubum edeniuluru connata; 
anllierae biloculares. Stylus longuS, indivisus. 
Stigma capitatum. Capsula monospcrma f cvalvis , 
inclusa calicis foliolis tribus interior! Sms , medio iana 
cobaerentibus, supra patentibus nudis. PTILOTUS CORYMBOSVS % R. Brown. 

- 

p: capitulis subcorymbosis , filamentis supcrnc fili- 
forinibus, foliis iufcrioribus iauceolatis, superio- 
rib us linearibus. 

Crescll: in Moluccamm insula Flores. 

Floret: oimii tempore. 

Nomen : Observ. an Qomphrena a/ijuslijo/ia Vabi etiam 
bujus generis? CELOSTA, Linn. 

4 

Calix quinqucscpalus , bribracteatits. S lamina 
quiiiqne, filament! & ham in nrceoJum plicatum ova- 
rio parum longiorem connata. Ant librae biiocula- 
res. Stylus indivisus. sfirrnafr obtuso ant 3-4* 
fidum. Capsula polysperma , ciroumscissa. CELOSIA ARJEXTtiA, Linn. 

T r ariet. a: foliii lineari - lanceolatis , inferioribns 
oblongo-lanceolatis, spicis alteniis ovato-c^iiu-* dricis tobfwti^iatis. Cres 


( :A4 ) Crescit: in rude: a.lis ef in bortis. 
floret : tolo anno, 

Nomen: fievodjo* ratie'tm b: foliis praecedeutis purpurasceiitibus, spi- cis solitariis teriudualihus obloiigo - c \ i i sy i mai^accifu CrescU: cum priori. 

Floret: eodem tempore. 

■ 

Nomen: Beroefp mcrha. » 
CELOSIA CRISTATA, Linn. V C: foliis ovato-lanceolatis acutninatfs 5 stipuJis sab- 
falcatis, peclur.caio striato, spicis Infethe cjlin~ 
draceis sapcme dilatato-compressis plicatis. 

Variet. a. foliis concoloribus ct pictis , spicis cocci 
neis purpureas ct flayis. 

VarieL h. Co;nosaz spicis superne comosis. 

Crescft: iu liprtis freqnens. 

Floret: Omni tempore* 

Nomen: Janvrer ajau 

\ 

Sectio II. Folia opposita. PSILOTRWIIUM, Bi; 

Calix 5-bractcahis (braclois non ffpihescentiLtis), 
5-partitus, foliolis lanccolatis * ncqualihus. Stamina 
5 , basi iu cyathulmiQ edcnttilum connala. Anllir- rae bilocuiares. Sty I itS iadix i is us si if mate capi- ■ to \ 


( 545 ) tato. ■ Capsula cvalvis , monospcrrua , inclusa en 
licis folioiis coimiventibas imdis. Genus Trichinio R.*Brown nimis nfFmc. 

Planta h^rbacea , ramosa , decumbens , ranis geni*- 

euiatis trichotomis, foliis oppositis, radicalisms spalula- 
tis, reliquis lanceolatis, floribus spica to- capita tij axil- 
laribus et terminalibus. / 


PSILOTR TCHUM TR IC/IOTOMUM. 


CrescU: circa Buitenzora in uuibru5is Floret : omui tempore 
j\ omen : 


ACHYRAXTUES,. Linn. 

Culix quinque - raro quadri - partitas , regula ris . tribractea tus - bracteis simplicibus spiuesceiiti bus. Stamina ( : uumuc i basl si connata, squama lis fimbria lis inLerjcctis. Anlhera bil ocularis. Sly Las anus, iudi visas. Stigma cap i latum. Capsula cval i_ ■vis ? monospcrma ACHYRASTHES BIDESTATA, Bl. 

> 

A: caule sufFruticoso scandenie, foliis cliiptico-lan-* 
ceolatis aeuminatis ramulisquc tctragonis pubes- 
centibus, spicis axillaribus solitariis terminalibus 
Sjib-5-nis, bracteis 2 dorsalibus persistraitibus basi 2-dentatis. Cres- i 


( MS ) 

Creicil'. in decu itntiboa inter moateia Bnratigr&ng 

et Taukawau -Pjaha, 

Floret: omni tempore. 
jHomeitz 

Variet. elcngaim foliis oblongo-lanccolatis lamu- 
lis [ue ascend^ntibtts ghtbriusculis , spiels elon- 
gatis. 

Crescit. in humid! s mont^sls Megimeudocng , Sa- 

]ak , etc. 


sfLTERXANTHERsJ, FursL 

CaJix qui n que sepalus, persistans. Stamina quia- 
epic, filanicntis basi in cvathuluni connatis, quo- 
rum duobus saepe castratis. Atifht-ra ovalis, unilo^ 
cuiaris. Stylus brevis, sli^mate obtuso. Capsule eomprcssa, evalvis ? monospcrnia. ALTERS A SiTUERA QBISTTICU* 

LATA, R. Br. 

Varlet: capitulis scssilibus, foliolis caiicinis glabvis 
ovatis acuminata CapSula pa ram longiotibns, foliis 
opposftis angusto lanceolatis denticulatis glabris, 
axiilis barbatis, eaule procumbente tetragono gla- 
hxo , ramis bitariam pubescentibus. ( an Species 
d is tin eta?) 

Creicil: in gramiuosls. 
2'icreL : tolo anno. Nomen: Telon-taga. Obseriu: in slccls folia 6 ant valde ansustiora AE- / 
I AERUA, Fovsk. 

Calix »»3— bractcolatM (bractejj Jiaiul 5plMe.sc.enti- 

bus) ? fjuitiqueparlilus , extcrne Villoma. Stamina 
10, altera* stcriiia , basi in urceolum brevem con- 
nata. Jinth*rar> biloc oku&s. Stylus ut>icus 9 &tig<* 
mate capitato-subbilobo. Capsula ealice inclusa , 

evalvis, l-sperma. Semen latere affixum. Embryo 
incurvus, typo iariuaceo instructus. ^ g s ck* j&rf tfaf vJ , Juss. 

_'/.• caule subbci'br.coo , foliis oralis basi cmieatis, 

spicis conglomerates axillaribus . stigmatc subbiloba. 

Crescil: locis iucu&S* Floret : onini tempore 

Nomenz 


AERUA 3ANGVIS0LEXTA, BI. </•• caulc suiTruUcoso clecuinbentc , foliis opposms 
eUipticis utriiupic acutis , spicis axillaribits sub- 
soiUariis tcruiiuuiib us coiilbitis, stijjmate wbcsM- 
Uttfc Crescit: circa Batavianfc Floret: lolo auuo. 

Roman : 

Synok*: Achyranihes tdnguinolenta , Linn 


• G J/- 


( 548 ) ! GOMPHRENA . R. Brown. «- Callx 6-partitus, reguiaris. ih Stam-ua 5 . in tu bum Bubcylindricum ovario loiigiorem connata; a/z~ 
therae miilocularcs. Stylus 1 , apicc bifid as. Cap- 
sulci monosperma, evalvis , circumscissa. 


GOMPHRENA GLOBOSA, Linn- 


(?.♦ caule erecto strigoso, foliis oblongis pubesccnli- 
bus , capitulis terminalibus globosis solitariis di- 
pbjllis, braclcarum carinis alatis , calice externe 
lanato bracteis brcviove , tubo staminco clentato, 
dentibus rotundatis. Crescib : in hoi tis frequcns. 
Floret : oinni tempore. Nomen: Banga Knop; Radna Puiie. 

Varial capitulis albis et purpureis. 

CYATHULA, Lour. Cctlix 5-pbylIus, persistans. Stamina 5 basi in 
urceolum brevissimum connata, scpiamulis intcrjeclis. 


An therae bilocularcs. Stylus iiliformis. Stigma 


capitatum. Capsula calice persistente iuclusa, mo- 
nospcrma. Floras 2-3-fasciculati, lateribus bracteis 
2 totidemcpie fasciculus setarum apice nncinalarum instruct?- 

4 CYA- / 

£4 a ) 

CYATHVT.A PROSTRATJ. T\\. 

C: cauic sufFriuicoso prostrate} , foliis oi>:);>s!jti§ 
xbomb^o-ovntU, sjiicis solitariis sLiclis, 11 o rum 
fa$cicuii$ oatumibus deuiujn rc!i;\u Crcscit: iu gramiuosis. 
Flare t : to to amio» 
Ifomen : ftynou. DesmocTiiefa prostrate?. Dec; Achirari** • ikes prostrata j Lin: # 


TRYPFIER 4, BL 
Callx corollinus 5-sepalas , i interioribus mlno*- 

jlbus. Stamina .8, rarissiinc 9-10, bypogyna; 

anthcrae biloculares, extreme* S/vlf 5, subub»u« 

Capsitla membraiiaciru, edict: immutato inclusa, ;>- 
goiia, 5-Iocularis , loculis polyspermia. Fnniciibig 
scminum dilatatus, sneciformis cum appendices Al~ 
humeri farinosum* Embryo peripliericus , curvalus. 
Had t cula centrineta. TRYPHERA PROSTRATA. Tota albido-tomentosa ; caulibus lignosis nodosis, 
foliis obovatis vcrticillatis tern is 4 capitulis intrafolia** 

ceis tcrminalibusve. Crescit: in hmnidis et ad lioiitcs azconift] prone 

Pamsmikan 7 Provincial Krawang; vol- 
gavissima etiam juxia Cli&riboii; 

Floret: Scplbr. — Decbr. 

Nonieni Kumuait. 

11 e r* • 

( $$& ) 

HERNANDIEAE, Bl. 

Flores monoeci , aut hermaphrodite Calfx du- 
plex; exterior inferus , in floribas raasculis inter* 
dum nulltis ; interior corollinus , supra ovarium fofc* 
hulatus, 4-u-partitus, deciduus. Stamina definita, 
duplici serie calici interior* inserta, quorum exte- 
riora saepc sterilia. Antherae lotfgitudinaliter de- 
hiscei*t£s f Ovarium superum, ovnlo pcndulo. £7>'- 
lus mucus , aut nullus. Stigma latum, depressum. 
JDrupa mice fibrosa, monosperma. Embryo exal- 
Luminosn, inversus, cot Jedoiiibus sublobatis ■ ru~ 
kosis, oleosis. 

Arbores foliis alternis, integerrimis, spiels aut co*? 
rvmbis axijUaribus vtl terminalibus. HERNJNDIA* Plum. n thus, laciniis biserialibus, Glandulae sex (stamina 

sterilia), stipitatae, circumpositae stamlnibus 3, ad basin 
coalitis. Filament a brevia, erecta; antherae latere 
dehiscentf*. Floras feminei : Calix duplex; exte? 
rior inferus, brevis, urceolatus ; interior corolli- 
nus, supra ovarium coarctatus, ultra 8-partitus , 
dee i duns. Filamcnta sterilia 4, gland ulaeforfnia , 
ex imis laciniis corolliiiis calicis cnata. Stylus nou 

* 

exsertus, sti&mate lato, infundibullformi. Qvtirium 

t ' 1 -ovniatum, ovnlo pendulo. ) 


drunaceus, calico inflate vestitus, 8-sulcatus, ItttUS 
fungOSns, rmcleo t^spemd. Embryo cxulbuminosus, 

inversus, cotjledouibus Biulmer? lobatis, torulosis. 


ML 

( S3* ) 

J7ERN,4NBIA SOXORst, Linn 

■ * 

J5T.- foliis peltalis subcordatls-ovutis # 

t 

CretcU : in insults Moluccanis. 
Floret i Angusto , elc. 

i 

Nomen :••.... JNOCARPVS, forst. 

Flores hermapbroditi. Ca/ix tubulosns , Lifidus . 

* 

decid'ius. Corolla tubulosa ; limbo 5-6 -* parti to. 

■ 

Stamina io->2* filament is brevissimis , duplici 

serie tubo corollae intus adnatis ; antherae didv- 
mac, introrsae, latere debiscentes. Ovarium i-ovn- 
latum 4 ovulo pendulo. Stigma excavatum, subses- 
sile. Drupa magna, nuclco reticulato - iibroso „ i- 
sperrnn. llmbryo exalbuminosus ,- inversus, cotvlc-. 
donibus maximis, tuberculalis, supra fissis* INOCJRPUS EDVLIS, I Inn.- 

/; foil's oblomis subcordatis iiitcgerrimis glabris » 
spicis axillaribus solitaiiis. 

Crescit: in locrs c ill tis •- Floret: Angus to, etc. 
fflomen : Gajang** C O N- 
I 


i 552 ) , 

CONSPECTUS GENERU M 
L A U R I N A E A R U M J A V A- 

N I C A R U M. I. Jlntlivrae bt iocittares* 

a ) flores fasciculafi , invoracrati , inter dura dioeci; 
bacca nuda. Genus Laurus , Juss. 

£) flores panieinati, §aep6 dioeci. 

f 

9 

* bacca calicis tubo baccato integro inclusa. Cenu'i Cryptooarya ; U. Bvw* 


**' bacca calicis tubo baccato lac mi is persistentibu* 
coroiialo inchisa. Geuus Cassyiha , Linn. II. u&n titer ae quadriloculares* 

a) flores fascicnlati, involncrati, saepius dioeci'; bdc- 
ca calicc truncato sniiulta. Genus LUsaea , Jug$. 

■ 

b) flores pan'culati , herninphrodili; bacca calice sex- 
lobo siUiuUa. Genus Persea > Plum. 

c) flores pameiilati, hermapbroditi ; bacca cincta ca- 
lice cuphliibrmi persistence 

vel dentato. Genus Chuiamomitm, Burm. 

vel iiitegro. Genus Ocotea, Aubl. 


LAVRUS , Lifts* 

Flores hermapbroditi, ravins dioeci. CaUx sex- 

partitus, aequalis ; laciniis decided*. Stamina fer- 
tilia 9, 5 iiiteriora basi bigfcmdalosn , cum steriii- 

bus altemantia. Antherae Lilocularcs. Stigma 

topi ta turn. Bacca imda» ( 555 
LAX TkVS BIBRACTEATA, 7S! I.: foliis tripliiie'rviis ov.Trto-ohlo'ngis !6ngitcr hc;:^ 
iumat:s ba'si acuiis glabvis stibtus gtaucifl , cupi- 

tnlis paucifioris soittarKft, ftoribtri diotseis bi- 
liractcatis, cauie i'rut-icoso* 

Cresclli in sylvis obsciirioribns luouliuni Gede , Sa- 

lak , etc. 

Floral: Juuio, etc. 
Komen 2 LAVRUS CAESTA, Herb. Rwdfc 

X; foliis ovato-oblorigis lougilci* acuniliiatis basi pa- 
rum at tenu^tis tapluierviis glub'ris cabins £lu.u- 
cis, caulc arborescent*. 

Crpsclt: in trivia montatiia. I lore r . Romen: Hura niaclnm. LAURVS CAMPHOR A , Linn. 

X: foliis ovato-oblongis apice obtusiuscuKs bsSi nt- 
tenualis triplinerviis supra nitidis subtus ^'laueis, 
caule arboresccute. QrescU; ex Japonia allata Nome a ; • • LA U ZJURVS SERICEJ , BL 

X*; folns elliptico-oblougis apice obtusiusculjs bc$i 
angustatis supra nitidis subtus cacsio-glaucis sub- 
sericeis* caule arborco. 

Crescit: forte ex Japan la allata; 

Floret: . ♦ * * « 
Nomtn : . *. • • LAURVS POLYANTHA, EI. 

X: foil is oblongo-lanceolatls longifer actiminatis basi 
attenuatis glabris supra bicnlis stibhis glancis, 
imolucris 4-pbjllis multilloris subracemosis di- 
oecis, caule arboreo* 

Crescit : in sylvis montis Burangrans Proviwciae Krawang* 
Floret : Julio , etc* LAURUS SUBVMBELL1FLORA , B!. 

X: fobis laiiccol&tis acurninalis basi acutis glabris 
subtus glaucis, floribus clioecis subumbeilatis, 
caule fruticoso. 

Cretjc't: in rnonfanis Pautjar Provincial Euifenzorg; 

ad pedem montis Tjcrimai Frovinciae Cbe- 

riLoru 

Floret* Junto c cptembrK 

JS'Qmzu : Hum Leuioh* r ■ ■ Zjj4L - ( &5 ) 

LAVRUS PAUC [FLORA, Bl. * JL: foliis lanceolatis ntriuque acuminatis glabns sub— 

tns gl.uiccscentibi.is , pednncalis l-ftoris gcminls 
|ernisve axillaribus, eaulc arborescente. 

Cresclt; in montania Proviaciarurn occideutaliit a 

Javae. Floret: Augusta, etc 

No men : 


LAVRUS GEMMIFLORA, ?,]. 

Jh: foliis elliptico-oblongis utriiique attenuatis apice 
obtusiusculis glaberrimis lucidis, gcmmis axillaris 
bus solitarcis mulrifloris ,. souamis 5-o-floris im- 
bricatis, caule arboreo. (arbor 6o-3o ped.) 


Cresclt : in sylvis moijtiiini Pacing. 
Floret: Junk), elc. I JYomeJi: Kitallos, LAVRUS MADANGyW. 

JL; foliis venosis elliptico — oblongis acamir a tissimis 

basi subinaequali-nttenuatis glabris, racemis com* 

positls axillaribus brevibus pettoKsque junioriboa 

fusco-leprosis, caulc ai'boreo. (an Snssafrac species, 

Cum infloresccntia sit racemosa? Arbor procera.) 

# 

Crew t : in sylvis montosiSt 
Floret: Februario, etc. Nfrmn : Hum Madapg. CR* 


CnYPTOCARAYA, B. Brown. 

F|orjBS( lierraaphroditi. CaUx tulm;osus , limb 9 
Sex-fulo , decidno. Stamina fertilia 9, dup'ici ocdi- 
xi- dLsposita. 3 intcriorum bas? plcrunvpTC biglandii- 
Ipsa <*t ejam staraimbus sterilibus glandulacforinibus 
altera an tial Anlherac biloculares. Stigma obtu- 
sion. P erf car plum drupaceum . tectum tubo call- 
cis baccato , apice subclauso. SrcT. 1. FOLIIS NEPvVOSiS. CRYPTOCARYA LAEFIZATA, BL C: foliis tripllacrviis elliptico-oblongig utvincpio 'at 
tenualis et pa ni chilis axillaribus bvevibus glabcji'i 
mis , caule arborescenie. 

Crescit : in rjrtvls montanis. 

Floret : Augusto Dccembrl, 

JXomeu : 


CRYPTOCARYA DENSTFLORA , 151. C: Odils trip'inevviis clliptico-ablouds obtuse an;- 
mb^tis nasi a cutis glabriusculis subtus claucis • 
pimculls corymboisis axillaribus terminalibu^(|ue 

J>reyib\l5 subtomentosis , cauJc arborpo. Cresc'Ux iu sylvis obscmioribus moutia -Salak* 

Floret': Augusto, elc» No men : Kites* SpCT- 2. i ( &7 ) 
Sect. 2. foliis venosts. CnYPTOCARYA OBLOSZIFOL1A , BL 

C: foliis venosi.s oblom;is apice obtUStl basi parlim 
attenuates subtus ilavo-viresceiuibus paniculisquo 
axillaribus terminalib usque folio subaequahbus, 
pube tenui obsessis caule arboreo. (arbor 60 
ped. alt.) 

Crescit : in sylvis aTtioribn* Provinciarum Buit«n* 

zorg, Bantam , Tjaujor, Floret : Octob ri Deceuibri* 


Nome n : Hum Kulatig. CRYPTOCARYA FERREA , BL 

C: foliis venosis oblongis acuminatis basi acutiuscu-' 
lis saepe obliquis glabris subtus glaucis, paniculis 
contracts axillaribus terminalib usque ferrugineo 
tomentosis, caule arboreo. (arbor 26- jo* ped ; 
aff. C. oblongifuliae.) 

Crescil: in sylvis ad pedem montis Tjerimai Pro- 

vinciae Cheribom _ * 

JTloret : Angnsto, etc. 
Komen: Huni bessie. • 

VarieUi foliis basi subinaequali-rotundatis* 

Crescit : in sylvis Sala'c, 

• 

Nomen: Hum Mentelc; C/7} . 


( 555 ) CRYPTOCARYA COSTATA, Bl. 

C: foliis vcnosis elliptico-oblongis utrinque acuml- 
Jiatte basi interdum obliquis glabris jiiuioribns m 
costis. petiolis et panicuiis axilbmbus termiiwdi- 
Basque folio subaequalibus fasco-subt.oTnciitosis , 
fructibus elliptlco-oblon^is costalis , caule arboreo. 
(arbor 80 ped. alt*) 

Cracit; in sylvis montftnii. 
Floret: Aprili; Novetnbri. 

Nome a : Hunt tuijuk* 

• CRYPTOCARYA CUNEATA,V>\. 

C: foliis venosls obovalis v. obovato - oblongls ob- 
tusis v. aculiusculis sublus glaucis et puberubs 7 
panicuiis axillaribus terminal! busque folio brevi- 
oribus, eaulc arboreo. (Arbor 4o ped. 5 aff. C* 
obovatae R. Brwn.) 

Crescit : in sylvis Insulae Nusae Kainbangae. 
Floret: Nevembri, etc 5 functus won vidi. 

Nomen: Patat. 


LITSAEA, Juss. 

* 

Flores dioeci f rarius hcrmnphroditi , nmbellali f 
involucratu fnvolucrum 4 - 6 - pbyllum , deciduum* 
Calls 4- 6~rarius 7-9-partitw?. Flores mascali : Sta- 
mina fertiKa 6- i$ , intcrioia plerumque glandulis 

ad basin instructa* Antkerae 4-loculares. Rudl- mcn ( r>5 D ) 

men turn pistilli. PI ores leminei : Glandula* sla-* 
minaque stcrilia. Stigma obtusuni , sublobatiuo* 
JJacca ca!:ci incrassaso trunculo iusidens* LITSAEA ZFYEANJCJy tfcea ab Escnb. 

Jj; foliis oblon^is acuminatis basi attenuatis tripli- 
nerviis glabi'is snbtas caesio - glaucis , iuvoiucris 
in gemmis ( axillaribus solitsiriis ) coniertis 4- 
plijih's 4-J-iloris, eaiicibus 4-6-partitis , caulo 
arboroo* 

Crescil: in sylvis altioriLms monliain CcJ« et Tj«- 

rinuu. 

Floret : Aprili, A'< omen: i x / 7\s^ g if r z? 7/\£ r vz? z? v ia , bi . 

foliis lanceolati's longitcr acuminatis basi attenua- 
tis triplincrviis glabris subtus glauccscentibus, 
involucris in gemmis (solitaries axillaribus) sub- 
solitariis sessilibus 4-pbjllis sub-4-iloris > cauta 
arboreo. (aff. L. Ze^lanieae. ) 

Crescit: in sylvis montis Salak* 
Floret: Angus to , etc. LITSAEA SPIlAEROCAnPA, BI. 

Z. # foliis in suninio ramorum confertis oblongo-Ian- 
ceolatis obtuse acuminatis subundulatis glabris 
supra nitidis subtus glaucis t fructibus umbellu- 

latis spaericis- (arbor 5o ped, ) 

Cretfi 


(56o) 

Creicit: in sylvis mouthim Pa v ang, 
Floret: • . • . Junio fruget. 

- 

JYotnen: Haru payong alus. 


litsaej? pnuiyros.Ai,m. 

Z<: foliis majusculis longiter petiolatis elliptJco-ob- 
longis apice obtusis basi aculis marghicque in- 
feme callosis gbibris subtus glauco-pi uii.osis, cau- 
le arboreo , rauiuiis vei ticiiJatis. ( arbor proccia* ) 

Crescit: in sylvis monLis Saluk. Floret JSomeii: Hum tuiaug JATSAEA SEBIFERA, Vers. 

JL- foliis majusculis ovato-oblongis basi attcnuatis in- 
acqualilateribus supra glabris snbtus glaucis sub- 
sericeis, iuvolucris 4-pbjllis 5-6-iloris subra- 
cemosis. caule arboreo* 

* 

Cresc't: in montams Javae. 
Floret: Augusta, *tc» 

\ffibmem Taukalak* 


LTTSAEA? ROBUSTA t m. . £,: foliis majusrulis elliptico-oblongis utrincjue acu 

L tis glabra subtus glauco-virescentibus et petiolis 
pube iiiinnio adpressxs, cuuje arboreo. (arbor 4 <5o-6o iK'd.) Crcs~ } 


(56i ) Crescil : in ay] vis Salak -FVorrf No me a: Hum Damum. 1 LTTSAEA RUBRA, BL. 

.it: foliis majusculis oblongis obtusiusculis basi parum 
attenuatis gUbriusculis subtus cinerascentibus, in- 
volucris 4-pbvlIis 5-iloris subraeeuiosis , cauie arboreo. 

Cresclt : in syVis montium Salak et G*de. 

Floret : Jauuario: etc, 
Nomen: Mohmal Bumim, Synon.: Cryptocarya rubra mibL Catalog. Horti 
Buiteaz. p. 63. LTTSAEA NOROVHAE, Bl. 

L: foliis majusculis oblongis superne latioribus oh- 
tusis aut utriiujue acutiusculis glabris subtus glau- 

_ 

cescentibus, iuvolucrls 4-pb}liis 5-iloris, caul 
arborescente. 

Crescit : in znontanis 
Floret: toto anno. 
Nomen : Mohmal. LTTSAEA FERRUGTSEA , BL 

L: foliis majusculis oppositis oblongo - lanceolatis 

tiUinque acutts supra glabi'is subtus ramuiis petio- 

lificju ( 56s ) 

Jisque juiiioribus ferruginco-tonimitosis « in volu 
cris 4-pbylJis sub-j-flcms fas cicala Lis % oauie ar 
boreo. 


Crescii: in monfanis Javae. 
Floret: 'Nov«mbri , Decembri. 
]\ r otne;i: Hum Tankalak. Synon: Cry/yfncarya femi^inca nubi ; vkl. Cat 
ilort. Builei)zor&ii pag. 65. x fcrvj? &i z ctw da, in. 

X; foliis elliptic*) - oblongis acuminatis basi acutts 
supra luciuis subtus pubentibus, iuvohicrrs fas- 
cicular s 4-pbylbs muUifloris , csule arborescen- 
Ic. (air. L. Glabrariae.) 

» 

Cresciti in mojite Salak. 
Floret : Ma lio ; €tc. 

Nomtui Ikuu Manaa* j LITSAEA RES IS OS A, LI. 

JL; foliis ellipiieo-oblongis basi acutis riguiis glabris ? 
involucris fasciculatis 5-6- pb^llis 5 - 6 - floris , 
caule arhoreo, raimilis obtuse azigulalis. ( aff. 
L. angulatae, seel folia sublus baud ^laucescentiaj 
erbor oo. ped.) 

CrezeU: in sjh'is Sa>ak et Cede, 
Floret: Jauuario , etc. Norma: IJiru .Min;ak. LIT- 


( 561 ) 
LITSAEA AV'JULATA, BI. 

L: foil's elliptico-oMon^is actitis bail tiiteraam oMI- 

qtic-alleim-ilis glabris subtus f-laucis , involucris 
prrlunculntis subsolitariis 4-pb^ His sub-J-ilora* 
caule arboreo , ramiilis argiiW-fctigulatis. (arbor 
120 pcd. ) 

Crescit: in gylvii montis Sa!ak. 

Floret: Novembri , etc. 

NoTtmn: Huru minjak; Hum Tax:! jar; Ilurii Meraag* LITSAEA ELLIPTIC A 9 HI. 

L: foliis oval lb us basl interclum ohiicpiis glabris sub- 
tus glaucis , involucris fasciculatis 4-pbyllis 5-flo- 
ris • caule arboveo. (arbor 60 pet!, afi. L. obtusae«) 

Craclt : in svlvis allioribus mentis Salak, 
Floret: Augusta* elc, 
Women: Huru madane. LITSAEA AtfARA, BI. 


L: foiils venosis oblongis arutiiiscuKs basl obtas's sn- 
pra lucidis subtus partus* tomentosis j involucris 
fasciculatis 4-phyIJis 5-floris, caule arboreo. (a£ 
L. monopetalae ; arbor 5o-3o ped. alt.), Cresck : in montauis. Ft orel : omui fere tempore* 
Nomen: Huru hiries. ZiT- ( Z6i) 
LTTSAEJ G JIM IS ATA, Bl. 

L: foliff elliptico-oblongis utvinquc acutis apice in- 
terdnm obtusis supra lucidis subtus subpubcscen- 
tibfts, pedunculis apice 2-rarius 3-4-fidis, invo- 
lucris 4-pbyliis multifloris , caulc arboreo. 

Crescil: in sylvis primaevis Cede. 
Floret: Septembri J Majo. 

■ 

socmen : LITSAEA MULTIFLOPJi Bl. 

L: foliis elliptieis obtusis basi acutis subtus sericeo- 
siibtomcntosis , involucris umbellulatis 4-pb^llis 
multifloris , caule arboreo* 

CrescU l in sylvis montium Salak et Gede* 

Floret: Julio, etc. 

JS'omeni LTTSAEJ OBTUSA4 BL 

L: foliis oblongis obtusis basi attemvtis glabris supra 
nitidis subtus glaucis , involucris subraceiuosis 4- phyilis 4-flons, caule arboreo. (arbor 00 ped.alt.) 
Crtteit: in sylvis aitioribos moulis Lurangrang. 

Floret: Junio, etc* 

Nomtni LITSAEA DrrERfSlFOLJA, Bl. 

L: fo: is oblongis utrinque acuminatis apice interdius 
obtusis v* rotundatis glabris subtus glaucis, i n ~ 

Tolu- 

( 565 ) 

volncris brevitcr pedunculatis sobtariis gemlnisvc 
4-pb\His 4— 6-florts, antlicris intcrioribus 2-locu- 

Jaribus caule fruticoso. 

Crescit : in sylvis niouiauis OftJe et Saluk. 
Floret: Major Juuio. 

Notnen: Hum Settan;. LITSAEA CHINE V SIS, Bl. 

L: foliis obovato-oblongis Utrinque obtusiuscalis su- 
pra nitidis subtus glaucis ramuliscrue villosiascu- 

Ijs, involucris glouierulatis 4-plivliis sub-3-H<U'is, 
caule fruticoso. 

* Crescit: e China allata. 
Floret : Majo. 
JSFomen : LITSAEA MAC ROC AR P 1 \ Bl. 

L: i His cuucato-ob]on?;i.s obtnsiusculis lucidis gla- • / > berrimis, fructibus primiforuiibus ? caule arbaree. 
(arbor. uO peel.) 

Crescit: in sylvis altioribus moutis Salak. 

Floret: .... Oetobri frdget. 

JYomen: Hunt Mangaravran. LITSAEA C IT RAT I, B T . 

L: foliis iaaceolatis utrincjuc acumiuatis giabris sub- 
tus glaucis, involucris subcor\uibu*k$ 4^ph\IU$ i>-floris, caurle arb^re^GcaUi Gres* 


( m ) 

in a ti »rii)as monlis IValiu ctimn liec^ueu? 
Floret z U to anno. 
Aome.'i; Kigerrillc 

7, r /' S\ / ^ ^/ V ; VST r F ^ t T/1 . ?>i. 

/T: foliis rerticillatts longo-lanceolatis titrinqitc acu- 
finnatis glabris sVuus glaucis, caiuo av^ovc^* 

Cmvc't: ill sy vis Salafc Floret jtfomerti burn hi.ies. hITSAEA &LOMEVATA, BI. 

«£.• foliis majusculi.s yerticillatis obovato-oblongia an- 

■ 

tis basi oblique -attenuates subtus albido-iB costis 
Famulisqiie jiinioribns rufo-tonuMitosis, iuvolucris 
breviter pedunculitis coti^iouiuiatis 4-phjllis *- 
5-(loris • caule arborco. 

Cresoit: in sy vis montitti* PvoYmclavam occicle.i- 

taiiu n Javae. 

Floret : Decembri, 

i\ ; : nam ptijon. 

fyrtoni Lantrns glomerata rqihi , yj(l. catalog* bart* Porjor, 

pag. 66. 

T.1TSAE t TOMEVTOSJi JM JL: foli's majfrscnlis obovato^oblangis mmiis v. oT>ttt- 

siusculis basi moc(|un]i - Btteriunlis sub his glattois 

* petroiif riM] i r ■ j i • t > meiu >sis . involacrta fiwcieo - fotU 6-phjlijj o-iiorij, cauie avboreo* CceS 

* ( Sty 7 

Crexc'i* in sylris Salafc. 
Floret : Jiuiio t e c. JS/Oinen: Hum Maginal* LfTSAEA MACROPHYLLA \ PL 

T,: foliis ramuliscjtie verticillatis oblongo-lanreolatte 

subtus glaucis et dense tomentosis , petioiis raimilis- 
que i ulvo- tomentosis , cattle arboreo. v aii. L. ^lo- 
ineratac.) 

Crescil : in moutosis insulue Nusae Kambaiiga.6% 

Floret : . • . . 

Is omen: II urn Kapok, PERSE J, Plum. 
Flares hermapbraditL Calix limbo tf-pariito* 

persistence aut ravius deciduo. Stamina ferulia 9 , 
dunlici ordinc disposita, 5 interiora basi biylan- 
Julosa , cum sleriiibus glandulacformibus alfev- 

Bantia. Antherae 4 - loculares. Stygina obtosiuft. 

Hacca calico sexlobo sufFuita. PERSEA GRATISSIMA, Gaertn. fib 

P: foliis eIHptico*-oblongis obtisiusculis subtus pa-* 
rum pubentihus glauccscentibuscpie , paniculis co*- 
rymboso-confertis terminalibus, calicibus exturnj} 

wricco-iomeutosis , frnctu p-\riforiau 

* 

Crescit : m Java cafta. 

Floret: to«j fera iiftiio. jj^Qman ; -P^jR . 


( ^8 ) 
FETtSRA MACaOfflYLLA, BL 

Ft foliis obovata-oblonyis acutiusctilis rigidis subtile 
ferragiaco-tonientosis , paniciilis axillaribus laxi- 
floris , calicibus exterue i'usco-tomeiuosis, fructu 
oblongo. {arbor valida.) 

Cretcti: in sylvis ir.onlium Salak, Gedc , etc. 
Floret : Januario — Martio, 
1$ omen* Kitalis. Varief. Cuneala: foliis <cunc v ito - oblongis acumi- 
natis subtas fusco toaacntosis. (forte species!) 

Crescit: in sylvis montium Seribu. 

Floret : Februariot 

Nonien : Kittailas Badas. 

7* # CINNAMOMUM f Burro. 

Flores bermapliroditi. Callx 6-rarius 8-9-par- 
titvis. Stamina fertilia 9-12, duplici ordinc dispo- 
si fa „ .quorum 5-4 interior* br.si biglandnlosa , cum 
filameiitis sterilibus alternantia. Antherae 4-locel- 
latae. Stigma obtusum, Fructns baccatus, calico 
cupuliforiui dentato sufhltus* 

Arbores vol fnuiecs foliis suboppositis , coriaceis* 
i-ntegcrrioiis , cxstipulatis , nervosis ; pedunculis axil- 
lariJ)us et terminalibus paniculads aut raeeruosis. 


C1SNAMOMUM ZEYLAXICTM , Qzvc. 

C: foliis oppositis ovatis 1. ovato-oblpngis obtusbis- 
culis triuerviis, nervis supra basin subconiitis la- 
teralis 
/ ( *6 9 ) 

J 

taratilms supra basin Lino is apfaeiu Versus eta«* 
tiesrcntibus , petiolis ramuliscjue glftbris 9 cattle 
arborcscentc. 

Crescit : colilur in Java insula. 

Flerei: Aug us to , Septembri. 
Rfometi : Kaju maunis ; KiamiSt f^ariet.: foliis subcordatls. CIXNAMOMUM CHTXENSE, BL 

C: foliis alternis elliptico-oblongis obtuse acuminata 
basi attenuatis triplinerviis , ncrvis lateralibus su- 
pra medium evauescentibus, petiolis ramulisqu 
jlabris, caule arborcscentc. 

Crescit: e China introductmiL 
Floret i flores fructusque mihi ig-noti* r Ifomen : CIVXAMOMUM BURVANNI, Fees ak Escnb. 

C: foliis oppositls interdum alternis ovato-ofclongis 1 
acuminatis basi parura attenuatis triplinerviis , ner— 
vis lateralibus supra medium evauescentibus, pe- 
tiolis ramuliscjue glabris, caule arboreseente. 

Cresc : t: in Sylvia tuontanis Provinciarum occideii-% 

talium .lavacv 

Floret: Becembri. Momen : Kiana 9 • C/v-: (5 7 o) 

CINVAMOAWU tNBRSi Herb. Rwdt. 

C: foliis suboppositis oblongo-Iaticeolatis trinerviis t 
nervis supra basin coalitis lateralibus ad apiceim 
folii evaneseenti'ms 9 petiolis et ramulis j union - 
bus glabris, caule fruticoso. (aff. C. Cassiae*} 

C/escU: iu O-uticetis monU is. 

Floret: Jllrtio , Augus'o ^ etq. 
JVo.tzi/z ; Huru mirlia. » CTSfNAMOMUM CASSIA, Nees ab Esenb. 

C: foliis oppositis interdum alternis oblongo-lanceo- 
latis triplinervtis , nervis ad apicera folii evanes- 
centibus, petiolis et ramulis juuioribus sciicco- 
tomeutosis , caule arborescente. 

Cresclt: ex China introduction* 

Floret: , • • 

Nome si : • . • 


CINXAMOMUM JAVANICTTM, BI. 

T7: foliis suboppositis majusculis ettiptico - oblongifr 
acuminatis basi acutis trinerviis, nervis supra ba- 
sin subcoalitis ad apicera folii cum nervo medio 
confluentibus supra nitidis subtus transverse re- 
ticularis petiolis ramu3is(pie tomeutosis, caiue ai> 


boreo. (ail. C. Malabatbro.) 

Cresclt: iji sylvis luo.uanis Javae, 

Floret: Julio , etei 

Qpmen: Ivitej% 
CAY- C: to^Hs oppositis oblongifl v. o\ato-oblongi.s obtu- 
se artruinalis hasi pamm aUeuuuis Iri plinerviis , 

nri'vis lateralibn^ ad basin inter lu n bifidii spice i 
Versus evanesceiiti m.stjt potions run n! sqnc chbris 
(f<r i is flora lib as sericeo-pirf>escenUbu$) , pun -nil is 
lr\is fusco-toiKcntosis, caule i.rboixo. (4tInnp Jo 
pi (I.) 

s Credit: ill sylvV prniiaevii Juvae. 
J\ ret : Ju'io , Aiig'is'o. 

Jfomem Sintoe; SinJoc cLwvjfviuuw c r ^JLjrj\ r n m. C: foliis oppositis oblorȣ0- T areeo\ tis v. elliptrco-" 
©bionpis acuminatis basi acutis tr.plinervus, nevvis 
latcralibus arl apicem foiii evanesceutibtfs* i,'t;.j- 
lis ct ramulis |unioribn.s ^labris, Cull<j aroovco. 

Crevcit: in sy.vis a..ionoas. 

Floret : . . • 

JSomen: Ivulie - lawan. * CTSNJuryurM CsivpnonjT^"* m. CV foliis oppositis filternirrc m," : nscrT:s eliiptiro~ob-» 
iongii longiter actiminatis basi attenuatis triner— 
\i»s, nervis sab t us vable prominentibas supra l>i- 
j&itt ftuuidoiilil apicinri versus evanescvniibus, j>c- ]U^iis r;imuiis.jiie ^labris, cauie afcboxee. C/V* Gjr&sciti in sylvis montanis Proriixciarum occideja:* 

taliitm Javae. Floret r 
JS~omtn : O COTE J. Aubl. FI Calix 6" jpdTiiius,. deciduus* Stamina fertilia g, duplici serif 

dlsposita , 3 interiora basi biglandulosa , cum stcri- 
libus glaiidulaeformibus altcrnantia. Antherae 4- 
loculares. Sti&ma obtushisculum. JBacca calice 6ii- 

puiiforau iutegro persistent® ciucta. OCOTEA EXCELS A, BL 

O: foliis lanceolatis utrinque acuminatis glabris sub~ 
lus gl&ftcis, paniculis folio interdum longioribus 


axillaribus, calicibus sericeo-pubcscentil. 
mentis spathulatis. (arbor Go-oo ped.) til Crewel; in cac amine moiitis Burangran*! Provin- 

cicie KLrawanjj at> iu iylria moutiuiu S*du.fc 

et Cede. 

* 

Floret: Auguato* 
JVo/nen: Kitalliod. OCOTEA DECLINATJ, B!. 

O: foli is lanceolatis utrincjtw acuminatis glabiis sub- 
tos glaucis , paniculis tcrminalibus axiliaribiitfve 
iiiiio ainp ihu* 9 calicfs Uektiif Mb cilia lis gla- jbfit-j tiliujaeuiia aubsjiatbulafcs* CYea- 

( 5 7 t ) 

Crescit* in sylvis montis Salak, ttt. 
Floret: Decembri. 
Nomeht Hum - Leu - ur. Synon.: Lauras declinata raihi, tid. Cat. Hort. Bot. 
Buitenzorgii pag. 66. OCOTEA VMBELETFLORA, BL O: foliis venosis oblongo-Ianceolatis utrincpt te acu- minatis glabris lucidis, paniculis axillaribus ter- 
mi n a] i bus que subtomentosis , pedicellis umbella- 
lis, filamentis ovatis, caule arboreo. (an po- 
tius Litsaeae species ob inflorescentiara ante an- 
tbesin forte involucratam? arbor 6o-3o ped» 3 
fructus nondum vidi. ) 

Crescit: in calcareis Javae; 
Floret: A prili — Julio. 

Nvtnen: . • . * 
LAURIXAE DUBIAE. LAURUS PSECDO-SASSAFRAS, BL 

L: foliis venosis elliptico - v. ovato - oblongis acu* 
xninatis basi interdum inaecpali-rotundatis gla- 
bris, caule arboreo. (arbor valida, ligno odoris aromatic* instar L. Sassafras.) Cres^ « I . 


Creacit : in sylvls Provinciarum Buitenzorg 61 

Tjanjor. 
Floret : flores nee fructus inventi sunt* 

3S T omen: Hnru Meutek. 

LAURVS RIM OS J, Bl. 

j£: fbliil venosis lanceolato-oblongis acutis basi aft- 
gustatis glabris Subtus glaiicis , gemmis obtusis 
fused -scriceis * caule arboreo, ramulis rimosis* 
(arbor 4o-5o ped. an species Liceae?) 

Crescit: circa ortum flitvii Tjiburrura in monta* iiis Cede* Floret : Z^omen: • . . . 
C4SSYTjij Linn. 

Flores hctmapb reditu Calix limbo 6-fido, la-' 
ciniis exterioribus nanis. Stamina fertilia 9, duplki 
ordine disposita , 3 interior* *basi biglandulosa cum 
Sterilibus glandulacfbruiibiis alternantia. Antherae 
2-locularcs. Stigma obtusum. Fructus tectus calicis 

tubo aucto, baccato, apice pervio, laciniisque co* 

ronatus. CASSYTA FILIFORM1S 7 Linn. 

C: caule filiformi glabro, spicis iudivisis pubes * centibus. Crescit-. in fmticetis circa Batariam. 
Floret; Augusto , etc, 
Humeri: dauwn tali, MY 


( 5 7 S ) 

MYRISTICEAE MYR1ST1C4, Linn. 

Flores dioeci, rarius poljgami (in M« moscliata), 
Calix corolliiius coloratus , urceolatus aut tubulo*- 
fius, triiidus. Masculi; Fitamenla in coluumam 
arete connata. jintherae 3 aut plures, extrorsuia 
adnatae, longitudinalitei* dehiscentcs. Feminei : Ca~ - 
Ilx deciduus. Ovarium libermn , ovulo crecto. S/i?~ 
ma subsessile , sublobatum. Capsula corticata, bi~ 
Yalvis, nuclco arillato monosperrno. MY R IS TIC A MO SQH AT A, Tlmnb. 

Jil: foliis oblongis acuminatis basi acntis subsimpli- 
citer-venosis glabris, fructu solitario glabro* 

CreRcit: ex Moluccis introducU et iri Java culta. 
Floret-, tolo anno. 
Nomen\ pohn Palla, MY III STIC A INERS, Bl. 

M: foliis oblongo-lanceolatis apice obtusiusculis gla- 
bris, Venis simplicibus, friictibus solitariis gemi- 
nisve ferrugiueo-leprosis. (ax'bor 120 ped. ct 

m flltra.) 

Crescii: in sylvis montium Seiibu. Floret : „ . Martio fruget 

£fcmgn; Lakka, 


Va- \ 


( 5 7 6 ) 

Varret.: fob'Is angustioribus et rigidioribus, fioribtfS 
feminels 4-6 breviter pedicellatis subracemosis. 

Crenel: ill sylvis Salak. 

* * 

Floret' Junk), MY711ST7CA GLAUCA^m. 

Ah fo^is oblongs acutis bnsi parum attcnuntis in- 
tcrdum rotunda lis glabris infra glaacis et venis 

■ 

tenuiter reticularis, frncti'ms f;$ciculat*s axillaris 

... 

bus et ramulis foHiscrae junioribus rufo-leprosis« 
(arbor 5o ptd.) 

Crescit: in sylvis Javae occidentals. 

Floret: Septemb.i Oecembri. 

JVomen: J§Jappa Ijan hedjo. • MYRIST1CA GLABRA, Herb, Rwdt. 

t * . * * * % 

If: fbliis elliptico-oblongls utrinque acutis glabris 
simpliciter parallelo-venosis ? floribus pauicuiatis. 
(arbor 2o-5o-pedal.) 

Crescit: in moutanis Javae, 

4 

Floret: Dccembri; Aprilf- Majo. 
JWorneu: Klappa tjoun. MY JUSTICE JAVANICA. B). 

J 

M: foljis oblongis recurvato-acuminatis basi subro- 
tundatis undulatis glabris , venis sub trans versali- 
bus infra tenuiter reticularis, floribus paniciUatis. 
(arbor 4<J ped.) m 

Cres- - 

p ( $77 ) 

Wnscit : in sylvis montanis Javae, 
Floret: Jonio, etc. 
Women: Klappa tjoiin. 

MYRISTICA SPADICEJ, BL 

3/: foliis majusculis elliptico-oblongis acutis vcl ans<. 
minatis basi parum attemintis glabris simpliciter 
parallelo-venosis subtus spadiceo-lepidotis, flori^ 
bus subumbellatis. 

Crescit: in hoi lis culta. 
Floret : Angusto. No me n MYR1STICA HOIISFTELTHA, Bl. 

■ 

M: foliis elliptico-oblongis acuminatis basi rotunda- 
lis parallelo-venosis subtus stellato-pubentibus 9 
spicis paniculatis interruptc-glomerulatis ferrugi- 
neo-tomentosis. ( S\non. llorsfieldia odjrala 

Wiild. ) 

Crescit: in liortis colitnr. 

Floret : Februario .etc. 
Women: Tjampakka Zeylau. 

MYRISTICA TQMENTOSA, Thunb. 

If: foliis elliptico-oblongis acuminatis basi obtusis 
V. rotundatis, venis simplicibus subtus glaucis et 
stellato-tomentosis, raniulis fructibusque subsolir 

tariis rufo-tomentosis (frutex i5-20 ped.) 

Crescit: in calcareis Javae et Nusae Kambangae In* 

sul arum. 
Floret: Julio NovembrL 

t x v ( 

* 

JKomen: Sapie. 


v 

B IJ D R A G E N TOT DE 


R 
VAN NEDERLANDSCII INDlK, UITGEGEVEN DOOR C. L. BLU M E\ M. I). COMMISSARIS YOOR DEN BURGER TUR::: 
GENEESkLNDIGEN DIENST, DIRECT!' ;i 

VAN 's LANDS PLANTENTUIN TE 

BU11ENZORG. ENZ. w— »< g in * gian »s<w- ±2cle Si u 
>>*»>> 

i? ./ r^ )r i j y 3TER LANDS DRUKfcER IT ±82 
BIIDRAGEN 
T O T D E 

O R A. 

5YNOPTISCIIE BESCHRIJVING 

*an cenige planten, behoovende tot de familie der 
Euphorbiaceen , op eene, in de jaren 182?) — 182* 
gedane rcis over Java, waargenomeu en beschreven* Sect. I. Phyliantiieae. . Flores monoeci aut dioeci, fasciculat!, aut glo^ 
merati, aut subsolitarli , rarius racemosi, axillares. 
Calix 4-6-partitus. Petala nulla, rarius 5-5. Sta- 
mina 5, rarius 2 aut plura; filamentis nunc Kberis, 
nunc omnino aut paitim coalitis. Ovarium 2-12- 
loculare, loculis 2-ovulatis. Fructus rarius carno- 
sus, saepissime capsularis, 2-12-coccus 7 coccis 1-2- 

spermis. 

PIERANDIA, Roxb. 

- 

Flores monoeci aut dioeci. Calix profunda 4-5- 
^>artitus. Corolla nulla. Masculit Stamina 5-3, 
Previa; antkerae didymae. Rudimentum stigmatis 
In ccntro. Flores feminci : Ovarium 5-loculare , loculis 2-ovulatis 5 stigmata 3, sessilia, subbiloba. £acca 

I ( 579 ) 

Dacca corticata, S -I ocularis , loculis i-2-spermis. 
Semi r? a arillo sueeoso tunicate. Albumen viscoso- 
carnosum. Embryo inversus. PIE RAND FA RACEMOSA. 

I 

Arbor folils alternis oblongis repando-crenulatis 


basi bistinulaceis , stioalis miuaUs deciduis. Racemi 
penduli* floribus dioecis. Crescit: in cultis Javae. ** -* Floret: Augusio etc. 
JS'omen: Menting. • ADENGCREP1S, Bl. 

Flores dioeci. Callx profunda 4-partitus. C<9- 
?o//a nulla. Mas: Stamina 6 ? erecta, sub pistilh 
mdimento cyatbiformi inscrta , glandulis interposita; 
antherae didymae ? intvorsae. Fern: Ovarium sub- 
globosum, 2-loculare ? locuiis 2~ovulatis. Stigma 
obtusum, birsutum. fessile. Fructus . • • Genus Thecacori ct Pierandiae proximum. ADENOCREPIS JAVAN1CA. w* ^Avbor 4o ped. ah., foliis alternis oblongis ob- 
solete crcnulatis glabris bistipulaceis , stipubs mif 
nutis deciduis. Flores in racemis axillanbus late- 

jalibusve breviter pedkellati subierui. 


CV^s 

( 5So ) 

Crescit : in syXvls montosis Parang Provincia© Tjanjor, 

Floret: Juaio elc. 
Wotn&n: • • • • v PLUGGED, Will J. r | ' Flores dioeci. Calix profunde 5-partitus. Masc. : 

Stamina. 5 , iuserta sub rudiuicnto pistilli bis 2-5- 

fido ; filameniis cum glandulis alteniantibus ; an- 

therae didymae, extrorsum aduatae* Fein.; Ova- 
riurn disco menibranaceo insidens, 2-5-Ioculare, 
loculis 2-ovulatis. Stylus subnulius; stigmata 2-5 feflcxar, ematginata vel bifida. Fructus capsularis, aut subbaccatus. Senuna u in rpiolibet 

quorum uimm c^i 
FLUGGEA M1CROCARPA, Bl. 


F: foliis obovato-ellipt'cis glabris, ramis tetragonis. 
(afF. ¥. Lcucopyro , Willd. ) 

. Crescit : in fmticetis montosis. 
Floret: omni tempore. 

Nomen: . . , # FLUGGEA J ATAXIC A, BL 

> 

F: ramulis in spinam desinentibus, foliis altcrnis 
. ovali-oblongis acuminatis obsolete rcuiote-scvru- 
latis , floribus axiliuribns subsolitariis. 

Crescit: in montosis Parang. Floret : Junio — An^usto. 

Women: • • • . 


V- AC- 


C580 
ACTEPIIILA, Bl. \ 

Flores monoeci. Calix profunde 6-partitu$; la- 
niciis biserialibus. Pelala 6, alterna, calice bre- 
viora, circa discura emarginatum in masculis sta- 
miniferum inserta. Masc. : Stamina 6, subulata; 
antberarum loculi subrotundi, extrorsi. Ruclitnenta 
pistillurum 5 in centro. Ffeuu: Ovarium 5-kH 
cularc, loculis 2-ovulatis. Slyll 5, breves, div 
ficati j semibiiidi. Fructus capsularis > 3-coccus , 
coccis i-2-sperniis* 


Genus a Savia distinctum u timer o partium ct an- 
therarum positione. 

Frutex i5 ped. alt. Folia alterna , 2-stipulacea t 
elliptico - oblonga , integerrima , coriacea, glabra, 
venosa. Flores glomerulati axillares , glomerulis 
phiribracteolatis • masculi subsessiles; feminei lon^ 
giter pedunculati. 

Crescit : ad littora imulae Nusae Kainbangae. 

Floret ; Octobri , elc. 

Nonien: Sikaltang* ...... LEIOCARPUSj Bl. Flores dioeci. Masculi Fern.: Calix parvus* 4-5-rarius-6-dentatus , persis- 
tens. Ovarium 3-loeulare, loculis 2-ovulatis. Sllg- 
mata 3, fovea ovarii immersa et subcoalita , per- 
sistentia. Fructus capsularis, apicc ioveatus, corti- * catus 7 * 

( 532 ; v 

catus, intus 3-cocciis , coccis cbartaceis. Semlna 2 
in quolibct loculo , cjuorum unum quandotjue effbc- 
turn. / Arbores sen frutices , foliis al terms integcrrimis 
■frcuosis , spiels coufcrtis axillaribus. LEIOCARPVS FRUTICOSUS, BL 

L: foliis oblongis acumiiiatis basf acutis in venis snb~ 
tus ran ml is petiolisquc pnberulis ? caule fruticoso> 
friictiuus globosis. 

Cresclt : in fruticetis montosis pi'ope Tjiradjas Pro-* 

viiiciae Krawang; ad pedem Salak, etc. 

Floret : Julio , etc. 

JVomen: Sassa benar; Sassa Iumbut. 


LEIOCARPVS ARBOREUS , Bl. 

Tj; foliis majusculis ovali - oblongls obtusiusculis ba 
si acntis coriaceis glabris, canle arboreo. ( ar- 
bor 60 ped. ) 

Crescit: in sj Ivis niontanis Salak et Seribu. 

- 

Floret: Februaiio ; Octobri. Bk 

Nbmen* Klsampi; Palangontan ; Tliiru paseng. SCEPASMA, BL 

Flores monoeci. INIasc. : Calix 4-parlItus ; laci- 
nils biserlalibus, coimiventibus , 2 cxterioribus la- 
tioribns. Glandulae 4 alternae. Filainentum unum y 
crassutn, subclayatum; anther ae 2, divaricatac , lo- r cx\\h 
(535) 

culls d'stmcf?s summo Clamento utrinque acinars, 
in Ionium dchisceniibus. Tern.: CalLx />-partitus>. 
persistent Ovarium disco gluiduloso cinclum, 5- 
8- ocuiare, locu is 2-qvulatis* Sliymata 5-3, bre- 
Via * sess'.iia, subemarginaUu Fruclus capsularis, 
ploboso- lepressus, su'catus, 5-M-Iocularis. Semhm 
2 iu ([loxibet locuio , quorum uuum quandoque 
effoctum. Genus hiac FplslyUo Sw. inde Anisomenae Juss aOj 5 Frutex ramosus. Folia in ramulis fasciculatis sub- 
pinnatini disposita, alterna ? stipulacea, integerrima, 
inaequilatera, glabra. Fiores axiliares , bractcolali > 
pedunculati, mosculi subgeminati , feminei solitarii p 
occasu ioiiorum quasi raeemosi. SCEpJSMA BUX1FOLTA, EL ^ Crescit: in frnlicetis montaois Saiak, Gede, etc 

Floret: toto anno. 

itswiuaii,: Tjantigi; Kipayong* 


GLOCHIDIOX, Forst. 

Fiores monoeci. Ca/lx 6-partitus, laciniis bise- 
rlalibus. iJriandulae nullae. Mas: Stamina 5-6 f 
fUamen/is infra coalitis; aniheris sub apicc adna- 
tis. Fern: StyluH subimllus, aut st>Ii in unum 
connati. S/iyma/a 5-6 rarius n, bre via, erecta 
¥cl conniveutia. Ovarium 5-6-rarius i2-loculare t 

v 
• (534) 

loculis 2-ovttfatis. FPuc&U* capsulnrik, eorticatus f 

ovato-globosus out globoso-depressus , ijitus 5-6- 

rariuS 12 -coccus, coccis cbartacc.s, 2-spcrinis. 
Semina fenestrate* 

. Gynoon a dc Jussicu descriptum forsan liujus generis. - 

Sect. 1. Fructibi t s 6-12-coccis. 
GLOCIIIDION ^RBORESCENS, Bi. 

G: foliis elliptico-obloiu;is mucronulatis coviaceis lu-* 
cidis ad costara subtus pub end b us , fruetibus sub- 
globosis ranmlisque piunaeformibus sub-tonientosis , 
caule arboreo. 

Cresck: in montosis Provinciarum Baiteiizorg et Tjanj or Floret : Apviii , etc* 
Women : Maneme. glochidiox MACimcAnprm, Bl. 


Q: foiis elliptico-falcatis acuminates .inaerniilateribus 
coviaceis ramisque pinnaeiormibus glabris, iructi- 

bus subglobosls glabris, caule arboreo. 

Crescit : iu sylvis Gede ad originem fluTii Tjiburrunz* 

Horet : Decembri , etc. * 

Women: Mareme Oweweh. GLoairnrov Lccro r nr, bi. 

Q: foliis ovali-oblongis iitrinqne acutis inacqnnlil 

teiibus lucitlis ramulistjue piuuaeforuul) us ct fmc- 

lib us 
* 


( 535 ) 

films subglobosis glabris, caulc arboveo. (aff. G. 
macrocarpo. ) 

Crescti : in sylvis altioribus monti^ Salak. 
Floret: .... Aufiruto fructifir it. 
j\ T omen: .... GLOCHIDION OBSCURUM, BL 

G: foliis ovalibus 6blusis vel obtusiusculis iiiaecjria- 
lilateribus Sub t US pubescentibus , ramulis pinnac- 
formibus fructibuscpe ovato-globosis tomentosis, 
caulc arboreo. 

Crescit : in frulicetis montosis. 

Floret: toto anno. / ■ - 

JSomen ; Ki - liout. Synon: Phyllantlius obscurus , Roxb. 

GLOCHIDION LUTESCENS, Bl. 

G: foliis elliptico - oblongis mucrouulnto - acuminalis 
coriaceis ct ramulis fructib usque subglobosis gla-. 
bris, caulc fruticoso. 

Crescit: in montosis Nangnong ad moutem Salak. 


Floret: Junio , etc. 
Nome i : .... 


GLOCHTDIOX LITTOTiALE, Bl. G: foliis sub rotuudo -ovalibus conarois ram ulisque glabris, fructib us globoso-dcprcssis 12-lociilari- 
bus, caulc fruticoso. 

Crr.t- ( 686 ) 

Crescit: ad littora prope Paniaiiukaii Provinciae 

Krawaug. 

JJlorel : Auffusto , etc. 


■/Women: Katumba. Sect. 2. Fructibus 5-coccis. GLOCJIIDION RUB RUM 9 Bl. 

G.- foliis ovato-v. elliptico - oblongis obtuse acumi- 
natis basi rotundatis glabris lucltlis, fructibus 
globoso-depressis ramnlisquepinnaeformibus tetr.t- 
gonis, subtomentosis caule fruticoso. 

Crescit: in fruticetts Provinciae Buitenzorg. 

* Floret : toto anno. 
IS omen : Kimuka. f r arlet. a: foliis basi acutis, ramulis glabriusculis. 

Crescit: in frnticetis prope Sad j ram Provinciae 

Bautaiu. 


J r ariel. £: foliis basi acutiusculis 9 ramulis puberulls. 

Crescit: iu montosis Seribn el Mejramendunir Pro- 

yinciae Buitenzorg. GLOCJIIDION MOLLE, BL 

G: foliis ovatis 1. ovato - oblongis niucronatis basi 
subcordatis obliquis utrinque ramulisque pin- 
naeformibus mpllitcr tomeutosis 9 fructibus de- 

presso-globosis tomeutosis, caule arborescente. 

Cres- 

/ ( 5S 7 ) 

Credit: in argillosis Javae. 
Floret: omwi tempore. 
Romen: Plillak. 


Varlat foliorum longitutlinc et latltartine to sis , caiile arboreo. 

■ - 

Crack : in sylvis men ti tun Parang. 

Floret: Junio, etc* 

Nome tii Kipureli. Sect, 3. JVIegastyms. Stvli in stipltem longum eounati GLOCHIDIOy MOLUCCA MM, Bl, 

■ 

G; follis ovali-oblongis acutis inaeqaalilateribtis co 


riaceis subtus tenuiter tomentasis, ramulis frac* 
tibusque faseiculatls fulvo-toincntosis , caule ar-» 
boreseuite. (capsula 6-cocca , ovalorglobosa j 

sulcata, stjlo persistente rostra la. ) 

Crescti : in Moluccis. 

Floret: Augusto ; otc# 

GLO- 
i 

GLOCHIDION GLAUCUM, BI. 

G: foliis oblongis aculiusculis imeqnalilateribus gin* 
bris subtus glaucis, ramulis piaiiacformibiis pu* 
bescetitibus • fructibus ovato-oblongis £u.btouieu-» 


( m ) CLOCIIWIOSOPSTS, Bl. 

Fibres monoeci. Masc;: Calix 6-partitns, la- 

Ciniis biserialibus. I'ilamenta 5 , cordita. Antkeraz 
5, sub apice extrorstim adnatac. Fein.: Calix 5- 
ravius 2-partitus. Slyii 3, subulali; Ovarium 3- 
loculare , loculis 2 - ovulatis. JFrUctui capsularis 9 
5-coccus, cuccis 2-spermis. Genus GlocbidLoni vix diversum. 


GLOCIITD[ONOPSlS SERICEA* G: folils oblongo-ovalibus obtusis basi subcordatis 
subtus sericeis, ramulis pinnaeformibus fructi- 
Lusque tomcntosls t caule arborescente. 

Crescit: in fruticetis montanis Provinciarum ccci« 

dcntaliuin Javae insulae. Floret : toto anno. 
Nomen: • . • . 


t i ANISONEMJ , loss. 

Flores monoeci. Masc: Calix 5-partitus. Glan- 
dulae 5 alternae. Stamina 5 9 fiiamentis crassis , 
qnorum 2-3 media iongiora plane inter se coalita, 
5-2 lateralia sublibera ; antheranun loculi utrinque 
filamentorum apici adnati. Fern. : Calix 4-6-par- 
titus. Glandulae totidem alternae. Stigmata 6-io 


brevia, sessilia; ovarium 6-io-loculare, Igcnlis 2- i>vul a 

■ (5*9) 


ovulatis. Pruetus capsularis , globoso-depressus i umbilicatus, 6-io-sulcus. Scmina in quolibet lo- 
culo gemma, supcrposita, angulata, nonnulla saepe 
abortiva. (Character ex a. Jussieu. ) ANISONEMA DUB1A 


A: foliis ovalibus apice obtusiusculis subtus rsttttt* 
listpie subtomeritosis, pcduncalis fenuneis petiolo 
longioribus. (Pi ores masculi nondum vidi, in 
femineis calix o-4-partitus; ovarium globosum , 
6-loculare , loculis 2-ovulatls 5 stigmata* 6 scs- 
silia , brevissima. ) 

Crescit: in fruclicelis prope Tangerang. 
Floret : Februario. J\o//ien: / CICCui MODTFLORA, Lam. 

€% foliis ovato-oblongis inilmis floralib usque subro*- 
tundis, floribus glomerulars, caulc arborescente, 

Cres- CICCA, Linn. 

Flo res monocci, dioecive* Callx 4— partitas; la- 
chiiis biserialibns , intns cum glandulis approxi- 
matis altcrnanlibus. Masc : Stamina 2-4, fila- 
mentis liberis, atitlieris cxtrorsis. Foem.: Styti 4-5 
jteQeiif biiidi ; ovarium 4-5-locuIare , loculis 2- 
ovulatis. FructuB bacciformis, intra 4-o-coccus, 
Goccis 1-2-spermis. ( %o ) Crezcil : locis < . Ill's* 

Flarei : iolo anno. 

Nbmen ; Tjiri'iuiai. r.MBLWJ, Gaevtn. 

Floras inonocci. Calix profunda G - partiuis. 
Masc: Filamenta coalita in unum, supcrius 5- aniherifcruin ; anther is extrorsis , filamento sub apicc 
adnatls. Glandulae 6 ant null a e. Fern.: Stvli 3 

dicliotomi , rcflexi. Ovarium tubo membranaceo 
cine lum, ant disco car no so impositum, 5-loctdare, 

loculis 2-OYiilatIs. Frucfus dmpacfornns , carnosus, 
intus 5-coccus , coccis 2-spermis. EMBLJCA OFFICINALIS, Gaerte. 

Arbor, foliis altemis stipulaccis lincaribus. muero- 
pulatis pinnatim disposi us, floribus fasciculatis a^cil— 
laribus casu fbliorura interniptc glomerulaio-spica- 

lis , ovarlo tubulato. # C resell: in fruliceiis Javae. 

Floret : Marlio — Angnslo. 
JS'omen : Loa Malacca. MELANTHESA, BL 

Pbyllanlbi Sp. Linn. 

Flores moiiocci. Masc: Calix turbinatus, coria- 
ceus , dentibus G biscrialibus subclausus. Stamina 5 • 

inclusa, in columnam arete conlita; anlherae ad- mtftc. 


* natae , cvtrovsae , gland ok commuui terminalae* Fem. : 

■ 

Caiix brevity urceolatus f G-lebus* (eglaiKlulosus. ). 
Stigmata 5 brcvia, scssilia, intcrrium gentibifida. 

Ovarium 3-Ioculare, loculis 2-ovulatis. Fructics 

subbaccatus, iutus 5 -coccus, coccis cliartaccis ? 2 o — • Sect. i. Stigm\ta acuta. 


MeLAYTHESA RilAMSOinES, M. 3/- foliis ovalibus apicc rotuiulatis basi ncutis gla* 
biis 9 peduncuiis axillaribus , infeiiorifms geminis 
xnasculis , supcrioribus solitariis fcmincis petiolo 
subae<jualibus, Iructibus caiice abbreviate} euictis. 

Crescil : in fruticetis. Floret: omni tempore 
JSomtmi Tjittjirenau. • MELAYTHESA RUBRA, BI. 31: foliis ovnto-ellipticis obtusfs glabris , peduncuiis 
'axillaribus, inferioribus subteruis inasculis, fupe- 

rioribus solitariis fcmincis, Iructibus calicc am- 
lato ciuctis. 
Creseii : in fmticetis monta us Floret: toto anno. 

Nomen: Kipareh Kitjiel; Mar (Jav.). ME- 


{ $9* ) 
MELANVHES4 *&4CEMG8j£, m. 

$/: foliis ovato-ellipticls glahrls floribus m; sculls in- 
iVrioribus subrncernosis , femincis £:ipcvioribi$s soli-* 

t?f£i$ fiubsessilibus^ frucfcibus calico abbreviate 
cinctis. 

QresciL : in fu licet La luvmulis prope Farong Pror 

vinciae Oniienzog. 

Floret: ioto anno. 

Nomen : • . • . URL 4 \THE SA VJn \A TJ , BL 

5/,* foliis ovato-oblougls obtusis glabris, pecJuncuK* 
axillayibus , ini<3rioribus gcniinis masculis , supc- 
vioribus solitaries femiiieis petiolo cluplo longi- 
#ribus» fructibus calico urceobui cincti*. (aflf. M. 
rhamnoidi*) 

(^resell : in fiiiticetls a<J pedem mentis JBunwigrang. 

1 

Floret : onini tempore. 
Xomen: Kahik. Sect, 2. Stigmata sejIibifipa. teBIsANTHESA CU[\ES$1S> BI. 

3/; foliis ovato-eUipticis margin e rccurvis t;labris , 
floribus subfascicuiutis axiilanbus. 

■ * » 

Qresflt: in liorto botanico Bug . ieusi eijlt^ $t fo4f 

o China inLrodusU. 

Floret: toto anno. Nomen: PIIYL 


T111S. 


PHYLLASTUUS AN CEP S, Valil. 

P: foliis lineari-lanceolatis ntrinque obtusis macro- 
imlatis glabris, floribus axillaribus , fcmineis lon- 
gitcr pedunculatis solitaries, masculis breviter pe- 
dunculatis subgcminatis , ramulis anticipitibus , 
Caule fruticuloso. 

Cresctiz in* a gliosis hnmidis ci-ca Eataviam, Ban- tarn , Honijuen , etc. # 

Floret : toto anno. A o/. i r> i« • ei Variat foliorum magmmdinc; in umbrosis folia 
invemuntur fere duplo majors. PHYLLASTllUS NlRURJ.Uiu 

P: foliis ovalibus glabris pinnalim. dispositis, pe- 
dun culls axillaribus, inferioribus 'solitariis fcmi- 
neis, summis subgcminatis masculis, cauic fruti- cuioso ramuliscrue terctibus. Crcs- 


( 5 £p 
PHYLLAVTIIUS, Linn. 

* 

Florcs uionocci, rarius diocci. Calix 5-G-parti~ 
tus, biscrialis. Masc. : Stathiria o, rarius plura; 
jiiamenfa coalita, gland ul is aut disco cincta. Fern. : 
Ovarium, glandulis cinclum, aut disco glanduloso j 

vel mcmbraiiacco impositum , 5-locuIarc, loculis 2-* 
ovuialis. S/.ya 5 , subbilidi, interdum couruiti. Pruc* 
ins capsuiaris , 5-coccusj cocci* 2-valvibus , 2-sper- 
(% /. Crescit: in ru do alls et graininosis humidlfl 
Floret: omni tempore. 

Women : PJIYLLAVTIIUS QT'ADRASGULA- 

RfS, Klein. 

P: foliis ovalibus obtusis basi acutiusculis glabris 
pinHatim disposals, floribus axillaribus solitariis 
breviter pedunculatis, infimis masculis, summis 
femineis, ranmiis tetragonis, caule subherbaceo. 

Crescit : in graminosis et iiiculLis, 
Floret ; toto anno. 
Nonien: . . . ♦ PIIYLLANTHVS ALATUS , Bl. 

JP; foliis lineari -lanceolatis acutis basi oblique ob- 
tusis ciliolatis pinnatim dispositis , floribus axil- 
laribus breviter pedunculatis, femineiS solitarii 
infimis, masculis subgeminatis supcrioribus , T&r 
mulis subalatis, caule hcrbacco* 

Crescit: in incnllis umbrosis. 
Floret: omni tempore. Women : 4GYNEIA, Linn. Florcs monocci. Masc. : Calix 6-fidus , in las ves- 
titus disco 6-lobo. . Stamina 5 5 jilainenta coalita 
in columnam centralem apice 5-lobam , lobis extus 
aiithcriferis. Fern. : Calls profunde 6 - partitus. 

Ova- 


Ovarium apiec fovea turn, in fovea 3-stjIivm, o- 
loculare, locttlis 2-OVttUtls, Siyli hifidi, divaricati* 
F rue las cnpsularis, basi ad apicem 6-vaIvis (ex 
Jussieu ab apicc ad basin G-valvis), 5-iocularis f AGYtfEIA BACCTl OllW/S, Juss. fil. 

A: foliis ovalibus acutis subayeniis laevibus. 

Crexcil : in af&iliosis. 
Floret : onini tempore. Nwnen : * SAUROPUS) BI. 

m 

Florcs monocci. IVJasc. : Calix doprcsso-orbicuT 

latus, coviaceus , coloratus, ore 6-denlatus. Qlan- 

Stamina 5 7 in columnam aplce 5-fi- <&;/£# nulJae, dam couuata : antiierae lobis rcftexis ad apicem 
adnatae* extrorsae. Ffjn. : Calix sexpartitus, la- 
ciniis biserialibus. Ovarium 5-locularc, loculis 2- 
ovulatis. Stylus sub n alius ; stigmata 5 refiexa, 
bifida. Fr actus (carnosus) , cnpsularis, intus 5-* 
coccus, coccis chartaceis i-3i-spermis. Semi net coch- 
leata j diflormia f angulo intcrno arilJo carnoso 
obtecta, alb u mi Me fere aestttiiiaj cotyledonibns in~ 

aecjualibus. 

tgrum. 
SA I • 

( 5 9 6 > 

sJundPi)& r/iauvoj'des. 

§: tamis pinnaeforrmbus £candeutiiuis, foJiis ovate 
Vi ovali-oblongis acumiiratis basi rotunda tis. 

Crescit : in iriiticelis prope Radja MadaJa Provin- 

ciae Krawang et ad pedeni numtis Sal at. Florsti Jiuiio Aninislo , elc S: rarnis pinhacfefmibns pattdis, foJiis ovato-oblon- 

gis acutis basi obtusiusctilis. (a pvaceodeiiti cti~ am dillei't ramis liaiul seaudeiitilms, floribus valde 

miiioribus. 

Crescit: in niontanis Provlncjarum ftwitenzorg . Ban 

lain ; Tjanjor elc. 

Floret: toto anno. Nomk'n SRie Delta , Wiiw. Flores monoeci aut diocci. Calix /i-fidus. P<=— 
/r//a 5, minuta, calici inscrla, ejusdem lacimis al- 
tcrna. Masc. : Stamina 5; Jilamenla connate in pistilli aborlivi stipitem, disco nd ambitum sinuate 
calici adnato impositum ; ant '/irrae i'ntrorsnm in- 

cumbcntus. Fern.: Sfyli 2 bifidi; Ovarium dis- 
co iiitus submcmbraiiaceo sub - 6 - fido involution, 
2-locuIare, lcculis 2-ovulalis. Fructuk bacciformis , 
intas 2-coccus, coccis chartaccis i-2-spermis.* Syffiiria 
dorso gibba, iutus excavata. Cofyle'doues orbicu* latae, cochleatae. BRIE- £ 

97 ) BR IE DELI A TOMEXTOSA , BL 

JBk foliis oblongis utrinque acutiusculis subtus glau- 
cis ramulisquc subtomentosis, caulc arboreo. CrcscU: in monLuiis Bantam et Bmtenzorg* 

Floret i Scptembri 3 etc, 
JVomcn : Kantjerc. 

- 

BRIE DELIA ST1PULARIS, BL 

j?j: foliis Tali bus acutis sub t US ramulisrrue tomcn- 

tosis , floribus subternis axiilaribus ( dioecis ) , 

caulc fruticoso. 

Crescit in frulicclis uligia6sis circa Balaviam. 
Floret : Junio; etc. 

■ 

JXomen: Katuko Kelang. 
Synon. : Clutia stipularis , Linn. 

* 

BR IE DELIA ULA CA , BI. 

■ 

1?: foliis clliptico-oblongis acutis basi rotuudatis Su- 
pra glabris subths glaucis et in vcnis pubcntibus, 
floribus glomerulars axillaribus, cattle arbores-- 

cente. 

Cresclt : in sylvis ad pedern monlis Sa!ak. 

Floret : A rums to , etc. 


JYo/nen: ivawoijang. CYCLOSTEMOX, BL 

Florcs dioeci. Calix 4-rarius 5- partitas, laciniis 
biserialibus. Petala nulla. Masc. : Stamina pltt- 
rima: filaments basi aunulo inscrta: anlherae in- 

tror- 

» 

(5j) 

trorsae, t>blongac. Fern.: Ovarium disco nrceo- 
lari cine turn, 2-locularc, loculis 3-OVulatit. Sty* 
his brevissimus. Stigmata 2, lata, emarginata. 
Fructus carnosusj forte indcliisceus, bilocularis , 
loculis 1-2-spermis. 

Arbores foliis alternis (stipulis 2 exiguis) sub- 
integerrimis vel serratis coriaceis venosis basi inter- 
dutrt obliquis- Fiores axillares , fascicuiati, bracteo- 
Jati , femiaci interdum solitarii. 


CrCLOSTEMO.V MACROPIIYLLUM ', Bl. 

C: foliis oblongis actiminatis basi oblique - acutiusculis 
integerrimis ramuJisque glabris. 

Crescit . iu sylvis montis Salak. 
Floret : Oclobri , etc* 


JYo/neri: Blau - Kuudang, 


CYCLOSTEMO\ T LOVSIFOLTUM, Bl. 

C: foliis oblongis acutis basi oblique-rotundatis mi- 
nutissime distanter serrulatis ramulisque glabris. 

Crescit ; in sylvir montis Saiassie Provinciae Tjaiijor 

Floret: Julio, etc. 

JVomen: Kisokkaj Kiparanga. CYCLOSTEMON MUCRON4TUM , Bl. 

C: foliis elliptico-oblongis macrouulatis basi inae- 
quali-acutiuseulis integerrimis ad costam subtuS r ainulis que pub eri* i Cres~ 

( 599 ) Crescll : in sylvis Salak. 

Floret: Angiisto, etc. 
JVomen: Harikukun. CYCLOSTEMON SERPxATUM, BL 

C: folils elliptico-obloiigis obtusiusculis basi obli- 
fpie-rolundatis serrulatis sublus ramulisquc pii- 
besceiuibns. 


Cresclt : in Lowong Solassie Proviuciae Tjanjor. 
Floret: Jimio, etc. JS'omen % CYCLOSTEMON CUSPIDATUM, Bl. 

C: folils ovato-oblongis cuspidatis basi rotund atis 
L acutiusculis intcgerrhnis glabris, pcdunculis fc- 
xnineis nutantibus solitariis. (arbor 4o-5o pcd. ) 

Cresclt : in sylvis montanis Parang. 
Floret: Jimio , etc. 

Nomen: Galtmrpiei. Sect. II. Crotoneae Flores monocci aut dioeci , fasciculati , raccmosi 
panictulative , ant saepins spicati , axillares &ut ternii- 
iialeSi Calix 2-5-rarius mullifidus partitas ve, rarissi- 
me Dullus. Petala nulla, aut 5-io ? rarius coalita. 

Stamina definite aut indefinita , libera 7 aut \arie co all— i C 6o& ) 

eoalita. Ovarium 2-.">-varius pluriloculare , loeulig 
l-ovulatis. Frijctus caraosus, drupaccus , aut sacpius 
capsuiaris « 2-j-^arissiinc multi-coccus. TRfOOSTEMOy , BI. 

Flovos monoeci. Cah'x 5-partitu*. Pcttda /?, cam- 
panulato-conniventia , glandulis 5 interjccta. "Nlasc. : 
stamina"; filamentis iiifcrne jn uinim coruiatis, apice 
liberis biiidis ; anlfn rar/im locuiis supernc diver- 
gentibus, extrorsum infra a pic em adnatis. Fern.: 
Ovarium 3-IocuIarc . locuiis i-ovulatis. Styli 5, 
bifidi. Fruclus capsuiaris, a-eoccus. 

Friitcx foliis sparsis in summo ramulovum tcrna- 
tim-vertici- atis breviter petiolalis oblongis acuminatis 
basi obtusis scvrulatis subtus puberis , raeemis sim- 
plicibus axillaribus 7 floribus . 2 - 5 - coniertis brae- 
tcolatis. TRISOSTEMON SERRATUM , BI. 


Crescit : in fruticelis insula* Nusac Kambangae. 
Floret: Novembii, Decembii etc. 

If omen: • . . . • RYPslROSsl, BI. 

Flores dioeci. Calix 3-partitus. Petala 5 9 in 
femincis intus squamulis totidem instructa. Masc. : 
Stamina. 5 , circa vestigium pistilli posita ; Antherae 

extrorsum adnatae. Fern. : Ovarium glaudulis J pe- 

die el- < 601 ) 

dicellalis cnm petalis altemantibus cinctura, 2- Iot 
culare , locuiis i-ovulatis. Stigmata 2 lata ■ sessilia , 
cmarginata. Fructus corticatus * exsuccus (forte in- 

tleliiscens) , subtomentosus , punctatus , i-spernms ? 
rurius 2-localaiis 2-sperrnus. Ihinbtyo lateralis. Fructex foliis alternis cxstipulaceis , oblongo-Ian- 
ceolatis acaminatis integerrimis venosis supra glabris 
subtus glaucis et ten utter strigosis, spicis simplici- 
luis axillaribus solitariis P floribus breviter pedicellutis 

■ 

1-bracteatis. - Crescit: in montosis Sallak. 
Floret: Septembri > eto, 
JSfomen : . • . « CROTOV, Linn. . 

Flores monoeci ant dioeci. Muse: Cah'x 5-parti- 
tus. Pelala 5. Glandulae 5, petalis alternae. S/a- 
rnina 10-20, rariusplura; ftlamenla Jouga, in prae- 
iloratione inflexa, postea erecta , receptacnlo nudo 
aut villoso instrta; anthcrae aplcl iilamentorum ad- 
natac, introrsae. Fern*: Calix 5 -partitas , persistens. 
JPeta/a miMn. Ovarium annulo glanduloso, glaiulu- 
lis aut appemliculis 5 cinctum , H-Ioculare , locuiis l-ovulatis. Ciipsularis, 4~ c ?ccns, caccis Q-v.iivibus. 4 CRO- 

HYP A ROSA CAESIA. 

( 602 ) 

C: foliis ovato-oblongis I>asi subcordatis 2-glandulo- 
sis , margine subdciuiculato-crosis supra glabris 
subtus argcnteo-nitcntibus , stipulis subulatis, ra- 
ccmis elongatis tcrminalibus. 

Crescit: in Sylvia montium calcaveoruni Provincial- 

rum occidcnlalium Javae. 

Floret: Sepiembri — « Decembri. 

JVomen: Khendang. 

f^arictas. foliis ovalis acutis subintcgcrrimis. 

Crescit : ad montem Parang Provinciae Tjanjor. CROTOS TIGLTUM, Linn. 

C: foliis ovato-oblongis acuminatis serrnlatis glabris 
basi biglandulosis, petiolis folio brcvioribus, Wt- 
ceoiis tcrminalibus simplicibus. 

Crescit: in ho^tis fremiens. 

Floret: onini tempore* 
Nomem Kainalakkian. C ROT OK TIGLTOIDES, BI. 

C- foliis oblongis acuminatis basi acutis subintcger- 
rimis glabris , racemis simplicibus tcrminalibus 9 
fructibus globoso - tetragonis depressis. 

Crescit: in sj'lvis montani*. Floret: Novembri, etc. 

Nomcn : Kamalakkian Gaining. CRQ- ( 6o3 ) 
C ROT ON LAEVIFOLIUM, Bl. 

\ 

C: foliis ovali-oblongis acntis v. acumiuatis basi glan- 
chilis 2 substipitatis exiyue distanter serrulatis gla- 
bra's, spiels intermptis axillaribus terminaiibuscpic, 
(arbor 4o-5o peel.) 

Crescil: in sylvis moulis Burangrang Provincial K awiuig. Floret: Junio y Julio ^ etc. 
JSo/ne/i: ...... CROTOV DBtfTlCUL'JTUAT, Bl. 

C: foliis- snbroti|.iulo-ovat:s a Cutis inaecjualiter- den- 
talis basi subcordatis glandulis 2 pedicellatis sub-? 
tus dense steliato-tomcntosls , racemis alaribus ter- 
iruualibtistpie. (caulis frutieosus.) 

Crescil : in sylvis Nusae Kanibangae insulac; in mon- 

tosis Paang Provinciae Tjanjor* 

Floret: Juuio — Octobri, etc. jYomen : 

B4LWSPERM r JM , Bl. 

, Flo res moiioeci. Calix 5-partitus , pracfloralione 
convoiutivus. Pctala nulla. . Masc: Slamhia pluri- 
ma (16-20); fllamenfa in praefloralione crecta, disco 
piano ad anibiluni glauduloso imposita , libera; an- 
ffierarum loculi apici fllamcntorurn adnati. Fern.: 
Ovarium iufernc marline brevi merabranaceo cine- 


turn - 


( 6o4 ) 

turn, loCulis 5 mnovulntis. Sliymafa 7 , srssilia, I>as[ 
cohaercntia . npicc latiora ct cinaivinata, nud = . r r- 
tits o-coccus^ coccis charta&cis ♦ inlus dehiscent!** 
bus. Semina yariegata, superne areo umbiiicali ear- 

Uoso instructa. Genus A Jeliae maximc propin quum. An Concc- 
vei'ba Guiaiicnsis Aubl. liujus loci? BALIOSPERM'M AXILLA RE, BL 

Frutex , foijis alternia oblong is g rosso rcpando-ser- 
ratis basi biglandulosis margin e subtusque pills sparsis 
strigosis sicut ct ranmiis pcriuiiculis bracteis floribus- 
que. Flares mascaTi suMasciculati , axillaris, femineis 
solitariis intcmnxti • pcdicclli basi l-bracteolati. 

Crescit : in EBontosia. 
Floret : toto anno. Nom .o : i : ERYl'lIROCAnPUS , BL 

I 

Flores dioeci. Callx jJ-6-partitus, biserialis , ya~ 
tens. Corolla nulla. Masc: stamina plurima , cx- 
serta , imposila disco convcxo , filamcntis sterilibas 
squamiformibus intermix ta-, in praefloratione crccta ; 
ant her arum loculi ad apicem utrinque adnati. Fe- 
minei : Ovarium aniralo ♦crerralato ciiictiim , 3-locu- 
larc, loculis l-ovulatis. Stigmata 3, sessilia , obcor- 
data. Fructus cansularis* 5-coccus* coccis i-ancrmis Genus Gelonio "Rcxb. valde propinquum. Fru ti - ( 6o5 ) 

Fiuiticcs ramulis ultimis flexiiosis* foliis ob'longfc 
basi exigue bistipulaceis integerrimis COriaceis glabris f 
floribus glomerulars aut spicatis bracteolatis oppositi- 
foliis. ERYTHROCARPUS GLOME RULATUS,KL 

E: folils oblougis obtusis, lloribus glomerulatis. 


Crescit: in sylvis humilioribiis insularum Javae ao Nusae Kambangae. Floret : toto auno. • Noinen : Ganglot. Variel.: foliis oblongo-laneeolatis obtusiusculis, cau 
le arborescente. 

Crescit-. in sylvis montis Salak. 

Floret: Augnsto, etc, 

Nomen: Ki - nauk. ERYTHROCARPUS SP1CATUS, BI. 

E: foliis oblongo-Ianceolatis utrincpie acuminatis, Spi 
cis brevissimis fasciculatis. 

Crescit : cum priori. 

Floret: Novernbri, e!c. Nomcn: Panawar beas. ■ CODfAEUM y Rumpb. 

Florcs monoeci. Masc. : Calix 5-parlilus, reflex- 
u$, in praefloratione convolutivus. Petala 5, parva , 

cum glandulis altenutntia* S lamina plurima, in prae- 
« flora- 

( OoG ) 

floratione erecta, recept^culo convexo inserta; an- 
therae summo illume ntoruni diJatatorum adnatae, riuia 
dehiscentes. Fem. : Calix 5-tidns. Pelala nulla* 
Slyli 5 , simplices , elongati , reflexi. Ovarium infra 

- 

glandulis 5 cinctum, o-loculare, ioculis l-ovulatis. 
i'ruclus subbaccatus , 5-coccus, • / CODIAEUM VAR1ESATUM, Rumpb, 

C; foliis lanceolatis obtusis variegatis. 

CrescU: in hovtis cultum. 

Floret: Septenibri } etc. 
Nomen : Kaji pouring. j T r ariel. a. foliis linearibus utrincrae obtusSssunis ru- bvo-variegatis. J r ariei\ h. foliis angiisto-lineavibus obtuslusculis be si 
obtusis subttis piirpurascentibus. 

T'~ariet \ c. foliis clon^ato-lineari-lniiceolatis apice ob- 
|usiiiiculis basi angus talis concoloribus ; an species? IiOTTLERA, Roxb, 

Flores dioeci. Calix 3-5-partitus. Pelala nulla. 
Gland viae nu'Iae. Mas : Stamina plurima , in prae- 
floratione erecta ; filaiiienta libera , aut basi coa- 
lita; anthernrum loculi apici filamentorum ntrincpie. 
adnati. Fern : stylus pro fund e 2-5-rarius-4-pnvti- 

tus , intus plumosus. Ovarium 2-^rarius-4-!oeu- 

* lai-e } . (Bo; ) lore, loculls t-ovulniis. Fruciu$ capsularls, 2- >- 

rarius-4- coccus „ inermis aut moliiter ecbinatus. Se^ 
tnina solitaria, tuuicafa. llOTTJLERA PAXICULATA . Just- fib 

J?: foliis ovatis acurmnalis (junioribus internum sub- 

sinuato - dentatis) basi obtusis et biglandalosijl 

subtus albido-tamentosis, spiels panicuiatis ter- 
xninalibus, copsulis rariter ccbinatis. 

Crescil: in mrmtanis Provinciarnm occiclonfa'ium 

Javae. 

Floret : tcfo amir. 

JVomen: Tjalla Kanjirvg; Tja'ik Cinji. 

ItOTTLERA IS DIC A, \\ r \\U. 

Ji: Mm Oppositis a OTO~to*Oo]dHgi0 basi obtusis v r 
6w>cord-ati$ gubintcgerrimis glabris, racemis axil-- 
Jar i bus, cnpsu ?: s midis* 

Cresxii; in montanis Bantam* 

Floret : Martin , etc. 

Nomen: Binvrog pntjang. 

nOTTLERJ T1LTJEFOLTJ, B?. , 

Jl: foliis subqpposilis subrolundo -oval's acuminatis 
snbdcnticqjatis basi intcrtlum subcordatis supra 
glabris Subtas glaucis , junioribus et spicis axiJJa- 
ribus tcrminalibnstpc stcllato - pubesccntibus , T^nle ayborescente. . * • Cre$* Cresclt; atl littora insulamm Nusae K-unban^ste el 

Javae. 

Floret: Octobri, etc* 

JNotnen : Tapeu. KOTTLERA OPPOSITIFOLIA , BI. 

21: foiiis oppositis altcro ruiuore ova to v. ovati- 
Oblongia acuaunalis basi obtusis biglandulosii 

l'enandis subtus et Spiels axillaribus pilis Stella- 

Us pubcris, capsulis hicrnubus. (arbor. 5o pod* 

alt. )" 

Crescit: in inontauis Salak , Parang, etc, 

Floret: Martio , etc. 

JXomeii : Ilimeon , Kima 7 aTdaan. MOTTLE R A DISPAR^U 

| 

2?; foiiis oppositls altcro dtiplo minora oblongis 
acilnainatis basi obtusis deuticolatis subtus et spi- 
cis axillaribus pubcsceiitibus , capsulis luolliui*- 
ccbinatls. (fruteK 8 pod*) 

Crescit : ia calcareis prope Kiu ipacU 

Floret: Juilio. etc. Nomen ROTTLEUA VISCID J , BL 

JR.: foiiis ovatis 1. subrbombeo-ovatis acuminatis sub- 
integerrimis supra viscidis subtus raccmisque sub- 

simplicibus axillaribus ternmialib usque tomc'iitosisj capsulis iucriidb us. (fiutex. iJ i><-d.) Cres* ( 6o 9 ) 


I Cresctl : in nmbrosis insulae Nusae Kainbansac, 

Floret: Octobri } efc# 

JSfojrien: Sindukan- Sect 2. Flores monocen Antberae introrsum incumben- 
tcs , dorso glaiiauia tcrminatae. Ovarium disco aa 
nulari villoso imposituun ROTTLERA M-LTIGLA&DULOSA * BI. 

J?.- foliis subrotundo-ovatis indivisis aut scmitrilobis 
grosse sirmato-dentatis basi gland ulosis supra 
glabris subtus et panicula terminali fastigiata #tel- 
lato-tomentosis , capsulis inermibus* 

1 

C resell : in monlanis. 
Floret : toto anno. Nomen: Ilientja. 


A D ISC A , Bl. 

Omnia Roftlerae sed flores plcrumrpie monoeci > 
stamina no 11 receptaculo inserts, basi tan turn coa- 
lita; antherarum loculi apici filamentorum grani- 
formi utrinque adnati. l^ruclus capsularis , 
coccus, molliter ecbinatus. 2-.)- Arbores aut frutlces. Folia al tenia, longitcr pe- 
tiolata, indivisa, iubpeltata. Flores in spicis race- 
mis ve axillaribus aut terminali bus simpiicibus aut 

ram*- 4 (6.0) 

famosis, soHtarii glomerativc, bracteolati. Capsular 
pilis aut granulis flavis obsitac. 

Observ. Rlclnus inte grif alius * Willcl. forsan bu- 
jus generis. ADISCA FLORIBVNDA, BL 

A: foiiis peltatis basi biglandulosls subrotundo-ova- 

- 

tis acutis v* obtusis subrepandis supra glabris 
•ubtus glaucis pnbentibus, spiels paniculatis. 

Cresclb: in Froviiicia Eantani prope Sadjrarn* 
Floret: Jaimario, elc. i\ omen : AD ISC A ACUMINATA 4m J A foiiis peltniis cglandulosis cUiptico-oblongis acu- 
minatis remote denticulatis supra glabris in venis 
subtus puberulis, spieis terminalibus lateraiibus- 
Vc solilariis geminisve simplicibus. 

Crescit : in s}!vis pi ope Tjiradjas Provinciae Kravrang. 
Floret : Seplembri. 


A DISC A SUB PELT ATA, Bl. 

A: foiiis subpcltatis cglandulosis elliptico-oblongis 
longfter acuminatis subintegerrimis supra glabris 
venis infra pubescentibus, spieis femineis pauci- 
floris supraaxiJJaribus. (floras jnasculi ignoti; ar~ bor 20-5q ped* alt.) Cre s ■ ( 6n ) 

Ufescil: in umbrosis montium Provincial KraWang* 

Floret : Augnsto ; etc. 
Nome n :..♦♦! AD ISC A ZIPPELII, Bl. 


A: foliis longiter petiolatis snbrotundo-ovatis ncu~ 
minatis distant^r denticulatis sublus et spiels pa- 
iiiculatis axillaribus terminabbuscpie nutantibus 

dense stellato-tomcntosis, caule fruticoso. * 

* 

Spceicm banc pulcberrimam dicamus in bonorem 
«/. A. Zippeiio y qui in perscrutatione Florae Ja- 
vanicae occidentalis omni ft SupptHias milii adtulit* 
et fruticem hancee prhno ad pedem mentis Scdak 
observavit* Crescit : in montosis Sa^k, 


Floret: Scpfcmbii> Octobrb 
Nomenx Tjalik anjin* A mitt a tie iuaequailtcr denticulatis supra laevibus 
subtus albicantibus tenuissime steliuto-toxuento- 
sis* (flores ignoti. ) 

Creic't: in sylvia Provinciae Tjaiijor* Floret : 

Nomen : TRE- AD ISC A? ALBICANS. Bl. 


TRETVIA, Linn, 

Flores dioecu Calix 5-5-lMiis v. partitas. /V* 

£&/<! nulla. Masc. : Stamina plurima (20-00), 
in praeflorrtione ercctn ; jHame&tG basi subcoalita 9 
receptnculo convexo inscrla 5 anthcrae didymae , 
CXtrorsum adnntac. Fern.: Ovarium 5-aut 4-lo- 
pulare ^ Jocuiis l-ovalatis. Stylus profunde .~-4-» 
partitas , laciniis lofigis bifidis , i tit as plurcosls. 
l^rurtus capsulaxis, incrmls , 5-4-coccus; coccis 
i-spv rmis. T&EiriA ilfslCIlOPHVLLA, BI. 

JJT; foljis brcvjicT pctiolatis cuncato-oblongis acu- 

minatis serratls*\ (arbor Go pod.) 

CrsscU : its sV'Vis inotitiutu Para ug Provinciae Tjanjor, 
Floret : Juiio ,, eic. 

Konien : Kitjalang. CLEIBTONi 151. 

Flores motioeci. Mase.: Calix o-partitus. pa- 
tcMis. Stamina numevosa 9 receptaculo convexo 
inserta ; cinfherafutn I o cults conncxis, introrsnm 
sub nplcc adnatis , in lougum (transverse) debris- 
centibus. Fern.: Ca//> parvus, 5-pnrtuns , per- 
sistens. Ovarium didjn.um, 2-Ioculare, locu!is 1- 
ovulatis. Stylus Ipngus, bis Liparlltus, persistans. 
Fruclus capsularis ? 2-coccus. Genus Alchorneae Sw. maxima afline. 9 Ar- 


(6x5; Arbor 5©~4q pedalis, foliis altcrnis longiter pe- 

tiolatis oblongis serratis glabiis; flores masculi in 
spicis axiilaribus simplicibus glojicrulati; femiuei 
politarii, pccluiiculo dcnmm clavato insidentes. CLEIDION JAVA SWUM. Crescti: in montc Bonkok Provinciae Tjanjor, 

Floret : Julio , etc. fifomen : CHEILOSA, Bl. Florcs diocci. Calix inacquaIi-5-parlitus 9 patens. 
Petala nulla. Masc: Stamina 8-10; filamCntis 
exsertis , libcris ; antherae tevmhiales. Rudunen- 
turn stigmatis in centro , amiulo bxtevi glandidoso 
inclusum. Fem. : Ovarium urccoio infernc cinctum, 
5-loeuIare, loculis l-ovulalis; ovula cal\ptrata , pen- 
dula. Stylus profunda 5-partitus , laciniis rcflcxis 
apice bifidis, persistent Fructus globosus , 6-sulca- 

tus , toinentosus, 3-cocctts, 5-valvis. Semina sub- 
baccata. Genus quandam affinitatcm cum Hot tie ra osten 
dere videtur. Arbor procera , foliis alternis cuneato-oblongls 
versus apicem distanter serrulatis coriaceis glabris , 
raccmis axillaribus comoositis ramuiisuue i>ubcsccii- lib coainositis ramuiisque p its. CUE*- 


fc (6x4) 
C II E TL O SA M O S TA NA, 

Crescit: in syfvis occitlentalibus Javae insulae. 

Elotet: Angusto — Octobii. 
Nomen: Himtjiet, CONCEVEIBUM, Rich. 

Flores diocci. Masc. : Calix 2 -1- partitas. Sta- 
mina 3-4, exserta; iilanientis basi conuatis, in prae** 
floratione crcctis ; antkera.e introsac. Fern.: Calix 
4-5-fidus. Ovarium o-loeulare , loculis i-ovidatis # 
Styli 5, basi interdum cohaerentcs iutuscpic plu- 
mosi. Fructas capsularis, 5-coccus. COSCEFETBVM JAVASESSE, Bl. 

C: foliis sparsis cuneato-oblongis repando - scrratis 
glabris, spicis axillaribus tcrininalibusque ra- mosis Crescit: in sylvis montanis Provinciarum Bantam, 

Buitenzorg , etc. 

Floret: Septembri ? OcLobri ? etc* 

JVomen : Kibewok ; Kissengal. 


EllYTROCUTIAJSy Herb. Ptvclt. 

Flores dioeci aut monocci. Calix 3 -partitas. Co- 
rolla nulla. JUasculi: Stamina plurima , in disco 
convexo appro ximata T squamis intermixta; anthera- 

rum loculi in apice iilamenti distinct!, erccti, poris 
3 dehisce ntes. Fern. : Gianclulae 5 ? sepalis calicinis P er / (6i5 ) 


perils ton lib 01 alternae. Ovarium a-i-loculare, lo- 
culis i-ovulatis. Stfli 3-4, reflexi, intus plumosi. 
Eructus capsularis, l-i-coccus. Semina arillo sub- 
baccato tunicata. Genus a Claoxylone vix separandum. Practices folils al terms indivisis glanduloso-scrra- 
tis. Stipulate minimac 9 deciduae. Flores axillares, 
gpicati, glomcrulati , glomeruli's interrupts bractco- 
latis. ERYTROClllLUS INDICUS, Herb. Rwdt. 

E: foliis crvali-oblongis xitrincpie acntiusculis obtuse 
exscrte serratis subtus pubentibus, spicis dioecis 
glomerulars. 

Crescit : in montanis Provinciavnm Bantam , Bui- 

m tenzorg, Tjanjor, etc. k Floret : omni tempore. 
Nomci : Taiing - Kup. ERYTROClllLUS MOLLIS, Bl. 

E: foliis lato-oblongis utrinque acutis obtuse serru- 
latis supra sericeo-pubescentibus subtus mollissi- 
xnis , spicis dioecis. 

Crescit: m montosis Proviuciac Bantam. Floret : Februario. Nomen ery- 1 , ( 6i6 ) 
ERYTROCIUL rs MfYOR, tSL 

E: foliis oblongis aciuuinatis basi attenuatis acute 

- exserte scrrulatis subtus pubcntibus, spicis mo- 

Boecifl glomerulars. (Vb 1\. indico difiert: foiiis 

niinoribus aiiiiustioribus texturae teimioribus et * « spicjs monoecis.) 

Cresclt : in montfcnifl Provinciarum cccidenta'htm 

Javae insulae. 

Floret i toto anno. ISomen ERYTROCHILUS LOXGIFOLHS, BI. 

E: foliis oblongo - lanceolatis acuminntissimis acute 
serrulatis in costis subtus puberulis , spicis tlioe- 
cis laxifloris, 

Cresclt: in sylv r is mcmtosis Cede. 

Floret : fere per totum annum. 

Nomen: Kileat. J AN IP II A, Kunth. 

Flo res monocci. Calix campanulatus , 5-pnrtItus. 

Corolla nulla. Masc. : Stamina 10, libera, mar- 
gini disci carnosi inserta , altcrna breviora. FJores 
feminei: Stylus brevis ; Btigmata .1, lobata , lo- 
bis in massam unicam sinuosam coalitis. Ovarium 
disco carnoso irapositum , 5-locuIare, loculis 1- 
ovulatis. Fructus capsularis, 5- coccus \ coccis 2- 

yalvibus. 

JAM- 

( to ) 

JANIPHA MANIHOT, Kuntli. 

JO foliis 5-7 -partitis (summis interdum Q-partitis) 1 lc. suotiis giaucesceu 
gcrrimis. lib us laciniis acuminatis iate Crescit : locis eultis. 
Floret : Octobri , etc. JSfomen: Hui Datidai 


JATROPHA, Linn. Flo res monocci. Cau'x 5-partitus aut 5 - fidus. 
Corolla 5-partita aut nulla , pracQoratione con- 
toxta. Crla/idulae aut squamae 5, rarius nulJac, 
nunc distinctae. nunc in amiulum vel diseum si- iiuatuni co a litae. M asc, : Si a nun a J< fnejilis infra connatis ? cpiorum interiora iaterdum 
lougiora; anlkerae erectae. Fem.: Slrll 5> bilo- 
Li bifidive, aut pluries dicliotonti. Ovarium 5-lo- 
culare , loculis l-ovuiatis. Fructus capsularis , 5- coccus. i 

OPITs TTFID J: foliis multipartita glabris, lacinia una aJterave su- 
pcrne incisa ( juniovibus pimiatifidis ) , stipntis 
setaceo-multifidis , floribus corjmbosis, calicibos 
5-iidis coloratis. 

Crescit : ex America inlioducta. Floret : to to anno, 

JA- C 6i3 ) 

SAT FLOP HA CURC 

J: foliis angulato-5-lobis basi truucato-cordofia in 

tegcrrimis glabris, floribus corymbusis, calicibus 
5-partitis, corolla intus viilosa. Cresclt: locis ciiiti.?. 
Floret : omiu fere tempore Namen : Jarak - Kosia. ELAEOCOCCA , Commcrs. 

Flo res monocci auL? dioeci. Calix 2-.">-partitus, in 
praefloratione valvatus. Pelala 5 duplo iongiora; 
praefloratio contorta. Masc. : Stamina iO- 12 
(9 ex Thuiib.), jilamentis infra connatis, 6 ex- 
terioribus brevioribus ; antheris introrsis* duabus 
superioribus saepe abortivis. Fern. : Stigmata 3-5, 
subsessilia, simplicia aut bifida; ovarium 5-5- 
locularc, loeulis l-ovulatis. Fructus carnoso-fi- 
brosus , intus 5-5-coccus (char, ex Juss.). ELAEOCOCCA CORDATA, Juss. fil 

E; foliis ovatis acuniinatis integerrimis aut 5-cuspi- 

datis basi biglandulosis interduui subcordatis sub- tus ramuliscjue leprosis. 

Crescit: in boito botanico Buileuzorgu cnlU et e* Japouia allata. Floret : Nomen Synoni Dryandra cordata Tbunb A LEV 

( 6i 9 ) 

A LEV RITES, Foist. 

FJores mouoeci. Callx tubulosus , 2 - 3 - fid us. 
Petala 5, calico parum majora, cam gland ul is \ci 
scpiamis altcrnantia. Masc. : Sta*nina pluvima ; 
filament is brevibus, counatis in receptaculum co- 
nicum columnare; antheris acluatis introrsis. Fem. : 
Ovarium 2 - rarius 5 - loculare , loculis l - ovulatis. 
Slyli 2 rarias 3 profunde 2-partiti. Eructas car- 
nosus, ex maturitate apice debisccns, iiitus 2-coccus, 
rarius 5-coceus; coccis chirtaceis , interius sub 
apice liianubus, 2*rvalvibus, nucleo i-spermo. 

ALEE RITES MOLUCCAS A , Willd. A: foliis ovato-oblongis interdum (plaiuae junior.) 
3-lobis acuminatis uudulatis, panicula terniinali 
divaricata albido-Ieprosa. 

Crescit : locis cultis. 
Floret: Septembri, etc. 
Nomen\ Kamierie. 


OSTODES, Bl. 

Florcs dioeci. Masc*: Calix 2-,1-fidus. Petala 
5. Stamina plurima ? filamentis disco glanduloso 
insertis; anther arum loculis discretis. Fem.: Ca- 
lix 5-sepalus; sepalis imbricatis, inaequalibus, deci- 
duis. Petala 5 , calice longiora. Ovarium margins 
crenulato carnoso cinctum, villosum, 3-loculare, 
loculis l -ovulatis. Stylus profunde o-partitus, U- 
ciiiiis bipartitis tortuosis divaricatis. Fructus globo- 

sus, 6-sulcatuf 7 intus tricoccus; coccis osseis 
spermis. l- Ge- 

( 6<20 ) ' 

Genus niaximc affine Elaeococcae Commers. ct 
Aleuriti , quibus vix separandum. 

Arbor foliis altornis ramulorum confertis longiter 
pctiolatis basi biglandulosis gland uloso-serralis COrit- ceis glabris ia axillis vcnarum sabtus pubentibus , 
floribus panicnlatis axiliaribus. OS TO DBS PANICULATA. Crescit : in Sylvia moatiam Safak , Burangrang el 

Tjerimai. 

Floret : Octob i , ele. 
Nomen : Kirendong. ELJTERIOSPERMCM , Bl. 

Flo res monoeci. Masc. : Cal/x 4-sepalus, sepalis 
imbricatis. Pelala nulla. Stamina 10-10* disco 
interdum villoso in ambitu glanduloso inserta , fil&~ 

inertia brevia ; anther arum loculi longitudinalitcr 

aehiatt, inlrorsi. Fern.: Calix 4-6-sepa!us , imbri- 
catus, deciduus. Ovarium anmilo villoso sctigero 
cine turn , 5-IocuIare, locnlis i-ovuIatis. Stigmata 
5 1 subsessilia, emarginata. l J rucfus drupaceus, sub- 

globosus, 5-4-sulcatus, 5-coccus. Semina solitaria , 

subpulposo- arillata. 

Genus babitu etiam alllne Hyaenanchi Lamb. 

Arbores foliis sparsis versus apiccm ramulorum 
saepe subverUciilatis longiter petiolatis integcrrimis 

basi 


1 <J21 ) 

basi biglandulosis coriaceis glabris vcnosis et tc~ 

I 

muter reticulars , floribus corymbosis vel racemosis? 
axillaribus. ELATERIOSPERMUM TAPOS, BI. 

E: foliis sparsis oblongis acaminatis transverse ve- 
nosis , floribus coryrabosis. (arbor. 60-80 pcd.) 

Crescit : in sylvis montosJs Provinciarurn occiden- 

talium Javae insulae. 

■ 

Floret: Oclobri, etc. 

jVomeu: Tapos , Tappos. ELATERIOSPERMUM TOKBRAI, Bl. 

E: foliis subverticillatis oblongis obtuse acuminatis 
subparallelo-veiwsis , fructibus racemosis. (arbor. 
60-80 peel, alt.; flores nondura vidi , sed struc- 
tura fructus eadem ac praecedentis.) Crescit: in sylvis montis Salak. Floret : Octobri Decembri fnigett Nomcn: Tokbrai ; Tokpray. SPATHIOSTEMON, BI. 
Flores dioeci. Masc. : Calix 3-partitus, patens. 

Petala nulla. Filamenta plurima, verticillatim ra» 

mosa, inferne in columnam connata; antberis didy- 
mis. Feminei : Calix 5-partitus. Ovarium 3-lo- 
culare, loculis i-ovulatis. Styll 3, longi, intus plu- 
raosi. Fructus capsularifj 3-coccus > muiicatus* 

Ge- 

( 622 ) 

Genus Adeline et Rntllerae illiquid accetlens, ot 
structuram pecubarem stamiiium timen diversum. SPATHIOSTEMOX JAVENSE* 

Frutex 3-8 .pedalis, foliis alter nis cllipticis acu- 
miuatis integerrimis glabriusculls , spicis axillaribus 
lateralibusvc solitaries geminisve puberis , floribtis 5- 

bracteolntis . femineis -nr<lir»r»llnti<: _ TTincr.nli.Q srssilifms. 


Crescit: in s}4vis raonfiam Parang, Provincial Tjan- 

jor et pi ope Tjiradjas in Provincia Kra- wang. 
P/orel: Junio y etc. 

JSotnen: Kibewok. RICINUS, Linn. 

Flores monoecL Calix 5-partitus, pracfloratione 
Valvatus, lacinia una alterave bipartita. Pelala nulla* 
Masc: Jild men fa plurima, multifariam ramosa ; an-* 
thcrarum loculi distinctly sub apice filamentorurn. 
utrinque adnexi. Fern.: stylus bi'evis , profunda 
5-partitus, laciuiis Iongis phimosis. Ovarium 5-lo- 

culare , ]oculis l-ovulatis. Fructus capsularis f mol- 
litcr echinatus aut inermis , 5-coccus. R1CINVS LOMMUNIS, Linn. 7? semilanceolatis ser* ■i> Crescit : frequentissime in Java cultus. 
Floret: toto anno. 

Nomen: jerafc Selassar. RI- 


» xrcrvus af/ucavus? m«ii. 

i?; foil is peltatis palmatis , lobis semilancoolatis den- 

tato-serratis, caule arborescente laevi> capsuiis 
cchinatis luciclis. 

Crescit : in liortis. 

Floret: omni tempore* 
Nosncn: Je.ak Kalikki. RWINVS RUGOSUS? Mill. 

jR; foliis peltatis palrnatis, lobis semilnnceolatis Wt- 
ratis, Caule arboreseentc laevi, capsuiis iiicrmibus 
subrugosis. 

Crescit : in cult is* 
Floret: toto anno. 

Nbmen: Jcrak Kalappa. , EICKS SPECTAJULTS.m. 

H: foltis peltatis digitato-palmatis , laciniis semilnn- 
, ccotatis elongalis inciso-tbmtatis , cauic arborcs- 
ccnte laeVi , capsuiis ecbinatis. 

Crescit: in nionta <is. 
Floret: per totmn annum, 
Nometi : Jcrak Selassie lalakkic* MAPPA, A. Juss. 

Florcs monocci dioecive. Misc.: Cafix 2-o-par- 
thus. Stamina 2-12; filament a libera aut basi coa- 
lite j antherarum locuJi cruciatim, bisuict, in longum 

dehiJ- f 

( 6H ) 
debiscentes. Foeni.: Callx irregular Iter 2-~-fIdns« 

Styii 2-,") rarius 4, oblongi, reilcxi , iuius phimosr, 

Jbasi saepe coaliti ; ovarii Jcculi tot quot st\li, l-ovu- 

lati. Caps.na 2->cocm, ccfiinis raris loiigis arma- 
* ta (rarius 4-eocca) ? aut ineriuls. Semina tamca sub earn osa arillata. MAPPA TAWARWSI SttiS. fil. 

J/; foliis pultatis ovato-oblongis acuminatis subrepan- 
dis gla&ris subtus ramubsque glaueis , spicis dioe~ 
cis ramosis longiter peduncuiatis , cauie arboreo v 
(arbor "o ped. altitudine.) 

Crd-cit: in montanis. 

Floret : fere per totnra annum* 

Tsomea : • • « « MJPPA TOUE\ r TO<J4, BI. 

M: foliis pekati* ovatis acuminatis subrcpnndis snMus 
lomcutosis, Spicifl dioeciS longiter peduucuiatis 
glabris , caulis arborcscente, 

Credit : in. sylvis humiiioribus. 
Floret : fere fofo anno. 

jNomen: Pohon - ma a. MAPPA I1TSPTDA , Bl. 

J/; foliis subpeltatis ovato- cordatis acaminatissimis 
Versus apicem denticulatis moiiibus, petious r. -» 

mulisipe obverse fcLspidis, sacepus axiliaribus siinpliciims, 
Cres* ) ( 6-5 ) Crescit: in Moluccis. 
Floret: A turns to , etc. No men Sect. 2. JBracteae in ma'sculis et femineis multiilorae. 0- 
varium 2 - loculare , loculis 1 - ovulatis. Slyli 2 - 
st\lusve unicus 2-partitus, intus piumosi. Capsula 
iiiermis, 2-cocca ? granulis resinosis conspersa. MAPPA DENTICULATA, Bl. 

31: foliis peltatis subrhombeo-ovatis acuminatis re- 

pando-denticulatis supra glabris infra glaucis in. 

reticulatione venarum fulvo-tomentosis, spicis pa- 
niculatis axillaribus. . - . . • 

Crescit: in sylvis inonlium Sal at et Gede. 
Floret: Soptembri , etc. 
Nomen: • ♦ • • JTariet.: foliis majoribus integcrrimis. 

Crescit : ad ortum fluvii TjibuiTum in montosis Gede. 
Floret: Jnaio , etc. MAPPA JAFANICA, BL 

M: foliis ovato-oblotigis acuminatis integcrrimis su- 
pra glabris sub t us punctatis in reticulatione vc- 

* 

nartim tenuiter fulvo-tomentesis , spicis pani- culatis aiillaribus. • Cres ■* ( 626 ) 

Crescit : ad peclem montium Geclc et Salak , etc. 
Floret: Septembri, Octobri, etc. JSomen: PACIITSTEMOV, Bl. ' 

Flores diocci. Masc. : Calix tubulosus, 5-dcn- 
tatus. Petala nulla. Stamen unum , liberum: 
fi [amentum non exsertum, crassum ; anthera ter- 
minalis , poro deliisccns. Fem. : Cal/x urceolatus 9 
subintegcrrimus. Ovarium globosum , 5-6- sulca- 
turn , 5-6 - loculare , loculis i -ovulatis. Stygmaia 
subulata 5-6 , usque ad medium coalita. Fructus 
carnosus , globosus, sulcatum, 5- 6-locularis, J - 6 *• 
valvis. Genus Hippomani proximum, liabitu Mappae. Arbor foliis nlteruis longissirae petiolntis peltatis 
trilobis glatiduloso - donticulatis nervosis. Stipulae 
gcminatae, msyuae , deciduac. Flores spicati (spi- 
cis axiilaribus ramosis) , bracteati. Bracteae in le- 

auineis l-florae, in masculis multiflorae. PACHYSTEMOS TRILOBUM, BL 

Crescit: in montanis. Floret: Septembri, etc. Namen : Marra - } Marra beururn } Marrum burrum QMJ- 


( «*7 > 
OMALASTHUS, A. Jus*. Flores monoeei, Calix bisepalus ♦ aepuli* rent* 
fovrixibus, in mascuiis sibi accumbentibus, in ien.i- 
&eta caducis. Misc.; S. amino, cirei&*r io, du- 

plici serie disposita, Ji.amentis brevibas, b; si 
subcoalitis 5 tzntk&rae extvorsmn adnata. Finn: ? 

Ovarium a-locai-arc , loculis 1 - o\ alatis. S/y/u* 

brcvis , slitjuxatibus 2 loisgis * iutns glaudulosis t 

marline cxtus reilcxis. Inictus capsularif , bi\iu-» 
vis. Szinina solitaria. ariilata. OMALANTH US ZCCI/EXAULTIA* 

ft'CJS. Juss. ill 

O. : foliis rbonribeo-ovats, junioribus lato-ovalis basi 
truiiCctis, raccmis smiplieibus teraiiualibus, 

C ?*cti: in moutosis praecipue acidosis. 

— 

floret: toto fc c aniio. Fariet.: fo!iis mnjus acuminatis purpuras?entibu5. 

revolt: frj inontosis Gede elc. 
Floret: 0111m. tempore. 


ACALYPUA, Linn. Flares monoeci aut clioec?. Masc : Crrlrv 4-rn yius-vi- parti tus. Stamina 8— 1 6 T rarins 6-6'; y .'-•'- 
mentis iiilur'ie incrassatis ct comiatis ; atithe rat ni 
loculi uti'impie lilamcntis sub+apice appnist , obion- 

si* iitzuuii v. XLChu F«uu; Ca#j;. j-iiaKtiUis* oV'- 


Ttum Vr/mi 5-!ocuIare t loculis i-ovulatif. 8ty y r T , s~ 
taceo-3-aat muiiiudi. 1'ruclus capsuians f 5- COCCUS. ACATXPHA TNDTCA, Linn. 

A spicis axilloribus supcrnc masculis inferno ferni- 11CIS . HITOUUTIS reniformibus dcnticul;«tis gla*. briusculis, foliis ovatis acutis basi subcuuculiSj 
caulc herb y ceo. 

Crcscii: circa Balaviam. 
Floret: toto anno. 
JVome:* : Sarronie. JCJLYPUJ HISPID A. Wild. A: SV>\£\$ p aiiilaribttl superne masculis infernc femi^ 
litis, involucris subrotundo-cordatis acute den- 
ticulatis strij-osis. foliis ovatis acutis scrratis bast 

rotundatis, caulc borbaceo liueis duabus obverse 

6trigosis. 

Crescit : ad vias et in rncloratis P-oviuciarum oc* 

cidentafiiun Javae insutac. Floret : to to anno. 
Nomen : Djufcut Sarronie, 
ArALYPHA T)E\STFLOnA< Bl. 

A: foliis ovatis acuminatis basi attenantis obtuse S(*r- tatis subtus puSeris smcis I dioccis axillaribus elensiflorts peiidkftlt*, caulc fruticoso. (Rumpln Hurt. Anib, 4. t. 56.) C reS' 


( «*9 ) 

Crescil: in liortis frequens* 
Floret: toto anno* 
X\omeni tali anjing. •. ACALYPHA CATURUS, BI. 

v/; foliis subrotxmdo-ovalis basi subcordatis Cretan* 
latis in venis snbtus pubentibus, spiels dioecis 

intcrdum morioccis axiliaribus. penduiis , floribus 
femineis solitary's masculis intcrrupte glomerulars. 

(in floribus masculis calix est 4-partitus ; Stamina 

5-6, basi connata; antberarum loculi sub apice 

appensi, ovalcs, recti. Caturus ergo, ut CL A* V Synon : Caturus spicijlorus , Linn* 

Crescit : in fruticetis Javae insula* 
Floret: Octobri, etc. 

JVomen: . . *. « TRAGI A, Plum. 

Flores monoeci. Masc. : Calix tripartita*. 4^/a-* 
mina 2-5, filamentis brevibus. Fcra. : Calix 6- 
Tarius-5-8-pariitus ? persistans. Stylus 5-fidus. Fruc~ 
tus capsularis, liispidus , 3 - coccus , coccis subglo- 
bosis , 2-yalvibuSy l-spcrmisj seminibus confor- 
nub us. TRA t Jussicu m tentamine Eupborbiacearum pag. 4*5 \ 

recte nionet, JLcalyphae adjungendus est* 


i 
i 


* p TPJGTA HIRSUTA, BL 

*T: foliis corclato-oviilibus acuminf>tis tlenticulatis li!r« 
sutis 4 calicibus femineis sexpartitis iudivisis , can- 
le scandente. 

Crescit : m calcarels prope Kuripan, 
Floret: Junio, eLe. JVom en: CyESMOSsI, BI. Flo res monoeci. Masc. : Calix urccolatus, 3NJ 
fidus. Stamina 5; filament is brevibus; antheris 
infra apieem adnaris , cuspide filainentorum inflcxo 
terminatis , introrsls. Fern.: Cailx 5 — sepalns , per- 
sistens. Stigmata 5 , sessiha , carnosa , iutus verrri- cari- cosa, in feme coalita , persistent?*. Fructus cap 
iidaris , hispidus , 5 - coccus , coccis subglobosis, 2- 
yal\ibus 7 l- spermis ; scminibas eonformibus. 

■ Genus a Tragic! diverstttn crdice in femineis 5- 

sepalo j Stigmatrb us sessilibus carnosis intus verruco- 
sis ut etiam habitu. 
CXESMOSA JJrAXJC^, BI, H Folia a!-? tenia, basi stipulacea ♦ ovato-oblonga *- basi exciso- 
cordata , inaerpialiter dentata. Spicae oppositifoliae r so masculi plures; omiies 3-*bracteati, subsessiles. Plan c Ores* Crescil : in fruticetia montams* 
. ' ' Floret: omni tempore. 

Nomen: Puius aroy. f EXCAECARIA, Linn, Flores monocci dioecive. Masc. : (ex Juss, ) Ffr* 
lamentuni basi simplex, mox tripartilum t ibique 

instructvim sqaama"~5essiti , simplici , interclnm glan- dul osa; singulae fiJamcnti laciniae squamuia propria 1 union aut duplici stipatae, nunc simplices l-antlic— 
rifcrae, • nunc 2-3-fidae 2-5-antlieriferae. Fern.: 
Calix parvus, 5-fidus (interdum null us ex Juss. ) 
Stylus profuhde 5-partitus , laciniis reilexis* Ova • 
rium subpedicellatum , 3-loculare, lo-culis l-ovulatis* 
Fructus capsularis , 3-coccus. EXCAE CARTA AGALLOCHA, Linn. 

Hi spicis dioecis , follis elliptico-oblongis obtusius* ulis dis tauter obtuse serrulatis. Crescit: in maiitimis Javae austral is. 
«*-— * Floret: Sepfembri, etc 


Nornen: Kappal. - Sect. ITL Ettphokbieae. 

flores monoeci, in involucris foliaceis aut calici-. fprmibus axillaribus aut terminalibus cougesti. C li is, m masculis 3-5 


iu jfouumas 3 - M - parti tu* 

fiJus* 


/ 

( 652 ) fidusve, aut mil I us. Stamina polyandra avit solitariai 
Ovarium 5 - loculare, loculis 1 - ovulatis. Fructufr 
eapsularis . aut subcarnosus, 5 - coccus. DALECHAMPIA, Plum. 

FIoits nionoeci, in involucro 2 - pli\llo basi ap~ 
pendiculis 4 stipulaeformibus. Masc. in involucro 
proprio 2-5 phjllo umbellati ; uinbellulae lioimullae 
Meriles, mucilagiiie resiuoso ubductae. Singulis ca~ 
lix 4 - 5 - parti tus ; s lamina numerosa , filamenils 
in stipitcm infra connatis* Fein. : invoiucrum pro- 
prium subsessile, 2 -phyllum , 5-florum; his calix 
5 - 12 - parlitus, laciuiis integris deJJtatis aut ciliatis. 
Stylus iiiiformis; stigma capitato - pehatiiai aut in- 
fuudibuliforme. Ovarium 5 -loculare ? loculis l - 
ovulatis. Jb'ructus calice persistcyte cinctus f cap- 
sularis , 5 - coccus. DALECHAMPIA BIDENTATA, Bl. 

JO: foliis profunde trilobis basi biappendiculatis, lo- 
bis serrulatis lateralibus ovato - oblongis piedio 
obiongo-lanccplato, mvoiucris titiobis reticulata-* 

JlCrVOsis. *mm 
Crescit: in sylvis moatis Salak, 

Floret: Novembri. 

JVomeu : Aroy Ivakapassang. 


> EUPHORBIA , Liiw. 

Flores masculi plures , squamis intermixtis, circa 

tmicuna femiueiu# llorctu cou^esti in involucro com- ( 633 ) 

muni 4-5 -ficlo. Florcs masculi pcdiceHati , paleis 
V. squamulis intcrmixti ; filamentum uuicucn , cum 
pedicello nrticulatnm ; anthera didyma > apici insi*- 
dens. Feminoi pcdicellati , basi nudi , v. caliculo 

- 

instvucti ; strli 5 bifidi , intcrdum basi connati. J?ructus capsularis , 5 coccus , coccis i - speruiis. EUPHORBIA NETIE1FOLIA, Linn. E: aculcaf a seminuda , acnlcis geminatis , nngulis obli :fue tuberculatis superne foliosis , foliis spatulatis* 

Crescib: circa B atari am et aliis locis litoralibm h ar« Floret: Septcmbri, etc, 
jVomen: Susura* . EUPHORBIA ANTIQUORVM^Vam. 

E: aculeata submida triangularis arliculata , ramis pa-? 

I 

tentibus et ercctis. 

Crescit: locis maritiinis et ad segetes circa Batariam 

freqiiens. 

Floret: Septembri , etc* 
JS'omem . • . . EUPHORBIA TIRUCALLI, Linn. 

jE; inermis seminuda fruticosa tereti-erecta , ramis 
pa talis confer tis. 

Crescit: in pahidosis circa Balaviaiu, Bantam, etc Fioret: Octobri, etc, 
Noitiea : Tikal - ballung. ETT I I 


i 


< m ) 

EUPHORBIA LAEVIGATA, Valil: 

E: frutcsceiis rnmosa ? foliis opposite ovalibus aver 
jiiis intcgcrrimis glabra* 

Crescit : ad littora. 
Floret: omni tempore. 
Jtfomen : • ♦ • . F r JPIIORBIA CONGENER A, Bl. 

jff; caule suiFruticoso , ramis al term's dicliototnis , foliis. 
oppositis oblongis acutiuscalis basi oblique-se-* 
xnicordatis 5-ncrviis sen ulatiS infra ramuliscjue 
pubcralis, umbellis sub-bifidis axillaribus termi- 
nalibuscjue. { accedit ad E. lnpcricifoliara et E, 
glaucopbyllam. ) 

Crescit: in Proviucia. Bantam. 
Floret: forte pei' totiim annum* 
Roman : . . . • EUPHORBIA RENlFORMlS y BL E: foliis oppositis ovatis obtusis basi subcordatis oLli— 
Ows serrulatis caulibuscrue procumbentibus di- 
chotomis villosis, cymis dichotpaiig axillar ib us. 
( aff, E. pubeutissknae. ) 

Crescit: ci ca Bdtavianx, 

Floret : toto anne. Women: . , * . 


sr£- i 


( 635 
: EUPHORBIA FU BE R A, Tbl L 

J2: cnulc subsimplici licrbaceo , foliis opposltls kwr* 
vissimc pctiolalis lineari-lanceolaus semdalis pu~ 
bescentibus , cymis dicliotomis axillaribus. 

Crescit: circa Balaviara in graniiuosis. 
Floret i toto anno. 
XVomen : . . . • * EUPHORBIA PILULIFFRA , Unn. 

J£: caule erecto subdiebotoftio , foliis oppositis brevi 
ter pctiolalis ovali-oblongis scrrulatls obbquis utnn 
que pube adpressis , 7 capitulis dtdymis pcduncu 
latis axillaribus. 

Crescit: in ruderatis ct gramiuosis. 

IP 

Floret: omiii tempore. - 

Women: Nanan »- Kaan. 

p arietas a.: cattle subsimplici superne dense pilo 

50 capitulis subsessilibus. ■ - * - 

Crescit: in calcareis Kuripan. 

Varietas b: foliis pictls. *i1W 

EUPHORBIA SERRULAT4, Herb. Rwdt, 

J£: berbacea f foliis oppositis Jineavibus serrulatis gla- 
bi'is , umbellis sub-5-fidis axillaribus. 

■ 

Crescit: in insula Timor a CI. Reinwardt detects 
Floret: forte omni tempore. Nome a: . . ., . S- TTkL - *<_ J I I ■ i ( 6^6 ) 
EUPHORBIA THYMIFOLIA, Lino. 

_2J.- caule prostrato dichotoma, foliis serrulatis opposi 
tis ovalibus basi dimidiato-eordatiS 5-ncrviis , ca 
pi tubs confer lis axillaribus caulib usque pubcsccn lib us. Syrian. E. rubicitnda mihi in Enumcrat, plantar. Hort. Bogori ens. pag. 7 j. Crescit: adjnargines riarum circa BaUviam, Bui4 teazorg, etc. 
Floret : to to anno. 
ffibmen: Mumaniran. s